Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4 i SONATA 18, (UWAGA! Termin złożenia wniosków w Sekretariacie ds. Badań Naukowych Wydziału Filozofii upływa 2 grudnia 2022r.).

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że ruszyły kolejne edycje konkursów NCN:

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
    przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, (nie musi posiadać stopnia doktora).  We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24


Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4


Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

Wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl/app/).

Aktualne dane Uniwersytetu Warszawskiego potrzebne do wypełnienia wniosku w systemie ZSUN/OSF znajdują się na stronie BOB:

http://bob.uw.edu.pl/dane-do-wnioskow/

UWAGA! Termin wysłania wniosków w systemie ZSUN/OSF do NCN upływa 15 grudnia 2022 roku o godzinie 16:00, natomiast należy uwzględnić również terminy wyznaczone na procedurę wewnętrzną UW, tj. 2 grudnia 2022 r w Sekretariacie ds. Badań Naukowych Wydziału Filozofii i 9 grudnia 2022 r w BOB. Złożenie wniosku w Sekretariacie ds. Badań Naukowych Wydziału Filozofii UW po 2 grudnia 2022 roku może skutkować niedopełnieniem formalności związanych z terminowym złożeniem wniosku w NCN przez UW.  

Instrukcja przygotowania wniosku w systemie OSF znajduje się pod poniższym linkiem:  

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

W celu prawidłowego złożenia wniosku dodatkowo należy:

1. W systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/) dodać jako redaktorów pomocniczych następujące osoby:

  • Marta Wiszniewska – Radzka (login w OSF: m.wiszniewska-radzka)
  • Marta Zaręba (login w OSF:  zareba.ma )
  • Anna Zuber (login w OSF: a.zuber) 

2. Przesłać wniosek w formie pliku PDF – wydruk roboczy, na adres mailowy: 

badaniaIF@uw.edu.pl 

najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 roku z uzupełnionym kosztorysem, zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie z uzasadnieniami. Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, ewentualnie odesłane do poprawek. 

Udostępnienie wniosku do sprawdzenia jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku przez Wydział Filozofii do podpisu Rektora.

UWAGA! Praca nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego jest możliwa do momentu wysłania wniosku do NCN, jednakże należy w systemie ZSUN/OSF załączyć przynajmniej wstępne wersje opisów, (edycja jest możliwa również po zblokowaniu wniosku, nie należy go odblokowywać). Opisy można zaktualizować poprzez zamianę plików w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania wniosków w konkursach udziela Sekretariat ds. Badań Naukowych Wydziału Filozofii, adres mailowy: badaniaIF@uw.edu.pl oraz pracownicy Biura Obsługi Badań, (http://bob.uw.edu.pl).