IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  prof. zw. dr hab.
  DOBROCHNA DEMBIŃSKA-SIURY

  SPECJALIZACJA:

  HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ

E-mail: d.dembinska@uw.edu.pl

Nazwa Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (kierownik)

Zakres kompetencji:
Platonizm, neoplatonizm, patrystyka

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii starożytnej - wykład

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Platońska droga miłości: Uczta (seminarium)
 • Filozofia moralna Seneki (seminarium)
 • Kształtowanie się pojęcia pierwszej przyczyny w myśli greckiej (seminarium)
 • Problem piękna i sztuki w myśli Plotyna

Tytuł pracy doktorskiej:
Problem neoplatońskiej filozofii życia w działalności Flawiusza Klaudiusza Juliana jako filozofa i cesarza (1972)

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Byt i istnienie w filozofii Plotyna (1979)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki:

 • Byt i istnienie w filozofii Plotyna, Warszawa 1979
 • Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, Warszawa 1991
 • Indeks pojęć i nazw do dzieł Arystotelesa, Warszawa 1994, 20032
 • Plotyn, Warszawa 1995

Artykuły:

 • "Negacja rzeczywistości w poglądach filozoficznych eleatów", Studia Filozoficzne 1976 nr 5
 • "Pomiędzy Platonem a Plotynem czyli o preneoplatonizmie", Studia Filozoficzne 1980 nr 9
 • "Adama Krokiewicza teoria nadświadomości", Przegląd Humanistyczny 1988 nr 3
 • "Problem piękna i sztuki w Enneadach Plotyna", Studia Filozoficzne 1989 nr 7-8
 • "Glosa do zagadnienia logosu i logoi w Enneadach Plotyna", [w:] Wartość bycia, Kraków 1993
 • "Problematyka ontologiczna w starożytności", "Starożytne i średniowieczne koncepcje przestrzeni, czasu i ruchu", "Koncepcje człowieka w starożytności", [w:] Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994
 • "Refleksje nad poglądami Seneki na temat wolności," Przegląd Filozoficzny, I, 1999
 • "Intellige, ut credas, crede, ut intelligas", [w:] Polska filozofia wobec encykliki Fides et Ratio, Toruń 1999
 • "Chrześcijaństwo, hellenizm i tradycja grecka w IV w.", [w:] Filozofia wczesnochrześcijańska i jej źródła, Wrocław 2000
 • "Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga", [w:] U progu Trzeciego Tysiąclecia, Warszawa 2001
 • "Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej", Przegląd Filozoficzny, 2 (38), 2001
 • "Jan Legowicz. Osoba i dzieło, [w:] Profesor Jan Legowicz - filozof i nauczyciel, Katowice 2001
 • "Obecność Homerowej tradycji w refleksji o dobru i doskonałości myślicieli greckich w V wieku", Etyka 2002 nr 35.
 • "Plotyna rozprawa O pięknie", [w:] Wielkość i piękno filozofii, Kraków 2003
 • "Kilka uwag na temat problemu Boga w filozofii greckiej", Studia Redemptorystowskie 1/2003