Nabór wniosków w konkursach NCN SONATINA 5 (termin na składanie wniosków w Sekretariacie ds. badań 1 marca 2021)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursie SONATINA 5.

Prosimy o uważne zapoznanie się z opisanymi poniżej szczegółowymi zasadami składania wniosków, w tym terminami. Złożenie wniosku w Sekretariacie ds. badań IFZ UW po 1 marca 2021 roku może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UW.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/dane-do-wnioskow/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15 marca 2021 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 8 marca 2021 r. Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursie NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Anny Zuber (login w OSF: a.zuber) oraz p. Marty Wiszniewskiej – Radzkiej (login w OSF: m.wiszniewska-radzka)

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 1 marca 2021 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Przypominamy również, o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela Sekretariat ds. Badań IF badaniaif@uw.edu.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

Skip to content