IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. dr hab.
  ANDRZEJ BEDNARCZYK

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA I HISTORIA NAUKI
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Epistemologii

Zakres kompetencji:
Filozofia i historia biologii i medycyny

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone w ostatnich latach:

 • Filozofia w szkołach lekarskich starożytności (wykład)
 • Z dziejów idei: przyrodoznawstwo epoki Oświecenia (wykład)
 • Nauki przyrodnicze w wielkich systemach metafizycznych (seminarium)
 • Od nauki do filozofii (seminarium)
 • Dzieje idei życia. Od Corpus Hippocraticum do współczesności (seminarium
 • Edycja naukowa tekstu filozoficznego (seminarium)

Tytuł pracy doktorskiej:
"Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego", Wrocław 1973, 177 s.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Filozofia biologii europejskiego Oświecenia", Warszawa 1984, 480 s.

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

 • Prace seminarium "Edycja naukowa tekstu filozoficznego", zeszyt 1 (1997) - 6 (2002)
 • "Medycyna i filozofia w starożytności", Warszawa 1999, 684 s.
 • "Galen. Główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego", Warszawa 1995, 441 s.
 • R. Descartes, "Człowiek. Opis ciała ludzkiego" [przekład, wstęp, przypisy], Warszawa 1989, 203 s.
Artykuły:
 • "Georges Cuvier (1769-1832). Mechanistyczna teoria organizmu i kreacjonistyczna teoria przyrody", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 28 (1983), 1, s. 3-60
 • "Johann Wolfgang Goethe i świat roślin (dwieście lat Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 1790)", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 35 (1990), 4, s. 491-532
 • "Motywy regulacyjne w rozprawie De diaeta z Corpus Hippocraticum", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 37 (1992), 4, s. 59-88
 • "Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków", Analecta, 4 (1995), 1, s. 7-71
 • "Z dziejów idei życia we Wszechświecie: epoka Oświecenia (Fontenelle, Huygens, Kant)", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40 (1995), 3, s. 7-48
 • "René Descartes (1596-1650) jako biolog i jego siedemnastowieczni krytycy. W czterechsetną rocznicę urodzin filozofa-przyrodnika", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41 (1996), 3-4, s. 7-51
 • "Ostatni spór naukowy J.W. Goethego (1749-1832). W 250. rocznicę urodzin poety-przyrodnika", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44 (1999), 3-4, s. 7-44.
 • Atomizm średniowieczny, który nie znał atomu. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 45 (2000), 1, s. 111-140.
 • Anonymus Londinensis. Kategorie teoretyczne medycyny starożytnej, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 45 (2000), 3/4, s. 109-159.
 • Pierwsze organizmy w dziejach Ziemi. Komentarz biologiczny do "Epok natury" G. L. Buffona, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 46 (2001), 3, s. 31-54.