IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  MICHAŁ HERER

  SPECJALIZACJA:

FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA (FRANCUSKA I NIEMIECKA)
AKTUALNE STRATEGIE I DIAGNOZY KRYTYKI SPOŁECZNEJ

 
E-mail: michal.herer@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Współczesnej

Zakres kompetencji:
Filozofia współczesna (francuska i niemiecka),
Aktualne strategie diagnozy i krytyki społecznej

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Historia filozofii nieanalitycznej (rok akademicki 2004/2005) .

Tytuł pracy doktorskiej:
"Filozofia genezy. Empiryzm transcendentalny Gillesa Deleuze'a"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

  1. Na granicy wytrzymałości (szkic o transgresjach), "Principia" 1999, t. XXIV-XXV, s. 69-92.
  2. Kierkegaard i problem nihilizmu; w: S. Gromadzki i J. Niecikowski (red.), Nihilizm - dzieje, recepcja, prognozy, WFiS UW, Warszawa 2001, s. 49-65.
  3. Część A czwartego rozdziału Heglowskiej Fenomenologii ducha i jej "komentowany przekład" autorstwa A. Kojeve'a. Próba równoległej lektury, "Przegląd Filozoficzny" 2001, nr 3(39), s. 213-227.
  4. Widma dialektyki (recenzja z książki Małgorzaty Kowalskiej: Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy, ALETHEIA, Warszawa 2000), "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2002, nr.1(1), s. 251-266.
  5. Polityka nieświadomości. Wokół Anty-Edypa Deleuze'a i Guattariego, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2003, nr. 1(3), 263-274.
  6. Krytyka i aktualność; w: Małgorzata Kowalska (red.), Filozof w polis, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 191-204.
  7. [Przekład książki z języka niemieckiego, wraz z Robertem Marszałkiem: Hermann Mörchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999]
  8. Gilles Deleuze. Struktury - Maszyny - Kreacje, Universitas, Kraków 2006