Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Przewód doktorski

Przewód doktorski

1.Przewody doktorskie otwarte do 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 10 Rady Naukowej Dyscypliny w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii 

2.Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 r.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 roku przez doktorantów studiów doktoranckich

Formularz nr 1 – wniosek
Formularz nr 2 – oświadczenie promotora
Formularz nr 3 – oświadczenie promotora pomocniczego
Formularz nr 4 – oświadczenie doktoranta

Archiwum

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

Załącznik nr 1, część B (ze zmianami uchwalonymi na posiedzeniu Rady Naukowej
Instytutu Filozofii UW w dniu 4 marca 2014 roku)

B. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych po 30 września 2011 r.[1]

1. Przewód doktorski należy otworzyć w ciągu drugiego roku studiów doktoranckich. Do otwarcia przewodu doktorskiego wymagane są następujące dokumenty:

(a)    Wniosek do Rady Naukowej IF UW o otwarcie przewodu doktorskiego zawierający następujące informacje: tytuł rozprawy, dane proponowanego promotora, określenie dyscypliny dodatkowej, wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej. Proponowany promotor musi wyrazić wstępną zgodę (w formie podpisu na wniosku;  wzór wniosku w Załączniku nr 6).

(b)   Życiorys naukowy.

(c)    Kwestionariusz osobowy i jedna fotografia.

(d)   Odpis dyplomu magisterskiego.

(e)   Konspekt (koncepcję) rozprawy doktorskiej. Konspekt powinien w szczególności:

(f)    Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych – z których co najmniej jedna opublikowana lub przyjęta do publikacji w formie książki lub publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym – albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę, w szczególności filozofię.

(g)   Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może dołączyć:

(a)    Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

(b)   Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka.[2]

(c)    Wniosek o powołanie promotora pomocniczego.

3. W głosowaniu tajnym Rada Naukowa IF UW podejmuje decyzję o wszczęciu przewodu doktorskiego oraz powołuje promotora.

4. Doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku angielskim (w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również ze streszczeniem w języku polskim). Promotor przedstawia (za pośrednictwem sekretariatu) przewodniczącemu Rady Naukowej IF UW rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemna opinią.

5. Po przyjęciu pracy doktorskiej przez promotora, doktorant składa w sekretariacie IF UW:

(a)    1 egz. rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem, dwustronnie drukowany w twardej oprawie podpisany przez promotora,

(b)   2 egz. rozprawy doktorskiej, jednostronnie drukowane zbindowane lub w twardej oprawie,

(c)    1 płytę CD zawierającą rozprawę doktorską w formacie pdf. – oddzielne pliki: 1) rozprawa, 2) streszczenie w języku angielski, 3) streszczenie w języku polskim, 4) podanie o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej, jeśli taka zmiana nastąpiła, podpisany przez promotora.

6. Promotor przedstawia na piśmie proponowany skład Komisji Doktorskiej powoływanej w celu przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej (filozofii), przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (co najmniej 7 osób) oraz kandydatury recenzentów (co najmniej 2 osoby niebędące członkami Rady Naukowej IF UW).

7. W głosowaniu tajnym Rada Naukowa IF UW powołuje recenzentów oraz Komisję Doktorską spośród członków Rady Naukowej IF UW.

8. Recenzent przedstawia recenzję Radzie Naukowej IF UW w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

9. Wymagane egzaminy w przewodzie doktorskim

(a)    egzamin z filozofii,

(b)   egzamin z dyscypliny dodatkowej,

(c)    egzamin z języka obcego nowożytnego

10. Komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego tworzą:

(a)    Przewodniczący Komisji Doktorskiej,

(b)   Promotor,

(c)    Egzaminatorzy: 1) samodzielny pracownik naukowy wyznaczony do przyjmowania egzaminów doktorskich przez wydział UW, na którym prowadzi się nauczanie w zakresie dyscypliny dodatkowej oraz 2) lektor Szkoły Języków Obcych UW.

11. Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej i języka obcego doktorant zdaje po uprzednim umówieniu się z egzaminatorami i odebraniu z sekretariatu IF UW protokołu egzaminu.

12. Do egzaminu doktorskiego z filozofii doktorant zostaje dopuszczony po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej oraz po zdaniu egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i języka obcego.

13. Najpóźniej 5 dni przed przystąpieniem do egzaminu doktorskiego z filozofii doktorant umieszcza elektroniczną wersję rozprawy wraz ze streszczeniami i recenzjami (w formacie.pdf) w Repozytorium UW (na portalu https://depotuw.ceon.pl) oraz składa w sekretariacie IF UW Oświadczenie (wzór w Załączniku nr 7) o dopełnieniu tego obowiązku. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje niedopuszczeniem doktoranta do egzaminu z filozofii.

14. Po zapoznaniu się z recenzjami oraz ocenie egzaminu doktorskiego Komisja Doktorska w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenia jej do publicznej obrony.

(a)    Komisja wyznacza termin publicznej obrony.

(b)   Co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony Komisja powiadamia o terminie i miejscu obrony inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii oraz wywiesza stosowne ogłoszenie w IF UW.

15. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego. Przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

(a)    Doktorant wygłasza autoreferat, który przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej.

(b)   Recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji. Doktorant ustosunkowuje się do zarzutów zawartych w recenzjach.

(c)    Przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.

(d)    Po zakończeniu obrony Komisja Doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz przygotowuje dla Rady Naukowej IF UW projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

16. Nadanie stopnia naukowego doktora

(a)    W głosowaniu tajnym Rada Naukowa IF UW podejmuje uchwałę  w sprawie nadania stopnia doktora. Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.

(b)   Osoba, której nadano stopień doktora otrzymuje „Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora” podpisane przez dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii i Rektora UW.

(c)    Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski.

(d)   Dyplom doktorski wręczany jest podczas uroczystej promocji doktorskiej odbywającej się raz w roku.

17. Rada Naukowa IF UW może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od otwarcia przewodu doktorskiego. Okresu urlopów i przedłużeń studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu.

18. Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie ich trwania otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.


[1] Podstawa: Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz. U. nr 204 poz. 1200.

[2] Wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 września 2011 r., Dz. U. nr 204 poz. 1200.

Do pobrania: Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW z póżniejszymi zmianami z 4 marca 2014 roku

Koszt doktoratu

http://wfis.uw.edu.pl/stopnie-i-tytuly-naukowe/tryb-postepowania-w-przewodach-doktorskich/koszt-doktoratu/

Podanie o otwarcie przewodu doktorskiego