Konferencja „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w.”

11 Lut, 2013; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zakład Filozofii Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii AJD w Częstochowie ma przyjemność zaprosić na konferencję pt: „Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w.”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2013 roku, w siedzibie głównej AJD, Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8.

Organizatorzy konferencji wiążą zaproponowaną tematykę z pewnymi, dość narzucającymi się zagadnieniami. Do tych najbardziej podstawowych należy pytanie o swoistość wkładu polskiej filozofii ubiegłego wieku w osiągnięcia dwudziestowiecznej filozofii europejskiej. To zaś nakazuje zapytać o jej powiązania z wiodącymi nurtami filozofii XX w., które ów dorobek współwarunkują i niejako poświadczają. Z kolei w rzetelnie udzielanych odpowiedziach na postawione pytania nie można pomijać związków, zarówno tych osobistych jak i ideowych, łączących polskich filozofów z filozofami europejskimi, czy szerzej – światowymi.

Czas, jaki upłynął od przełomu wieków, stwarza już pewien dystans pozwalający na postawienie interesujących nas pytań: tych ogólnych, z intencją dokonania podsumowań i snucia refleksji, co dalej; i tych bardziej szczegółowych, które mają motywować do badań konkretnych pól, gdzie zaznaczają się związki filozofii polskiej z jej europejskim matecznikiem.

Organizatorzy mają świadomość, jak rozległa i zróżnicowana jest proponowana problematyka. W odpowiedzi na stawiane kwestie nie sposób bowiem uciec od odwołań do historycznego tła zmian politycznych, społecznych i kulturowych, w które wpisane są najnowsze dzieje filozofii polskiej, jak i od jej najwybitniejszych przedstawicieli, którzy wywarli na niej najsilniejsze piętno. Bez pretensji do zupełności warto tu przywołać postaci już historyczne, które osiągnęły w recepcji współczesnych filozofów polskich rangę najbardziej znaczącą. Chodzi tu o takich filozofów, jak: Kazimierz Twardowski, Wincenty Lutosławski, Bronisław Malinowski, ks. Konstanty Michalski i o. Jacek Woroniecki, Roman Ingarden, Florian Znaniecki, Władysław Tatarkiewicz, Henryk Elzenberg, których w kolejności ich wymienienia identyfikuje się z powołaniem do życia najbardziej znaczących kierunków badań filozoficznych w Polsce XX w.: szkoły lwowsko-warszawskiej, prób opracowania polskiego narodowego systemu filozoficznego (nawiązującego do filozofii mesjanistycznej), polskiej filozofii i teorii kultury, neotomizmu, fenomenologii, filozofii katastroficznej, filozofii wartości.

To oczywiście niekompletna lista. Brakuje w niej choćby postaci i nurtów z okresu, kiedy oficjalną doktryną był marksizm, jak i z czasów najnowszych: po politycznym i kulturowym otwarciu w 1989 r., w których żywo zaznaczają się m.in. nawiązania do europejskiej filozofii hermeneutycznej czy postmodernistycznej. Również i te terytoria wymagają rzetelnego opracowania, szczególnie, jeśli chcemy z troską myśleć o przyszłości filozofii w kulturze polskiej.

W tym ostatnim kontekście warto zauważyć także „społeczną” historię filozofii polskiej; dzieje jej instytucjonalnego zakorzenienia i starań o jak najsilniejszą pozycję środowiskową. Dotyczy to szczególnie bliskich nam czasów po przełomie politycznym: organizacji czterech zjazdów filozoficznych, wielkiej liczby konferencji, powstania nowych uczelni i nowych ośrodków filozoficznych. Ostatnie ćwierć wieku skłaniać może zarówno do debat konkludujących, jak i wytyczania nowych obszarów refleksji, także do poszukiwań tożsamości polskiej filozofii XXI w., dokonujących się na tle przemian w filozofii i kulturze europejskiej.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. (w ramach opłaty konferencyjnej pokrywamy koszty jednego/dwóch noclegów oraz posiłków). Zysk konferencji będzie przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów druku materiałów pokonferencyjnych.  Wpłaty do 20.09.2013 r. na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378. Właściciel konta: Akademia im. J. Długosza, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8. Proszę podać koniecznie swoje imię i nazwisko; tytuł wpłaty „Filozofia polska”. Zgłoszenia i abstrakty o objętości 1 strony znormalizowanego „komputeropisu” (najprościej mailowo) prosimy kierować do 30.06.2013 r. na adres:

Z wyrazami szacunku
Prof. zw. dr hab. Andrzej Zalewski
Kierownik Zakładu Filozofii AJD w Częstochowie
Kwestie organizacyjne:
dr Maciej Woźniczka
Zakład Filozofii AJD
m.wozniczka@ajd.czest.pl
www.zfi.ajd.czest.pl
www.filozofia.czest.pl
mwoznicz@uni.lodz.pl