Spotkanie informacyjne adresowane do młodych naukowców

26 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2012 roku, w godz. 10.00–14.15 Biuro Obsługi Badań UW organizuje spotkanie informacyjne adresowane do młodych naukowców zainteresowanych programami i stypendiami krajowymi i międzynarodowymi.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu w terminie do 18 maja 2012 do p. Magdaleny Stępień e-mail: mstepien@adm.uw.edu.pl , tel. 22-55-24-213.

PROGRAM warsztaty 22-05-2012

Internetowa konferencja naukowa „Teologia – Metoda – Logika”

26 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Konferencja Internetowa
„Teologia – Metoda – Logika”
http://filozofia.pat.edu.pl/index.php/katedra/6/Katedra+Filozofii+Logiki

Szanowni Państwo,
Katedra Filozofii Logiki, Wydział Filozoficzny UPJP2 w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w internetowej konferencji naukowej „Teologia – Metoda – Logika”. Będzie ona kontynuacją – cieszącej się dużym zainteresowaniem – konferencji ,,Logika i teologia” z roku 2009. Mimo wartości merytorycznej prezentowanych wówczas artykułów uważamy, że problemy logiczne i metodologiczne w  teologii nadal nie są dostatecznie wyjaśnione. Na taki stan rzeczy wskazuje między innymi opublikowany niedawno przez Międzynarodową Komisję Teologiczną  tekst Theology today: perspectives, principles and criteria, któremu chcielibyśmy poświęcić dodatkowy panel w czasie konferencji.

Podobnie jak trzy lata temu uważamy, że rozważania dotyczące roli logiki i metody w teologii powinny być wieloaspektowe i w konsekwencji zaproszenie kierujemy zarówno do logików, metodologów i teologów.

Dane dotyczące konferencji:

 1. Konferencja będzie trwała od 23 listopada do 2 grudnia 2012 roku. Jeszcze raz należy podkreślić, iż będzie to konferencja internetowa.
 2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 3. Abstrakty oraz teksty należy przysyłać na adres: logika.i.teologia@gmail.com Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to 9 Listopada, natomiast tekstów zasadniczych do 16 Listopada 2012 r.
 4. Każdy tekst oraz abstrakt powinien być zapisany w formacie .doc lub .tex. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać jednej strony standardowego maszynopisu (tj. czcionka Times New Roman, 12 pt, interlinia 1). Z kolei objętość artykułu to około 20 stron maszynopisu.
 5. Na początku abstraktu winny się znajdować dane o autorze zawierające: imię i nazwisko, e-mail, nazwę uczelni oraz wydziału. Nazwy innych jednostek organizacyjnych nie są obowiązkowe. Na początku tekstu zasadniczego może być umieszczone jedynie imię i nazwisko.
 6. Ilustracje i ramki obecne w tekście powinny być podpisane. Należy je także dołączyć do nadsyłanych tekstów w postaci osobnych plików w formacie .jpg.
 7. Strona konferencyjna zostanie uruchomiona 23 Listopada b.r. Uczestnicy otrzymają link do strony oraz kod dostępu umożliwiający im dyskusję.
 8. Kontakt z organizatorami konferencji: logika.i.teologia@gmail.com
 9. Teksty konferencyjne zostaną opublikowane.

Konferencja studencko-doktorancka pod hasłem „Literatura i filozofia”

26 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Koło Hermeneutyczne UAM oraz Koło Studentów Filozofii UAM mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału i wygłoszenia referatów w ramach ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej pod hasłem Literatura i filozofia, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu w dniach 1-2 czerwca 2012 roku.

Planowana konferencja dotyczyć ma związków literatury i filozofii – obszarów i zagadnień, które konstytuują zasadność mówienia o tychże powiązaniach, czy wręcz znoszą granice między obiema dyscyplinami: filologią i filozofią. Szczególnie bliskie są nam aspekty etyczne literatury, wątki filozoficzne w najnowszej literaturze polskiej oraz relacje między hermeneutyka literacką i filozoficzną. Mamy nadzieję, że te oraz inne zaproponowane tematy, które mamy zamiar rozwinąć w ramach konferencji staną się jednocześnie dla słuchaczy i uczestników asumptem do refleksji (także twórczej) nad proponowanym przez nas zagadnieniem ustawiającym widzenie nauki w perspektywie ponowoczesnego zatarcia granic między dyscyplinami.

Abstrakty (700-1000 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz bibliografią obejmującą trzy pozycje prosimy przesyłać do 5 maja na adres e-mail: LITFIL2012@gmail.com
O przyjęciu abstraktów uczestnicy zostaną poinformowani do 15 maja.

Opłatę konferencyjną w wysokości 35 złotych, nieobejmującą kosztów zakwaterowania należy uiścić do 20 maja 2012 roku.

Zapewniamy o możliwości uzyskania zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej Instytutu Filozofii UAM (http://filozof.amu.edu.pl/aktualnosci/konferencja-literatura-i-filozofia/).

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji,
Organizatorzy

konferencja-plakat
karta zgłoszeniowa

Nowy kwartalnik internetowy „Kultura i wartości”

26 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Redakcja kwartalnika internetowego „Kultura i Wartości” informuje, że w sieci jest dostępny pierwszy numer czasopisma.  Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim – artykuły naukowe, recenzje książek, sprawozdania z konferencji. Teksty publikowane w „Kulturze i Wartościach” są poddawane anonimowym zewnętrznym recenzjom, wykonywanym przez specjalistów z danej dziedziny.
Serdecznie zapraszamy do współpracy: http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl
Z poważaniem,
dr hab. Leszek Kopciuch
redaktor naczelny

Konferencja o św. Tomaszu z Akwinu

25 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

ANALYTICAL APPROACHES TO THOMAS AQUINAS
KRAKÓW, 26 MAJA 2012

Z przyjemnością informujemy, że 26 maja 2012 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja filozoficzno-teologiczna poświęcona współczesnym odczytaniom myśli św. Tomasza z Akwinu. Chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na pytanie, czy, mimo upływu wieków, dzieło Akwinaty wciąż może być żywą inspiracją dla teologii, metafizyki, etyki czy antropologii filozoficznej.

W konferencji wezmą udział znakomici znawcy myśli Akwinaty, m.in.:

dr Stephen Boulter z Oxford Brookes University,
dr Petr Dvořak z Czeskiej Akademii Nauk,
dr Jan Kiełbasa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Warsztaty filozoficzne poprowadzi dr Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego/Uniwersytetu Genewskiego.

Wykłady i warsztaty (w języku angielskim) otwarte są dla wszystkich zainteresowanych. Prosimy chętnych do uczestnictwa w warsztatach o wcześniejsze zgłoszenie, abyśmy mogli dostarczyć im materiały, które będą analizowane podczas warsztatów.

Do 10 maja można także nadsyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://aquinas-conference.appspot.com/ abstrakty wystąpień w języku angielskim (do 2500 znaków). Wystąpienia (20-30 min.) powinny nawiązywać do poniższych zagadnień:

– myśl Akwinaty w świetle toczonych obecnie sporów na gruncie metafizyki (szczególnie w jej nurcie analitycznym), filozofii religii, etyki i antropologii filozoficznej;
– myśl św. Tomasza wobec współczesnych dyskusji teologicznych;
– potencjał dzieła Akwinaty do rozwiązywania współczesnych sporów o relacje wiary i rozumu, kształtu racjonalności oraz dyskusji na temat miejsca religii w przestrzeni publicznej.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres aquinas.conference@gmail.com

Konferencję organizuje Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ i Zakon Dominikanów. Konferencja odbędzie się w Klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, na ul. Stolarskiej 7. Harmonogram konferencji znajdą Państwo już wkrótce na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy

Plakat konferencji,   Zaproszenie

25 Kwi, 2012; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Lucyna Juśkiewicz przenosi dyżur z poniedziałku – 7 maja 2012 roku, na środę – 9 maja 2012 roku, w godz. 15.00-16.30.

Przerwy w sieci telekomunikacyjnej UW w piątek – 27.04.2012

24 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą od 1 maja 2012 roku dostawcy usług telekomunikacyjnych informujemy o planowanych pracach w sieci telekomunikacyjnej UW:

1. w dniu 27 kwietnia 2012 (piątek) w godz. 10.00-16.00, przerwy w usłudze do 30 min
2. w dniu 30 kwietnia 2012 (poniedziałek) od godz. 18.00, przerwa w usłudze do 3 godzin (dzień wolny w IF)

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Dział Telekomunikacji UW

Seminarium letnie „Rechtsstaatlichkeit: Kant” dla studentów i doktorantów

24 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Pracownia Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UW zaprasza do udziału w seminarium letnim „Rechtsstaatlichkeit: Kant”, organizowanym w dniach 3-7 lipca 2012 roku we Frankurcie nad Odrą, w ramach projektu Praworządność oraz państwo prawa jako podstawowe składowe europejskiego myślenia oraz Unii Europejskiej w świetle myśli polityczno-prawnej Immanuela Kanta, Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Jürgena Habermasa.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy jak też pogłębienie świadomości obywatelskiej członków społeczności Polski i Niemiec – dwu sąsiadujących ze sobą państw Unii Europejskiej. Do projektu pragniemy zaprosić młodych studentów i doktorantów z powyższych krajów, którzy wspólnie podejmą refleksję nad pracami trzech myślicieli podczas corocznych niemieckojęzycznych seminariów letnich.

We współczesnym myśleniu na temat państwa jako instytucji opartej na wolności i zarazem na rządach prawa, a także godzącej interes ogólny z interesami partykularnymi, obecne są motywy przewodnie zarówno Kantowskiego, jak i Heglowskiego myślenia na temat państwa, praworządności oraz państwa prawa, również te motywy zsyntetyzowane zostają we współczesnej koncepcji Jürgena Habermasa.
Więcej o projekcie
tutaj.

Tematem pierwszego seminarium letniego będzie koncepcja państwa i prawa w filozofii Immanuela Kanta. Kantowska filozofia państwa i prawa, będąca inspiracją dla nowoczesnych koncepcji praworządności, stanowi konieczny punkt wyjścia refleksji nad zagadnieniami źródeł norm prawnych, wolności i równości obywatelskiej, podziału władz państwowych oraz umowy pierwotnej, z której państwowe normy czerpią dla siebie legitymizację. W toku obrad omawiane będą fragmenty pism Kanta z zakresu filozofii prawa i polityki, jak również przedstawiony zostanie ogólna struktura jego koncepcji.

Aby wziąć udział w seminarium należy do 31 maja 2012 roku napisać i przesłać krótki esej w języku niemieckim związany z tematem pierwszego spotkania oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z dr. Jakubem Kloc-Konkołowiczem:
j.kloc-konkolowicz@uw.edu.pl

plakat_rechtsstaatlichkeit_pl

KUL – Wykłady im. Stanisława Kamińskiego

20 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Szanowni Państwo,
Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w 11 edycji prestiżowych Wykładów im. Stanisława Kamińskiego w dniach 7.05.2012 – 18.05.2012 roku.

W tegorocznej edycji wykłady pt. „The problem of evil”
wygłosi prof. Eleonore Stump z St Louis University.

Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego prowadzone są na Wydziale Filozofii KUL od 2001 roku. Ks. Prof. S. Kamiński był wybitnym naukowcem i wspaniałym dydaktykiem, kierownikiem Katedry Metodologii Nauk i wieloletnim dziekanem Wydziału Filozofii KUL. Ku pamięci zmarłego w roku 1986 Ks. Profesora Stanisława Kamińskiego Katedra Metodologii Nauk organizuje serię wykładów Jego imienia. Do wygłoszenia Wykładów im. Ks. Stanisława Kamińskiego zapraszani są światowej sławy filozofowie zagraniczni. Wykłady głosili m.in. Richard Swinburne (Oxford University), John Searle (Berkeley University/USA), czy Simon Blackburn (Cambridge University).

Wykłady im. Kamińskiego – prof. E. Stump

The PhD Movie

20 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Inicjatywa Nowe Otwarcie Uniwersytetu (NOU) wraz z Samorządem Doktorantów UW i z Radą Samorządu Doktorantów ISD SWPS mają przyjemność zaprosić na pierwszy polski pokaz filmu „The PhD Movie” połączony z dyskusją o doktorantach.

Pokaz i dyskusja odbędą się
26 kwietnia 2012 (czwartek)
o godzinie 18:00
w Auli starej Biblioteki Uniwersyteckiej na Kampusie Głównym UW,
Krakowskie Przedmieście 26/28.

Gośćmi panelu będą:
dr hab. Małgorzata Jacyno,
Instytut Socjologii UW
dr Izabela Wagner,
Instytut Socjologii UW
Dorota Kondiuch,
Rada Samorządu Doktorantów ISD SWPS
Magdalena Osial, Samorząd Doktorantów UW, Wydział Chemii

Więcej informacji:
http://noweotwarcie.wordpress.com/

Zlot Filozoficzmy w Gdańsku

20 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

W imieniu organizatorów pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznym Zlocie Filozoficznym, który odbędzie się w dniach 27-30 czerwca w Gdańsku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
www.zlot.obf.edu.pl/

Okno na Warszawę 2.

20 Kwi, 2012; Aktualności Ogłoszenia Uncategorized

Wydawnictwo Naukowe SEMPER
zaprasza na drugą edycję wielowątkowej imprezy

Okno na Warszawę
21 kwietnia 2012 roku w godz. od 11.00 do 20.00
w Galerii Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
w Budowie, ul. Marszałkowska 3/5.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:
http://oknonawarszawe.pl/blog/2-edycja
http://www.facebook.com/Okno.na.Warszawe

oraz w załączonym pliku: Okno_na_Warszawe_2_pressinfo

Pojęcie Boga w filozofii nowożytnej: Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche

19 Kwi, 2012; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Katedra Erazma z Rotterdamu, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na

Warsztaty filozoficzne XIII (2012)
„Pojęcie Boga w filozofii nowożytnej: Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche”

Warsztaty prowadzi prof. Krzysztof Michalski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk o Człowieku – Wiedeń, Boston University

w dniach od 14-17 maja 2012 roku, w godz. 10:00-13:00, w sali nr 200,
budynek Samorządu Studentów, Mały Dziedziniec UW.

Lektury:

 1. Rene Descartes: Medytacje o pierwszej filozofii; Medytacja trzecia: O Bogu, że istnieje;
 2. Immanuel Kant: Immanuel Kant: Krytyka czystego rozumu, A 584 – A 642 (tłumaczenie Ingardena: tom.2, s.325-382);
 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wykłady o filozofii religii. Cześć trzecia: religia absolutna;
 4. Friedrich Nietzsche: Antychryst.