IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  PIOTR BRYKCZYŃSKI

  SPECJALIZACJA:
  SEMIOTYKA LOGICZNA
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

E-mail: p.brykczynski@uw.edu.pl

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Semiotyka logiczna dla studentów II roku filozofii (wykład i ćwiczenia)

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:
Wykład monograficzny "Teoria mnogości z perspektywy ontologicznej" (2002/2003, semestr letni).

Tytuł pracy doktorskiej:
"Znaczenie zdań ogólnych z kwadratu logicznego"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Ontologia zbiorów i pojęcie formy"

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki:

 1. "Ontologia zbiorów i pojęcie formy", Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW 1999,
 2. "Pojęcia wyrażania i idea uzewnętrznienia", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003.
Rozprawy i artykuły:

A. publikacje ściśle naukowe i/lub filozoficzne
 1. Kultowe uwarunkowania form architektury przedkolumbijskiej Mezoameryki, Etnografia Polska, t. XVI, z. 2, 1972, s. 185-189.
 2. The Crosses of La Venta, Almogaren, t. IV, 1973, s. 173-187.
 3. Astrologia w Palmyrze, Studia Palmyreńskie, z. IV, 1975, s. 47-109.
 4. Metody badawcze cybernetyki a ogólna strategia badań naukowych, Referaty na II Krajowe Sympozjum p.n. "Metody heurezy", Wydawnictwo PTC, 1975.
 5. Observaciones sobre el concepto de la teocracia en la cultura olmeca del periodo Olmeca II, Ethnologia Polona, t. 2, 1976, s. 29-44.
 6. Uwagi o podstawowej metodzie kartezjańskiej, Referaty na IV Sympozjum p.n. "Metody heurezy", Wydawnictwo PTC, 1977, s. 45-48.
 7. Rytmy otoczenia naturalnego a socjorytmy, [w:] Bioelektronika. Materiały z I Krajowego Sympozjum, Lublin 14-15 maja 1975, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1979, s. 103-118.
 8. Semiotyka logiczna w twórczości Kazimierza Ajdukiewicza, Wybrane zagadnienia, Studia Semiotyczne, t. IX, 1979, s. 17-41.
 9. Ajdukiewicz, Kazimierz, [w:] Encyclopedic Dictionary of Semiotics, wyd. Thomas A. Sebeok, Indiana University Press 1986.
 10. On Some Grammatical Ideas of Zellig S. Harris. Part One, Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric, t. VIII, 1989, s. 97-123; Part Two, t. IX, 1990, s. 47-58.
 11. Uwagi o znaczeniu zdań ogólnych z kwadratu logicznego, Studia Semiotyczne, t. XVI-XVII, 1990, s. 213-216.
 12. Z problematyki ontologii relacji i semantyki predykatów wieloargumentowych, Ruch filozoficzny, t. XLIX, nr 1, 1992, s. 42-47.
 13. O pewnym typie nieostrości, Studia semiotyczne, t. XVIII-XIX, 1994, s. 113-137.
 14. Ens et falsum, [w:] W świetle znaków. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Pelca, pod red. J. J. Jadackiego i W. Strawińskiego, PF 1996, s. 119-125.
 15. Predykaty dyspozycyjne i definicje cząstkowe, Filozofia Nauki, rok V, 1997, nr 2, s. 69-80.
 16. O pojęciu jedyności i o reformowaniu języka nauki, Filozofia Nauki, Rok X, 2002, Nr 1(37), s. 63-66.
 17. Wyrażenia z założoną charakterystyką, Filozofia Nauki, Rok X, 2002, Nr 2(38), s.19-44.
 18. Uwagi o Wittgensteina koncepcji "gry językowej", Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, R.14: 2005, Nr 3 (55), s. 189-201.
 19. Kazimierza Twardowskiego koncepcja wytworów czynności, Filozofia Nauki, Rok XIII, 2005, Nr 2(50), s. 27-68.
B. Inne (w tym popularyzatorskie)
 1. Budownictwo i architektura Mezoameryki w okresie przedklasycznym, Z Otchłani Wieków, r. XXXVI, z. 4, 1970, s. 320-324.
 2. Neolityczne budownictwo Starożytnego Wschodu, Z Otchłani Wieków, r. XXXVIII, z. 2, 1972, s. 154-159.
 3. Sztuka Majów, tekst katalogu wystawy "Sztuka Majów", Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 1973.
 4. Prekolumbijska literatura, hasło w IV-tomowej Encyklopedii Powszechnej PWN, t. III, Warszawa 1975.
 5. Prekolumbijska sztuka, hasło w IV-tomowej Encyklopedii Powszechnej PWN, t. III, Warszawa 1975.
 6. Morze w kulturach Ameryki prekolumbijskiej, rozdział w książce "Morze w kulturach świata", pod red. A. Piskozuba, Ossolineum 1976.
 7. Nieznana twarz Ameryki, Kontynenty 1976/V.