Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2017/2018

STUDENCI 1, 2 i 3 ST. + Warsaw International Studies in Philosophy – NABÓR WNIOSKÓW O WYJAZD ZAGRANICZNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS (WYJAZD W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*.

(wyjazd w roku akademickim 2017/2018)

Prezentacja – Erasmus 2017

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 24 lutego 2017 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 3 marca 2017 roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.
* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia; studenci drugiego roku studiów licencjackich nie mogą ubiegać się o stypendium Erasmus.
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Do pobrania:
Oferta dla studentów – Aktualizacja!
Ogolne zasady kwalifikacji
Formularz danych
– Aktualizacja!

RECRUITMENT FOR THE ERASMUS PLUS PROGRAM IN THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

The offer is available to all students of PBCV who are at least during the second year of their studies*.

(the visit in the academic year 2017/2018)

Presentation – Erasmus Warsaw International Studies in Philosophy

Call for applications – required documents:

 1. Letter of motivation indicating reasons for the choice of particular institutions together with the applicant’s contact details (telephone [very important!], e-mail). In the application please include also all the information that may be important for the selection procedure (participation in classes taught in foreign language, foreign practices, work for the Institute of Philosophy or the University, special academic achievements or honors etc.). If the candidate is considering several possible institutions as possible places for the visit, s/he is asked to indicate his or hers preferences.
 2. Resume (CV),
 3. List of all the grades received during the studies at the Institute of Philosophy or during prior studies (if they are not studies at the Institute of Philosophy),
 4. One opinion (recommendation) of the faculty (teaching) staff member,
 5. A certificate of language proficiency.

The required documents should be submitted until the 24th of February 2017:

The decision will be announced by the 3rd of March, 2017.

Criteria of evaluation**:

Appeal
In case of not being granted with the Erasmus scholarship applicants might lodge an appeal to dr Bogdan Dziobkowski.

Files to download:
Offer for students Warsaw International Studies in Philosophy & PhD students – Aktualizacja!
Ogolne zasady kwalifikacji
Formularz danych – Aktualizacja!

DOKTORANCI – NABÓR WNIOSKÓW O WYJAZD ZAGRANICZNY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS (WYJAZD W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018)

Oferta stypendialna skierowana jest do wszystkich doktorantów Instytutu Filozofii UW

(wyjazd w roku akademickim 2017/2018)

Prezentacja – Erasmus 2017

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 24 lutego 2017 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 3 marca 2017  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.
* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Do pobrania:
Offer for students Warsaw International Studies in Philosophy & PhD students – Aktualizacja!
Ogolne zasady kwalifikacji
Formularz danych – Aktualizacja!