Strona Główna > Samorząd > Samorząd Studentów > Komisja Stypendialna dla Studentów > Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015

 

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015.

Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendium Rektora:
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

*Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Nowość:
O stypendium Rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Jak złożyć wniosek?
Aby złożyć wniosek o stypendium Rektora należy zalogować się przez serwer centralny USOSweb, wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu/Sekretariatu (w zależności od Wydziału) do 15.10.2014 r. wraz z kompletem załączników.

WAŻNE: Aby złożyć wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w Dziekanacie/Sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę “Płatności” w USOSweb.

Proszę pamiętać, że wszelkie deklarowane osiągnięcia muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Studenci spoza UW, a rozpoczynający w tym roku studia na UW, powinni dostarczyć zaświadczenie o średniej z ocen za poprzedni rok akademicki oraz informację o skali ocen obowiązującej na poprzedniej uczelni.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW (www.oks.uw.edu.pl).

Ogłoszenia archiwalne

Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

– w sekretariacie ds. spraw socjalno-bytowych (pok. 105, I piętro);
– do Komisji Stypendialnej podczas dyżuru;
– ostatecznie wrzucić do skrytki samorządu (regał na I pietrze).

– zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane programem danego etapu studiów;
– w roku akademickim 2011/2012 nie przebywali na urlopie dziekańskim;
– nie uzyskali uprzednio tytułu licencjata (jeśli wnioskują będąc na studiach I stopnia).

Wnioski o stypendium socjalne (w zwiększonej wysokości), specjalne oraz zapomogę – 2012/2013

studiów stacjonarnych,
– który złożył wraz z wnioskiem potwierdzenia opłaty za akademik bądź umowę najmu.

Ogłoszenie Komisji Stypendialnej ws. możliwości otrzymywania świadczeń pomocy materialnej

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują następujące świadczenia pomocy materialnej:

– stypendium socjalne,
– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
– stypendium rektora dla najlepszych studentów,
– zapomoga.

chyba że, kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Podstawa prawna: art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Informujemy, że 23 maja 2016 roku zostanie uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2016/ 2017.

Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa Komunikat zamieszczony poniżej.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/ 2017, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2016/ 2017.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:
1) Składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2016/ 2017

2) Rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
a) obecnym studentom: 22 lipca 2016 – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 1 lipca 2016
b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów:

c) obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

3) Kwaterowania w domach studenta:
a) dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2016 – do 6 października 2016
b) dla pozostałych osób – od 22 września 2016 – do 6 października 2016

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2016.

Biuro Spraw Studenckich – http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Postanowienie Rektora z dani 17 października 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2018/2019 można znaleźć pod tym linkiem (dotyczy ono tylko i wyłącznie roku akademickiego 2018/2019).

Najważniejsze informacje (wszystkie dotyczą tylko i wyłącznie roku akademickiego 2018/2019):
1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1 050 zł (próg dochodowy)
2) wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych
3) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych plus 200 zł, z tym, że kwota najniższego stypendium nie może być niższa niż 550 zł, a kwota najwyższego stypendium nie może być wyższa niż 1 350 zł
4) kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł i nie może być wyższa niż 1 150 zł; kwota najniższego stypendium socjalnego zwiększonej wysokości nie może być niższa niż 550 zł i nie może być wyższa niż 1 350 zł
5) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:
a) 650 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) 500 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) 350 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności