IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. dr hab. - adiunkt
  MIESZKO TAŁASIEWICZ

  SPECJALIZACJA:
  Filozofia języka, Teoria intencjonalności, Filozofia eksperymentalna, Metafilozofia
e-mail: m.talasiewicz@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

Redaktor naczelny kwartalnika Filozofia Nauki (2001-2015)
Kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2007/2008 i w kadencji 2008-2012
Senator UW w kadencji 2005/2008, członek senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów
Członek Kolegium Elektorów UW w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW w kadencji 2016-2020

Zakres kompetencji:
Filozofia języka,
Filozofia nauki,
Teoria racjonalności

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Semiotyka logiczna dla MISH-u i filozofii
 • Ontologia dla filozofii
 • Logika dla socjologii, polonistyki, rusycystyki, IINiSB, psychologii
 • Seminarium Wybrane problemy filozofii języka (wspólnie z dr hab. Joanną Odrowąż-Sypniewską)
 • Filozofia języka (fakultet)

Wykaz publikacji (wybrane pozycje) :

Książki :

 1. Pojęcie racjonalności nauk empirycznych, Biblioteka Filozofii Nauki t. 4., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem, Warszawa 2000 (praca doktorska).
 2. Filozofia składni, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2006 (rozprawa habilitacyjna) http://semper.istore.pl/pl,product,380740,filozofia,skladni.html
 3. Philosophy of Syntax - Foundational Topics, Springer, Dordrecht Heidelberg London New York 2010, http://www.springer.com/978-90-481-3287-4

Artykuły :

 1. "Metamatematyczna interpretacja epistemologii. Recenzja z książki Jana Woleńskiego", Filozofia Nauki 1/94, s. 103-110.
 2. "O nauce, rozumowaniu i wartościach. Recenzja z książki Klemensa Szaniawskiego", Przegląd Filozoficzny 4/95, s. 223-228.
 3. "O pojęciu racjonalności" (I), Filozofia Nauki 1-2/95, s. 79-100 (praca magisterska)
 4. "O pojęciu racjonalności" (II), Filozofia Nauki 3/95, s. 39-58 (praca magisterska c.d.).
 5. "Filozof w przedsiębiorstwie", Rzeczpospolita, 27 listopada 196 r., dodatek Praca-specjaliści-zarządzanie, s. VI-VII.
 6. "Imperatyw kategoryczny w etyce alpinizmu", Taternik 4/96, s. 26-32.
 7. "O rozumowaniach w nauce" (wraz z J. J. Jadackim i J. Tędziagolską), Przegląd Filozoficzny 1/97, s. 7-29 (także [w:] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec (red.), Granice nauki, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów, 1997, s. 100-127).
 8. "Filozofia w zwierciadle nauki. Recenzja z książki Jana Woleńskiego W stronę logiki", Filozofia Nauki 3/97, s. 135-144.
 9. "Można w coś wierzyć! (polemika z książką Bohdana Chwedeńczuka Trzeba w coś wierzyć?)", Etyka nr 30, 1997, s. 200-211.
 10. "Czy możliwa jest teoria wszystkiego?", [w:] A. Wójtowicz (red.), Uniwersalność w nauce i poza nauką (teorie - fakty - mity), Biblioteka Filozofii Nauki t. 1., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem, Warszawa 1998, s. 39-44.
 11. "Racjonalność słaba (minimalna) czy racjonalność pragmatyczna?" [w:] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec (red.), Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów, 1999, s. 126-130
 12. "Komprehensyjna koncepcja racjonalności nauki", Filozofia Nauki 2/2000, s. 81-87.
 13. "Komprehensyjna koncepcja racjonalności nauki" (abstrakt), Żurnal Fizycznych Doslidżen' - Journal of Physical Studies (Lviv, Ukraina) 4(2)/2000, s. 242.
 14. "Jedność a racjonalność. Czy świat rozczłonkowany mógłby być racjonalny?" [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Jedność nauki - jedność świata, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów 2000, s. 5-11.
 15. "Analiza kategorialno-semantyczna. Badanie gramatyczności vs ustalanie znaczenia", Filozofia Nauki 1/2001, s. 53-75.
 16. "Jan Łukasiewicz - The Quest for the Form of Science", [w:] W. Krajewski (red.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th century, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Rodopi, Amsterdam - New York 2001, s. 27-35 (praca napisana w roku otrzymywania stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 17. "Maria Kokoszyńska-Lutmanowa - Methodology, Semantics, Truth", [w:] jak wyżej, s. 129-133.
 18. "The Concept of Rationality of Empirical Sciences", [w:] M. Tałasiewicz (red.) Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Biblioteka Filozofii Nauki t. 5., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 19. "Pragmatyczna koncepcja nieostrości", Przegląd Filozoficzny 1/2002, s. 101-113.
 20. " Rodzaje niejednoznaczności składniowej wyrażeń ", Przegląd Filozoficzny 4/2003, s. 145-154.
 21. " Własność i znaczenie ", Studia Semiotyczne 25, 2004, s. 165-185.
 22. " Między materią a formą " [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Informacja a rozumienie , OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2005, s. 127-140.
 23. " Primitive predicates and ostensive definition. An Inquiry into the Problem of Meaning ", [w:] A. Brożek, J. Jadacki, W. Strawiński (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 2 , Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, s. 137-148.
 24. (z Joanną Odrowąż–Sypniewską) „Rzeczywista możliwość czy możliwe urzeczywistnienie? (dialog o pragmatycznej koncepcji nieostrości)”, Filozofia Nauki 3/2005, s. 95–114.
 25. „Twórcze aspekty analizy semantyczno–kategorialnej”, Ruch Filozoficzny 2/2005, s. 229–234.
 26. „Zasada kompozycjalności a zasada kontekstualności. Semantyczna odsłona sporu emergentyzm–redukcjonizm”, [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Struktura i emergencja, OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2006, s. 190–197.
 27. „Nominalizacja. Zdarzenia (events) a sądy (propositions)”, [w:] S. Wszołek, R. Janusz, Wyzwania racjonalności, Wydawnictwo Wam, OBI, Kraków 2006, s. 192–201.
 28. "On the Concept of Rationality", [w:] J. J. Jadacki, J. Paśniczek. (red.), The Lwow-Warsaw School – The New Generation, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 89, Rodopi, Amsterdam/New York 2006, s. 485–503.
 29. “Dwa szkice aksjologiczne”, [w:] W. Strawiński et al. (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 483–489.
 30. „Dwie uwagi o racjonalności wiary”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIX, 2006, s. 115-122. [polemika]
 31. „Logika i estetyka”, Filozofia Nauki 4/2006, s. 109-117 [polemika].
 32. „Język: wytwór środowiska – narzędzie opisu”, [w:] M. Heller, R. Janusz, J. Mączka (red.), Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2007, s. 221-231.
 33. “Naturalizm ontologiczny a naturalizm metodologiczny”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 2/2007, s. 403-408 [polemika]
 34. „Indukcja, dedukcja i szlaki mamutów”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XL, 1/2007, s. 3-11.
 35. „Kilka komentarzy do uwag Wiesława Walentukiewicza”, Ruch Filozoficzny 4/2007 [odpowiedź na polemikę z moją Filozofią składni], s. 735-738.
 36. „Some intuitions about situations”, [w:] A. Brożek (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 104–121.
 37. “Pragmatic Approach to Vagueness”, [w:] A. Brożek (red.), Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 318-323.
 38. „«Umysł – ciało» a «język – świat»”, [w:] A. Brożek (red.), Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 405-410.
 39. „Prawa przyrody i obraz świata a struktura rzeczywistości”, [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak (red.), Prawa przyrody, OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków-Tarnów 2008, s. 199-210.
 40. „Simple Syntax: Back to the Roots”, [w:] J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 4, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 108–119.
 41. „Dlaczego nie lubię semantyki światów możliwych”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 17 (2008), Nr 2, s. 211-216.
 42. „Rola nauki w kulturze i dyskursie publicznym”, [w:] M. Heller et. al (eds.), Nauka a kultura masowa, OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków-Tarnów 2009, s. 17-22.
 43. „Nauka i teologia: konflikt wyobrażeń”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 44 (2009), s. 116-146.
 44. „Napięcia strukturalne w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego”, [w:] R. Maciołek, W. Maik i K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 119-125.
 45. „Nazwy własne a użycie imienne”, Filozofia Nauki 2(66)/2009, s. 143-148.
 46. „Geach’s program and the foundations of Categorial Grammar”, in: Eero Tarasti (ed.), Communication: Understanding/Misunderstanding, Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS Helsinki-Imatra 2007, Acta Semiotica Fennica XXXIV, 2009, s. 1731-1742.
 47. „Rola składniowa kwantyfikatorów”, [w:] R. Kleszcz (red.), Widnokrąg analityczny [tom poświęcony Adamowi Nowaczykowi], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 221-233.
 48. „Asymmetrical Semantics”, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics, Ontos Verlag, Frankfurt a. M. 2010, p. 329-345
 49. „Meanders of Rationality”, [w:] I. Alechnowicz (ed.), “Information-Communication-Knowledge”, Polish Journal of Philosophy. Conference Proceedings Series , vol. 1 (2010), s. 7-18.
 50. „Wyobrażenia w nauce i w teologii” ,Studia Philosophiae Christianae ,46 (2010) 1, s. 65-70. [Artykuł jest zapisem wystąpienia z okazji nadania Profesorowi Michałowi Hellerowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które miało miejsce w styczniu 2009 r. Tekst w dużej mierze oparty jest na pracy „Nauka i teologia: konflikt wyobrażeń”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XLIV (2009), s. 116-146, oraz na pracy „Rola nauki w kulturze i dyskursie publicznym”, [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak i M. Szczerbińska-Polak (red.), Nauka a kultura masowa, OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków – Tarnów 2009, s. 17-22].
 51. „Uwagi o artykule Tadeusza Ciecierskiego ‘Garetha Evansa modalny argument przeciwko referencyjnemu charakterowi deskrypcji’”, [w:] J. Pelc (red,Deskrypcje i prawda, PTS, Warszawa 2010, s. 109-114. [Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej, tom 51].
 52. „Funkcje semantyczne języka w różnych kontekstach poznawczych”, [w:] J. Pelc (red,Deskrypcje i prawda ,PTS, Warszawa 2010, s. 307-324. [Seria: Biblioteka Myśli Semiotycznej, tom 51].
 53. „Prolegomena do teorii wyrażeń nominalnych. Rekonstrukcja koncepcji Petera F. Strawsona" , Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria,R. 19: 2010, Nr 3 (75), s. 53-75.
 54. „Empiryzm dla językoznawstwa. W poszukiwaniu nowego ujęcia", [w:] P. Stalmaszczyk (red.), , Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 71-82.
 55. „Agnostycyzm a wiara. Kilka uwag metodologiczno-apologetycznych", Logos i Ethos 2 ,(31) 2011, s. 97-108.
 56. „The core of grammar" ,Semiotica ,188 1/4 (2012), p. 271-293.
 57. „A new perspective for the theory of intentionality’, [in:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, Ontos Verlag, Frankfurt a. M. 2012, s. 513-525.
 58. „Podmiot i predykat: krytyka koncepcji Petera F. Strawsona", Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 20: 2011 [de facto 2012], Nr 3 (79), s. 209-226.
 59. „Kilka uwag o poznaniu ucieleśnionym. Na marginesie artykułu Marka Pokropskiego", , Przegląd Filozoficzno-Literacki , 1-2 (33)/2012, s. 361-364.
 60. „Podmiot i predykat: filozoficzne podstawy gramatyki kategorialnej",Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria ,R.21: 2012, Nr 1 (81), s. 147-165.
 61. „Philosophical insights: a case of intentionality" , Studies in Logic, Grammar and Rhetoric,40 (27), 2012, s. 187-198.
 62. (z Joanną Odrowąż-Sypniewską, Wojciechem Wciórką i Piotrem Wilkinem), Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and explanation, Philosophical Studies ,vol. 165, 2013, p. 591-604, DOI 10.1007/s11098-012-9964-x.
 63. „‘Science as theology’, [in:] B. Brożek et al (eds.), Logic in theology,Copernicus Center Press, Kraków 2013, p. 277-291.
 64. „Co to jest “termin jednostkowy”, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego & Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2013, s. 204-212. [Studia z Metodologii i Filozofii Językoznawstwa t. 2][ISBN 978-83-62157-72-3].
 65. „Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności", Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 22: 2013, Nr 2 (86), s. 389-399 [DOI: 10.2478/pfns-2013-0050] [Artykuł przedstawia treści zbieżne z publikacją nr 60 „A new perspective for the theory of rationality”]
 66. (z Agnieszką Tałasiewicz i Michałem Potyrałą) „Klątwa koniunkcji", Państwo i Prawo 4/2014, s. 50-57 .
 67. „Categorial Grammar and the Foundations of the Philosophy of Language" [in:] P. Stalmaszczyk (ed.), ‘Philosophy of Language and Linguistics. The Legacy of Frege, Russell and Wittgenstein’, Philosophische Analyse/Philosophical Analysis vol. 53, 2014, de Gruyter [ISBN: 978-3-11-034275-8][ISSN: 2198-2066], p. 269-293 .
 68. „Rozważania wielkopostne", [w:] A. Brożek, J. Jadacki (red.), Nauka i język (seria druga). Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, Norbertinum, Lublin 2014, s. 459-467 [ISBN: 978-83-7222-496-5] .
 69. „Nauka jako teologia", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 57, 2014 [de facto 2015], s. 59-81 [artykuł rozwija idee przedstawione w pracy nr 66 ‘Science as theology’] .
 70. „Jedność sądu", [w:] J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Przewodnik po filozofii języka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 343-364 [ISBN: 978-83-277-1007-9] .
 71. „Argument z cudów", [w:] J. Salamon (red.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 285-298 [ISBN: 978-83-277-1006-2] .
 72. „Spór o sens orzeczenia’, [w:] A. Brożek et al. (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Prof. Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, s. 264-273.
 73. „Wolna wola jako najlepsze wyjaśnienie." W: T. Adamczyk, red., Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach, Źródła i monografie TN KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2016, ss.165–174.
 74. „The Sense of a Predicate." W: P. Stalmaszczyk (ed.), Philosophy and Logic of Predication. Frankfurt am Main 2017: Peter Lang, s. 129-143. [Seria Studies in Philosophy of Language and Linguistics, vol. 7.] [Artykuł jest rozwinięciem idei zarysowanych sub 75].
 75. „O autorytecie epistemicznym ławy przysięgłych i twierdzeniu Condorceta." Decyzje 27, 2017, s. 107-114.
 76. „Teizm nie jest hipotezą wyjaśniającą." W: P. Polak, J. Mączka, W. Grygiel (red.), Oblicza filozofii w nauce, Copernicus Center Press, Kraków 2017, s. 321-336. [ISBN 978-83-7886-349-6].
 77. „Wyjaśnianie zachowań zwierząt." Studia Philosophica Wratislaviensia, XII, 4, 2017, s. 97-104..
 78. „Mental Files. Triggering Mechanisms, Metadata And Discernibility Of Identicals". Studia Semiotyczne, XXXI, nr 2, 2017, s. 13-35.
 79. „Reason and Faith." Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, 1(3), 2018, s. 87-95. [praca rozwija idee zawarte w 79, 66 i 58].
 80. „Co daje filozofia eksperymentalna?" W: A. Gut, Z. Wróblewski (red.), Filozofować eksperymentalnie – umysł w świecie kultury, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 11-19.
 81. „Donkey Philosophy. Evidence and Explanation in Theorizing about Semantics." In: Łukasz Bogucki, Piotr Cap (eds.), Exploration in Language and Linguistics. Peter Lang, Berlin 2018, pp. 51-81.

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH

 1. M. Tałasiewicz (red.) Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Biblioteka Filozofii Nauki t. 5., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.

PUBLIKACJE POZAFILOZOFICZNE

 1. " Deportacja ", Biuletyn Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego 'BUKA' nr 7, 2005, s. 11-19 [fabularyzowane wspomnienie z przejścia drogi Surdela na MSW w 1992 r.]
 2. " Mąż, żona i urzędnik USC ", Rzeczpospolita 288 (7277), 10-11 grudnia 2005
 3. "Zostawcie habilitację, zlikwidujcie profesurę", Rzeczpospolita 122 (8023), 27 maja 2008, s. A16
 4. &Racjonalność wiary w cuda’", Znak 5 (672), 2011, s. 99-105
 5. "Saecularisatio saecularisati’", Znak 4 (683), 2012