Nabór wniosków w konkursach NCN OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1

27 Nov, 2019; News Konkursy Announcements

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

Instrukcje przygotowania wniosku w systemie OSF:  https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 16 grudnia 2019 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2019.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek w konkursach NCN zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 3 grudnia 2019 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem) . Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Przypominamy również, że o możliwości pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po zablokowaniu wniosku i uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (zareba.ma@uw.edu.pl) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).