Na zdjęciu z wnuczką Alicją. Alicja twierdzi, że najpierw trzeba jeść, a dopiero potem filozofować.
  IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  docent dr hab.
  WITOLD MACKIEWICZ

  SPECJALIZACJA:

  FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
  ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

Nazwa Katedry lub Zakładu:
---

Zakres kompetencji:
Antropologia filozoficzna,
Aksjologia,
Badania porównawcze z historii idei (Szczególnie wpływ myśli Fryderyka Nietzschego na kulturę współczesną),
Historia filozofii współczesnej.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii współczesnej (wykład),
 • Wykłady kursowe z historii filozofii na kierunkach niefilozoficznych,
 • Translatoria filozoficzne angielskie.

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Wybrane problemy współczesnej antropologii filozoficznej (seminarium),
 • Nietzsche - modernizm - postmodernizm (seminarium),
 • Recepcja myśli F. Nietzschego w Polsce w latach 1945-1995 (seminarium).
 • Problem przemocy i dominacji w doktrynach filozoficznych (seminarium)
 • Polska filozofia najnowsza; instytucje, orientacje i szkoły, spory ideowe, reprezentanci (projekt na r. akad. 2000/2001 - wykład monograficzny)
 • Spory o wartości. Kontrowersje w polskiej antropologii filozoficznej ostatniego półwiecza (r. akad. 2002/2003 i w nstępnych latach - seminarium).
 • 25 listopada 2002 r. na konferencji "Człowiek - istota ludzka" zorganizowanej przez Akademię Świętokrzyską w Kielcach w 10 rocznicę śmierci prof. Jana Legowicza, wygłosił referat pt. "Radość i smutek filozofa"

Opieka nad powstającymi doktoratami:

 • dr Ryszard Gaj: "Jednostka a zbiorowość w filozofii Ortegi y Gasseta" (obrona doktoratu - 27 maja 2003 r.; data uchwały o nadaniu stopnia doktora - 10 czerwca 2003 r.)
 • mgr Justyna Myszkowska: "Filozoficzna koncepcja religii u Stanisława Brzozowskiego" (obrona doktoratu - 20 marca 2012 r.; data uchwały o nadaniu stopnia doktora - 27 marca 2012 r.)
 • mgr Michalina Rutka: "Ewolucja poglądów filozoficznych Adama Schaffa" (Rada Instytutu IF UW, na wniosek opiekuna pracy, zamknęła przewód 3 marca 2009 r.)

Opieka nad powstającymi magisteriami:

 • Agnieszka Kowara: "Patriotyzm - cnota czy zagrożenie" - egzamin magisterski - 30.06.2008 r.
 • Anna Koza: "Chrześcijaństwo niewierzących" - egzamin magisterski - 10.07.2008 r.
 • Aleksandra Kulej: "Aksjologiczny aspekt zatajenia prawdy na przykładzie etyki lekarskiej" - egzamin magisterski - 23.06.2008 r.
 • Anna Pacek: "Jednostka a zbiorowość. Przyczynek do filozoficznej samowiedzy człowieka współczesnego"
 • Sonia Stajszczak: "Utopie społeczne jako problem filozoficzny"

Tytuł pracy doktorskiej:
"Etyczne aspekty filozofii pracy Stanisława Brzozowskiego", 1975

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski", 1986

Ważniejsze prace z dorobku naukowego:
Książki:

 • "Brzozowski", Warszawa 1979, 1982 - monografia.
 • "Człowiek miarą wszechrzeczy", Warszawa 1982, 1987, 1997.
 • "Mój świat wartości", Warszawa 1989.
 • "Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski", Warszawa 1989.
 • "Filozofia współczesna w zarysie", Warszawa 1990, 1991, 1994, 1996, 2008.
 • "Ontologia jednostki", Warszawa 1995.
 • "Myśl Fryderyka Nietzschego w Polsce w latach 1947-1997", Warszawa 1999.
 • "Polska filozofia powojenna", t. 1-2, Warszawa 2001, red. nauk., "Wprowadzenie".
 • "Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza", Warszawa 2003.
 • "Horror academicus. Powieść fantastycznonaukowa", Warszawa 2003 (autor wystąpił pod pseudonimem Whatt Knott).
 • "Polska filozofia powojenna", t. 3, Warszawa 2005, red. nauk..
 • "Spory o wartości I", Warszawa 2006.
 • "Spory o wartości II", Warszawa 2010.

Opublikował także ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych

Etapy kariery zawodowej

 • 1969 - magisterium w Instytucie Filozofii UW
 • 1975 - rozprawa doktorska "Stanisława Brzozowskiego filozofia pracy a Marksowska kategoria praktyki"
 • 1986 - habilitacja "Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski"
 • 1992-1997 - profesor nadzwyczajny UW

Wypromował 13 magistrów, w tym 10 po habilitacji

Uczestniczył w Zjazdach Filozoficznych:

 • W V Zjeździe Filozofii Polskiej, Kraków 1987, jako sekretarz Komitetu Programowego. Na forum sesji "Samowiedza filozofii" wygłosił referat "O tym, co jest i o tym, czego nie ma".
 • W VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, Toruń 1995. Był współprzewodniczącym sekcji dydaktycznej, gdzie wygłosił referat "Miłość a wychowanie". Na forum sekcji "Postmodernizm" wygłosił referat "Nietzsche jako prekursor postmodernizmu".

Kieruje od 1986 roku półrocznikiem "Edukacja Filozoficzna", wydawca - Uniwersytet Warszawski. Dotychczas ukazało się 52 tomy.

W latach 1984-1986 był sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

Nagrody

 • Od Rektora UW otrzymał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej w latach 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1990.
 • W roku akademickim 2001/2002 otrzymał stypendium Rektora UW za osiągnięcia naukowe - z okazji opublikowania dwutomowego opracowania zbiorowego "Polska filozofia powojenna".
 • W 2006 otrzymał nagrodę Rektora UW II stopnia.

W lutym 2008r. wziął udział w 'Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego'. Publikacja tekstu 'Dzisiejsza wartość myśli Brzozowskiego', w: 'Kultura i życie', oprac. zbior., Warszawa 2008, s. 207-212."