Erasmus – Mobilność edukacyjna – II tura „ogólnouniwersytecka” 2015/2016 na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc (wyjazd w semestrze letnim)

10 Maj, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Komunikat BWZ nr 9/15/SMS/2015/2016
Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103) – rok akademicki 2015/16
Dodatkowa kwalifikacja (tzw. II tura „ogólnouniwersytecka”)
na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc
(wyjazd w semestrze letnim)

UWAGA !
– Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. II tury NIE przysługują fundusze Erasmus.

– Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

  • studenci, którzy ukończyli co najmniej 1. rok studiów I stopnia;
  • średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49;
  • znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
  • pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista niewykorzystanych miejsc w załączeniu);
  • studenci zakwalifikowani w ramach I tury (do marca 2015 r.) nie mogą uczestniczyć w II turze, chyba że zrezygnują z pierwotnie przyznanego im miejsca oraz funduszy Erasmus i przystąpią do konkursu na zasadach obowiązujących w II turze, czyli uzyskają status studenta Erasmus bez wsparcia finansowego.

2. Wymagane dokumenty:

2.1. podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW, z:
a) wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze letnim (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW);
b) uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus macierzystego wydziału / instytutu.
2.2. zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego;
2.3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
2.4. oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach LLP Erasmus i/lub Erasmus+.
UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentówdo 30 października 2015 r.
Przyjmowane będą TYLKO kompletne zestawy dokumentów.

4. Miejsce składania dokumentów
Biuro Współpracy z Zagranicą UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), II piętro, pokój 28
w godzinach 9.30 – 14.00, od poniedziałku do czwartku.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa w stosunku do zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę do uczelni zagranicznej występuje BWZ.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).
2015 Oświadczenie poprzednie wyjazdy
Partnerzy Erasmus+ 2015-2016
2015 Wolne miejsca II tura 2015-2016