IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. nadzw. dr hab.
  BARBARA MARKIEWICZ

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA POLITYCZNA
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Polityki

Zakres kompetencji:
Historia filozofii,
Filozofia współczesna (fenomenologia),
Niemiecki idealizm,
Filozofia polityczna - historia i współczesność.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Wprowadzenie do filozofii,
  • Filozofia polityczna (wykłady i ćwiczenia),
  • Historia filozofii.

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Zło polityczne,
  • Polityka jawna i tajna,
  • Główne zagadnienia filozofii polityki,
  • Demokracja: szanse i zagrożenia.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Świadomość naturalna a filozofia: Hegel, Husserl, Marx"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"U źródeł niemieckiego idealizmu"

Wykaz publikacji

1971

1. Motyw śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej, "Zeszyty Naukowe UJ" nr 21, 1971, s. 91 -104

1973

2. Husserl i fenomenologia, "Studia Filozoficzne" 8/1973, s.142-147.

1974

3. Heglowska dialektyka świadomości a marksizm, "Studia Flozoficzne" 1/1974, s.9-127.
4. Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina, "Studia Filozoficzne" 2/1974, s. 71 - 86

1975

5. Analecta Husserliana, "Studia Filozoficzne" 4/1975, s.177-184.
6. Metafizyka a filozofia współczesna, "Człowiek i Światopogląd" 4/1975, s. 184-188

1981

7. Filozofia i świat życia codziennego, Ossolineum. Warszawa-Kraków-Gdańsk-Wrocław, 1981, s.60
8. Krytyka a filozofia krytyczna, "Studia Filozoficzne" 12/1981, s. 41-45
9. Ingarden "Nowe książki" nr 12/1981 s.58-60

1982

10. Edmund von Hartmann. Filozofia nieświadomego. IFiS PAN Warszawa 1982. s. 103 - wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie

1983

11. Metafizyka i pesymizm. O niektórych koncepcjach filozofii niemieckiej XIX wieku (z. B. Szymańska) -Ossolineum, Warszawa-Kraków-Gdańsk-Wrocław 1983, s. 65
12. Johann Volkelt. Pewność uczuciowa, IFiS PAN, Warszawa 1983 s. 92 - wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie

1984

13. "Myślenie i działanie", "moźliwe i rzeczywiste", czyli o filozofii zjednoczenia, "Studia Filozoficzne" 8/1984, 47-59
14. Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu - spory i kontrowersje, "Studia Filozoficzne" 4/1984, 51-68
15. Omówienie wyników ekspertyzy rękopisu "eine Ethik", "Studia Filozoficzne" 7/1984, 184-186

1985

16. Od mistycyzmu do symbolizmu. Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg (z B. Szymańską) - Ossolineum, Warszawa-Kraków - Gdańsk-Wrocław, 1985 s. 63
17. Raz jeszcze o "Najstarszym programie systemu niemieckiego idealizmu", "Studia Filozoficzne" 8-9/1985, 180-185
18. Nowe badania nad heglowską filozofią prawa, "Studia Filozoficzne" 5-6/1985, 199-201

1986

19. Lukasc, Hegel u-be'ayat ha-Haskala, "Hefete zur sozialistischen Theorie", nr 9, Jerusalem 1986, 40-44

1987

20. Filozofia. Wybór tekstów dla szkoły średniej. PWSiP, Warszawa, s. 450
21. Mythology and Reason, "Dialectics and Humanism" 2/1987, s. 147-164
22. Aktualne znaczenie myśli Franza Rosenzweiga, "Edukacja Filozoficzna" nr 3, 1987, s. 359 - 364

1988

23. Gott und das Volk, w: W. Schmied-Kowarzik, Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929), Berlin 1988, t.II, s. 877-885
24. U źródeł niemieckiego idealizmu. Pojęcie współczesności a filozofia zjednoczenia. WFiS UW, Warszawa 1988, s. 273

1989

25. God and Nation: Franz Rosenzweig's Concept of Messianism vs. Polish Messianism, "Dialectics and Humanism" 1/1989, s. 149-156

26. W kręgu fenomenologii współczesnej. "Studia Filozoficzne" 4/1989, 194-199
27. Vaterland und Staat. Ein Beitrag zum Hegelschen Begriff des Patriotismus, "Hegel-Jahrbuch", 1989, T. II.

1990

28. Filozofia. Wybór tekstów dla szkół średnich , Warszawa II wyd. (zob.1987)

1991

29. Hegel aus polnischer Sicht, "Hegel Studien" Bd. 25, s 129-135
30. Nowa formuła uniwersytetu. Raport dla Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, (z B. Stanosz) Warszawa 1991, s. 40
31. "Diese alte langweilige Europa". Hegelsche Philosophie und die Idee der europeischen Heimat. "Hegel-Jahrbuch" 1991, T.II

1992

32. Polityk i filozofia, "Kwartalnik Filozoficzny" 3/1992 (XX) s. 73-97
33. "Ta stara nudna Europa" - Idea europejskiej ojczyzny a filozofia Hegla, "Przegląd Filozoficzny". Nowa seria" 2/1992 s. 73-81
34. The Report on the University (with B. Stanosz), w: A. Kukliński (red.), Transformation of Science in Poland, Warszawa 1992 s. 48 - 58
35. Mesjanizm Franza Rosenzweiga a mesjanizm polski - podstawy filozoficzne "Ruch Filozoficzny" nr 1/ 1992
36. Nowoczesna forma zła (rec. Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada), "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 4/1992
37. Filozofia niemiecka 1831-1933 (rec. H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 4/1992
38. "Trzeci świat" i epistemologia ewolucjonistyczna (rec. K.R.Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucjonistyczna teoria epistemologiczna) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 4/ 1992
39. O nacjonalizmie (rec. E. Gellner, Narody i nacjonalizm) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 2/ 1992
40. Przyroda w nowej optyce badawczej (rec. Ilya Progogine, I. Stengers, Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 2, 1992

1993

41. "A mądrości zło nie przemoże..." Red. naukowa z J. J. Jadackim. PTF, Warszawa 1993, s.180
42. O pojęciu tradycji. W: "A mądrości zło nie przemoże..." PTF, Warszawa 1993, s. 28-31
43. Obywatel - odrodzenie pojęcia. Red. naukowa. IFiS PAN, Warszawa 1993, s 138
44. Liberum Veto - albo o granicach społeczeństwa obywatelskiego. W: B. Markiewicz (red) Obywatel - odrodzenie pojęcia, IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 74-85
45. Obywatel - Bürger (z D. Karłowicz), w: B. Markiewicz (red) Obywatel - odrodzenie pojęcia, IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 127-134
46. O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie. Red. naukowa. UW, Warszawa 1993, s. 223
47. "Myśleć skutecznie", czyli o polskiej filozofii praktycznej. W: B. Markiewicz (red), O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie. UW, Warszawa 1993, s. 155-163
48. Przedmowa. W: B. Markiewicz (red), O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie, UW, Warszawa 1993, s. 5-9
49. Wartość bycia. Red. naukowa z D. Karłowicz, J. Lipiec, B. Szymańska, PTF, Warszawa 1993, s. 489
50. Kryzyzs - zarys historii pojęcia. W: D. Karłowicz, J. Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.) Wartość bycia, PTF, Warszawa 1993, s. 301-312
51. Filozoficzna praska wiosna, "Ruch Filozoficzny" T. L, nr 2/1993 s. 139-140
52. Współpraca naukowa PTF i Goethe Instytut w Warszawie "Ruch Filozoficzny" T. L nr 3/1993 s. 265-267
53. Stara i nowa nauka polityki (rec. E. Voegelin, Nowa nauka polityki), "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 5, 1993.
54. Filozof o sobie (rec. K. Jaspers, Autobiografia filozoficzna) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 5, 1993.
55. Filozofia i świat (rec. M. Heller, Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 5, 1993.

1994

56. Żywe obrazy. O kształtowaniu się pojęć poprzez ich przedstawienie, IFiS PAN Warszawa 1994, s. 104
57. Hegel's Tod, W: Ch. Jamme, O. Poggeler (red). Spekulation und Erfahrung, Frommann-Holzboog Verlag, s. 531-556
58. Sen złoty Słowackiego albo o poezji i polityce, "Sztuka i filozofia" 8/1994 s. 171-181
59. Hermeneutyka nadziei Augusta Cieszkowskiego, "Kwartalnik Filozoficzny" XXII/1994 s. 45-61
60. Kant o rewolucji Francuskiej, czyli dzieje a filozofia transcendentalna, w: M. Siemek (red.): Filozofia transcendentalna a dialektyka, Warszawa. S. 40-53
61. Die Nation gegen Rechtstaat, "Hegel-Jahrbuch" 1993/94, T. I, s. 274-279
62. Beichte des Revolutionäres ( rec. Józef Tischner: Spowiedź rewolucjonisty) Bd. 27 "Hegel-Studien" s. 208-209
63. O rywalizacji i konkurencji, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 8, 1994.
64. Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesorów Filozofii - wywiad z Luise Dreyer, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 8, 1994.
65. Philosophieunterricht an den Mittelschulen in Polen, Europa Forum - Philosophie. Bulletin AIPPh 30, april 1994.

1995

67. Dlaczego politycy nic nie wiedzą o polityczności. "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" nr.4/1995 s. 107-115
68. "Przechytrzony rozum", czyli kilka uwag o polskim tłumaczeniu "List der Vernunft". "Archiwum historii filozofii i myśli społecznej" nr 40/1995 s.41-47
69. Co to znaczy myśleć realnie, czyli o sytuacyjnym myśleniu Stanisława Brzozowskiego. W: Jan Skoczyński (red.) Kołakowski i inni. Kraków, s. 69-77
70. Konserwatyzm - projekt teoretyczny. Dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe-Institut i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Redakcja naukowa. Warszawa 1995, s. 139
71. We władzy bytu, czyli o filozoficznych założeniach konserwatyzmu. W: B. Markiewicz (red) Konserwatyzm - projekt teoretyczny. Dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe-Institut i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa, s. 29-39
72. Projekt wieczystego pokoju - w 200-lecie wydania pracy Kanta. Redakcja naukowa z J. Garewiczem. PTF Warszawa, s. 127
73. Od Redakcji (z J. Garewiczem), w: J. Garewicz, B.Markiewicz (red) Projekt wieczystego pokoju - w 200-lecie wydania pracy Kanta. PTF Warszawa , s. 72-79
74. Próg istnienia. Pamięci filozofów, uczestników Powstania Warszawskiego. Red. naukowa wraz z J. J. Jadackim. Warszawa, s. 216
75. Spotkanie tłumaczy i badaczy filozofii niemieckiej w Polsce, "Ruch Filozoficzny" t.LII, nr 3-4, 1995
76. Sesja poświęcona filozofii Augusta Cieszkowskiego w związku z 100. rocznicą jego śmierci. "Ruch Filozoficzny" t.LII, nr 3-4, 1995

1996

77. August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci. Red. naukowa z St. Pierogiem. PTF, Warszawa s. 126.
78. Konserwatyzm polityczny i filozoficzny Augusta Cieszkowskiego. W: B. Markiewicz, St. Pieróg (red.) August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci, PTF, Warszawa s. 31 - 47
79. Odróżnienie "swój-obcy" jako przedmiot lekcji filozofii, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 11, 1996.
80. Podręcznik do filozofii współczesnej (rec. A. Miś: Filozofia współczesna. Główne nurty) "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" nr 11, 1996
81. Terry Pinkard: Hegel's Phenomenology. The Sociality of Reason (rec.) "Przegląd Filozoficzny" 1(17)/1996
82. Próg istnienia. Dzieło nie dokończone. Red. naukowa z J.J.Jadackim. PTF, Warszawa, s. 279.
83. O co tutaj chodzi. Wprowadzenie do polskiego wydania. W: Leksykon filozoficzny dla młodzieży. Red. naukowa B. Markiewicz. Tłum. K. Krzmieniowa, Z. Kuderowicz, Wiedza Powszechna. S. 360.

1997

84. Społeczeństwo otwarte, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" 13/1997, s. 3-7.
85. Filozofia, czyli wspólny świat, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" 13/1997, s. 72-73.
86. Mieszczaństwo a postawy konserwatywne. W: Mieszczaństwo gdańskie. Pod red. S. Salmonowicza. GTN, Gdańsk s. 203-213.
87. Dlaczego przysięgają ? "Civitas. Studia z filozofii polityki" 1/1997 s. 161-177
88. Społeczeństwo otwarte, "Biuletyn Olimpiady Filozoficznej" 13/1997, s. 3-7.


1998

89. Filozofia jako nauka instytucjonalna, "Ruch Filozoficzny" t.LV, 2/1998 s. 332-338
90. Społeczeństwo obywatelskie. Wybór tekstów z historii pojęcia. Skrypt dla studentów UW. WFiS Warszawa. S. 156
91. "I nie wódź nas na pokuszenie". W; Gnoza polityczna. Pod red. J. Skoczyńskiego. Księgarnia Akademicka, Kraków. S. 63-75..
92. Program z filozofii dla szkół średnich (z: J.Hołówką, T. Hołówką, M. Środą i T. Wiśniewskim). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
93. Mensch und Drama. Wahrheit und Form. W: Das Wechselspiel von Mythos und Logos. Die Dialektik der Griechischen Aufklarung als Europaisches Paradigma. Ein Lesebuch fur den philosophischen Unterricht in Europa. Red. L. Dreyer. Diesterweg Verlag. Franffurt/m s 194-206
94. List o edukacji W: L. Witkowski (red) Listy o edukacji. "Forum oświatowe" 2 (19) 1998 s. 59-63

1999

95. Od filozofów jońskich do Pascala. Wybór tekstów z filozofii. I. WSiP Warszawa S. 224
96. Od Locke'a do Jamesa. Wybór z tekstów z filozofii II. WSi P Warszawa S. 248
97. Od Nietzschego do filozofii współczesnej. III.WSiP Warszawa S. 224
98. Przedmowa W: Atlas do filozofii. Tłum. B. Markiewicz. Prószyński i S-ka. Warszawa s. 350
99. O odpowiedzialności politycznej. W.: R. Piekarski (red.) Czym jest filozofia polityki Gdańsk 1999, s. 105-111.
100. Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa s. 360
101. Początki ruchu naukowego i towarzystw filozoficznych W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa
102. Współpraca krajowa i zagraniczna towarzystw filozoficznych W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa
103. Struktury i organizacja towarzystw filozoficznych W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa
104. Działalność odczytowa i popularyzatorska towarzystw filozoficznych W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa
105. Stosunki z władzami i PTF jako polityczna opozycja W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej. Red. naukowa z J.J.Jadackim i R. Jadczakiem. PTF Warszawa
Tłumaczenia

1. M. Buhr: Siła materialistycznej dialektyki ( tłum. z j. niem.) "Studia Filozoficzne" nr 1/ 1975
2. G. Perelman: Dialektyka i dialog ( tłum. z j. francuskiego) "Studia Filozoficzne" nr 5 /1975
3. M. Buhr: Schelling a historia rozwoju klasycznej filozofii niemieckiej (tłum z j. niem) "Studia Filozoficzne" 3/1977
4. P. Jaegla: Dialektyka przyrody - o niektórych pojęciach (tłum. z j. niem) "Studia Filozoficzne" nr 8/9 1977
5. G. Labica: Marks a krytyka Proudhona (tłum. z j. niem) "Studia Filozoficzne" nr 8/9 1977
6. L. Landgrebe: Problem teleologii i cielesności w fenomenologii i w marksizmie (tłum. z j. niem.) w: M. Siemek (red.) Drogi współczesnej filozofii. Czytelnik. Warszawa 1979
7. Hegel: O istocie krytyki filozoficznej w ogóle i jej stosunku do obecnego stanu filozofii w szczególności, (tłum z j. niem), "Studia Filozoficzne" 12/1981
8. B. Waldenfels: Podział czy rozproszenie rozumu? O dyskusji między Habermasem i Foucault, (tłum. z j. niem) "Studia Filozoficzne" nr 1/2 1986
9. H. Fleischer: Historyczne działanie Marksa w świetle jego materialistycznego pojmowania dziejów (tłum. z j. niem) "Studia Filozoficzne" nr 1/2 1986
10. J. Habermas: Uwagi do wykładu Foucaulta na temat tekstu Kanta: "Co to jest Oświecenie?" (tłum. z j. niem) "Colloquia Communia" 4/5, 1986
11. M. Riedel: W poszukiwaniu "związku obywatelskiego". Idea tego, co polityczne i problem demokracji obywatelskiej (tłum z j. niem) w: B. Markiewicz (red), Obywatel - odrodzenie pojęcia, IFiS PAN, Warszawa 1993, s 138
12. F. Kambartel: O praktycznej formie naszego życia (tłum. z j. niem), w: B. Markiewicz (red), O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie,UW, Warszawa 1993
12. Gabriel: Filozofia "trzeciego królestwa" - uwagi na temat historii pojęcia (tłum. z j. niem) w: B. Markiewicz (red), O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie,UW, Warszawa 1993
14. M. Walde: Narracyjna fenomenologia W. Schappa (tłum z j. niem) w: B. Markiewicz (red), O filozofii praktycznej rozmowy polsko-niemieckie,UW, Warszawa 1993
15. J. Habermas: Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy (tłum z j. niem) IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 60
16. R. Lauth: Transcendentalna podstawa, materializm i religia (tłum z j. niem.), w: M. Siemek (red.): Filozofia transcendentalna a dialektyka, Warszawa 1994, s. 40-53
17. Carl Schmitt: Teologia polityczna (tłum. z j. niem.), w: B. Markiewicz (red.), Konserwatyzm - projekt teoretyczny. Dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe-Institut i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa 1995
18. Carl Schmitt: Sytuacja historyczna i stan duchowy dzisiejszego parlamentaryzmu (tłum z j. niem), Konserwatyzm - projekt teoretyczny. Dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe-Institut i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa 1995
19. K.Lenk: Carl Schmitt jako protagonista "rewolucji konserwatywnej" (tłum z j. niem.), Konserwatyzm - projekt teoretyczny. Dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe-Institut i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Warszawa 1995
20. R. Brandt: Uwagi historyczne i krytyczne do tekstu Kanta "Projekt wiecznego pokoju", w: J. Garewicz, B.Markiewicz (red) Projekt wieczystego pokoju - w 200-lecie wydania pracy Kanta. Warszawa 1995
21. J. Habermas: O wewnętrznym powiązaniu miedzy państwem prawa i demokracją (tłum z j. niem.) "Przegląd Filozoficzny" nr. 4/1995
22. J. Habermas: Nim pojawi się ustrój Europejski (tłum z j. niem.) "Gazeta Wyborcza" 6-7.01.1996
23. F. Mayor: Szkoła wolności (tłum z j. ang.) "Biuletyn Olimpiady filozoficznej" nr. 12, 1996
24. Atlas do filozofii. Tłum. z j. niem. oraz Przedmowa. Wyd. Prószński i S-ka. Warszawa 1999 s. 350