XIII edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców – termin składania wniosków – do 2 marca 2018!

15 Lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu na podstawie złożonych wniosków, które mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Procedura składania wniosków w Instytucie Filozofii UW
O stypendium mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci IF UW, posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, potwierdzone bardzo dobrym dorobkiem naukowym.  Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców może dotyczyć osoby, która spełnia następujące warunki:
1) nie była laureatem konkursu;
2) w chwili składania wniosku ma nie więcej niż 35 lat;
3) jest zatrudniona w IF UW na podstawie umowy o pracę co najmniej do 31 marca 2018 roku;
4) jest autorem monografii lub publikacji w czasopismach naukowych;
5) kierowała lub brała udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCN, MNiSW, programy finansowane z funduszy europejskich).

Wnioski, wypełnione w systemie OSF, należy złożyć do 2 marca 2018 roku w wersji papierowej w Sekretariacie ds. Badań i przesłać w wersji elektronicznej na adres: j.golinska@uw.edu.pl (wniosek otwarty, bez załącznika i podpisu Dziekana WFiS UW).
Wnioski podlegają wstępnej ocenie Komisji Oceniającej, która rekomenduje kandydatów do stypendium Radzie Naukowej IF UW, a następnie Radzie WFiS UW.
Pytania dotyczące procedury konkursowej proszę kierować do dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek na adres: j.golinska@uw.edu.pl