Strona Główna > Pracownicy > Profesorowie emeryci

Profesorowie emeryci

I. PROFESOROWIE 

 1. Andrzej Bednarczyk
 2. Dobrochna Dembińska-Siury
 3. Małgorzata Frankowska-Terlecka
 4. Joanna Górnicka-Kalinowska
 5. Jacek Hołówka
 6. Teresa Hołówka
 7. Jacek Juliusz Jadacki
 8. Barbara Markiewicz
 9. Jacek Migasiński
 10. Alicja Kuczyńska
 11. Aleksander Ochocki
 12. Mieczysław Omyła
 13. Jerzy Pelc
 14. Zofia Rosińska
 15. Marek J. Siemek

II. PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI w UW

 1. Mieczysław Boczar
 2. Witold Strawiński
 3. Zbigniew Szawarski
 4. Stanisław Pieróg

III.  DOKTORZY HABILITOWANI

 1. Piotr Brykczyński
 2. Józef L. Krakowiak
 3. Krzysztof Okopień
 4. Hanna Puszko-Miś

IV. DOCENCI

 1. Witold Mackiewicz
 2. Józef Stuchliński

V.  DOKTORZY

  1. Lucyna Juśkiewicz
  2. Jerzy Łoziński
  3. Jerzy Niecikowski
  4. Zbigniew Zwoliński
  5.  Andrzej Kołakowski

Andrzej Kołakowski (ur. 13 sierpnia 1942 r. w Warszawie, zm. 28 grudnia 2015 tamże) – polonista i historyk filozofii, znawca nowoczesnej myśli polskiej. Od 1971 r. pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca historii filozofii nowożytnej powszechnej i polskiej oraz filozofii i antropologii kultury. W czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim uczeń Stefana Żółkiewskiego, Bronisława Baczki, Leszka Kołakowskiego, Krzysztofa Pomiana. Stopień doktora uzyskał w 1976 r. za pracę o Zygmuncie Łempickim napisaną pod kierunkiem Jerzego Szackiego. Wykładał także w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (1996-2011) i Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (1980-1983). Członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”. Autor kilkuset artykułów i haseł w wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych m. in. w: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Słownik Wyrazów Obcych PWN, Filozofia. Słownik WSiP, Larousse. Encyklopedia Powszechna, Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku PWN, a także m.in. w czasopismach: „Mówią Wieki” i „Społeczeństwo Otwarte”, „Nowa Europa”. Redaktor i konsultant naukowy słowników i podręczników z zakresu filozofii. Uczestnik kilkudziesięciu audycji popularnonaukowych w Polskim Radiu. Autor koncepcji i redaktor naukowy serii wydawniczej Filozofia w XXI wieku. Kontynuacje – rewizje – perspektywy.

Wybrane publikacje:
Życie-Kultura-Cywilizacja, Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury (1976);
Spengler, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981 (monografia poglądów, wybór pism, tłumaczenia);
Uspołecznić państwo! Warszawa (1981) (razem z Jerzym Łozińskim);
Koncepcja cywilizacji Erazma Majewskiego, Warszawa (1985);
• Oswald Spengler, Historia, kultura, polityka, PIW, Warszawa 1990 (wstęp, wybór pism, tłumaczenia wraz z Jerzym Łozińskim);
Biblioteka polska, WAiP, Warszawa 2007 (szkice o dziełach humanistów polskich I połowy XX wieku);
Kulturologia polska XX wieku, WUW, Warszawa 2013 (redakcja i autorstwo kilku haseł);
Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013 (red.);
Katastrofizm okresu międzywojennego, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2014 (wybór, opracowanie i wstęp);
• Tadeusz Kroński, Faszyzm a tradycja europejska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014 (przedmowa, wybór, opracowanie).

Organizacje i towarzystwa naukowe:
• Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
• W latach 1992-99 uczestnictwo w pracach Warszawskiego Okręgowego Komitetu Olimpiady Filozoficznej.

Działalność organizacyjna poza uczelnią
• Członek Rady Programowej spółki Radio dla Ciebie S. A. w latach 1994-1997;
• Członek Rady Służby Cywilnej w latach 1996-1999;
• Członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w latach 2002-2005.