IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  Dr - adiunkt
  WOJCIECH JERZY BOBER

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA MORALNA
e-mail: wjbober@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Etyki

Zakres kompetencji:
etyka, metaetyka, etyka stosowana, etyka komputerowa, filozofia XX w.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:
ćwiczenia z etyki (w Instytucie Filozofii), wykłady z historii filozofii, etyki i etyki społecznej (poza Instytutem Filozofii)

Tytuł pracy doktorskiej:
"Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej" - 2000, promotor Profesor Henryk Jankowski

Wybrane publikacje

1. Książka

Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa, WAiP, 2008.

2. Artykuły:

Autodestrukcja racjonalizmu w filozofii Leszka Kołakowskiego, w: „Principia” 6, Kraków 1992, s. 127-145.

Personality and Culture: Phenomenology and Phenomenological Anthropology, w: “Analecta Husserliana”, vol. 39, Dordrecht-Boston-London 1993, s. 117-126.

Seeing and Reasoning in Jean-Paul Sartre's Ontology, w: “Analecta Husserliana”, vol. 39, Dordrecht-Boston-London 1993, s. 255-260.

Karl Reimund Popper (1902-1994), w: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 40 (2), Warszawa 1995, s. 139-149.

„Informacyjny śmietnik”, czyli o możliwości i potrzebie uprawiania ekologii rzeczywistości wirtualnej, w: Ekologia ducha, praca pod redakcją J. Krakowiaka, Warszawa 1999, s. 158-179.

Komputeryzacja a etyka zawodowa, w: „Etyka” 32, Warszawa 1999, s. 191-202.

Technika a etyka. Problem aksjologicznej neutralności techniki, w: „Zagadnienia Naukoznawstwa” 36 (2-3), Warszawa 2000, s. 167-183.

Czym jest etyka komputerowa?, „Ruch Filozoficzny”, 2002, 59 (3), s. 491-501.

What does it mean to transform an institution in a morally hazardous way?­, w: red. Isabel Alvarez i in., The Transformation of Organisations in the Information Age: Proceedings of the Sixth International Conference ETHICOMP, Lisbon, Universidade Lusíada, 2002, s. 295-303.

Ethics of Information Societies, w: red. Terrell Ward Bynum i in., Challenges for the Citizen of the Information Society: Proceedings of the Seventh International Conference Ethicomp 2004. Syros, University of the Aegean, 2004, s. 150-156

Utopia Internetu, czyli kilka uwag o ontycznym i normatywnym statusie Sieci w: Organizacje jako utopie, red. Jerzy Broda, Aldona Musiał i Jacek Rąb. Zabrze, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 109-121.

Komputeryzacja, instytucjonalne transformacje i problemy moralne, „Transformacje”, 2005, 3-4 (2004) i 1-4 (2005).

Filozofia polska, w: Peter J. King, Filozofowie. 100 największych myślicieli w dziejach świata, tłum. W.J. Bober, Warszawa, Elipsa, 2006.

Utylitaryzm a wrażliwość społeczna i moralna, w: „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2006, 15 (4), s. 219-226.