Strona Główna > Badania > Archiwum > Umowy cywilno-prawne

Umowy cywilno-prawne

WYPŁATA WYNAGRODZENIA
W RAMACH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

(dotyczy umów: „o dzieło” i „o przeniesienie autorskich praw majątkowych” )

Umowy finansowane z grantów zewnętrznych przygotowuje kierownik projektu lub osoba zainteresowana. Szczegółowych informacji udziela koordynator ds. grantów, p. Marta Zaręba.

WAŻNE
INFORMACJE DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH I PODPISUJĄCYCH UMOWY

Uwaga: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego UW

1. Umowę i rachunek, po komputerowym wypełnieniu i podpisaniu przez osobę stwierdzającą wykonanie dzieła, należy dostarczyć w 1 egzemplarzu do Sekcji Badań Naukowych.
2. Jeśli umowa dotyczy kierownika projektu, osobą odbierającą dzieło jest z-ca dyrektora IF UW ds. badań i współpracy z zagranicą (w wyjątkowych sytuacjach inny dyrektor IF UW). W pozostałych przypadkach, osobą odbierającą dzieło jest kierownik projektu.
3. Pracownicy UW zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że dzieło zostało stworzone poza obowiązkami służbowymi. Oświadczenie to musi być również podpisane przez z-cę dyrektora IF UW ds. badań i współpracy z zagranicą. W „zwykłej” umowie o dzieło oraz w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A oświadczenie to jest integralną częścią umowy. Natomiast w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część Boświadczenie to stanowi niezależny dokument, który do umowy należy dołączyć.
4. Umowy zawierane z pracownikami UW obciążone są dodatkowo obowiązkowym ZUS-em „pracodawcy” w wysokości 19,64% od kwoty brutto. Kwota ta dodatkowo obciąża koszty tematu badawczego. ZUS naliczany jest przy umowach o dzieło oraz o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego CZĘŚĆ A.
5. W umowie o dzieło autor składa oświadczenie, czy dzieło będące przedmiotem umowy jest, czy nie jest przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeśli dzieło jest przedmiotem praw autorskich, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% – w takim przypadku wykonawca zapłaci mniejszy podatek (otrzyma więcej pieniędzy „na rękę”). Jeśli dzieło nie jest przedmiotem praw autorskich, koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. Uwaga: to autor/wykonawca podejmuje decyzję, czy dzieło kwalifikuje się jako dzieło autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.
6. W przypadku umów z cudzoziemcami w rachunku należy wpisać: numer i kraj wydania paszportu, datę i miejsce urodzenia, kraj, obywatelstwo, urząd skarbowy (o ile rozlicza się w Polsce) lub Tax Identification Number (o ile posiada i nie rozlicza się w Polsce).
7. W przypadku płatności w walucie obcej do rachunku należy dołączyć wypełniony formularz DANE DO PRZELEWU ZAGRANICZNEGO.
8. W przypadku typów umów, które nie zostały tu omówione, zasady postępowania proszę ustalać bezpośrednio z Sekcją Badań Naukowych przy Dziekanacie.

Przykład 1
Autor XY, będący pracownikiem UW, ma otrzymać wynagrodzenie 2000 zł brutto w ramach umowy o dzieło z kierowanego przez siebie projektu. W tym celu XY wypełnia komputerowo formularz UMOWA O DZIEŁO 2016 oraz RACHUNEK. Ponieważ dzieło jest przedmiotem praw autorskich, w §8 umowy o dzieło wykonawca XY zaznacza, że dzieło „jest przedmiotem praw autorskich, a koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%”.

Pracownik XY podpisuje:

• umowę jako „Wykonawca”,
• oświadczenie jako „Autor”,
• rachunek jako „Wystawca rachunku”.
Pod oświadczeniem oraz na rachunku podpisuje się z-ca dyrektora ds. badań. Następnie pracownik XY zanosi dokumenty do Sekcji Badań Naukowych przy Dziekanacie.

Pracownik XY dostaje wypłatę w wysokości: 2000 zł brutto (około 1600 zł netto)
Projekt badawczy obciążony jest kwotą: 2392,80 zł.

Przykład 2
Autor XY, doktorant UW (czyli nie będący pracownikiem UW), ma otrzymać wynagrodzenie 2000 zł brutto w ramach umowy o dzieło z projektu kierowanego przez prof. AB. W tym celu XY wypełnia komputerowo formularz UMOWA O DZIEŁO 2016 oraz RACHUNEK. Ponieważ dzieło jest przedmiotem praw autorskich, w §8 umowy o dzieło wykonawca XY zaznacza, że dzieło „jest przedmiotem praw autorskich, a koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%”.

Autor XY podpisuje:

• umowę jako „Wykonawca”
• rachunek jako „Wystawca rachunku”.
• Rachunek podpisuje kierownik projektu, prof. AB. Następnie autor XY zanosi dokumenty do Sekcji Badań Naukowych przy Dziekanacie.

Autor XY dostaje wypłatę w wysokości: 1820 zł.
Projekt badawczy obciążony jest kwotą: 2000 zł.

Przykład 3
Autor XY, pracownik UW, ma otrzymać wynagrodzenie 2000 zł brutto w ramach umowy o przeniesienie praw majątkowych do utworu naukowego z kierowanego przez siebie projektu. W tym celu XY wypełnia komputerowo formularze

• UMOWA O DZIEŁO CZĘŚĆ A
• UMOWA O DZIEŁO CZĘŚĆ B
• OŚWIADCZENIE DO UMOWY CZEŚĆ B
• RACHUNEK do umowy o dzieło część A
• RACHUNEK do umowy o dzieło część B.

UWAGA!
Data podpisania umowy o dzieło część B to data zakończenia umowy o dzieło część A.

Wyjściowa kwota 2000 zł brutto dzielona jest pomiędzy umowy w stosunku 5% do 95%, czyli następująco:

• CZĘŚĆ A: 100 zł
• CZĘŚĆ B: 1900 zł

Od kwoty w umowie o dzieło część A naliczany jest ZUS pracownika, jak również ZUS pracodawcy, który obciąża projekt.

Podpisy
Autor XY podpisuje się:

• w umowie o dzieło część A jako „Wykonawca”, w oświadczeniu pierwszym będącym integralną częścią tej umowy jako „Autor” oraz w oświadczeniu drugim jako „Kierownik projektu”,
• w umowie o dzieło część B jako „Wykonawca”,
• w oświadczeniu do umowy o dzieło część B jako „Autor”,
• na rachunkach jako „Wystawca rachunku”.

Rachunki oraz oświadczenia do wszystkich umów podpisuje z-ca dyrektora ds. badań i współpracy. Następnie autor XY zanosi dokumenty (2 umowy + oświadczenie + 2 rachunki) do Sekcji Badań Naukowych przy Dziekanacie.

Autor XY dostaje wypłatę w wysokości: 2000 zł brutto (około 1800 zł netto).
Projekt badawczy obciążony jest kwotą: 2019,64 zł.