IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  prof. zw. dr hab.
  ALICJA KUCZYŃSKA

  SPECJALIZACJA:

  ESTETYKA, FILOZOFIA SZTUKI

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Estetyki

Zakres kompetencji:
Hermeneutyka w badaniach nad sztuką
Estetyka renesansu
Wizualizacja artystyczna idei moralnych

Wykłady i seminaria prowadzone w ostatnich latach

 • Artyści i myśl platońska - wykład
 • Ikonografia zła w sztuce - seminarium
 • Sztuka w świecie multimediów - seminarium

Tytuł pracy doktorskiej:
"Poglądy estetyczne Marsilia Ficina" Poglšdy estetyczne Marsilia Ficina (promotor - Władysław Tatarkiewicz, recenzenci - prof. prof. J. Białostocki, L.Kalinowski)

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Człowiek i świat. Wątki antropologiczne w poetykach włoskiego renesansu"

 

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki

 1. Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka, str.220,Warszawa, Instytut Filozofii UW, 1999.
 2. Sztuka jako filozofia w kulturze włoskiego renesansu. str.350, Warszawa,PWN, 1988
 3. Wzory modne w życiu codziennym, str. 178, Warszawa WP, 1983, przekł.bułgarski,1988.
 4. Piękno. Mit i rzeczywistość, str. 203, Warszawa, WP, wyd.I ,1972, wyd. II 1977, przekł. rosyjski 1977.
 5. Człowiek i świat. Wątki antropologiczne w poetykach włoskiego renesansu, str. 220, Warszawa, PWN ,1976.
 6. Przemiany wyobrażni w historii recepcji kultury renesansu, str.172, Warszawa, PIW.
 7. Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina, str. 210,Warszawa, PWN, 1970.

Współautorstwo w książkach zbiorowych:

 1. The Epiphany of "Trace". The Neoplatonic Influence on Modern Art w: Neoplatonism and Contemporary Thought , v II , ed. B. Harris, Vanderbilt, 2001.
 2. Obecność neoplatonizmu w kulturze artystycznej renesansu w: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej , red. A. Jeżowa,P. Stępień, Warszawa, 2000.
 3. A Paradox or Consequences :The Aesthetics of W.Tatarkiewicz and R. Ingarden , w: Le Grandi Correnti dell estetica novecentesca, ed. G. Marchiano, Milano 1991.
 4. Picture as An Element of Value, w: Universalism Today, ed. D.Claessens, R. Mackensen, Berlin ,1992.
 5. Czym są jakości estetyczne? w: Estetyka Pluralistyczna , Warszawa,1989.
 6. Qualities of Things as Aesthetic Qualities, w: Aesthetic Quality and Aesthetic Experience, ed. M.H.Mitias, Rodopi, Amsterdam, 1988.
 7. Estetika Manierizma, w: Mieżdunarodnaja Istoria Estietiki, Moskwa 1988.
 8. Umeni jako forma spojeni ze svetem ,w:Umeni a vychove, Praha, 1981,
 9. Kreatywne działanie sztuki, w: Sztuka i społeczeńswo, Warszawa, PWNvol.II, 1976,
 10. Odbiór i dzieło sztuki,w: Sztuka i Społeczeństwo, PWN,Warszawa, 1976, vol.2
 11. Estetyka społeczna,w: Sztuka i Społeczeńswo,Warszawa, PWN ,vol.1,1973
 12. Ocalenie przez sztukę. Poglądy estetyczne H.Reada,w: Sztuka i Społeczeństwo, PWN, Warszawa, 1973.
 13. Renensancni kriteria uodnoecni cloveka, w: Humanismus, Praha, 1972

Edycja i redakcja naukowa

 1. Władysław Tatarkiewicz, Wybór pism estetycznych, Wprowadzenie, wybór, opracowanie, Kraków 2004.
 2. Psychoestetyka krytycznie - wariant Johna Fizera, wstęp w: J.Fizer, Psychologizm i psychoestetyka, Warszawa, 1991
 3. Estetyka pluralistyczna. Sympozjum w setną rocznicę urodzin Władysława Tatarkiewicza. Autorzy polscy i zagraniczni. Redakcja .Warszawa,1989
 4. Art and Philosophy. Mutual Connections and Inspirations. Zbiór prac uczonych polskich i obcych w darze Haroldowi Osborne`owi, Wstęp i redakcja, D&H,Warszawa, 1988.
 5. Sztuka i społeczeństwo, t.II, Kreatywne funkcje sztuki , Wstęp i redakcja . Warszawa 1976.
 6. Sztuka i społeczeństwo, t. l , Estetyka społeczna, Ocalenie przez sztukę, Wstęp i redakcja Warszawa 1973.
 7. Sztuka i Filozofia , półrocznik IF. Inicjatorka, przewodnicząca Rady Redakcyjnej pisma .

Rozprawy (wybór)

 1. Zaproszenie do metafizyki, w : Henryk Musiałowicz, obrazy i rzeżby, Galeria Piotra Nowickiego, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, tamże przekład angielski Invitation to Metaphysics, Warszawa 2004.
 2. Treści filozoficzne w malarstwie Henryka Musialowicza, w: Estetyka i krytyka , Kraków, 2004.
 3. Modele wizualizacji zła a współczesna świadomość estetyczna, w ; Gotycyzm i groza w kulturze , t. II, red. G. Gazda , A. Izdebska J. Płuciennik , Łódż , 2003.
 4. Historia estetyki jako forma pamięci ,w : Przekraczanie estetyki , red. Z. Rosińska , Warszawa, 2003.
 5. Tragic Remembrance and Art , w : Memory of the Schoach. Contemporary Representation, red. A. Zeidler Janiszewska , Warszawa 2003
 6. Mit pięknej przyjazni odchodzi, w ; Sztuka i Filozofia , nr 21, 2002.
 7. Granice między rzeżbą a przestrzenią . Katarzyny Kobro pytania o transcedencję , w : Jest-że dla prawdy przyszłość jaka ? Toruń, 2001
 8. Przemoc i wartości estetyczne. Antynomie obrazu ruchomego, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym , red B. Frydryczak ,Zielona Góra -Warszawa, 2000
 9. Nostalgiczne poszukiwanie ładu. Historia estetyki w ujęciu Władysława Tatarkiewicza , w: O nowoczesnej myśli estetycznej w Polsce, red. T. Kostyrko, Instytut Kultury, 1999.
 10. Alfabet znaków codzienności. Ciało i ubiór. w: Przegląd Filozoficzny ,1999, nr 1.
 11. Odłamki rozbitych luster. Ukryty i jawny sens alegorii w myśli Renesansu. w : Sztuka i filozofia , nr 15, 1998.
 12. Expressiveness in Everyday Life: Body and Clothes, w:Place and Embodiment, University of Helsinki, XIII- th International Congress of Aesthetics Lahti ,1997.
 13. Agora nasza powszednia, w : Pisanie miasta -czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań, 1997.
 14. Intensywność bytu jako kategoria estetyki Marsilia Ficina, w:W świecie znaków ,Księga Pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Pelca, red. J. J Jadacki ,W.Strawiński 1996
 15. Zapośredniczone w wizualnym . Czy miłość sztuki do neoplatonizmu jest trwała? w: Sztuka i Filozofia , nr 11, 1996
 16. Nostalgia jako projekt. U żródeł renesansowej filozofii zgody, w:Sztuka i Filozofia , nr 12 1996.
 17. The Human Body in the Theatre of Everyday Life and in the Performance,w: Body and the Theatre , Cairo 1996
 18. Ukryte formy transcedencji a potrzeba jej eksplikacji, w:Sztuka i Filozofia , nr 9, 1994 .
 19. Filozofia czy literatura. "Literacki demon " Mircea Eliadego, w:Sztuka i filozofia , 6 , 1993
 20. The Work of Art as the Model of "An Open Whole ", w: Dialog and Humanism , 1993
 21. The "Aesthetical" as Mystics: M. Ficino and L.Ebreo, w: Modern Culture and Aesthetics, ed. M. Gołaszewska ,Cracow 1993.
 22. U zródeł hermeneutyki : wyjaśnianie według Marsilia Ficina, w: Sztuka i filozofia,5, 1992
 23. Młodość jako temat artystyczny renesansu, w:Studia Filozoficzne .5,1989.
 24. Tradition as Innovation , w Proceedings, Nottingham , 1989
 25. The Third World of Marsilio Ficino, w: Dialog and Humanism , 12 ,1988
 26. Place of Harmony Among Contemporary Values , w:,OPREEnr 6, Princeton,1986.
 27. Władysław Tatarkiewicz: w poszukiwaniu ładu pojęć i ładu świata,w: Przegląd Humanistyczny,7/8 1985
 28. Dramat jako wypowiedż filozoficzna.Eliade i Brancusi, w:Przegląd Humanistyczny,7/8,1985.
 29. An Attempted Neoplatonistic Interpretation of the Phenomenon of Icons w: The Reasons of Art, ed. P. McCornick ,Ottawa,1985.
 30. Milczenie ikon, w :Ikona, symbol i wyobrażenie, red. E. Bogusz,Warszawa,1984.
 31. Symposium, w: Dialectics and Humanism,1983.
 32. Art and Morality. Personal Patterns, w: Dialectics and Humanism.1980.
 33. Pamięci Uczonego. Ku czci W.Tatarkiewicza,w: Studia Filozoficzne ,1980.
 34. Creativity as Formula against Mediocrity w Proceedings of VIII Congress for Aesthetics ,Dubrownik , 1980
 35. Sztuka jako forma więzi ze światem, w: Studia Filozoficzne nr 6,1973.
 36. The Contemporary Meaning of Renaissance Aesthetics , w Proceedings of VII Congress of Aesthetics ,Bukareszt 1972
 37. Intelekt i intuicja w estetyce Herberta Reada, w: Studia Estetyczne.T.IX 1972.
 38. Florencja w życiu Kopernika ? w: Miesięcznik literacki, nr 12.
 39. Art as a Form of Afirmation of the World, w: Dialectics and Humanism, nr 3.
 40. Posłannictwo poety w ujęciu Sir Philipa Sidneya, w Studia Estetyczne.T.Vll 1970.
 41. Humanizm renesansowy: antynomia jednostki i społeczeństwa,w: Studia Filozoficzne, 1969.
 42. Porządek artystyczny i porządek naturalny,w: Studia estetyczne.T.Vl 1969.
 43. Telewizja i wzory osobowe,w: Przegląd Humanistyczny nr 6,1967.
 44. Mit poety czarodzieja, w: Studia estetyczne. T.lll 1966.
 45. Teoria piękna Marsilia Ficina, w:Estetyka.R. lV 1963.
 46. Renesansowe modyfikacje neoplatonizmu, w: Archiwum historii filozofii i myśli współczesnej.T.IX ,1963.

Inne

 1. Trzyaktowa sztuka dramatyczna o twórczości Katarzyny Kobro pt Kobro .Premiera teatralna w j. angielskim odbyła się w The John Raitt Theatre , Los Angeles, marzec, 1999. Publikacja w j .polskim w Drogi i ściezki filozofii kultury, Poznan, 2002