27.03.2018 – wykład dr. Rafała Wonickiego

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Seminarium Instytutu Filozofii, które odbędzie się we wtorek 27 marca o g. 17.00 w sali 109. W programie wystąpienie dra hab. Rafała Wonickiego pt. “Kłopoty liberalnych teorii sprawiedliwości ponadnarodowej”.

Oto streszczenie wystąpienia:
W obrębie myśli liberalnej przynajmniej od końca lat 70-tych XX wieku toczy się inspirowana teorią Johna Rawlsa dyskusja dotycząca sposobu uprawomocnienia oraz zakresu obowiązywania zasad sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. W wystąpieniu odwołując się do dwóch polemizujących ze sobą stanowisk teoretycznych: prawa ludów Rawlsa oraz globalnego egalitaryzmu Poggego będę analizował trzy kwestie: (a) metodę uprawomocnienia sprawiedliwości dystrybutywnej, (b) zakres mających obowiązywać dzięki tej metodzie zasad międzynarodowych, (c) oraz trudności występujące między dwoma powyżej wskazanymi podejściami w osiągnięciu porozumienia co do punktów (a) i (b). Ewaluując argumenty występujące w polemice między Rawlsem i Poggem będę starał się dowodzić, że jedną z głównych przyczyn ograniczających możliwość uprawomocnienia wspólnego zbioru zasad sprawiedliwości międzynarodowej w paradygmacie liberalnym jest przede wszystkim przyjmowany przez te teorie pluralizm ontologiczny. Z kolei konsekwencje jego przyjęcia wydają się prowadzić w obu przypadkach do niekonkluzywnych rozstrzygnięć normatywnych. Te zaś nasuwają wątpliwości dotyczące ograniczenia samego paradygmatu liberalnego choćby w zakresie proponowanego w jego ramach opisu stosunków międzynarodowych.

Skip to content