Dofinansowanie badań ze środków Dyrekcji

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe:

  • uczestnictwa w konferencjach krajowych i międzynarodowych (z preferencją dla uczestników wygłaszających podczas tych konferencji referaty),

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO STUDENTA LUB DOKTORANTA

  • wydawanych przez pracowników IF UW publikacji (rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i książek profesorskich),

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROPOZYCJI WYDAWNICZEJ

  • organizowanych przy IF UW konferencji i wydarzeń naukowych oraz przedsięwzięć naukowych, które włączają Instytut Filozofii UW w sieć międzynarodowej współpracy naukowej. Uwaga! Dyrekcja IF zaleca wprowadzanie opłat konferencyjnych podczas konferencji organizowanych przez Pracowników i Doktorantów IF UW. Kwestia ustanowienia takiej opłaty będzie ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy ustalaniu wysokości dofinansowania konferencji.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWEGO

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w wersji papierowej i wersji elektronicznej u zastępcy Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek.

Wnioski studentów i doktorantów o dofinansowanie wyjazdów i działalności naukowej należy składać osobiście u zastępcy Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu.

Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania obowiązujących w IF UW ZASAD OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ DOKUMENTÓW.

Dokumenty do pobrania:
Środki Dyrekcji IF UW
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego pracownika
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego studenta lub doktoranta
Wniosek o dofinansowanie propozycji wydawniczej
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego

Skip to content