Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej „Problem języka w filozofii i dyskursie społeczno-kulturowym”

13 Lis, 2014; Aktualności Konferencje

Instytut Filozofii UŚ ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Problem języka w filozofii i dyskursie społeczno-kulturowym, która odbędzie się w dniu 9.12.2014 roku w CINiBA w Katowicach.

Filozoficzne rozważania nad kwestiami języka stanowiły centralny punkt namysłu filozofów nurtu analitycznego. Problematyczność języka można jednak uznać za jeden z tematów przewodnich nie tylko filozofii od czasów starożytnych po współczesne, ale również wszystkich dyscyplin, które podkreślają istotną rolę języka w interakcji człowieka z drugim człowiekiem oraz szeroko pojętą kulturą, z jednej strony, i człowieka z obiektywnym światem, z drugiej.

Zagadnienia, które zasługują w tym kontekście na szczególną uwagę, można sprowadzić do kilku podstawowych pytań, wyznaczających zakres obszaru tematycznego podejmowanego w ramach konferencji. Pytania te jednocześnie wyznaczają kierunki planowanych rozważań i analiz. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, język warunkuje nasze poznanie rzeczywistości; Czy zatem istotę języka można po prostu sprowadzić do funkcji transparentnego oznaczania przedmiotu, czy też rozumieć ją należy jako formę obrazowania, które stanowi nieprzekraczalną barierę pomiędzy podmiotem a przedmiotem mówienia, myślenia i nazywania? Czy można prowadzić badania nad językiem w oderwaniu od kwestii metafizycznych i ontologicznych? Czy możliwy jest język idealny, w sposób jednoznaczny opisujący rzeczywistość niezależną od niego, co sprowadza się do kolejnego niezwykle istotnego zagadnienia dotyczącego istnienie znaczenia pozajęzykowego (filozofia „drugiego Wittgensteina”). Czy, podążając za założeniami analitycznego nurtu filozofii, należy przyznać słuszność poglądowi, zgodnie z którym analiza języka to klucz do rozwiązania wszelkich, i jedynych do pomyślenia w perspektywie pytania o język, problemów filozofii?

To tylko kilka zasadniczych pytań, które pojawiają się, gdy podejmujemy namysł nad językiem w kontekście jego znaczenia dla filozofii, ale również dla każdego dyskursu, który pretenduje do miana obiektywnego czy też naukowego. Celem konferencji Problem języka w filozofii i dyskursie społeczno-kulturowym jest analiza poglądów filozofów różnych epok na wyżej zarysowaną problematykę i zestawienie ich z propozycjami interpretacyjnymi przedstawicieli innych dyscyplin szeroko pojętych nauk humanistycznych. Nie ograniczając się do rozważań prowadzonych w obrębie nurtu analitycznego, chociaż niewątpliwie to Gottlob Frege, Bertrand Russell czy Ludwig Wittgenstein odegrali znaczącą rolę w ukształtowaniu filozofii języka, nie należy zapominać o rozwiązaniach zaproponowanych przez myślicieli wcześniejszych, jak również o interpretacjach opierających się na innych założeniach metodologicznych, również metafizycznych, właściwych dla innych niż filozofia dyscyplin.

Do udziału (aktywnego i biernego) zapraszamy przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych: filozofów, antropologów, językoznawców, literaturoznawców, socjologów, filologów, historyków, politologów, prawników, kulturoznawców, religioznawców, psychologów.
Abstrakty (maksymalnie do 200 słów) należy przesyłać do dnia 23.11.2014 roku na adres:
problem.jezyka@gmail.com

Opłatę konferencyjną dla uczestników z referatami w wysokości 100 zł (obejmującą materiały konferencyjne, catering) należy wpłacać do końca listopada 2014:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Numer konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Tytuł przelewu: Język konferencja – imię i nazwisko