IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab.
  MARCIN PORĘBA

  SPECJALIZACJA:
  HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ   
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej

Zakres kompetencji:
filozofia nowożytna, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej filozofii niemieckiej

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:
1. ćwiczenia:
- historia filozofii nowożytnej
- filozofia społeczna
- klasyczna filozofia niemiecka
- filozofia analityczna

2. translatorium z języka niemieckiego

3. seminaria:
- Język a rzeczywistość. Klasyczne zagadnienia teorii poznania w świetle współczesnej filozofii języka
- Filozofia umysłu

Tytuł pracy doktorskiej:
Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

książki:
Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej, Aletheia, Warszawa 1999

artykuły:

- Z zagadnień antynomii i dialektyki transcendentalnej, "Półrocznik filozoficzny młodych", nr 1, 1987, s. 48-56.
- O Kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego, "Studia Filozoficzne", nr 9, 1989, s. 27-35.
- Rozumienie i faktyczność. Heideggerowska analityka egzystencjalna wobec transcendentalnej filozofii podmiotowości, w: J. Rolewski (red.), Fenomenologia i hermeneutyka, Wyd. UW, Warszawa 1990, s. 75-99.
- Kant i dylematy subiektywizmu, "Przegląd Filozoficzny", nr 2, 1992, s. 17-37.
- O nową interpretację Schellinga, "Przegląd Filozoficzny", nr 3, 1992, s. 15-23.
- Wolność i system. O praktycznych przesłankach filozofii Schellinga, w: B. Markiewicz (red.), O filozofii praktycznej. Rozmowy polsko-niemieckie, Wyd. UW, Warszawa 1992, s. 205-219.
- Zum Freiheitsproblem im frühen systematischen Denken Schellings, "Nowa Krytyka", nr 4, 1993, s. 7-23.
- Autonomia moralna jako kryterium sensowności przedmiotowej zdań metafizycznych w filozofii Kanta, "Idea", nr VI, Białystok 1993, s. 85-96.
- K. Jaspers: Psychologie der Weltanschuungen, w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., t. I, PWN, Warszawa 1994, s. 195-204.
- K. Jaspers: Einführung in die Philosophie, w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., t. II, PWN, Warszawa 1994, s. 206-214.
- G. Lukcs: Geschichte und Klassenbewußtsein, w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., t. II, PWN, Warszawa 1994, s. 299-308.
- "Etyka" Benedykta de Spinozy, "Przegląd Filozoficzny", nr 3, 1994, s.143-158.
- Zwei Versionen der Identitätstheorie. Von einem aktuellen Sinn der Kontroverse zwischen Schelling und Hegel, "Hegel-Jahrbuch" 1995, Akademie Verlag, Berlin 1996, s. 105-111.
- F.W.J. Schellinga "System idealizmu transcendentalnego", "Przegląd Filozoficzny", nr 2, 1996, s. 101-112.
- Das Problem der transzendentalen Freiheit in semantischer Formulierung (dargestellt an Fichtes Jenaer Wissenschaftslehren, "Fichte-Studien", Bd. 10, Rodopi, Amsterdam-Atlanta 1997, s. 273-283.

tłumaczenia:

- G.W.F. Hegel, O naukowych sposobach rozważania prawa naturalnego, jego miejscu w filozofii praktycznej oraz stosunku do pozytywnych nauk o prawie, w: tegoż, Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne, tłum. A. Ochocki i M. Poręba, Spacja, Warszawa 1994.
- J. Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
- (wspólnie z C. Cieślińskim) R.E. Goodin, Ph. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, KiW, Warszawa 1999.
- L. Wittgenstein, Dziennik 1914-1916, Spacja, Warszawa 1999.