Strona Główna > Badania > Finansowanie z subwencji

Finansowanie z subwencji

Finansowanie z subwencji – plik do ściągnięcia 


Zasady finansowania działalności naukowo-badawczej
pracowników i doktorantów IF UW
z części subwencji przeznaczonej na badania w roku 2019/2020

§1 Zasady ogólne

1. Finansowanie działalności naukowo-badawczej z części subwencji przeznaczonej na badania w latach 2019-2020 służy rozwojowi naukowo-badawczemu pracowników i doktorantów IF UW, podnoszeniu poziomu naukowego i wzmacnianiu pozycji Instytutu Filozofii UW w kraju i na arenie międzynarodowej.

2. Finansowanie z subwencji obejmuje następujące kategorie działalności naukowo-badawczej:

a) publikacje,
b) wyjazdy na konferencje naukowe,
c) krótkie kwerendy badawcze,
d) organizacja konferencji i seminariów badawczych,
e) zewnętrzne usługi badawcze,
f) aparatura i materiały biurowe,
g) czasopisma afiliowane w IF,
h) inne przedsięwzięcie naukowe nieuwzględnione w pkt. (a)-(g).

3. W ramach kategorii wymienionych w §1 ust. 2 sfinansowane mogą być wyłącznie koszty kwalifikowalne wymienione w §2.

4. Pracownicy IF UW mogą składać wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej w ramach dowolnej kategorii wymienionej w §1. ust. 2. Wniosek może być indywidualny lub grupowy, przy czym wniosek grupowy może uwzględniać udział doktorantów IF UW.

5. Doktoranci IF UW mogą składać wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej w ramach następujących kategorii:

a) korekta językowa artykułu w języku obcym na zasadach określonych w §2 ust. 2,
b) wyjazdy na konferencje naukowe na zasadach określonych w §2 ust. 3,
c) zewnętrzne usługi badawcze na zasadach określonych w §2 ust. 6.

6. Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej w danej kategorii można składać wielokrotnie, o ile inne przepisy nie nakładają ograniczeń na liczbę składanych w danej kategorii wniosków.

7. Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: badaniaIF@uw.edu.pl

8. Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej składa się w terminach określonych w Harmonogramie zamieszczonym w §3.

9. Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej wypełnia się zgodnie z zakresem informacji wskazanych w formularzach wniosków o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej w ramach danej kategorii, których wzory zamieszczone są w §4 i na stronie internetowej IF UW.

10. Przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym dokumencie.
11. Obsługę administracyjną i finansową działalności naukowo-badawczej finansowanej z subwencji przeznaczonej na badania zapewnia Sekretariat IF UW ds. badań naukowych.

12. Pracownicy i doktoranci, korzystający z dofinansowania działalności naukowo-badawczej z subwencji przeznaczonej na badania, mają obowiązek rozliczenia przyznanych funduszy zgodnie z terminami i zasadami obowiązującymi na UW. Złamanie tych zasad może wiązać się ze wstrzymaniem lub koniecznością zwrotu całości przyznanego finansowania.

13. Na życzenie Dyrekcji IF UW (motywowane potrzebami sprawozdawczymi na rzecz władz UW lub MNiSW) pracownicy i doktoranci korzystający z dofinansowania działalności naukowo-badawczej mają obowiązek sporządzenia sprawozdania, wskazującego rezultat naukowy zrealizowanego działania. Niezłożenie sprawozdania może wiązać się z anulowaniem przyznanej dotacji.

§2 Koszty kwalifikowalne

1. Koszt kwalifikowalny to koszt, który może zostać objęty finansowaniem z subwencji o ile łącznie spełniać będzie następujące warunki:

a) jest kosztem kwalifikowalnym w danej kategorii działalności naukowo-badawczej wymienionym w §2 ust. 2-9,
b) jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu, działania czy przedsięwzięcia naukowego,
c) jest celowy i oszczędny,
d) jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
e) jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi na UW oraz zasadami określonymi
w niniejszym dokumencie,
f) jest poniesiony w okresie kwalifikowalności określonym dla każdej z kategorii – patrz katalog kosztów poniżej.

2. Koszty kwalifikowalne w kategorii PUBLIKACJE:

PUBLIKACJE Koszt kwalifikowalny Okres kwalifikowalności*   Ograniczenia
koszt korekty językowej artykułu lub rozdziału w języku obcym; priorytet będą miały
artykuły planowane do złożenia w czasopiśmie za co najmniej 40 punktów oraz
rozdziały, które mają być opublikowane w wydawnictwach z poziomu II
do 15.11.2020
koszt korekty językowej lub wydania monografii w wydawnictwie z poziomu I;
w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dyrekcji IF UW, dopuszcza się finansowanie
monografii spoza wykazu MNiSW, o ile jest to uzasadnione specyfiką badań
i monografia zostanie pozytywnie oceniona przez zewnętrznego recenzenta wskazanego
przez Dyrekcję IF UW
do 15.11.2021 Maksymalnie 10 monografii na 1 rok
1 monografia na 1 wnioskodawcę
koszt korekty językowej lub tłumaczenia monografii na język obcy, pod warunkiem
udokumentowania zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony
wydawnictwa zagranicznego z poziomu II (np.”Book Proposal” zaakceptowany przez
wydawnictwo)
do 15.11.2021 1 monografia na 1 wnioskodawcę

* Termin rozliczenia płatności na podstawie faktury lub umowy.

3. Koszty kwalifikowalne w kategorii WYJAZDY NA KONFERENCJE NAUKOWE:

WYJAZDY
NA
KONFERENCJE
Koszt kwalifikowalny Okres

kwalifikowalności*

Ograniczenia
koszty wyjazdu na konferencje, kongresy, warsztaty i inne wydarzenia naukowe: opłaty
konferencyjne, diety i zwrot kosztów podróży, inne uzasadnione i niezbędne do realizacji
wyjazdu koszty (wizy, wymagane szczepienia, itp.) na zasadach obowiązujących w UW;
w przypadku wyjazdów doktorantów IF UW nie są finansowane diety pobytowe; priorytet
będą miały wyjazdy na konferencje międzynarodowe
do 15.11.2020 Wygłoszenie referatu.

*Termin wyjazdu.

4. Koszty kwalifikowalne w kategorii KRÓTKIE KWERENDY BADAWCZE:

KWERENDY
BADAWCZE
Koszt kwalifikowalny Okres

kwalifikowalności* 

Ograniczenia
koszty dofinansowania podróży w ramach programów ERASMUS i CEEPUS;
koszty wyjazdu na krótkie (nie dłuższe niż 3 tygodnie) kwerendy biblioteczne, o
ile wyjazd uzasadniony jest specyfiką badań, a materiały będące przedmiotem
badań nie są dostępne w wersji elektronicznej lub poprzez usługi biblioteczne
obsługiwane przez BUW: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach
obowiązujących w UW
do 15.11.2020 Maksymalnie 1 wyjazd w roku na 1 pracownika

*Termin wyjazdu.

5. Koszty kwalifikowalne w kategorii ORGANIZACJA KONFERENCJI I SEMINARIÓW:

ORGANIZACJA KONFERENCJI
I SEMINARIÓW BADAWCZYCH
Koszt kwalifikowalny  Okres

kwalifikowalności*

Ograniczenia
koszty organizacji konferencji naukowych, przy czym priorytetem będzie organizacja dużych
konferencji międzynarodowych: koszty osobowe w postaci diet, zwroty kosztów podróży
i noclegów zaproszonych gości zgodnie z zasadami obowiązującymi na UW, koszty cateringu
i wynajmu sali, koszty materiałów promocyjnych i biurowych, inne uzasadnione koszty
do 15.11.2021 Maksymalnie 1 konferencja na

1 pracownika

koszty organizacji wizyty gościa z zagranicznego ośrodka naukowego, pod warunkiem
wygłoszenia przez gościa referatu w IF UW: koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów
podróży i noclegów zaproszonych gości zgodnie z zasadami obowiązującymi na UW
do 15.11.2020

* Termin realizacji płatności związanych z organizacją konferencji lub wizytą gościa zagranicznego.

6. Koszty kwalifikowalne w kategorii ZEWNĘTRZNE USŁUGI BADAWCZE:

USŁUGI             BADAWCZE Koszt kwalifikowalny Okres kwalifikowalności* Ograniczenia
koszty specjalistycznych usług badawczych nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), takich jak: badania ankietowe, opracowania statystyczne, itp. do 15.11.2021

* Termin realizacji płatności na podstawie faktury lub umowy.

7. Koszty kwalifikowalne w kategorii APARATURA I MATERIAŁY BIUROWE:

APARATURA I MATERIAŁY BIUROWE Koszt kwalifikowalny Okres kwalifikowalności* Ograniczenia
koszt zakupu drobnej aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu badawczego (np. specjalistyczny skaner dokumentów, okulograf) do 15.11.2020 Maksymalny koszt aparatury to 35 000 PLN        Maksymalnie 1 wniosek na 1 pracownika
koszt zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania (w tym licencji) niezbędnych do realizacji badań do 15.11.2020 Do zakupu nowego sprzętu komputerowego wymagane jest oświadczenie informatyka o braku sprzętu na stanie IF UW
koszt zakupu materiałów biurowych (tusz, papier) i artykułów piśmienniczych niezbędnych do realizacji badań do 15.11.2020

* Termin realizacji płatności związanych z zakupem.

8. Koszty kwalifikowalne w kategorii CZASOPISMA:

CZASOPISMA AFILIOWANE W IF Koszt kwalifikowalny Okres kwalifikowalności* Ograniczenia
koszty związane z wydawaniem czasopisma, w tym: korekta, skład, druk do 15.11.2020
upowszechnianie informacji o czasopiśmie i jego promocja do 15.11.2020
inne uzasadnione koszty, o ile służą podnoszeniu poziomu naukowego i międzynarodowej rozpoznawalności czasopisma do 15.11.2020

* Termin rozliczenia płatności na podstawie faktury lub umowy.

9. Koszty kwalifikowalne w kategorii INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWE to koszty nieuwzględnione w § 2 ust. 2-8, które są niezbędne do realizacji innego przedsięwzięcia naukowego. Finansowanie uzależnione jest od rodzaju przedsięwzięcia, jego wpływu na rozwój i pozycję naukową IF UW oraz zasadność zaplanowanych kosztów.

§3 Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej

1. Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej można składać w następujących terminach:

KATEGORIA RODZAJ DZIAŁANIA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
PUBLIKACJE korekta językowa artykułu lub rozdziału w języku obcym w trybie ciągłym
korekta językowa lub wydanie monografii w wydawnictwie z poziomu I lub spoza wykazu MNiSW 15.11.2019-28.02.2020
01.05.2020-20.07.2020
korekta językowa lub tłumaczenie monografii w wydawnictwie zagranicznym z poziomu II 15.11.2019-28.02.2020
01.05.2020-20.07.2020
WYJAZDY NA KONFERENCJE wyjazd na konferencję, kongres, warsztat i inne wydarzenie naukowe w trybie ciągłym, ale co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem
KWERENDY BADAWCZE dofinansowanie podróży w ramach programów ERASMUS i CEEPUS
wyjazdy na krótkie (nie dłuższe niż 3 tygodnie) kwerendy biblioteczne
15.11.2019-28.02.2020
01.05.2020-20.07.2020
ORGANIZACJA KONFERENCJI I SEMINARIÓW BADAWCZYCH organizacja konferencji naukowych lub wizyta gościa z zagranicznego ośrodka naukowego 15.11.2019-28.02.2020
01.05.2020-20.07.2020
USŁUGI BADAWCZE specjalistyczne usługi badawcze nabywane od podmiotów zewnętrznych 15.11.2019-28.02.2020
01.05.2020-20.07.2020
APARATURA I MATERIAŁY BIUROWE drobna aparatura naukowo-badawcza 15.11.2019-28.02.2020
sprzęt komputerowy i oprogramowanie 15.11.2019-28.02.2020
materiały biurowe 15.11.2019-28.02.2020
CZASOPISMA AFILIOWANE              W IF utrzymanie czasopisma i inne działania związane z podnoszeniem poziomu naukowego i międzynarodowej rozpoznawalności czasopisma 15.11.2019-28.02.2020
INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWE inne przedsięwzięcia naukowe nieuwzględnione powyżej w trybie ciągłym

§4 Formularze wniosków

Pracownicy IF UW (poniżej lista z linkami do wniosków):

publikacje – wniosek dla pracownika  (format doc , pdf)
wyjazdy na konferencje – wniosek dla pracownika (format  doc, pdf)
kwerendy badawcze – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)
organizacja konferencji i seminariów badawczych – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)
usługi badawcze – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)
aparatura i materiału biurowe – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)
czasopisma – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)
inne przedsięwzięcia naukowe – wniosek dla pracownika (format doc, pdf)

Doktoranci IF UW
publikacje – wniosek dla doktoranta (format doc, pdf)
wyjazdy na konferencje – wniosek dla doktoranta (format doc, pdf)
usługi badawcze – wniosek dla doktoranta (format doc, pdf)