Ogólnopolska konferencja naukowa: „WYBITNE KOBIETY W SZKOLE LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ”

7 Maj, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
WYBITNE KOBIETY W SZKOLE LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ
BYDGOSZCZ 16-18 PAŹDZIERNIKA 2014
Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy, ul. Tamka 2 (Hotel Przystań „Marina”)
organizowana przez: Instytut Filozofii UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

KOMITET NAUKOWY:
1. dr hab. Dariusz Łukasiewicz – prof. UKW – przewodniczący
2. prof. Roger Pouivet – CNRS & Université de Lorraine, Francja
3. prof. Jacek J. Jadacki – Uniwersytet Warszawski
4. prof. Jan Woleński – prof. emerytowany Uniwersytet Jagielloński

KOMITET ORGANIZACYJNY:
1. dr hab. Ryszard Mordarski – prof. UKW – przewodniczący
2. ks. dr Sylwester Warzyński – UKW
3. dr Jarosław Jakubowski – UKW

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI:
Szkoła Lwowsko-Warszawska wydała nie tylko tak znakomitych przedstawicieli jak Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński, Stanisław Leśniewski czy Jan Łukasiewicz, lecz także liczne grono wybitnych kobiet, do których zalicza się m. in.: Daniela Gromska (Tennerówna) (1889-1973), Maria Ossowska (1896-1974), Janina Hosiassion-Lindenbaumowa (1899-1942), Janina Kotarbińska (1901-1997), Izydora Dąmbska (1904-1983), Seweryna Łuszczewska-Rohmanowa (1904-1978), Maria Kokoszyńska-Lutmanowa (1905-1981). Kobiety te ukształtowały szczególny ideał intelektualistki, który stał się wzorem dla kolejnych pokoleń młodych badaczek pracujących na polskich uniwersytetach. Zajmowały się one logiką współczesną, semiotyką, teorią nauki i metodologią nauk, a także szeroko pojętą problematyką historyczno-filozoficzną oraz teorią moralną i socjologią moralności. We wszystkich tych dziedzinach wniosły znaczący wkład nie tylko do nauki i kultury polskiej, ale również do światowego dziedzictwa.

W naszej konferencji chcielibyśmy przemyśleć na nowo dorobek filozoficzny i naukowy tych wybitnych kobiet, a także zastanowić się nad szeroko rozumianą dzisiejszą jego recepcją. Chcemy skoncentrować się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:

  1. teoria nauki, ogólna metodologia nauk, semiotyka, konwencjonalizm, historia sceptycyzmu, historia filozofii, translatorstwo dzieł klasyków filozofii, (I. Dąmbska)
  2. analiza źródeł i istoty moralności, historia i socjologia moralności, teoria cnót moralnych i charakteru moralnego człowieka (M. Ossowska)
  3. teoria znaku, metodologia nauk, zastosowanie logiki współczesnej w naukach empirycznych (J. Kotarbińska)
  4. teoria wiedzy, logika indukcji, teoria prawdopodobieństwa, paradoks Hempla   (J. Hosiassion-Lindembaumowa)
  5. zagadnienie wieloznaczności, problematyka „metody” w filozofii francuskiej w XVII w. (S. Łuszczewska-Rohmanowa)
  6. teoria indukcji i dedukcji, zagadnienie analityczności, analiza pojęć semantycznych (J. Kokoszyńska-Lutmanowa)
  7. historia filozofii starożytnej, translatorstwo dzieł klasycznych (D. Gromska)

Rejestracja i opłaty:
Wszystkie wystąpienia uczestników konferencji zamierzamy opublikować w tomie pokonferencyjnym (oczywiście po pozytywnych recenzjach zewnętrznych i zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów).

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym oraz abstrakt referatu prosimy przesyłać na adres:
Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy
ul. Ogińskiego 16
85-061 Bydgoszcz
lub pocztą elektroniczną na adres: ryszard.mordarski@gmail.com do dnia 20 września 2014 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. i należy ją wpłacić na konto:
Kredyt Bank SA O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem: „Wybitne kobiety” (tylko po wysłaniu opłaty z konta uczelni można będzie otrzymać fakturę).

Opłata obejmuje śniadanie 16,17 i 18 października, obiad 16, 17 i 18 października i uroczyste kolacje 16 i 17  października, opłatę za nocleg w dniach 16-18 października, a także publikację artykułu w recenzowanej monografii pod warunkiem pozytywnej recenzji.

Informację dotyczącą czasu przyjazdu i rezerwacji noclegów prosimy zgłaszać najdalej do 10 października 2014 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii UKW: tel. (52) 323-67-09 lub pocztą elektroniczną: ryszard.mordarski@gmail.com