IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab.
  ANNA JEDYNAK

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA JĘZYKA I NAUKI
E-mail: anna.jedynak@uw.edu.pl

Nazwa Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Rola poznawcza języka

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Logika

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 1. W kręgu filozofii Kazimierza Ajdukiewicza
 2. Między logika a etyką

Tytuł pracy doktorskiej:
Konwencjonalizm Ajdukiewicza, Poincarégo i Le Roy(1983)

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Empiryzm i znaczenie (1998)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki naukowe:

 1. Empiryzm i znaczenie, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998
 2. Ajdukiewicz, "Wiedza Powszechna", seria "Myśli i ludzie" Warszawa 2003
 3. Doświadczenie i język, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2007
 4. Odpowiedzialność w globalnej wiosce, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2008

Podręczniki:

 1. Filozofia. Podręcznik dla gimnazjum (wspólnie z T. Walentowiczem), WSiP, Warszawa 2000
 2. Filozofia w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2001

Ważniejsze artykuły (2003-2009):

Filozofia języka i nauki

 1. Klasyfikacja rozumowań w świetle teorii pytań, "Filozofia Nauki" nr 1, 2003
 2. Informacja ostensywna w: Analiza pojęcia informacji, Biblioteka Filozofii Nauki nr 7, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2003
 3. Pragmatyczny aspekt niemonotoniczności, "Filozofia Nauki" nr 2, 2004, s. 127-131
 4. Logika deontyczna w świetle teorii implikatury, "Ruch Filozoficzny" nr 2, 2005, t. LXII
 5. On Linguistic Relativism w: Lvov-Warsaw School. New Generation, Wyd. Rodopi, Amsterdam - New York 2006
 6. O dociekaniu podtekstów w: Myśli o języku, nauce i wartościach, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2006
 7. Kłopoty z reizmem, "Przegląd Filozoficzny" nr 1, 2006
 8. O próbie uprawomocnienia indukcji, "Przegląd Filozoficzny" nr 4, 2006
 9. Sensowność empiryczna a uzasadnienie, "Filozofia Nauki" nr 2, 2007
 10. O mocy predykcyjnej hipotez, "Filozofia Nauki" nr 3, 2007
 11. On Rationalization of Language w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University III, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2008
 12. Czy spory filozoficzne są rozstrzygalne? w: Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2008
 13. On Rationality w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University V, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2009
 14. French and Polish Conventionalism w: The Golden Age of Polish Philosophy, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2009

Etyka i filozofia człowieka

 1. Pluralizm metaetyczny, "Etyka" 2003
 2. W poszukiwaniu celu i sensu życia w: Zaproszenie do filozofii, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2004
 3. Ciało i umysł w doświadczeniu bezpośrednim, "Filozofia Nauki" nr 3/4, 2004
 4. Intuicja i indukcja jako podstawa dyskursu etycznego, "Przegląd Filozoficzny" nr 1, 2005
 5. The Analogies Between Philosophy of Science and Metaethics w: Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2008

Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów w Instytucie Filozofii.

 1. Ajdukiewicza krytyka reizmu i jej ocena.
 2. Ajdukiewicza radykalny konwencjonalizm i jego ocena.
 3. Ajdukiewicz i Carnap o metodach rozstrzygania problemów filozoficznych.
 4. Chrześcijaństwo niewierzących w ujęciu Mariana Przełęckiego.
 5. Definicje operacyjne w ujęciu Kuhna.
 6. Elzenberg i Ajdukiewicz o filozofii analitycznej.
 7. Etyka Mariana Przełęckiego.
 8. Etyka troski a etyka perfekcji.
 9. Ewolucja neopozytywistycznych kryteriów sensu.
 10. Ewolucja poglądów Ajdukiewicza na aprioryczne elementy w poznaniu.
 11. Filozoficzne podstawy logiki trójwartościowej Łukasiewicza.
 12. Istnienie jako rzecz konwencji w poglądach W.v.O. Quine'a.
 13. Koncepcja filozofii w Kole Wiedeńskim i w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.
 14. Kryteria oceny teorii naukowych według Kuhna.
 15. Odpowiedzialność a moralność w filozofii R. Ingardena.
 16. Odpowiedzialność na gruncie założeń relatywistycznych.
 17. Odpowiedzialność na gruncie założeń subiektywistycznych.
 18. Paradoksy indukcji niezupełnej i próby ich przezwyciężenia.
 19. Pojęcie eksperymentu myślowego według Kuhna.
 20. Pojęcie paradygmatu we wczesnej filozofii Kuhna.
 21. Pojęcie przyczyny u Hume'a i Milla.
 22. Przyczynowość a odpowiedzialność.
 23. Pragmatyczna wartość sprzeczności.
 24. Racjonalność a prawda.
 25. Racjonalność według Jamesa.
 26. Racjonalność wyboru celów działania.
 27. Radykalny konwencjonalizm Ajdukiewicza a relatywizm językowy Whorfa.
 28. Renesans pojęcia istoty.
 29. Schematy pojęciowe z perspektywy Poppera.
 30. Teoria implikatury i jej zastosowania w praktyce sądowej.
 31. Teoria implikatury w odniesieniu do pytań.
 32. Trzeci dogmat empiryzmu z perspektywy Davidsona.
 33. Warunki powstawania odpowiedzialności.
 34. Wittgenstein o języku prywatnym.
 35. Wyprowadzanie powinności z faktów w ujęciu J.R. Searle'a.
 36. Założenia pytań rozstrzygnięcia według Russella i Strawsona.

Konsultacje dla osób stojących wobec wyboru tematu pracy dyplomowej - w porach dyżurów.