Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103): dodatkowa kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

6 Apr, 2018; News Konkursy Announcements Stypendia

Komunikat BWZ nr 6/18/SMS/2018/2019
Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103) – rok akademicki 2018/2019
Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”)
na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc
ze STYPENDIUM
(wyjazd w semestrze zimowym)

UWAGA !
a) Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym.
b) Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy w semestrze zimowym  przysługuje stypendium w wysokości:
500 euro/miesięcznie – Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
– 450 euro/miesięcznie – Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia.

c) Stypendia będą finansowane z projektu 2017/2018, dlatego nie ma możliwości ani przedłużenia ani zmiany terminu wyjazdu na semestr letni.
d) Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

  • studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia;
  • średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49, dozwolony jest 1 warunek;
  • znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
  • pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+ (lista niewykorzystanych miejsc tutaj: SMS wolne miejsca 2TURA 2018-2019);
  • studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury (do marca 2018 roku) mogą uczestniczyć w drugiej turze, ale tylko w ramach wolnych miejsc swojej jednostki macierzystej.

2. Wymagane dokumenty

2.1. Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu), z:
a) wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.
b) uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus (mobilności) macierzystego wydziału / instytutu.
2.2. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków lub liczbie warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;
2.3. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
2.4. Oświadczenie dotyczące poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+: 2017 Oswiadczenie poprzednie wyjazdy
UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentów do 9 lipca 2018 roku.
4. Miejsce składania dokumentówBiuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30–14:00.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze zimowym występuje BWZ.

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów zostanie otwarta po 9 lipca 208 roku. Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).