IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. nadzw. dr hab.
  IWONA LORENC

  SPECJALIZACJA:
  WSPOŁCZESNA FILOZOFIA SZTUKI,
  ESTETYKA
Nazwa Zakładu:
Zakład Estetyki

Zakres kompetencji:
Współczesna filozofia sztuki,
Historia estetyki,
Filozofia współczesna, głownie francuskojęzyczna (fenomenologia, hermeneutyka, postmodernizm).

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii - wykłady i ćwiczenia.

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Seminaria ze współczesnej filozofii sztuki (przez sześć lat),
 • Wykład kursowy z historii estetyki,
 • Wykłady monograficzne ze współczesnej filozofii sztuki.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Przesłanki filozoficzne teorii twórczości estetycznej"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Logos i mit estetyczności"

Wykaz ważniejszych publikacji do 2008 roku:
Książki (własne, redagowane, podręczniki):

 1. "Dlaczego sztuka? Wprowadzenie do filozofii sztuki", Warszawa 1990,
 2. "Logos i mit estetyczności", Warszawa 1993.
 3. "Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia", Scholar, Warszawa 2003;
 4. "Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki. Ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej", Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2005 (redakcja);
 5. "Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia", IFiS PAN, Instytut Filozofii UW, Warszawa 2006 (redakcja z J.Migasińskim);
 6. "Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości, pokrewieństwa, konfrontacje", IFiS PAN, Instytut Filozofii UW, Warszawa 2007 (redakcja z J.Migasińskim);
 7. Podręcznik (skrypt akademicki): "Wstęp do filozofii sztuki. Od Kanta do Lukacsa", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
W książkach:
 1. "Filozofia na miarę sztuki. O micie estetyczności we współczesnej filozofii", w: "Miara sztuki. Materiały ogólnopolskiego seminarium estetycznego",Kraków 1990,
 2. "Anti-Metaphysical Thinking on Art (Heidegger and Merleau-Ponty)",w: "Analecta Husserliana", Volume XXXVII, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1991,
 3. "Język jako istota doświadczenia estetycznego w filozofii sztuki Merleau-Ponty'ego", w: "Przemiany współczesnej świadomości artystycznej: wokół postmodernizmu", Lublin 1992,
 4. "Thinking about art as thinking in uniwersal cathegorias", "Proceding of the International Symposium of Universalism", Berlin 1990,
 5. "The Myth of Aestheticism in the Contemporary Philosophy, Modern Culture and Aesthetics", XII International Congress in Aesthetics Madrid 1992, Cracov 1993,
 6. "Interpretacja i demony niepewności. Problem Heideggera", w: "Dokąd zmierza współczesna humanistyka?", Warszawa 1994,
 7. "Kant ponowoczesny. Derridy i Lyotarda recepcja Krytyki władzy sądzenia", w: "Estetyczne przestrzenie współczesności", Warszawa 1996,
 8. "Estetyka po estetyce - strategia logosu", w: "Problemy współczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, częśc I", Poznań 1998,
 9. "Czy kres kategorii przedstawienia i obecności? Kant a Artaud", w: "Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym", Zielona Góra-Warszawa 2000,
 10. "Au déla du cogito: L'expression artistique chez Merleau-Ponty, L'esprit cartesien. Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes", édité par Bernard Bourgeois et Jacques Havet, Librairie Philosophique J.Vrin, 2001, vol. I,
 11. "Problem przedstawienia wewnętrznego doświadczenia podmiotu", w: "Podmiotowośc i tożsamośc", Instytut Filozofii UW, Warszawa 2001,
 12. "Le probléme de la représentation d'expérience interieure du sujet", w : "Subjectivité et identité", Instytut Filozofii UW, Warszawa 2001,
 13. "Rzeczywistośc przemieniona w słowo", w: "Miscelanea. Prace ofiarowane Teresie Kostyrko", Wyd. Humaniora, Poznań 2001,
 14. "Wybrane problemy świadomości afektywnej we współczesnej filozofii francuskiej", w: "Poznanie - podmiot - dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej"; Wydawnictwo UAMK Toruń;
 15. "Myślenie widzenia. Widzenie jako problem fenomenologicznej hermeneutyki zmysłowości", w: "Umysł i kultura. Zbiór rozpraw pod redakcją Anny Pałubickiej i Artura Dobosza", Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2004;
 16. "Emancypacja oka. Problem widzialności a status refleksji nad sztuką", W: "Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze", red. Teresa Kostyrko, Grzegorz Dziamski, Jacek Zydorowicz, UAM Poznań, 2004;
 17. "Ja i drzewo przedstawiamy się sobie. Szkic o fenomenologii doswiadczenia estetycznego", w: "Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki"; Warszawa, IFUW, 2005;
 18. "Świat jako dar i jako zadanie. O fenomenologii doświadczenia estetycznego", w: "Fenomen daru", red. Anna Grzegorczyk, Jan Grad, Rafał Koschany, Wydawnictwo naukowe UAM w Poznaniu, Poznań 2004;
 19. "Między logiką sensu i logiką znaczenia. O Husserlowskiej koncepcji wartościowania", W: "Aksjologiczne źródła pojęć", Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2005;
 20. "Ścieżki ku rzeczom samym współczesnej fenomenologii francuskiej", w: "Fenomenologia francuska. Wybór pod redakcją Jacka Migasińskiego i Iwony Lorenc", IFiS PAN, Warszawa 2006;
 21. "O swoistości fenomenologicznej Auslegung", w: "Wokół fenomenologii francuskiej", IFiS PAN,Instytut Filozofii UW, Warszawa 2007;
 22. "Filozofia kultury a estetyka. Przesuwanie granic", w: "Co to jest filozofia kultury?", red. Zofia Rosińska, J.Michalik, Warszawa 2006;
 23. "O potrzebie estetyki nieautonomicznej", w: "Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce", red. K.Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007;
 24. "Niesprawiedliwość czasu i to, co estetyczne. Od Nietzschego do Vattima", w: "Kultura wobec czasu", pod red. Anny Grzegorczyk i Agnieszki Kaczmarek, Wyd. Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008;
 25. "Między sensem a znaczeniem. Hermeneutyczny wymiar fenomenologii genetycznej", w: "Horyzonty fenomenologii", red. Dariusz Bęben, Andrzej Leder, Cezary Olbromski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008;
Artykuły i Rozprawy:
 1. "Odbicie i twórczośc u Lukácsa", Studia Filozoficzne nr.1.1978
 2. "Problemy teorii twórczości artystycznej w filozofii L.Goldmanna", Studia Filozoficzne nr.11, 1982
 3. "Twórczośc a praca. Wokół Marksowskiej analizy struktury pracy", Zeszyty Teoretyczne Politechniki Warszawskiej nr.33, 1984,
 4. "Totalnośc sztuki a totalnośc społeczno-historycznej rzeczywistości w ujęciu późnego Lukácsa", Colloquia Communia nr.1, 1984,
 5. "Relacja sztuki i filozofii w ujęciu młodego Schellinga a kryzys filozofii sztuki", Studia Filozoficzne nr. 5-6, 1985,
 6. "Fenomenologia ducha - droga do rzeczywistości myślenia", Studia Filozoficzne nr. 5, 1986,
 7. "Heglowska koncepcja rzeczywistości sztuki", Przegląd Humanistyczny nr.5, 1987,
 8. "Antymetafizyczne myślenie o sztuce", Edukacja Filozoficzna nr.2, 1987,
 9. "Twarz nieobecności - program metafizyki Emmanuela Levinasa", Pismo Artystyczno-Literackie nr.11, 1989,
 10. "Philosophical Premises of Levinas' Conception of Judaism", Dialectics and Humanism nr.1, 1989,
 11. "Spór o filozofię sztuki", Edukacja Filozoficzna nr.9, 1989,
 12. "Filozofia sztuki wobec ontologii sensu", Sztuka i Filozofia nr.1, 1989,
 13. "Sztuka jako kategoria filozofii pokoju", Sztuka i Filozofia nr.1, 1989,
 14. "Filozofia jako sztuka. Mit estetyczności we współczesnej filozofii", Sztuka i filozofia nr. 2, 1990,
 15. "Lexis i logos", Sztuka i Filozofia nr.3, 1990,
 16. "Absolut ukryty. O współczesnej filozofii sztuki", Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej t.III, 1991,
 17. "Logos estetyczny. Merleau-Ponty'ego ejdetyka języka sztuki", Sztuka i filozofia nr.6, 1993,
 18. "Granice twórczej wolności artysty", Zeszyty Teoretyczne Politechniki Warszawskiej, 1993,
 19. "Zamknięcie czy rozproszenie? Trzecia krytyka a kres filozofii przedstawienia", w: Sztuka i Filozofia, nr.12, 1999,
 20. "Gry językowe a 'inne' przedstawienia w koncepcji Lyotarda", Sztuka i Filozofia, nr.16, 1999,
 21. "Scena świadomości. Wokół problematyki przedstawienia u Husserla", Przegląd Filozoficzny nr 1, 1999,
 22. "Rysowanie postmodernizmu", Przegląd Filozoficzny nr 1, 2001,
 23. "Między episteme a doksa", Sztuka i Filozofia nr 21, 2002;
 24. "Współczesna rehabilitacja estetyki przyrody. Na marginesie projektu Gernota Boehmego. Dyskusja redakcyjna. Wprowadzenie", Sztuka i Filozofia, nr 24, 2004;
 25. "Od Baudrillarda do Vattima. O możliwości słabej ontologii", Sztuka i Filozofia nr. 29, 2006;
 26. "Miejsce sztuki w projekcie ontologicznym późnego Merleau-Ponty'ego", Sztuka i Filozofia nr 33, 2008