IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  prof. UW dr hab.
  STANISŁAW KRAJEWSKI

  SPECJALIZACJA:

  A. LOGIKA
  B. FILOZOFIA RELIGII

E-mail stanislaw.krajewski@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
A) Twierdzenie Gödla, filozofia matematyki; B) Judaizm, dialog międzyreligijny

Zajęcia kursowe
(poprzednio m.in.: logika)

Seminaria i wykłady monograficzne

  • 2009/2010A (wraz z K. Wójtowiczem, z udziałem prof. Marka Kusia) Seminarium z filozofii matematyki (poniedziałki 9:45 - 11:15); kontynuacja.
  • 2009/2010B (wraz z M. Nowakiem) Seminarium z filozofii dialogu międzyreligijnego (czwartki 9:45 - 11:15); kontynuacja.

  • 2009/2010A Wykład monograficzny „Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne”, poniedziałki 15:00-16:30, s. 14.

(poprzednio m.in. wykłady: Granice logiki, Lectures on philosophical interpretations of Gödel’s Thorem, Filozofia a matematyka)

Tytuł pracy doktorskiej

"Niestandardowe klasy spełniania i ich zastosowania do badania niektórych rozszerzeń teorii aksjomatycznych"

Tytuł pracy habilitacyjnej

"Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu"

Publikacje (wybór ważniejszych publikacji w kolejności antychronologicznej - osobno z zakresu A, osobno publikacje związane z B)

A.

2009

„Matematyzm”, w Nauka a kultura masowa (red. Michał Heller, Janusz Mączka, Paweł Polak, Małgorzata Szczerbińska-Polak), OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków i Tarnów 2009, 55-71.

2008

(współautor: Marian Srebrny) “On the Life and Work of Andrzej Mostowski (1913-1975)”, Andrzej Mostowski and Foundational Studies, A. Ehrenfeucht, V.W. Marek, M. Srebrny (Eds.), IOS Press, Amsterdam 2008, 3-14.

„Teza Churcha pomiędzy matematyką a empirią”, w Prawa przyrody (red. Michał Heller, Janusz Mączka, Paweł Polak, Małgorzata Szczerbińska-Polak), OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków i Tarnów 2008, 125-145.

„Andrzej Grzegorczyk – logika i religia, samotność i solidarność”, Wiadomości Matematyczne 44, 2008.

2007

“Neopitagoreizm współczesny: uwagi o żywotności pitagoreizmu”, w Człowiek: twór wszechświata - twórca nauki (red. M. Heller, R. Janusz, J. Mączka), PAU, UJ, Biblos, Kraków i Tarnów 2007, 57-70.

- (współredakcja tomu) Topics in Logic, Philosophy and Foundations of Mathematics and Computer Science. In Recognition of Professor Andrzej Grzegorczyk, ed. by S. Krajewski, W. Marek, G. Mirkowska, A. Salwicki, J. Woleński, IOS Press, Amsterdam; tom pokrywa sie z Fundamenta Informaticae vol. 81, 1-3 (2007).

- (z J. Woleńskim) “Andrzej Grzegorczyk: Logic and Philosophy”, Fundamenta Informaticae 81, 1-3 (2007), 1-10.

- „On Gödel’s Theorem and Mechanism: Inconsistency Or Unsoundness is Unavoidable in Any Attempt to ‘Out-Gödel’ the Mechanist”, Fundamenta Informaticae 81, 1-3 (2007), 173-181.

2006

„Emergencja w matematyce?”, Struktura i emergencja (red. Michał Heller i Janusz Mączka), Biblos, Kraków 2006, 110-118. 

“Remarks on Church’s Thesis and Gödel’s Theorem”, Adam Olszewski, Jan Woleński, Robert Janusz (Eds.) Church’s Thesis After 70 Years, Ontos Verlag, Frankfurt 2006, 269-280.

2005

„Racjonalizm nowoczesny: uwagi do artykułów Witolda Marciszewskiego”, Ratione et Studio. Profesorowi Witoldowi Marciszewskiemu w darze, Wyd. UwB, Białystok 2005, 359-368.

(z M. Srebrnym) „On the life and work of Andrzej Mostowski”, Conference Trends in Logic III, Andrzej Mostowski, Helena Rasiowa, Cecylia Rauszer in memoriam, PJIIT Publishing House, Warszawa 2005, 20-30.

„Atrakcyjność twierdzenia Gödla”, Nauka, świat, człowiek, księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, red. W. Krajewski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, 136-146.

“Remark on quantifiers and their relativisations”, (Acta Universitatis Wratislaviensis) Logika tom 23, Wrocław 2005, 37-41.

„Jak wzmacniać test Turinga?”, Informacja a zrozumienie, red. M. Heller i J. Mączka, OBI, Biblos, Kraków 2005, 159-176.

2004

„Gödel on Tarski”, Annals of Pure and Applied Logic 127 (2004), 303-323.

„Andrzej Grzegorczyk”, Edukacja Filozoficzna 37 (2004), 185-204.

“Gödel’s Theorem and  Its Philosophical Interpretations: From mechanism to postmodernism” (a book’s summary), Bulletin of Advanced Reasoning and Knowledge vol.2 (2004), 103–108.

(z R. L. Epsteinem) „Relatedness Predicate Logic”, Bulletin of Advanced Reasoning and Knowledge vol.2 (2004), 19-38.

2003

Książka Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne – od mechanicyzmu do postmodernizmu, IFiS PAN, Warszawa 2003.

 „Rafał Molski – wspomnienie o starszym koledze”, posłowie do: R. Molski, Rozmyślania o filozofii matematyki, Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej, Warszawa 2003, 277-280.

2001

„Knowing the exact proportions is not enough”, Bulletin of Advanced Reasoning and Knowledge vol.1, 2001, 111-115.

„Nierozstrzygalność w matematyce, a nierozstrzygalność w filozofii”, Filozofia Nauki 4 (36), 2001, 19-28.

„Forced values, or a logic of the future”, Logika, tom 21 (red. M. Magdziak), 2001, Uniwersytet Wrocławski, 35-43.

2000

„Translations between Logics. Syntactic translations” współautorstwo rozdz. X A) książki Richarda L. Epsteina Propositional Logics, the Semantic Foundations of Logic, Wadsworth, Belmont CA, USA, 2000 (2-e wydanie),  374 – 388.

1997

„Czy twierdzenie Gödla ma zastosowania filozoficzne?”, w: J. Perzanowski i A. Pietrusz­czak (red.) Byt, logos matematyka, Wyd. UMK, Toruń 1997, 387-400.

1994

„Tarski’s definition of truth and mathematics”, w: B. Twardowski i J. Woleński (eds) Sixty Years of Tarski’s Definition of Truth, PHILED, Kraków 1994, 16-33.

1993

„Did Gödel prove that we are not machines?”, w: Z.W. Wolkowski (ed.) First Interna­tional Symposium on Gödel’s Theorems, World Scientific, Singapore 1993, 39-49.

1992

„Note on grammatical translations of logical calculi” Archive of Mathematical Logic 31 (1992), 259-262.

„W obronie zdań samozwrotnych”, Przegląd filozoficzny 1, Nr 2 (1992).

1991

„One logic or many logics? Epstein’s set-assignment semantics for logical calculae” Journal of Non-Classical Logics  8 (1991), 7-33.

1988

„Twierdzenie Gödla a filozofia”, Studia Filozoficzne 6-7 (271-2) (1988), 157-177.

1986

„Relatedness logic”, Reports on Mathematical Logic 20 (1986), 7-14.

1983

„Infinity of finite axiomatizations of ZF in the language of GB (abstract)”, Journal of Symbolic Logic 48 (1983), 1222-1223.

1981

(Z H. Kotlarskim i A.H. Lachlanem) „Construction of satisfaction classes over nonstandard models of arithmetic”, Canadian Mathematical Bulletin 24 (1981), 283-293.

1976

„Non-standard satisfaction classes”, Set Theory and Hierarchy Theory II, a Memorial Tribute to Andrzej Mostowski, Springer Lecture Notes in Mathematics 537 *1976), 121-144.

„Analiza niestandardowa – nowe słowo w podstawach rachunku różniczkowego i całkowego”, Studia Filozoficzne 1(22)/1976, 109-124.

1974

„Predicative expansions of axiomatic theories”, Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 20 (1974), 435-452.

„Mutually inconsistent satisfaction classes”, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences 22 (1974), 983-987.

„A remark on automorphisms and nonstandard properties”, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences 22 (1974), 989-991.

 

B.

2009

(Przedruk książki) 54 komentarze do Tory – dla nawet najmniej religijnych spośród nas z 2004 w nowym 2-tomowym wydaniu Tory, Gazeta Wyborcza 6 i 13 maja 2009.

„Polska a Żydzi: wczoraj, dziś, jutro”, Polacy i Żydzi. Poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2008 [wyszło w 2009], 9-16.

„Wyznaczniki tożsamości żydowskiej w Polsce”, Przegląd Powszechny 6, 2009, 38-48.

„Speaking About the Holocaust in Today’s Poland”, The Holocaust: Voices of Scholars, Jagiellonian University, Auschwitz-Birkenau State Museum, Kraków 2009, 233-243.

(Wraz z A. Lipszycem) Redakcja tomu Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, ed. by Stanisław Krajewski and Adam Lipszyc, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009; “Introduction” do tej książki, ss. 1-5.

“Heschel and the challenge of interreligious dialogue”, Abraham Joshua Heschel: Philosophy, Theology and Interreligious Dialogue, ed. by Stanisław Krajewski and Adam Lipszyc, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, 168-180.

“Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce”, Zagłada Żydów vol. 5, 2009, 317-324.

„Learning from the shadow of Auschwitz”, Takt und Tacheles: Festschrift für Hanspeter Heinz, Johann Hafner (Herausgeber), Verlag Neue Stadt, München 2009, 84-91.

2008

“Emmanuel Lévinas and Interfaith Dialogue”, Emmanuel Lévinas: Philosophy, Theology, Politics, Conference materials ed. by Adam Lipszyc, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2006 [wyszło w 2008], 160-169.

„Emmanuel Lévinas et le dialogue interreligieux”, Emmanuel Lévinas: Philosophie, Théologie, Politique, Actes de la conférence sous la rédaction d’Adam Lipszyc, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2006 [wyszło w 2008], 166-175.

„Dialog a tolerancja: uwagi teoretyczne”, Dialog dla przyszłości, tom z konferencji w Sandomierzu, red. Mieczysław Godyń, Sandomierz 2008, 83-90.

„Moje spory z Ojcem – Władysławem Krajewskim”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3 (63), 2007, 9-13.

„„Jidyszkajt” – refleksje nieobojętnego niespecjalisty”, Jidyszland - polskie przestrzenie, pod red. Ewy Geller i Moniki Polit, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, 323-327.

“The Edith Stein Case”, God and Auschwitz. On Edith Stein, Pope Benedict XVI’s visit, and God in the Twilight of History, ed. by Manfred Deselaers, Leszek Łysień, Jan Nowak, UNUM, Krakow 2008, 67-75.

“Auschwitz als Herausforderung”, Unbequemte Wahrheiten. Polen und sein Verhältnis zu den Juden, Barbara Engelking und Helga Hirsch (Hg.), Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2008, 116-133.

„Cierpienie i kryzys wiary wciąż nam towarzyszą”, Midrasz 11/2008, 44-47; to samo jako Wstęp do Księgi Hioba w tłum. Izaaka Cylkowa, Austeria, Kraków 2008, I-IX.

Współredakcja (wraz z Z. Nosowskim) tomu Wspólna Radość Tory, Warszawa: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, 2008.

„Kim był dla mnie Jan Paweł II” w: Wspólna Radość Tory, red. S. Krajewski i Z. Nosowski, Warszawa: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, 2008, 74-84.

„Ewolucja stosunków katolicko-żydowskich w Polsce po 1989 roku” w: Polacy i Żydzi: kwestia otwarta, red. Robert Cherry i Annamaria Orla-Bukowska, Biblioteka Więzi, Warszawa, 2008, 165-178.

2007

“The Evolution of Catholic-Jewish Relations in Poland after 1989”, Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future, ed. by Robert Cherry and Annamaria Orla-Bukowska, Rowman & Littlefield Publ., Inc. Lanham, 2007, 141-153.

„Ku filozofii dialogu międzyreligijnego – między kim odbywa się dialog?”, Filozofia dialogu vol. 5, 2007, 93-102.

„Sprawa Edyty Stein”, w Bóg i Auschwitz, red. K. Deselaers, L. Łysień, Jan Nowak, Wydawnictwo UNUM, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Kraków 2007, 63-71.

“Towards the philosophy of inter-religious dialogue”, w The Religious Roots of Contemporary European Identity, ed. by Lucia Faltin and Melanie J. Wright, Continuum, London and New York, 2007, 179-191.

„Czy judaizm jest otwarty na dialog?” w Pokój dla świata, red. S. J. Żurek, KUL, Lublin 2006 [wyszło w 2007], 111-122. (Również konsultacja naukowa i językowa przekładu innego rozdziału.)

„Emmanuel Lévinas a dialog międzyreligijny”, Emmanuel Lévinas: Filozofia, Teologia, Polityka, materiały konferencyjne pod red. Adama Lipszyca, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2006 [wyszło w 2007], 174-183.

Książka Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła, Biblioteka Więzi, Warszawa 2007, 216 str.

“Jews, Communists and Jewish Communists, in Poland, Europe and Beyond”, Covenant, Volume 1, Issue 3 (October 2007 / Cheshvan 5768), Article 2/10, tylko w internecie: www.covenant.idc.ac.il/en/vol1/issue3/Jews-Communists-and-Jewish-Communists.html

“Is Judaism Open to Dialogue?”, Peace for the World, Significance of Inter-Religious Dialogue for Polish and Ukrainian Societies and the Church in Central and Eastern Europe, ed. by S. J. Żurek, Lublin 2006 [wyszło w 2007], 67-79.

„Dla zdobycia prawdy” [O Autobiografii Salomona Majmona], Nowe Książki 12/2007, 18.

„Les Juifs en Pologne après 1989: liberté et religions”, La Pologne religieuse aux XIXe et XXe siècles dans le contexte international , red. Jerzy Kłoczowski, Iwona Góral, Inst. Hist. PAN i Inst. Europy Srodkowo-Wschodniej, Warszawa-Lublin 2007, 171-182.

“Abraham Joshua Heschel and the Declaration Dabru Emet”, Shofar, An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 26, No. 1, 2007, 154-168.

2006

„Ks. Michał Czajkowski: świadek sąsiedztwa z Żydami i dialogu z judaizmem”, Máartyres tū Lógū, red. C. Korzec, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 91-106.

„Widzenie słonia: uwaga na marginesie książki Hicka”, Przegląd Filoz. 2(58)/2006, 71-75.

2005

Książka Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005, 245 str.

„Polski rabin, amerykański działacz i myśliciel, światowej rangi prorok dialogu”, posłowie do Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel a dialog międzyreligijny, WAM, Kraków 2005, 221-238.

 „Dialog a odrzutowce”, w Pamięć przyszłości: Stefanowi Wilkanowiczowi w darze, red. Janusz Poniewierski, Znak, Kraków 2005, 76-87.

„Żydowskie studiowanie Tory”, Verbum Vitae, półrocznik biblijno-teologiczny 7 (2005), 83-90.

2004

Książka 54 komentarze do Tory – dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Austeria, Kraków, 271 str.

„Judaizm: przykazanie ‘Pamiętaj!’” Przegląd Filozoficzny 13, Nr 1(49) /2004, 125-136.

„Dwie dobre drogi”, Gazeta Wyborcza 13-14.11.2004, 27.

Dabru Emet in Polen”, w: Redet Wahrheit – Dabru Emet: Jüdisch-christliches Gespräch über Gott, Messias und Dekalog, Erwin Dirscherl, Werner Trutwin (Hg.), LIT Verlag Münster 2004, 21-29.

 “Teach everywhere, and especially in Poland”, Why to teach about the Holocaust, Judaica Foundation, Kraków 2004, 33-37.

„Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, Dabru Emet i my” w: tomie prac dla ks. Michała Czajkowskiego Słowo pojednania, red. Julian Warzecha, Biblioteka Więzi, Warszawa 2004, 546-560.

 „Droga na manowce”, Rzeczpospolita 13-14.03.2004, A8.

2003

Kilka haseł do Polskiego Słownika Judaistycznego. Dzieje, kultura, religia, ludzie (opr. Zofia Borzymińska i Rafał Żebrowski), Prószyński i S-ka, Warszawa 2003: „czystość rytualna” (t.1, 311-2), „Dziesięcioro Przykazań” (t.1, 357-8), „Komisja Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem” (t.1, 806-7), „Polska Rada Chrześcijan i Żydów” (t.2, 338), „skrucha” (t.2, 540), „Tora” (t.2, 720-1).

Słowo wstępne do książki Michała Czajkowskiego Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2003, 5-10.

“The Impact of the Shoah on the Thinking of Contemporary Polish Jewry: A Personal Account”, Contested memories: Poles and Jews during the Holocaust and its aftermath, ed. Joshua D. Zimmerman, Rutgers Univ. Press, New Brunswick 2003, 291-303.

„Uczyć wszędzie, a szczególnie w Polsce!”, w: Dlaczego należy uczyć o Holokauście?, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003, 27-30.

2002

“Catholic-Jewish Dialogue in Poland: a Difficult Road to Tolerance”, in: Protecting the Human Rights of Religious Minorities in Eastern Europe, ed. by Peter G. Danchin and Elizabeth A. Cole, Columbia University Press, New York 2002, 490-507.

“Le consegenze della Shoa sul pensiero degli ebrei polacchi dopo la Seconda Guerra Mondiale”, La Rassegna Mensile di Israel vol. LXVIII, N. 1, Gennaio-Aprile 2002, 113-132.

„Judaizm”, Encyklopedia Religia, t.5, 259-264, PWN, Warszawa 2002.„Polska – Żydzi: sprawy nie do pominięcia”, Res Publica nowa 7/2002, 67-72.

„Święta wojna”, Rzeczpospolita (Plus minus) 19-20.01.2002, D1-D4.

2001

„Abraham Joszua Heschel – prorok na nasze czasy”, przedmowa do książki Heschela Człowiek nie jest sam, I.W. Znak, Kraków 2001, 5-10.

“Auschwitz at the Threshold of the New Millenium”, in: Remembering for the Future; The Holocaust in an Age of Genocides (Eds. John K. Roth, Elisabeth Maxwell) Publishing House: Palgrave, Basingstoke, 2001, 322-340.

“Steps to teshuvah”, Dialogue and Universalism No 1-2, 2001, 59-62.

„Teszuwa”, Więź 2, 2001, 29-45.

“Catholic Church, the Polish Church, and the Jews” in: Michał Bron Jr. (ed.) Jews and Christians in Dialogue II: Identity – Tolerance – Understanding, Almquist & Wiksell International, Sztokholm 2001, 188-201.

2000

“Jews, Communists, and the Jewish Communists”, Jewish Studies at the Central European University, ed. by Andras Kovacs, co-editor Eszter Andor, CEU 2000, 119-133.

„Rozum a wiara”, Midrasz 2, 2000, 41-43.

1999

„Porównywanie judaizmu i chrześcijaństwa: kilka przykładów”, Midrasz 9, 1999, 20-23.

„Bóg jako Ojciec według Żydów”, Bóg – Ojciec wszystkich (red. ks. Krzysztof Głódź, ks. Janusz Lekan), Lublin 1999,  59-71.

„Żydowska myśl uniwersalna”, Midrasz 1, 1999, 42-44.

1998

„Auschwitz als Herausforderung”, Transodra, Deutsch-Polnisches Informationsbulletin, 18, Oktober 1998, 60-77.

"‘Jewish problem’ as a Polish problem", transl. of an article of 1992 with an addendum of 1997, in: Więź, special English edition "Under One Heaven, Poles and Jews" 1998, 60 - 81, (notes: 338-343).

„The challenge of Finding Intellectual Credibility for Religions - A Jewish perspective”, From the Martin Buber House 25, 1998, 117 - 120. (Proceedings of International Colloquium of ICCJ, Rocca di Papa, 7-10 September 1997.)

”Auschwitz as a Challenge”, Dialogue and Universalism No 5-6/1998, 103-122.

1997

”Jewish Theologies of the Shoah”, Jews and Christians, Who is Your Neighbour after the Holocaust? (ed. Michał Bron Jr.), Acta Sueco-Polonica, No 2, Uppsala 1997, 57-65.

Książka Żydzi, judaizm, Polska, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1997, 370 stron.

1996

”L’inventaire de responsabilités”, Le messager européen 9 (1996), 213-228.

1993

“Judaism, Christianity, Islam, and universalism”, Dialogue and Humanism vol. 3, fasc.3, 1993, 99-101.

1991

„Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce”, Collectanea Theologica 61 (1991), 71-79.

1990

„Ziemia Izraela w świadomości żydowskiej”, Collectanea Theologica 60 (1990), fasc. III, 43-60.

1988

„Chrześcijanie i Żydzi: cele dialogu z perspektywy żydowskiej”, Znak 5/6 (396/397), 1988, pp. 355-46.

1987

“Jewish Identity in a Non-Jewish World”, Christian-Jewish Relations 20, 1987, pp. 8-25.

1985

(jako Abel Kainer) „Stosunki polsko-żydowskie”, Spotkania 29/30 (1985), 32-64.

1983

(jako Abel Kainer) „Żydzi a komunizm”, Krytyka 15 (1983), pp.178-206.

„Nawrócenia na judaizm”, Znak 2/3, 1983, pp.310-324.

 

Inne

Stanisław Krajewski jest współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.