Erasmus – zagraniczne studia częściowe 2013/2014. Przedłużenie okresu studiów w uczelni zagranicznej

15 Paź, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że:

– przedłużenie jest możliwe za zgodą uczelni zagranicznej oraz macierzystego wydziału /instytutu studenta /doktoranta UW – stypendysty Erasmus;

– student/doktorant zobowiązany jest uzgodnić z koordynatorem ds. Erasmusa/mobilności w swojej macierzystej jednostce, jakie obowiązują go szczegółowe zasady przedłużenia pobytu;

– pierwsze 15 osób studiujących w krajach tzw. grupy I (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia*, Lichtenstein, Norwegia*, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania), które przedłużą okres studiów i spełnią wymagania formalne będą miały prawo do  stypendium Erasmus na przedłużony okres studiów zagranicznych w wysokości 400 euro płatne maksymalnie przez okres 4 miesięcy;

– pierwsze 80 osób studiujących w krajach tzw. grupy II (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy), które przedłużą okres studiów i spełnią wymagania formalne będą miały prawo do  stypendium Erasmus na przedłużony okres studiów zagranicznych w wysokości 300 euro płatne maksymalnie przez okres 4 miesięcy;

– pierwsze 5 osób studiujących w krajach tzw. grupy III (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry), które przedłużą okres studiów i spełnią wymagania formalne będą miały prawo do  stypendium Erasmus na przedłużony okres studiów zagranicznych w wysokości 200 euro płatne maksymalnie przez okres 4 miesięcy;

– dodatkowo studentom, którym podczas sporządzania umowy indywidualnej nie została przyznana maksymalna długość finansowania zgodnie z kwalifikacją „wydziałową” zostanie „wydłużone” finansowanie do pierwotnie planowanego okresu studiów według stawek obowiązujących dla danego kraju.

W celu dokonania formalności wynikających z przedłużenia okresu studiów za granicą należy kontaktować się z Sekcją Erasmus BWZ, e-mail: mkostecka@adm.uw.edu.pl (od 14 października 2013 r.).

Przedłużenie  okresu  studiów  w  uczelni  zagranicznej –  krok  po  kroku
(Formularze będą przyjmowane od 14 października 2013 roku)

Krok 1

Student  uzyskuje zgodę uczelni zagranicznej na formularzu pt. Extension of short-term studies as an Erasmus Student (http://www.bwz.uw.edu.pl/nowa/wp-content/uploads/2010/03/EXTENSION_OF_ERASMUS_STAY_13.pdf)

Krok 2

Student przesyła wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz faksem po 14.10.2013 (+48 22 55 24 011) lub jako załącznik e-mail (wyłącznie w  formacie PDF) na adres: mkostecka@adm.uw.edu.pl.

Krok 3

BWZ UW – Sekcja Erasmus przesyła formularz do koordynatora Erasmus macierzystej jednostki studenta.

UWAGA!
O przyznaniu stypendium decyduje data wpłynięcia do BWZ formularza podpisanego zarówno przez uczelnię zagraniczną jak i dziekana/dyrektora/ koordynatora jednostki macierzystej UW.

Krok 4

Po otrzymaniu zgody dziekana/dyrektora/ koordynatora na przedłużenie okresu studiów zagranicznych BWZ Sekcja Erasmus przekaże studentowi właściwe zaświadczenie w celu przedłożenia w uczelni zagranicznej, zaświadczenie do NFZ w celu przedłużenia karty EKUZ oraz aneks do umowy indywidualnej, na podstawie którego zostanie wypłacone stypendium.

Krok 5

Student odsyła podpisany oryginał aneksu do umowy indywidualnej do BWZ wraz z kopią karty EKUZ ważnej na przedłużony okres studiowania.

Krok 6

Najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia zajęć w kolejnym (przedłużonym trymestrze/semestrze) student  uzupełnia w systemie USOS-web Porozumienie o programie zajęć (e-Learning Agreement) dot.  przedłużonego okresu studiów i uzyskuje akceptację tych przedmiotów u koordynatora jednostki macierzystej (koordynator musi zatwierdzić wybrane przedmioty w systemie).

*nie dotyczy osób, które w semestrze zimowym otrzymywały stypendium z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS)

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus
Warszawa, 08.10.2013 r.