IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  PAWEŁ OKOŁOWSKI

  SPECJALIZACJA:

  Antropologia filozoficzna, filozofia Lema

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Religii

Zakres kompetencji:
Aksjologia, antropologia filoz., filozofia kultury, filozofia religii, filozofia Elzenberga i Bierdiajewa, główne zagadnienia i kierunki filoz.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Filozofia religii (konwersatorium - IF UW);
 • Wstęp do filozofii (konwersatorium - Anglistyka);
 • Epistemologia (wykład i ćwiczenia - IF UW, 2002-2004);
 • Wybrane zagadnienia z filozofii. Od Platona do Kanta (wykład i ćwiczenia - Pedagogika, 2007/08);
 • Wstęp do filozofii (z elementami filozofii kultury) (wykład - Studia Filolog.-Kulturoznawcze Europy Zach. UW, 2007/08).

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Wykład Materia i wartości. Wstęp do filozofii Lema (IF UW, 2005/06);
 • Wykład Lem i Lukrecjusz: paralelizm osobowości i systemów (IF UW, 2007/08).

Tytuł pracy magisterskiej:
Opozycja wartości utylitarnych i perfekcyjnych według Henryka Elzenberga (1992, prom. Bogusław Wolniewicz).

Tytuł pracy doktorskiej:
Wspólnota a zło. Współcześni wobec antropologii filozoficznej Mikołaja Bierdiajewa (2001, prom. Zbigniew Musiał).

PUBLIKACJE:

I. Rozprawy i artykuły:

 1. O pewnej wersji naturalizmu antropologicznego (Wokół hermeneutyki Zygmunta Baumana), "Edukacja Filozoficzna", vol. 22/1996;
 2. O geniuszu antropologicznym. Wariacje Schopenhauerowskie, w: Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze (red. M.Omyła), W-wa 1997;
 3. Dziewięć tez o przeszczepach, "Rzeczpospolita", 29.06.98.;
 4. Bierdiajew a Szestow, w: Wokół Leontjewa i Bierdiajewa (Almanach Myśli Rosyjskiej), red. J.Dobieszewski, W-wa 2001;
 5. Bierdiajew a Elzenberg, "Edukacja Filozoficzna", 32/2001;
 6. Bierdiajew a Zdziechowski, "Edukacja Filozoficzna", 33/2002;
 7. Trzy tezy do Elzenberga Uwag o tragizmie, "Edukacja Filozoficzna", 34/2002;
 8. Stanisław Lem, w: Polska filozofia powojenna, t. 3, red. W.Mackiewicz, Warszawa 2005 (pierwodr.: Stanisław Lem, "Edukacja Filozoficzna", 36/2003);
 9. Imperatyw i kolektyw. W dwóchsetlecie śmierci Kanta, "Edukacja Filozoficzna", 38/2004;
 10. Paradoks wskrzeszenia z atomów. Pamięci Stanisława Lema (1921- 2006), "Edukacja Filozoficzna", 42/ 2006;
 11. Filozofia Lema, "Odra", nr 4/2007.
 12. Lukrecjusz i Lem: antyreligijność i ascetyczny hedonizm, "Przegląd Filozoficzny", 2/ 2007;
 13. Patriotyzm i pesymizm u Lema i Lukrecjusza, "Ruch Filozoficzny", 1/ 2008 (w druku);
 14. Turpizm i wierność. O neolukrecjańskiej erotyce Stanisława Lema, "Przegląd Filozoficzno-Literacki", nr poświęcony Lemowi, 2008 (w druku).

II. Ważniejsze recenzje i polemiki (oraz inne - drobne teksty):

 1. Filozofia religii Louisa Dupre', "Edukacja Filozoficzna", vol. 16/ 1993;
 2. Walter Benjamin i filozofia, "Sztuka i Filozofia", nr 9/1994;
 3. O wartościach i naturze człowieka, (rec.:) B.Wolniewicz, Filozofia i wartości, W-wa 1993. - "Nowe Książki", 12/ 1994;
 4. Duch Kotarbińskiego w Erze Wodnika, (rec.:) T.Kotarbiński, Historia filozofii, Wrocław 1995. - "Nowe Książki", 10/ 1995;
 5. Dwa bieguny filozofii, (rec.:) F.Copleston, Historia filozofii, t.7, W-wa 1995. - "Nowe Książki", 6/ 1995;
 6. Jedenaście błędów filozoficznych, (rec.:) M.J.Adler, Dziesięć błędów filozoficznych, W-wa 1995. - "Nowe Książki", 7/ 1995;
 7. Kłopot ze światem i z istnieniem własnym, (rec.:) H.Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków 1994. - "Nowe Książki", 1/ 1995;
 8. Popperyzm i jego krytyka, (rec.:) A.Chmielewski, Filozofia Poppera, Wrocław 1995. - "Nowe Książki", 7/ 1995;
 9. Renesans Schopenhauera, (rec.:) A.Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t.1, W-wa 1994. - "Nowe Książki", 3/ 1995;
 10. Filozoficzny geniusz XVII w., (rec.:) F.Copleston, Historia filozofii, t.4, W-wa 1995. - "Nowe Książki", 3/ 1996;
 11. Futurologia Lema, "Nowe Książki", 10/ 1996;
 12. Heidegger i Leśmian, (rec.:) M.Heidegger, Przyczynki do filozofii, Kraków 1996. - "Nowe Książki", 12/ 1996;
 13. Mistyka i metafizyka Wittgensteina, (rec.:) L.Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, Kraków 1995. - "Edukacja Filozoficzna", 21/ 1996;
 14. Nie ma dobra bez myślenia (rozmowa z K.Tarnowskim - redaktorem Biblioteki Filozofii Religii), "Nowe Książki", 9/ 1996;
 15. Platon Legutki, (rec.:) Platon, Fedon, Kraków 1995. - "Nowe Książki", 2/ 1996;
 16. Potrzeba krytyki destrukcyjnej (ankieta redakcyjna), "Forum Akademickie", 3/ 1996;
 17. Scheda po Kartezjuszu, (rec.:) Descartes, Listy do Regiusa, W-wa 1996 (BKF). - "Nowe Książki", 11/ 1996;
 18. Siła pesymizmu, (rec.:) A.Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t.2, W-wa 1995. - "Nowe Książki", 7/ 1996;
 19. Soteriologia Bertranda Russella, "Nowe Książki", 4/ 1996;
 20. Spór o Wittgensteina (polemika z W.Sadym), "Edukacja Filozoficzna" 22/ 1996;
 21. Uczeń Leibniza, (rec.:) H.Elzenberg, Z historii filozofii, Kraków 1995. - "Nowe Książki", 6/ 1996;
 22. Wittgenstein i Pascal, (rec.:) L.Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, Kraków 1995. - "Nowe Książki", 1/ 1996;
 23. Eskapizm w imię Platona, (rec.:) G.Reale, Historia filozofii starożytnej, t.2: Platon i Arystoteles, Lublin 1996. - "Nowe Książki", 7/ 1997;
 24. Pochwała nierówności, (rec.:) B.Russell, Władza i jednostka, W-wa 1997. - "Nowe Książki", 11/ 1997;
 25. Prolegomena do Kanta, (rec.:) F.Copleston, Historia filozofii, t.6, W-wa 1996. - "Nowe Książki", 9/ 1997;
 26. Proroctwa Bierdiajewa, (rec.:) M.Bierdiajew, Nowe średniowiecze, Komorów 1997. - "Nowe Książki", 9/ 1997;
 27. Spór o naturę ludzką (polemika z R.Kolarzową), "Edukacja Filozoficzna", 24/ 1997;
 28. Traktat logiczno-metafizyczny (rozmowa z prof. B.Wolniewiczem), - "Nowe Książki", 12/ 1997;
 29. Jaspers a Nietzsche, (rec.:) K.Jaspers, Nietzsche, W-wa 1997. - "Nowe Książki", 2/ 1998;
 30. O katastrofizmie, (rec.:) S.Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917-1950, Wrocław 1997. - "Nowe Książki", 1/ 1998;
 31. W okowach śmierci czy samotności, (rec.:) A.N.Whitehead, Religia w tworzeniu, Kraków 1997. - "Nowe Książki", 1/ 1998;
 32. Racjonalizm Hume'a, (rec.:) F.Copleston, Historia filozofii, t.5, W-wa 1997. - "Nowe Książki", 4/ 1998;
 33. Religia w świetle zwątpienia, (rec.:) Filozofia religii (fragmenty filozofii analitycznej)(red. B.Chwedeńczuk), W-wa 1997. - "Nowe Książki", 5/ 1998;
 34. Racjonalistyczny hedonizm starego Luo-Su, (rec.:) B.Russell, Autobiografia 1914-1944, W-wa 1998; Szkice niepopularne, W-wa 1997. - "Nowe Książki", 7/ 1998;
 35. Żądanie krytyki konstruktywnej (polemika z B.Chwedeńczukiem), "Nowe Książki", 7/ 1998;
 36. Nie skrępowany gen, (rec.:) P.Meyer, Złudzenie konieczne: biofilozofia I, W-wa 1998. - "Nowe Książki", 9/ 1998;
 37. Antropologia książki, (rec.:) Rene Descartes, List do Voetiusa, W-wa 1998. - "Nowe Książki", 4/ 1999;
 38. Don Kichot XX wieku, (rec.:) B.Russell, Autobiografia 1944-1967, W-wa 1999. - "Nowe Książki", 7/ 1999;
 39. Wspólnota a zło. Współcześni wobec antropologii filozoficznej Mikołaja Bierdiajewa. Zarys rozprawy doktorskiej, "Edukacja Filozoficzna", 32/2001;
 40. Polscy filozofowie półwiecza, (rec.:) Polska filozofia powojenna, red. W.Mackiewicz, W-wa 2001. - "Przegląd Filozoficzny" 3/2001;
 41. Polnische Philosophie der Nachkriegszeit, (rec.:) Polska filozofia powojenna, red. W.Mackiewicz, W-wa 2001. - "Forum Philosophicum", 7/2002 (tł. U.Schrade);
 42. Antropologia Gehlena, (rec.:) Arnold Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, tł. K.Krzemieniowa, W-wa 2001. - "Edukacja Filozoficzna", 34/2002;
 43. Kłopot z człowiekiem, (rec.:) Bogusław Wolniewicz, Filozofia i wartości, III. W-wa 2003. - "Arcana", nr 53/ 2003;
 44. Uwagi o książce "Ksenofobia i wspólnota", "Ruch Filozoficzny", LXI/ 2/2004.

III. Publikacje pozafilozoficzne:

 • W poszukiwaniu Eldorado, czyli rzecz o poezji Edgara Allana Poe (plus pięć przekładów wierszy), "Literatura na świecie", 11-12/1989.