Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Wykładowcy

Wykładowcy

Kwalifikacje wykładowców
prowadzących seminaria i wykłady monograficzne
udostępnione doktorantom w IF UW

Dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
filozofia i ontologia fizyki, w szczególności mechaniki kwantowej, problem nielokalności i przyczynowości w m.kw., identyczność numeryczna i jakościowa, splątanie kwantowe, logika okresów kontrfaktycznych, kontrfaktyczna teoria przyczynowości, własności dyspozycyjne
Publikacje:
książki:
Matematyka a świat realny, WFiS UW, Warszawa 1997.
Kwanty, liczby, abstrakty. Eseje popularne z filozofii nauki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002.
Non-locality and Possible Worlds. A counterfactual perspective on quantum entanglement, Ontos Verlag, Frankfurt 2006.
Metaphysics. A guided tour for beginners, Philosophy of Being, Cognition and Value, Warsaw 2012
wybrane artykuły:
“Ungrounded dispositions in quantum mechanics”, Foundations of Science, 2012 (17), pp. 205-221.
“Causation without influence”, Erkenntnis, 2012 (76), pp. 1-22.
(with James Ladyman), “The Principle of the Identity of Indiscernibles and quantum mechanics”, Philosophy of Science, 77, 2010, pp. 117-136.
“How to (properly) strengthen Bell’s theorem using counterfactuals”, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 41, 2010, pp. 58-66.
“Dispositional monism and the circularity objection”, Metaphysica, 2010 (11), pp. 39-47.

Dr hab. Ewa Borowska

Problematyka badań i zainteresowania naukowe: Martina Heideggera destrukcja podstawowych stanowisk metafizyki; filozofia społeczna polskiego romantyzmu; współczesna filozofia społeczna i ekonomia polityczna zainspirowane marksizmem.
Publikacje:
Książki:
Problem metafizyki. Ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego Heideggera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Indie, Chiny, Rosja w badaniach Marksa. Przyczynek do ontologii wspólnoty, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
Artykuły:
„Synowie Heraklesa”, Sztuka i filozofia, nr. 18 – 2000.
„Marks i Rosja” w: red. J. Dobieszewski, Almanach myśli rosyjskiej. Wokół Leontiewa i Bierdiajewa, Wydawnictwo Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2001.
„Marx and Russia”, Studies in East European Thought vol. 54, Nos 1-2, March 2002.
“«Inkubacja» woli mocy w metafizyce europejskiej (w interpretacji Martina Heideggera po «zwrocie»)”, Przegląd filozoficzno-literacki, nr. 2 (27) – 2010.
„Martina Heideggera koncepcja Boga”, Przegląd filozoficzno-literacki, nr. 1-2 (33) – 2012.

Prof. dr hab. Anna Brożek

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
semiotyka logiczna (m.in. funkcje semiotyczne nazw, pytań i imperatywów); metodologia (m.in. teorii definicji, klasyfikacji i rozumowań niedeklaratywnych); ontologia (m.in. zagadnienie statusu ontycznego artefaktów); aksjologia (m.in. analiza elementarnych pojęć aksjologicznych); historia filozofii polskiej (m.in. filozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej); muzykologia (m.in. podstawy teorii muzyki i twórczość Romana Maciejewskiego)
Publikacje:
książki:

Symetria w muzyce – czyli o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych. Kraków – Tarnów 2004, OBI – Biblos, s: 148.
Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 325.
Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.
Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe Semper 2007, s: 310.
Fakty i artefakty, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper 2010, s: 306.
[Z Jackiem Jadackim:] Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 248.
Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 242.
Kazimierz Twardowski. Die Wiener Jahre, Wien – New York 2011, Springer, s: 310.
[Z Jackiem Jadackim & Marianem Przełęckim:] W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 312.
Theory of Questions. Amsterdam – New York 2012, Rodopi, s: 439.
Teoria imperatywów i jej zastosowania, Kraków 2012, Copernicus Center Press, s: 336.
wybrane artykuły:
„Optimization of scientific terminology”, [w:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Witold Strawiński (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (2), Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 81-98.
„On Diversity of Musical Objects”, [w:] Anna Brożek (red.) Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (3), Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 14-27.
„On the so-called embedded questions”, Hungarian Philosophical Review / Magyar Filozófiai Szemle 2010, No. 4(54), s. 49-57.
„Imperatives versus interrogatives. A semiotic analysis”, [w:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (red.), Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 163-176.
“Imperatives and performatives”, European Journal of Analytic Philosophy vol. 7 2011, No 2, s. 17-33.

Dr hab. Tadeusz Ciecierski

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia język i umysłu. Wyrażenia okazjonalne, zależność kontekstowa, reprezentacja pojęcia kontekstu, nastawienia sądzeniowe, psychologia potoczna, wyjaśnienia intencjonalne, przekonania okazjonalne (de se, de hic, de nunc), de re i de dicto, dyrektywalna teoria znaczenia, pojęcie sądu logicznego, pojęcia modalne.
Publikacje:
książki:
Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki. BOBF 2011
Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii. PWN 2013
wybrane artykuły:
Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli, Przegląd Filozfoiczny 1(45), 2003
Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine’a? (z Piotrem Wilkinem), Przegląd Filozoficzny”, 4(68) 2008, 303-318.
The Multiple-Proposition Approach Reconsidered, Logique et Analyse; vol. 52(208), 2009, 423-440.
Garetha Evansa argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji , [w:] Biblioteka Myœli Semiotycznej, tom 51: Deskrypcje i prawda, Jerzy Pelc (red.); Warszawa 2010, 93-108.
Possibilia i światy możliwe (z Katarzyną Kuś i Piotrem Wilkinem), [w:] Sebastian T. Kołodziejczyk, Przewodnik po metafizyce, WAM 2011
A problem with structured propositions, [in:] Stalmaszczyk (ed.) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos 2011
Postawy propozycjnalne, [w:] Marcin Miłkowski, Robert Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii umysłu, WAM 2012
Qualia as Intrinsic Properties, [in:] Marcin Miłkowski, Konrad Talmont-Kamiński (red.) Regarding the Mind, Naturally. Cambridge Scholars 2013
O pojęciu sądu, [w:] Joanna Odrowąż-Sypniewska (red.) Przewodnik po filozofii języka, WAM 2016
Attitudes and Normativity, (w druku), Axiomathes dies in Logic, Grammar and Rhetoric

Dr hab. Cezary Cieśliński

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Logika i jej zastosowania. Semantyczne i aksjomatyczne teorie prawdy, wykraczające poza klasyczne ujęcie Tarskiego. Koncepcje prawdziwości samoodnośnej, stosowalnej również do zdań zawierających predykat prawdziwości. Paradoksy i ich rozwiązania, m.in. w ramach różnych teorii prawdy (np. kripkowskiej, rewizyjnej). Zagadnienie siły arytmetycznej teorii prawdy.
Publikacje:
książki:

Deflacyjna koncepcja prawdy. Wybrane zagadnienia logiczne, Wydawnictwo Naukowe Semper 2009.
przekłady:
Peter Singer Jeden świat. Etyka globalizacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
W. V. Quine Słowo i przedmiot, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
Robert E. Goodin i Philip Pettit (red.) Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, KiW, Warszawa 1998, rozdział 1 oraz 14-41.
Filozofia logiki, antologia tekstów, Spacja-Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, tłumaczenie z angielskiego następujących artykułów: Ian Hacking „Czym jest logika”, s. 29-69; Jean van Heijenoort „Logika jako rachunek i logika jako język”, s. 71-77; George Boolos „O logice drugiego rzędu”, s. 97-118; Leslie H. Tharp „Która logika jest właściwą logiką?”, s. 119-141; Gila Sher „Być terminem logicznym”, s. 143-181.
Simon Blackburn Oksfordzki słownik filozoficzny, KiW, Warszawa 1997, tłumaczenie części haseł.
T. Nagel Widok znikąd, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
W. V. Quine Różności, Fundacja Aletheia, Warszawa 1995.
D. Davidson “Psychologia jako filozofia”, “Zwierzęta racjonalne”, [w:] D. Davidson Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa 1992.
wybrane artykuły:
„T-equivalences for positive sentences”, Review of Symbolic Logic 2011, t. 4 nr 2, s. 319-325.
„Truth, Conservativeness, and Provability”, Mind 2010, t. 119 nr 474, s. 409-422.
„Deflationary truth and pathologies”, Journal of Philosophical Logic 2010, t. 39 nr 3, s. 325-337.
„Deflationism, conservativeness and maximality”, Journal of Philosophical Logic 2007, t. 36 nr 6, s. 695-705.
„Heterologicality and incompleteness”, Mathematical Logic Quarterly 2002, t. 48 nr 1, s. 105-110.

Prof. dr hab. Janusz Dobieszewski

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia rosyjska, Filozofia religii, Filozofia historii.
Publikacje:
książki:

W. Bibler, Myślenie jako dialog, przeł. J. Dobieszewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982 (Wstęp [Źródła i perspektywy idei dialogiki]).
Marksizm XX wieku. Antologia tekstów, t. 1-3, red. wraz z M. J. Siemkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
Wokół słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Wokół Szestowa i Fiodorowa. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2007.
Wokół Andrzeja Walickiego. Almanach myśli rosyjskiej (red., wspólnie z Janem Skoczyńskim i Michałem Bohunem), Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2009.
W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, przeł. J. Dobieszewski, Warszawa 2011, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (Wstęp [Teandryczne wykłady Włodzimierza Sołowjowa]).
wybrane artykuły:
O pocieszeniu, jakie niesie „Horror metaphysicus” Leszka Kołakowskiego, “Sztuka i Filozofia”, N. 14, 1997.
Współczesny renesans rosyjskiej filozofii religijnej. Perspektywy i zagrożenia, [w:] „Musica Antiqua Europae Orientalis XIV. Acta Slavica. Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian”, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2006.
Marksizm i neomarksizm, [w:] Filozofia współczesna, red. L. Gawor i Z. Stachowski, Bydgoszcz 2006, Oficyna Wydawnicza Branta
Tendencja neoplatońska w filozofii rosyjskiej, w: Granice Europy, granice filozofii, red. W. Rydzewski, L. Augustyn, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Okno ku wieczności – symbolika ikony, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, red. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch, Kraków 2010, Wydawnictwo WAM.

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
etyka, historia idei moralnych, teoria wartości, psychologia moralna, etyka stosowana, problematyka sumienia, tożsamość osobowa a tożsamość moralna, teoria działania moralnego, kryteria odpowiedzialności moralnej, relacja: sądy normatywne a motywy działania moralnego, wychowanie moralne, problemy etyki zawodowej (w szczególności etyka służb socjalnych), etyczne aspekty eksperymentu naukowego w medycynie oraz w medycynie weterynaryjnej.
Publikacje:
książki:

Tożsamość, wola, działania moralne, Warszawa 2012.
Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa, 1993.
Przewodnik po etyce (pod red. Petera Singera), Warszawa, 1998 (redakcja polskiego wydania)
Filozofia podmiotu (wstęp, wybór tekstów, redakcja) Warszawa, 2000.
przekłady:
Francois Furet: Przeszłość pewnego złudzenia, (książka) Warszawa 1998.
P.Ricoeur: Zapis historyczny a przedstawienie przeszłości, Przegląd Filozoficzny, 2002
John Campbell: Struktura czasu w autobiograficznej pamięci, [w:] Pamięć i filozofia w XX wieku, Wydawnictwo WFiS UW, 2006.
Christine Korsgaard: Arystoteles i Kant o źródle wartości, [w:] Poznać jak się rzeczy mają, pod red A.Górniaka, Warszawa 2010.
wybrane artykuły:
„Uczucie jako sankcja moralna w poglądach D. Hume’a i J. St. Milla” Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria, 2007.
„Sumienie. Między emotywnym a intelektualnym doświadczeniem wartości, [w:] Sumienie w świecie wolności, red. J. Jagiełło, Znak, 2007.
„Racje, motywy, tożsamość moralna”, Analiza i egzystencja, Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
„Człowieczeństwo jako doświadczenie normatywne, Przegląd Filozoficzny.
„Idea czasu w filozofii moralnej„ (w) Pamięć w filozofii XX wieku, (wyd. WFiS.UW, Warszawa 2006.
„L’identite personnelle dans l’espace morale” – (dans) L’Universel et le devenir de l’humain, (ed.) Ali Chenoufi et al., Tunis 2010.
„Tożsamość i odpowiedzialność”, [w:] Nieświadomość i transcendencja, (red.) J.Michalik, Eneteia, 2011.

Dr hab. Mariusz Grygianiec

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
metafizyka i ontologia w tradycji analitycznej, w szczególności: (i) trwanie w czasie i konstytucja przedmiotów materialnych; (ii) natura czasu i czasoprzestrzeni; (iii) teorie obiektów abstrakcyjnych; (iv) esencjalistyczne interpretacje praw przyrody oraz własności dyspozycyjnych; (v) relacja czynienia prawdziwym; (vi) kryteria identyczności i zagadnienie principium individuationis; (vii) dualistyczna ontologia rzeczy i zdarzeń; (viii) przyczynowość;
filozofia umysłu: (i) zagadnienie rozstrzygalności problemu psychofizycznego; (ii) fizykalistyczne teorie umysłu; (iii) identyczność osobowa w czasie; (iv) metafizyka człowieka, w tym – metafizyka śmierci;
historia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
Publikacje:
książka:

Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
wybrane artykuły:
Aksjomatyczna rekonstrukcja reizmu według Czesława Lejewskiego, Filozofia Nauki 4(2001), s. 5-17.
Quaestiones de compositione, [w:] W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 336-351.
Personal Identity trough Time: Some Consequences of Essentialism, [w:] A. Brożek, (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. III, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 61-67.
Simultaneity, Transitivity, and the Punctual Nature of Events, [w:] J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 74-83.
Trwanie w czasie, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 211-276.

Prof. dr hab. Jacek Hołówka

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Etyka, bioetyka, filozofia analityczna
Publikacje:
książki:

Etyka w działaniu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 2001.
wybrane artykuły:
„Czym są ‘matters of fact’?”, Przegląd Filozoficzny 4: 2011.
„The Mystery of British Neohegelianism”, [w:] Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris: From Queen Anne to Queen Victoria, Uniwersytet Warszawski 2010.
„Realizm bez dedukcjonizmu”, Przegląd Filozoficzny 4: 2010.
„Definiowalność prawdy”, [w:] Damian Leszczyński (red.): Prawda. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.

Prof. dr hab. Teresa Hołówka

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Publikacje:
książki:

Kultura logiczna w przykładach, PWN 2006.
Szkice z logiki stosowanej, Wydawnictwo WFiS Uniwersytetu Warszawskiego 1998.
Myślenie potoczne, PIW 1986.
wybrane artykuły:
„Hume o zabobonach”, Przegląd Filozoficzny 4: 2011.
„O argumentacyjnej bezradności”, [w:] Argumentacje i racjonalna zmiana przekonań, Kraków 2010, Uniwersytet Jagielloński.

Dr hab. Michał Herer

1. Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia współczesna (francuska i niemiecka)
2. Publikacje:
Książki:
Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje, Universitas, Krakow 2006.
Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
wybrane artykuły:
Faszyzm daje do myślenia, przedmowa do: Theodor W. Adorno, Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. IX-XXV.
Spinoza i jego wrogowie, przedmowa do: Michał Kozłowski, Sprawa Spinozy. Esej o władzy, naturze i wolności, Korporacja Ha!art, Kraków 2011, s. 15-22.
Między ontologią a etyką wydarzenia, „Praktyka teoretyczna” 2012, nr 5, s. 69-81.
– Przemysł kulturalny: wycieczka poza Frankfurt (i z powrotem), „Kronos” 2012, nr 1(20), s. 51-60.
O tym, co przeszkadza dziś w myśleniu, w: Mateusz Falkowski (red.), Myślenie dziś, Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2013.

Prof. zw. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Semiotyka i historia filozofii polskiej XIX i XX wieku.
Publikacje:
książki:

[1985] 1. Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii. Warszawa, PWN, s: 220.
[1987] 2.Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej – główne pojęcia. [W:] Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna. Wrocław, Ossolineum, s. 131-218.
[1989] 3. O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki. Warszawa, Wydawnictwa UW, s: 196.
[1993] 4. [Ze Zdzisławem Augustynkiem:] Possible ontologies. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 20.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 194.
[1994] 5. Sławni Wilnianie. Filozofowie. Wilno, Wydawnictwo Polskie, s: 202 [+ il.].
[1994] 6. Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 312.
[1998] 7. Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej.Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 460 [+ il.].
[2003] 8. Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 264.
9. From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School. [Poznań Studies of the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 78.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 278.
[2009] 10. Polish analytical philosophy. Studies on its heritage. Warszawa, Wydawnictwo Naukow Semper, s: 384 [+ il.] [2010] 11. Metodologia i semiotyka. Idee – metody – problemy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 292.
12. [Z Anną Brożek:] Fryderyk Chopin: środowisko społeczne – osobowość – światopogląd – założenia twórcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 248 [+ il.]. Toż w wersji angielskiej: Frederick Chopin: social background – personality – worldview – artistic principles, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 170 [+ il.] (CD). Toż w wersji francuskiej: Fréderic Chopin: son milieu social – sa personnalité – sa vision du mond – ses principes de création artistique [traduit par Wanda Fijałkowska]. Warszawa 2011, Wydawnictwo NaukoweSemper, s: 186 [+ il.] (CD).
[2011] 13. [Z Anną Brożek & Marianem Przełęckim:] W poszukiwaniu najwyższych wartości. Rozmowy międzypokoleniowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 312.
[2012] 14. Byt i powinność. Wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 282.
Podręczniki własne
[1972] 1. Wybrane zagadnienia interpretacji w grze fortepianowej według Joan LastInterpretation for the piano student. [W:] Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, Warszawa, COPSA, s. 55-143.
[1982] 2. Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Zeszyt 1-2. Warszawa, WSiP, s: 352 + 288.
[1994] 3. Jak studiować filozofię. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 128. Wyd. 2, zmienione i uzupełnione, Warszawa 1996, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164. Wyd. 2, dodruk, Warszawa 1997, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.
[1998] 4. Spór o granice istnienia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 180.
[2001] 5. Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.]. Wyd. 2, poprawione. Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.]. Wyd. 3. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.] Wyd. 4. Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.].
[2003] 6. Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii.Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 224. Wyd. 2, poprawione i skrócone. Warszawa 2007, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 106.
[2004] 7. Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 160.
Redakcja i współredakcja książek innych autorów
[1993] 1. [Z Barbarą Markiewicz:] …A mądrości zło nie przemoże. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 180 [+ il.].
[1995] 2. [Z Barbarą Markiewicz:] Próg istnienia. Cz. I. Zdziesiątkowane pokolenie. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 216 [+ il.].
[1996] 3. [Z Tomaszem Bigajem & Anną Lissowską:] Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. T. I-II. Warszawa–Otwock, Petit, s: 304 + 254.
4. [Z Barbarą Markiewicz:]Próg istnienia. Cz. II. Dzieło nie dokończone. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 272 [+ il.].
5. [Z Witoldem Strawińskim:] W świecie znaków. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Pelca. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 350.
[1997] 6. Zdzisław Augustynek,Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 196.
7. [Z Kordulą Świętorzecką:] Jan Salamucha, Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne. Lublin, TN KUL, s: 614 [+ il.].
[1998] 8. [Z Witoldem Strawińskim:] In the world of signs. Essays in honour of Professor Jerzy Pelc. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 62.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 462.
[1999] 9. [Z Krzysztofem Wojtowiczem:] Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s: 310.
10. Człowiek współczesny: rozum a wiara. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s: 38.
11. Jan Łukasiewicz, Logika i metafizyka. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: XII, 580 [+ il.].
12. [Z Barbarą Markiewicz & Ryszardem Jadczakiem:] Polskie Towarzystwo Filozoficzne – czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Warszawa, Wydawnictwo PTF, s: 340.
[2000] 13. Joanna Odrowąż-Sypniewska, Zagadnienie nieostrości. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.
14. Marian Przełęcki, Lektury Platońskie. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 104.
15. Mieszko Tałasiewicz, Pojęcie racjonalności nauk empirycznych. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 132.
[2001] 16. [Z Aleksandrą Białecką:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 594.
[2002] 17. Marian Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 274.
[2003] 18. Alfred Tarski: dedukcja i semantyka [déduction et sémantique]. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 180.
19. Analiza pojęcia informacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.
20. [Z Kordulą Świętorzecką:] Jan Salamucha, Knowledge and faith. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 77.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 420.
[2005] 21. Kazimierz Twardowski, Filozofia i muzyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 100 [+ płytka CD].
22. [Z Anną Brożek & Witoldem Strawińskim:] Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 200.
23. [Z z Anną Brożek] Marian Przełęcki, Intuicje moralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowego Semper, s: 204.
24. [Z Mikołajem Olszewskim:] Stefan Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii. Wyd. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 614.
[2006] 25. [Z Jackiem Paśniczkiem:] The Lvov-Warsaw School. The new generation. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 89.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s: 504.
[2008] 26. [Z Anną Brożek:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Warszawa, 15-20 września 2008 roku. Księga streszczeń. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 656.
27. [Z Anną Brożek:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Program. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.
[2010] 28. [Z Іваном Вакарчуком:] Філософсвкі проблеми науки / Filozoficzne problemy nauki. Львів–Warszawa, Львівський Національний Університет імені Івана Франка – Uniwersytet Warszawski, s: 216.
29. Marian Przełęcki, Within and beyond the limits of science. Logical studies of scientific and philosophical knowledge, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 298.
30. Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 564.
[2011] 31. Kazimierz Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (Teoria poznania – logika – metafizyka – teoria wartości. Antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 548 [+ il.].
32. [Z Anną Brożek & Berislavem Žarniciem:] Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 180.
wybrane artykuły:
[1990] Truth: its definition and criteria. Dialectics and Humanism vol. XVII no 2 s. 193-212.
Definition, explication, and paraphrase in Ajdukiewiczian tradition. [W:] Vito Sinisi & Jan Woleński [red.], The heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 40.] Amsterdam–Atlanta Rodopi, s. 139-152.
[1993] Objects and properties. [W:] Jan Woleński [red.], Philosophical logic in Poland. Dordrecht, Kluwer, s. 61-74.
[2006] The Lvov-Warsaw School and its influence on Polish philosophy of the second half of the 20th century. [W:] Jacek Juliusz Jadacki & Jacek Paśniczek [red.], The Lvov-Warsaw School. The New Generation. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 89.] Amsterdam–Atlanta, Rodopi, s. 41-83.
[2011] What semantics is and what purpose it serves. [W:] Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (red.),Theory of imperatives from different points of view. Logic, Methodology & Philosophy of Science at Warsaw University (6), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 7-24.

Prof. dr hab. Anna Jedynak

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
filozofia języka i nauki (zwłaszcza konwencjonalizm), teoria argumentacji, metaetyka, metafilozofia. Obecne badania w ramach grantu pt. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii.
Publikacje:
książki:

Empiryzm i znaczenie, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998, s: 217.
Ajdukiewicz, „Wiedza Powszechna”, seria „Myśli i ludzie”, Warszawa 2003, s: 267.
Doświadczenie i język, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, s: 179.
Odpowiedzialność w globalnej wiosce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s: 176.
Filozofia. Podręcznik dla gimnazjum (wspólnie z T. Walentowiczem), WSiP, Warszawa 2000, s: 192.
Filozofia w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2001, s: 64.
Współtłumaczenie Przewodnika po etyce, KiW, Warszawa 1998.
wybrane artykuły:
O mocy predykcyjnej hipotez, „Filozofia Nauki” nr 3, 2007, s. 67-76.
On Rationality w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University V, red. A. Horecka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, s. 117-123.
O metaforze głębi, [w:] Widnokrąg analityczny, red. R. Kleszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 43-57.
French and Polish Conventionalism, [w:] The Golden Age of Polish Philosophy, S. Lapointe, J. Woleński, M. Marion, W. Miskiewicz, eds., Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2009, s. 61-77.
The Evolution of Scientific Languages in Ajdukiewicz and Kuhn, „Semiotica” nr 188-1/4, 2012, s. 265-279.

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
A. Logika i filozofia matematyki: teoria modeli z niestandardowym pojęciem liczby, tzw. klasami spełniania, będącymi uogólnieniem definicji Tarskiego, a ogólniej – problemem prawdy; logiki nieklasyczne, w szczególności „logika związku” a ogólniej – problemem jedności logiki; twierdzenie Gödla, jego interpretacje i konsekwencje filozoficzne, a ogólniej – problem granic logiki metod formalnych; filozofia matematyki, w tym jej humanistyczne wymiary, a ogólniej – rola zaplecza kulturowego dla matematyki; historia polskiej logiki matematycznej oraz dydaktyka logiki.
B. Filozofia religii, dialogu, judaizmu: filozofia dialogu międzyreligijnego; specyfika „głębokiego” dialogu międzyreligijnego, odwołująca się do filozofii dialogu (Martin Buber i inni, a także Emmanuel Levinas); dialog międzyreligijny a tradycje judaizmu, w tym myśl Abrahama Joshuy Heschla; analiza doświadczeń żydowskich, zwłaszcza w powojennej Polsce; judaizm – jego historia i związki ze współczesną myślą filozoficzną.
Publikacje:
książki:

A. Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne – od mechanicyzmu do postmodernizmu, IFiS PAN, Warszawa 2003.
Czy matematyka jest nauką humanistyczną?, Copernicus Center Press, Kraków 2011.
Topics in Logic, Philosophy and Foundations of Mathematics and Computer Science. In Recognition of Professor Andrzej Grzegorczyk, ed. by S. Krajewski, W. Marek, G. Mirkowska, A. Salwicki, J. Woleński, IOS Press, Amsterdam, 2007.
B. Żydzi, judaizm, Polska, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1997.
54 komentarze do Tory – dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Austeria, Kraków 2004.
Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005.
Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007.
Nasza żydowskość, Austeria, Kraków 2010.
Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, ed. by Stanisław Krajewski and Adam Lipszyc, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009
wybrane artykuły:
A. „Gödel on Tarski”, Annals of Pure and Applied Logic 127 (2004), s. 303-323.
„On Gödel’s Theorem and Mechanism: Inconsistency Or Unsoundness is Unavoidable in Any Attempt to ‘Out-Gödel’ the Mechanist”, Fundamenta Informaticae 81, 1-3 (2007), s. 173-181.
„Umysł a metalogika”, Przewodnik po filozofii umysłu (red. M. Miłkowski, R. Poczobut), WAM, Kraków 2012, s. 619-647.
B. „Heschel, Levinas, dialog międzyreligijny”, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, tom V, suplement Nr 4 do Studia Judaica, red. Krzysztof Pilarczyk, PAU, Kraków 2010, s. 291-301.
“A meditation on intellectual humility, or, on a Fusion of Epistemic Ignorance and Covenantal Certainty” [w:] Learned Ignorance. An Investigation into Humility in Interreligious Dialogue among Christians, Muslims and Jews. Ed. by James Heft, Reuven Firestone and Omid Safi. New York: Oxford University Press, 2011, s. 241-256.

Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Zagadnienia z dziedziny historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; w szczególności średniowieczna filozofia języka
Publikacje:
książki:
– Leibniz. Wczesne pojęcie substancji, Białystok (Wyd. Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku) 1992.
– Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, wybór, opracowanie i wstęp, Warszawa (PWN) 2002.
– Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, Warszawa (Semper) 2008.
wybrane artykuły:
– Gramatyk i rzeczywistość. ‘Significatum per se’ w filozofii języka Boecjusza z Dacji, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 36 (2000), s. 41-52.
– Ioannes Glogoviensis: The Modist Grammarian on the Boundary between the Middle Ages and the Renaissance, „Przegląd Tomistyczny”, IX (2003), s. 123-139.
– Modi significandi in Johannes Glogoviensis’ grammar, „Mediaevalia. Textos e estudos”, 23 (2004), s. 53-65.
– ‘Lasting’ in and Lasting of Speculative Grammar, w: Das Sein der Dauer Miscellanea Mediaevalia, Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, Hrsg. Andreas Speer, Bd 34 (Walter de Gruyter) Berlin- New York, 2008, s.112-122.
– Was Conceptualist Grammar in Use at Cracow University?, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 6[41] 2008, s. 275-285.
– O błędnym przypisaniu Gramatyki Spekulatywnej Janowi Dunsowi Szkotowi, „Acta Mediaevalia” XXII (2009), s. 285-300.
– Etyczny i erotyczny wymiar gramatyki w XII wieku, w książce: Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej, Warszawa 2011, s. 517-525.

Prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
współczesna filozofia sztuki, historia estetyki, filozofia współczesna, głównie francuskojęzyczna (fenomenologia, hermeneutyka, postmodernizm); filozoficzne, kulturowe i społeczne konteksty współczesnych zjawisk estetycznych.
Publikacje:
książki:
“Dlaczego sztuka? Wprowadzenie do filozofii sztuki”, Warszawa 1990.
“Logos i mit estetyczności”, Warszawa 1993.
“Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia”, Scholar, Warszawa 2003.
„Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności”, Scholar, Warszawa 2010.
“Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki. Ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2005 (redakcja).
“Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia”, IFiS PAN, Instytut Filozofii UW, Warszawa 2006 (redakcja z J.Migasińskim).
“Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości, pokrewieństwa, konfrontacje”, IFiS PAN, Instytut Filozofii UW, Warszawa 2007 (redakcja z J.Migasińskim).
„Przestrzenie późnej nowoczesności” (redakcja z Mateuszem Salwą)) t. 2 serii „Konteksty sztuki, konteksty estetyki”, Wyd. Biblioteka, Łódź 2011.
„Granice słowa i obrazu w myśli Lyotarda i Levinasa”, numer specjalny „Sztuki i Filozofii” nr 38-39, Warszawa 2011, (red. zespołowa).
„Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty”, redakcja z Mateuszem Salwą i Piotrem Schollenbergerem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.
“Wstęp do filozofii sztuki. Od Kanta do Lukacsa”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
wybrane artykuły:
“Heglowska koncepcja rzeczywistości sztuki”, Przegląd Humanistyczny nr.5, 1987.
„Ciało obrazu jako od-dalenie według Merleau-Ponty`ego, Beltinga i Marina, Przegląd Kulturoznawczy nr 1 (5), 2009.
„L`oeil emancipé/ Emancipation of the Eye”, Art. Inquiry/ Recherches sur les arts, vol.XI (XX), 2009.
“Husserl i zwrot estetyczny we współczesnej fenomenologii”, Przegląd Filozoficzny nr 4 (72), 2010 (ukazał się w 2010).
„Estetyczne versus etyczne. Miejsca możliwych spotkań Levinasa i Lyotarda” (w wersji polskiej i francuskiej), Sztuka i Filozofia nr 38-39.

Prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia hermeneutyczna, filozofia człowieka, filozoficzne spory o humanizm w filozofii współczesnej, idea absolutu – jej historia i obecna sytuacja.
Publikacje:
książki:

Spór o naturę filozofii a uniwersalizm. Od Kanta po Marksa. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991, s: 209.
Hegel i Derrida. Filozofia w wersji radykalnej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994, s: 303.
W poszukiwaniu filozofii humanistycznej. Heidegger, Levinas, Foucault, Rorty, Gadamer. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s: 231.
Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich. Warszawa 2003, s: 415.
Hermeneutyczne koncepcje człowieka. Dilthey, Misch, Bollnow, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s: 247.
wybrane artykuły:
Heidegger jako krytyk i następca Diltheya. Analiza poglądów Heideggera z okresu poprzedzającego ‘Bycie i czas’. W: Norbert Leśniewski (red.), Heidegger w kontekstach, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2007, s. 35-63.
Filozofie skończoności. Zmierzch idei absolutu i skłonności do absolutyzowania. W: T. Czakon (red.), Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Kazimierza Ślęczki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 95-116.
Die Sorge um sich selbst und die Öffnung auf die Anderen in der Hermeneutik Gadamers – ein Verbindungsversuch. W: A. Przylebski (Hrsg.), Ethik im Lichte der Hermeneutik, Verlag Kӧnigshausen und Neumann, Würzburg 2010, s. 77-90.
Filozofie skończoności a filozofie absolutu. Refleksje odnoszące się do stanu współczesnej filozofii. W: M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski, Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 315-327.
Foucault, Derrida, Deleuze jako reprezentanci filozofii skończoności. W: B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner, Festiwal Filozofii, t. 3, Foucault, Deleuze, Derrida, Wyd. Adam Marszałek 2011, s. 333-355.

Prof. dr hab. Paweł Łuków

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Etyka I. Kanta i współczesne etyki kantowskie, filozofia medycyny, bioetyka
Publikacje:
książki:

Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 2012.
Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.
Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Warszawa, WFiS 1997.
Etyka medyczna z elementami filozofii, P. Łuków, T. Pasierski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013.
wybrane artykuły:
„Effective optimization of living donor kidney transplantation activity ensuring adequate donor safety”, współautorstwo z: Michał Ciszek, Leszek Pączek, Wojciech Rowiński, Annals of Transplantation, 2012; 17(3), s. 103-110.
„Cnota, liberalizm i dwa rodzaje autonomii”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2 (33) 2012, s. 117-134.
„Rola światopoglądów w tworzeniu prawa medycznego”, Prawo i medycyna, 42, vol.13, 2011, s. 5-24.
„Imperatyw kategoryczny i intuicjonistyczne dziedzictwo Sidgwicka” Etyka (41) 2008, s. 110-129.
“Maxims, Moral Responsiveness, and Judgment” Kant-Studien 94 (2003), s. 405-425.

Prof. zw. dr hab. Barbara Markiewicz

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
– historia filozofii współczesnej: „Filozofia jako nauka instytucjonalna”
– filozofia polityki: „Tradycja antyczna we współczesnej filozofii polityki”; „Racjonalność polityczna”; „Kryzys tożsamości i sposoby jego artykulacji w perspektywie filozofii politycznej”; „Obecność klasycznych pojęć we współczesnym dyskursie politycznym: imperium, wojna, naród, wolność, rewolucja”; „Terroryzm – miejsce pojęcia we współczesnym dyskursie politycznym”
Publikacje:
książki:

Co się śni filozofom? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s: 362.
U źródeł niemieckiego idealizmu. Pojęcie współczesności a filozofia zjednoczenia. Warszawa 1988, s: 273.
Żywe obrazy. O kształtowaniu pojęć poprzez ich wyobrażenia. Warszawa 1994, s: 104.
Filozofia. Wybór tekstów dla szkół średnich, Warszawa 1990, II wyd., s: 480.
Książki tłumaczone:
Atlas do filozofii. Prószyński i S-ka. Warszawa 1999, s: 350.
J. Habermas: Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy (tłum z j. niem) IFiS PAN, Warszawa 1993, s: 60.
wybrane artykuły:
Czym jest i jak funkcjonuje dyskurs kryzysu?, [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność red. Jerzy Oniszczuk. Oficyna wyd. Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2010, s. 61-75.
O wstydzie i polityce, [w:] D. Probucka Etyka i Polityka, Wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 13-29.
Uśmiech kota, [w:] M. Kudelska, M.Ruchel (red.) Prawda, samopoznanie i wdzięk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008, s. 19-25.
NT(new technology) and Teaching Philosophy „Europa Forum” AIPPh Bulletin 60 fevrier ISSN 1019-9993, 2009, s. 55-58.
Tuberculosis in Poland, 1945-1995:Images of Disease [w:] Ikana Lowy, John Krige (ed.) Images of Disease. Science, Public Policy and Health in Post-war Europe, Luxemburg:Office for Official Publications of the European Communities, 2001, s. 257-291.

Prof. dr hab. Jacek Migasiński

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia nowożytna i współczesna fenomenologia francuska
Publikacje:
książki:

“Merleau-Ponty” (monografia + wybór pism), WP (seria “MYśli i Ludzie”), Warszawa 1995.
“W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997.
“Podmiotowość i tożsamość” (po polsku i po francusku) – red. nauk. pracy zbiorowej, Wyd. Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2001.
“Levinas i inni”, red. naukowa (wraz z T.Gadaczem) pracy zbiorowej, Wyd. Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2002.
“Fenomenologia francuska.Rozpoznania/Interpretacje/Rozwinięcia”, red. nauk. (wraz z I.Lorenc) antologii, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
“Filozofia nowożytna. Postacie/Idee/Problemy”, Wyd. Stentor, Warszawa 2011.
Maurice Merleau-Ponty, “Widzialne i niewidzialne” (współprzekład), Wyd. Aletheia, Warszawa 1996.
Jean Francois Lyotard, “Kondycja ponowoczesna” (współprzekład), Wyd. KR, Warszawa 1997.
Francois Chirpaz, “Ciało”, Warszawa 1998.
Emmanuel Levinas, “Czas i to, co inne”, Warszawa 1999.
Maurice Merleau-Ponty, “Fenomenologia percepcji” (współprzekład), Warszawa 2001.
wybrane artykuły:
“Cogito i nieskończoność.Levinas-Kartezjusz”, [w:] “Levinas i inni”, op.cit. (wyżej)
“Inna podmiotowość.Levinas-Husserl”, [w:] “Levinas i inni”, op,cit.
“Przyczynek do zarysu francuskiej fenomenologii pamięci. Trzy przykłady”, [w:] praca zbiorowa pod red. Z.Rosińskiej “Pamięć w filozofii XX wieku”, Wyd. Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2006.
“Fenomen ciała w ujęciu E.Levinasa”, [w:] “Emmanuel Levinas.Filozofia/Teologia/Polityka”, pod red. Adama Lipszyca, Instytut A.Mickiewicza, Warszawa 2006.
“Zobaczyć niewidzialne. Od fenomenu do widma czyli analiza pewnego przypadku wyobraźni filozoficznej”, [w:] “Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4/2008.

Dr hab. Krystyna Misiuna

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Zagadnienia związane z logiką i fizyką informacji, problemami reprezentacji wiedzy, logikami przekonań, rozumowaniami niemonotonicznymi i parakonsystentnymi. Ostatni projekt badawczy realizowany w ramach seminarium, którego uczestnikami są studenci wyższych lat studiów, magistranci i doktoranci. Przez ostatnie 3 lata wykład monograficzny w wymiarze dla studentów wyższych lat studiów, magistrantów i doktorantów:
Publikacje:
książka:

“Pojęcie prawdy w języku naturalnym”, Warszawa 2003.
wybrane artykuły:
“A Certain Consequence Relation for Solving Paradoxes of Vagueness”, Logique et Analyse, 2010, 53(209), s. 25-50.
“A Modal Logic of Information”, Logic and Logical Philosophy, 2012, 21, s. 33-51.
“Czy istnieją niepoznawalne prawdy?”, Przegląd Filozoficzny, 2011, 2(78), s. 229-244.
“O obliczach sprzeczności”, Filozofia Nauki, 2010, 3(71), s. 55-78.
“Sceptycyzm Hume’a i problem indukcji”, Przegląd Filozoficzny, 2011, 4(80), s. 419-435.

Dr hab. Andrzej Mostowski, prof. UW

Problematyka badań i zainteresowania naukowe:
Logika matematyczna, teoria modeli skończonych, filozofia matematyki, filozofia języka, logiczna teoria języka naturalnego.
Publikacje:
artykuły:
„Logic and Theory of Algorithms”, Fourth Conference on Computability in Europe, CiE 2008, Local Proceedings, June 15–20, 2008, str. 334-343, University of Athens, 2008.
„Potential infinity and the Church Thesis”, Fundamenta Informaticae Tom 81 Nr 1-3 r. 2007, str. 241-248.
“Finite Arithmetics”, Fundamenta Informaticae Tom 81 Nr 1-3 r. 2007, str. 183-202 (współautorzy: Michał Krynicki, Konrad Zdanowski)
„Recursive complexity of the Carnap first order modal logic C”, Mathematical Logic Quarterly Tom 52 r. 2006, str. 87-94, (współautor: A. Gheerbrant)
“Arithmetics of coprimality in finite models”, Bulletin Of Symbolic Logic Tom 11 r. 2005, str. 287-288 (współautor: Konrad Zdanowski)

Dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Opór wobec władzy. Współczesne koncepcje sfery publicznej, nieposłuszeństwo obywatelskie (uzasadnienie liberalne, konstytucyjno-prawnicze, deliberatywne, odwołujące się do kategorii prawno-naturalnych); kontestacja (uzasadnienie liberalne, deliberatywne, republikańskie); ruch obywatelski (jako ruch społeczny w różnych koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego, jako „nowy ruch społeczny”); modelowanie sfery publicznej (wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność działania oraz ich ograniczenia: granice wolności słowa, granice wolności zgromadzeń oraz wolności działania). Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze państwowym i międzynarodowym. Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna.
Publikacje:
książki:

Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009, s: 309.
Opracowanie merytoryczne i redakcja tomu: H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, red. L. Hostyński, A. Lorczyk, A. Nogal, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s: 378.
Opracowanie merytoryczne i redakcja 9 numeru „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”, ISPPAN, Warszawa 2006.
Co z tą wolnością?, red. Dorota Kutyła, Agnieszka Nogal, Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa 2012.
wybrane artykuły:
Między pomieszaniem a zbawieniem. Filozofia polityczna św. Augustyna, Rzeczy Wspólne 6 (4/2011).
Nowy republikanizm. O współczesnym rozumieniu „Rzeczy Wspólnej”, Rzeczy wspólne. Pismo republikańskie, nr 4/2011.
Powrót filozofii polityki, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XI, Uniwesrytet Gdański, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2010, s. 220-233.
Renesans geopolityki, Rzeczy wspólne. Pismo republikańskie, nr 1/2010, s. 124-135
The Myths of a European Constitution, Civitas. Studia z Filozofii Polityki, nr 11, ISPPAN, Warszawa 2009, s. 220-238.

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Współczesna filozofia języka (zagadnienie nieostrości, terminy naturalnorodzajowe, semantyka a pragmatyka, minimalizm semantyczny a kontekstualizm, rozumienie wypowiedzi a odbiór komunikatu) i zagadnienia ontologiczne (pojęcie i kryteria identyczności, identyczność nieostra).
Publikacje:
książki:

Zagadnienie nieostrości, WFiS UW, Warszawa 2000.
Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s: 408.
Kontekstualizm i wyrażenia nieostre, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa (w druku).
Przekład: Piotr Tomasz Geach, Do czego odnoszą się nazwy ogólne?, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006. Tytuł oryginału: Reference and Generality, Cornell University Press, Ithaca (New York) 1962.
wybrane artykuły:
„What is said and indirect speech reports”, Research in Language, DOI 10.2478/v10015-011-0026-9
Z M. Tałasiewiczem, W.Wciórką i P. Wilkinem, „Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and explanation”, Philosophical Studies DOI 10.1007/s11098-012-9964-x
“Does the Twin-Earth argument rest on a fallacy of equivocation?” In Semiotica 188 (2012), s. 387-396.
„Istnienie i identyczność”, [w:] Przewodnik po metafizyce, red. Sebastian T. Kołodziejczyk, Kraków: Wyd. WAM 2011, s. 87-126.
„Natural kinds – what are they?”, [w:] R. Vanderbeeken, B. D’Hooghe (red.) Worldviews, Science and Us: Studies of Analytical Metaphysics. A Selection of Topics From a Methodological Perspective, World Scientific Publishers 2010, s. 64-86.

Dr hab. Katarzyna Paprzycka, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia działania i umysłu: autorska responsybilistyczna koncepcja działania; problem eksternalizacji działań; niekauzalne koncepcje działania; neobehawiorystyczne koncepcje umysłu; eksperymenty i koncepcja Stanleya Milgrama na tle współczesnej filozofii umysłu; działanie intencjonalne a działanie świadome (studium z filozofii eksperymentalnej).
Publikacje:
książki:

O możliwości antyredukcjonizmu, Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa 2005, s: 200.
podręczniki:
Logika nie gryzie. Część I. Samouczek logiki zdań, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009, s: 412.
redagowane tomy:
Odwaga filozofowania: Leszkowi Nowakowi w darze, współredaktorzy: Jerzy Brzeziński, Andrzej Klawiter, Theo A.F. Kuipers, Krzysztof Łastowski, Piotr Przybysz, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s: 598.
The Courage to Do Philosophy. Essays Presented to Leszek Nowak, współredaktorzy: Jerzy Brzeziński, Andrzej Klawiter, Theo A.F. Kuipers, Krzysztof Łastowski, Piotr Przybysz, Rodopi, Ansterdam/New York 2007, s: 471.
Thinking about Provincialism in Thinking, współredaktor: Krzysztof Brzechczyn, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 100, Rodopi, Amsterdam/New York 2012.
Tłumaczenia książek z j. polskiego na j. angielski.
Adam Wiegner, Collected Works. Polish Analytical Philosophy Series. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Amsterdam: Rodopi, 2001).
I. Nowakowa, The Dynamics of Idealization (Amsterdam: Rodopi, 1990), wspólnie z M. Kwiekiem.
wybrane artykuły:
“Collectivism on the Horizon: A Challenge to Pettit’s Critique of Collectivism”, Australasian Journal of Philosophy 76 (1998), s. 165-181.
“Normative Expectations, Intentions and Beliefs”, The Southern Journal of Philosophy, 37-4 (1999), s. 629-652.
“False Consciousness of Intentional Psychology”, Philosophical Psychology 15-3 (2002), s. 271-295.
“Flickers of Freedom and Frankfurt-Style Cases in the Light of the New Incompatibilism of the Stit Theory”, Journal of Philosophical Research 27 (2002), s. 553-565.
“Trying Slips: Can Davidson and Hornsby Account for Mistakes and Slips?”, Philosophia 35 (2005), s. 173-216.

Dr hab. Stanisław Pieróg, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań: historia filozofii nowożytnej; historia filozofii polskiej XIX i XX w.
Zainteresowania badawcze: nowożytna filozofia dziejów i filozofia kultury; nowożytna refleksja metafilozoficzna.
Publikacje:
Książki własne:
– Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, PIW, Warszawa 1982.
Książki redagowane:
– M. Mochnacki, Poezja i czyn. Wybór pism, Warszawa 1987 (wybór, wstęp i opracowanie).
– Spór o charakter narodowy filozofii polskiej. Antologia tekstów 1810-1946, Warszawa 1999, (wybór, wstęp i opracowanie).
Książki współredagowane:
– August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci, Warszawa 1996.
– Historia filozofii polskiej. Dokonania – poszukiwania – projekty, Warszawa 2007.
– Filozofia polska w tradycji europejskiej, Warszawa 2011.
Wybrane artykuły:
Romantyczny mistycyzm jako forma ideologii, w: A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska (red.), Mickiewicz mistyczny, Warszawa 2005, s. 32 – 46.
Trudna sztuka umiaru (Jana Śniadeckiego koncepcja filozofii), „Kronos”, 2007,  nr 2, s. 159 – 191.
Projekt filozofii narodowej (Dwugłos: Trentowski – Massonius), w: J. Skoczyński [red], Polskie Ethos i Logos, Kraków 2008, s. 129 – 143.
Dialektyka w polskiej myśli filozoficznej okresu romantyzmu, w: E. Kasperski, T. Mackiewicz [red.], Dialogi romantyczne, Pułtusk – Warszawa 2008, s. 17 – 33.
Rozdroża historii filozofii, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, 2008, t.1, s. 7 – 109.
Rozum praktyczny i postęp. Myśl filozoficzno-moralna Józefa Kalasantego Szaniawskiego, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, t.4/5 (2011/2012), s. 135 -198.
Stanisław Brzozowski i mit nowoczesności, „Kronos”, 2012, nr1, s. 185 – 214.

Dr hab. Magdalena Środa, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
etyka, filozofia polityczna, gender studies, filozofia współczesna, etyka stosowana
Publikacje:
książki:
Magdalena Środa, Jacek Migasiński (red.), Barbara Skarga in memoriam, Peter Lang, Frankfurt 2012, ss. 170
Mała książeczka o tolerancji, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2010, ss. 50
Etyka dla myślących, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2010, [podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego] Kobiety i władza, wyd. w.a.b. Warszawa 2009
Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i  feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, wyd. Aletheia, Warszawa 2003
Idee etyczne starożytności i średniowiecza. Podręcznik do etyki dla klasy pierwszej szkoły średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, [książka dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej] Idea godności w kulturze i etyce, Wydawnictwo Borgis, Warszawa 1993
wybrane artykuły:
„Żyć dla innych. O niemodnej etyce Mariana Przełęckiego”, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona prof. Marianowi Przełęckiemu, Warszawa 2013
„Płeć etyki”, Etyka 45(2012)
„Możliwość dialogu, konieczność konfliktu?”, Znak, styczeń 2012
“Sur L’Ethique metaphisique de Barabara Skarga”, [w:] Barbara Skarga in memoriam, (eds) M. Środa, J. Migasiński, Peter Lange, Frankfurt, 2012, s. 35-46
„Co znaczy wolność?”, [w:] Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach: Godność, wolność, sprawiedliwość, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012
„Przeciw karze śmierci”, [w:] Przeciw karze śmierci, wyd. Helsińskiej Fundacji praw człowieka, Warszawa 2011
„Ptaki w lepkich sidłach, czyli o metodzie (u Hobbesa)”, Societas/Communitas 1(11), 2011
„Czas ciała”, Przegląd filozoficzno-literacki, 4(2011)
“Attitudes towards Other”, [w:] Literature, Culture and Tolerance, (eds.) A.Murphy, Ch.Russell, J.Płuciennik, I.Hubner, wyd. Peter Lang, Frankfurt 2009
“Czy Europa jest gotowa na multikulturalizm?, [w:] Warto zapytać o kulturę, Białystok-Sejny 2009.

Dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
zagadnienie jednolitej teorii składni i semantyki, w tym problem intencjonalności, oraz formy logicznej pewnych zdań kwantyfikatorowych (tzw. ‘donkey sentences’). W 2011 otrzymał grant N N101 188840 na ten cel. Z pracą naukową ściśle związana jest moja praca dydaktyczna w ramach wieloletniego seminarium „Wybrane problemy filozofii języka”.
Publikacje:
książki:

Philosophy of Syntax. Foundational Topics, Springer, Dordrecht Heidelberg London New York 2010.
Filozofia składni, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2006.
Pojęcie racjonalności nauk empirycznych, Biblioteka Filozofii Nauki t. 4., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
wybrane artykuły:
(z Joanną Odrowąż-Sypniewską, Wojciechem Wciórką i Piotrem Wilkinem), „Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and Explanation”, Philosophical Studies, Online First 8 June 2012, DOI 10.1007/s11098-012-9964-x;
“A new perspective for the theory of intentionality”, [in:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos Verlag, Frankfurt a. M. 2012, s. 513-525;
‘The core of grammar’, Semiotica 188 1/4 (2012), p. 271-293.
“Asymmetrical Semantics”, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics, Ontos Verlag, Frankfurt a. M. 2010, p. 329-345.
„Geach’s program and the foundations of Categorial Grammar”, Acta Semiotica Fennica XXXIV, Helsinki 2009, s. 1731-1742.

Dr hab. Halina Walentowicz, prof. UW

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Filozofia społeczna w przekroju historycznym i historiozofia ze szczególnym uwzględnieniem: heglizmu, marksizmu oraz teorii krytycznej Szkoły Frankfurckiej.
Publikacje:
książki:

Przyszłość w prognozach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993 (doktorat nagrodzony przez rektora UW).
Tęsknota za lepszym. Historiozofia Maxa Horkheimera, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004 (habilitacja).
Tłumaczenia niemieckojęzycznych książek filozoficznych:
Max Horkheimer, Początki mieszczańskiej filozofii dziejów, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995.
Max Horkheimer, Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931-1934, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
wybrane artykuły:
Horkheimer a Habermas: dwie koncepcje rozumu instrumentalnego, [w:] Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu (wstęp do tłum.).
Max Horkheimer a tradycja filozoficzna, Nowa Krytyka 22-23/2008.
Utopia i antyutopia w Szkole Frankfurckiej, Przegląd Filozoficzny 3/2008.
Filozofia a nauka w teorii społecznej Szkoły Frankfurckiej, Edukacja Filozoficzna nr 47/2009.
On Two Designs of >brushing history against the grain<: Michael Foucault and the Frankfurt School, Dialogue and Universalism, nr 9-10/2010.

Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe:
Ontologia matematyki (współczesny spór realizm-antyrealizm oraz strukturalistyczna interpretacja matematyki). Problem statusu dowodów matematycznych (w świetle nowych koncepcji obliczeń). Problem uzasadniania aksjomatów (ze szczególnym uwzględnieniem aksjomatów teorii mnogości).
Publikacje:
książki:

Realizm mnogościowy. W obronie realistycznej interpretacji matematyki, Wydawnictwa WFiS UW, Warszawa 1999, s: 212.
Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla, Biblos, Tarnów 2002, s: 160.
Spór o istnienie w matematyce. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003, s: 506.
O pojęciu dowodu w matematyce, Wydawnictwo UMK, Seria: Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, 2012.
wybrane artykuły:
„Redukcje ontologiczne w matematyce. Część I”, Filozofia Nauki, 2008, 3-4, s. 105-118.
„Redukcje ontologiczne w matematyce. Część II”, Filozofia Nauki, 2011, XIX, 2(74), s. 29-40
„Redukcje ontologiczne w matematyce. Część III”, Filozofia Nauki, 2011, XIX, 3 (75), s. 49-62
“Status hipotezy continuum w świetle koncepcji Woodina”, Filozofia Nauki, 4, 2011, s. 67-82
“Object realism versus mathematical structuralism”, Semiotica, 188-1/4 (2012), s. 157-169.