IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ

  SPECJALIZACJA:

  FILOZOFIA SPOŁECZNA

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Społecznej

Zakres kompetencji:
Filozofia społeczna
Filozofia transcendentalna
Klasyczna i współczesna filozofia niemiecka

ZAJĘCIA KURSOWE I FAKULTATYWNE PROWADZONE PRZEZ OSTATNIE LATA:

 • Filozofia społeczna - ćwiczenia dla studentów Instytutu Filozofii
 • Wykład monograficzny w Instytucie Filozofii poświęcony pojęciu uznania w filozofii Hegla
 • Historia filozofii dla studentów: Instytutu Rusycystyki, Wydziału Polonistyki, Wydziału Pedagogicznego

Tytuł pracy doktorskiej:
"Prymat rozumu praktycznego w klasycznej filozofii niemieckiej. Kant i Fichte"

WAŻNIEJSZE PRACE (KSIĄŻKI, ARTYKUŁY) Z DOROBKU NAUKOWEGO:

Książki:

 1. Rozum praktyczny w filozofii Kanta i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej, Wrocław 2007, 382 s.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 1. "Konieczność - wolność - demokracja. Na marginesie lektury Spinozy", Przegląd Filozoficzny, 2/1996, s. 89-100.
 2. "Czy potrzebny nam postmodernizm?", Kultura i Społeczeństwo, 3/1997, s. 41-50.
 3. "Związki między pojęciami polimityczności i sceptycyzmu w filozofii Odo Marquarda", Principia, XXIV/XXV (1999), s. 93-108.
 4. "Portret Rousseau. Próba porównania koncepcji "woli powszechnej" z filozofią moralną i historiozofią Kanta", Przegląd Filozoficzny, 1/2000, s. 39-55.
 5. "Obowiązki wobec samego siebie a możliwość samozobowiązania", Etyka, 35/2002, s. 21-37.
 6. "Co to znaczy »ująć autonomię bardziej neutralnie i abstrakcyjnie«? Relacje między nowoczesnym prawem a moralnością w Faktizität und Geltung Jürgena Habermasa", Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2/2002, s. 223-241.
 7. "Etyka Wittgensteinowska?", Przegląd Filozoficzny, 4/2002, s. 171-186.
 8. "Gott und seine Bürger: der gemeinschaftliche Charakter der Religion bei Kant", Theologie und Glaube, 4/2002, s. 548-563.
 9. "Absolut i wolność człowieka w Zachęcie do życia szczęśliwego Fichtego", Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1/2004, s. 83-93.
 10. "Wolność, prawodawstwo i wzajemny przymus: intersubiektywny charakter pojęcia wolności u Kanta na podstawie Metafizyki moralności", Przegląd Filozoficzny, 4/2004, s. 213-226.
 11. "Leere Formalität, Subjektivität und Dualismus. Zu Hegels Kritik der Moral- und Glaubensauffassung bei Kant", Hegel-Jahrbuch 2005: Glauben und Wissen, Dritter Teil, s.183-187.
 12. "Zagrożenia debaty publicznej - fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej", wspólnie z J. Wasilewskim, Studia Medioznawcze, 4 (27) 2006, s. 93-103.
 13. "Der Kantische Spinozismus. Die Gegenwart Spinozas in der Sittenlehre Fichtes", in: Asmuth, Christoph - Metz, Wilhelm (Hg.), Die Sittenlehre J. G. Fichtes 1798 - 1812. (Fichte-Studien; Bd. 27), Amsterdam - New York 2006, s. 37-54.
 14. "»Jeder wird Gott« - Zur Erfüllung des Gesetzes und zum Status des handelnden Ich", in: Zöller, Günter - Manz, Hans Georg von (Hg.), Praktische Philosophie in Fichtes Spätwerk. (Fichte-Studien; t. 29), Amsterdam - New York 2006, s. 1-11.
 15. "Siemek i filozofia. O transcendentalnej filozofii społecznej", Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1/2007, s. 81-97.
 16. "Walka o uznanie jako siła napędowa rozwoju społecznego: Heglowska filozofia realna. Uwagi do interpretacji Axela Honnetha", w: A. Przyłębski (red.), Filozofia polityczna Hegla. Istota, aktualność, kontynuacje, Poznań 2007, s. 109-118.
 17. "Der Begriff der Positivität in den theologischen Jugendschriften Hegels und seine Relevanz für die spätere Entwicklung der Hegelschen Philosophie", in: Danz, Christian (Hg.), Gott und das Absolute. Studien zur philosophischen Theologie im Deutschen Idealismus, Wien 2007, s. 105-119.
 18. "Gegenseitige Anerkennung als Grundlage des Rechtstaates: Kant und Fichte", in: Asmuth, Christoph (Hg.), Transzendentalphilosophie und Person. Leiblichkeit, Interpersonalität, Anerkennung, Bielefeld 2007, s. 251-261.
 19. "Pflanze, Tier, Mensch. Konstruktionen des Personseins bei Fichte und Hegel", in: Asmuth, Christoph (Hg.), Transzendentalphilosophie und Person. Leiblichkeit, Interpersonalität, Anerkennung, Bielefeld 2007, s. 389-401.