IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  MIESZKO TAŁASIEWICZ

  SPECJALIZACJA:
  TEORIA SKŁADNI
e-mail: m.talasiewicz@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

Redaktor naczelny kwartalnika Filozofia Nauki
Kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2007/2008 i w kadencji 2008-2012
Senator UW w kadencji 2005/2008, członek senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów
Członek Kolegium Elektorów UW w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016

Zakres kompetencji:
Filozofia języka,
Filozofia nauki,
Teoria racjonalności

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Semiotyka logiczna dla MISH-u i filozofii
 • Ontologia dla filozofii
 • Logika dla socjologii, polonistyki, rusycystyki, IINiSB, psychologii
 • Seminarium Wybrane problemy filozofii języka (wspólnie z dr hab. Joanną Odrowąż-Sypniewską)

Wykaz publikacji:

Książki :

 1. Pojęcie racjonalności nauk empirycznych, Biblioteka Filozofii Nauki t. 4., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem, Warszawa 2000 (praca doktorska).
 2. Filozofia składni, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2006 (rozprawa habilitacyjna) http://semper.istore.pl/pl,product,380740,filozofia,skladni.html
 3. Philosophy of Syntax - Foundational Topics, Springer, Dordrecht Heidelberg London New York 2010, http://www.springer.com/978-90-481-3287-4

Artykuły :

 1. "Metamatematyczna interpretacja epistemologii. Recenzja z książki Jana Woleńskiego", Filozofia Nauki 1/94, s. 103-110.
 2. "O nauce, rozumowaniu i wartościach. Recenzja z książki Klemensa Szaniawskiego", Przegląd Filozoficzny 4/95, s. 223-228.
 3. "O pojęciu racjonalności" (I), Filozofia Nauki 1-2/95, s. 79-100 (praca magisterska)
 4. "O pojęciu racjonalności" (II), Filozofia Nauki 3/95, s. 39-58 (praca magisterska c.d.).
 5. "Filozof w przedsiębiorstwie", Rzeczpospolita, 27 listopada 196 r., dodatek Praca-specjaliści-zarządzanie, s. VI-VII.
 6. "Imperatyw kategoryczny w etyce alpinizmu", Taternik 4/96, s. 26-32.
 7. "O rozumowaniach w nauce" (wraz z J. J. Jadackim i J. Tędziagolską), Przegląd Filozoficzny 1/97, s. 7-29 (także [w:] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec (red.), Granice nauki, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów, 1997, s. 100-127).
 8. "Filozofia w zwierciadle nauki. Recenzja z książki Jana Woleńskiego W stronę logiki", Filozofia Nauki 3/97, s. 135-144.
 9. "Można w coś wierzyć! (polemika z książką Bohdana Chwedeńczuka Trzeba w coś wierzyć?)", Etyka nr 30, 1997, s. 200-211.
 10. "Czy możliwa jest teoria wszystkiego?", [w:] A. Wójtowicz (red.), Uniwersalność w nauce i poza nauką (teorie - fakty - mity), Biblioteka Filozofii Nauki t. 1., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem, Warszawa 1998, s. 39-44.
 11. "Racjonalność słaba (minimalna) czy racjonalność pragmatyczna?" [w:] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec (red.), Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów, 1999, s. 126-130
 12. "Komprehensyjna koncepcja racjonalności nauki", Filozofia Nauki 2/2000, s. 81-87.
 13. "Komprehensyjna koncepcja racjonalności nauki" (abstrakt), Żurnal Fizycznych Doslidżen' - Journal of Physical Studies (Lviv, Ukraina) 4(2)/2000, s. 242.
 14. "Jedność a racjonalność. Czy świat rozczłonkowany mógłby być racjonalny?" [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Jedność nauki - jedność świata, OBI, Kraków, Biblos, Tarnów 2000, s. 5-11.
 15. "Analiza kategorialno-semantyczna. Badanie gramatyczności vs ustalanie znaczenia", Filozofia Nauki 1/2001, s. 53-75.
 16. "Jan Łukasiewicz - The Quest for the Form of Science", [w:] W. Krajewski (red.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th century, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, Rodopi, Amsterdam - New York 2001, s. 27-35 (praca napisana w roku otrzymywania stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 17. "Maria Kokoszyńska-Lutmanowa - Methodology, Semantics, Truth", [w:] jak wyżej, s. 129-133.
 18. "The Concept of Rationality of Empirical Sciences", [w:] M. Tałasiewicz (red.) Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Biblioteka Filozofii Nauki t. 5., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 19. "Pragmatyczna koncepcja nieostrości", Przegląd Filozoficzny 1/2002, s. 101-113.
 20. " Rodzaje niejednoznaczności składniowej wyrażeń ", Przegląd Filozoficzny 4/2003, s. 145-154.
 21. " Własność i znaczenie ", Studia Semiotyczne 25, 2004, s. 165-185.
 22. " Między materią a formą " [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Informacja a rozumienie , OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2005, s. 127-140.
 23. " Primitive predicates and ostensive definition. An Inquiry into the Problem of Meaning ", [w:] A. Brożek, J. Jadacki, W. Strawiński (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 2 , Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, s. 137-148.
 24. (z Joanną Odrowąż–Sypniewską) „Rzeczywista możliwość czy możliwe urzeczywistnienie? (dialog o pragmatycznej koncepcji nieostrości)”, Filozofia Nauki 3/2005, s. 95–114.
 25. „Twórcze aspekty analizy semantyczno–kategorialnej”, Ruch Filozoficzny 2/2005, s. 229–234.
 26. „Zasada kompozycjalności a zasada kontekstualności. Semantyczna odsłona sporu emergentyzm–redukcjonizm”, [w:] M. Heller, J. Mączka (red.), Struktura i emergencja, OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2006, s. 190–197.
 27. „Nominalizacja. Zdarzenia (events) a sądy (propositions)”, [w:] S. Wszołek, R. Janusz, Wyzwania racjonalności, Wydawnictwo Wam, OBI, Kraków 2006, s. 192–201.
 28. "On the Concept of Rationality", [w:] J. J. Jadacki, J. Paśniczek. (red.), The Lwow-Warsaw School – The New Generation, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 89, Rodopi, Amsterdam/New York 2006, s. 485–503.
 29. “Dwa szkice aksjologiczne”, [w:] W. Strawiński et al. (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 483–489.
 30. „Dwie uwagi o racjonalności wiary”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIX, 2006, s. 115-122. [polemika]
 31. „Logika i estetyka”, Filozofia Nauki 4/2006, s. 109-117 [polemika].
 32. „Język: wytwór środowiska – narzędzie opisu”, [w:] M. Heller, R. Janusz, J. Mączka (red.), Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, OBI, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblos, Tarnów 2007, s. 221-231.
 33. “Naturalizm ontologiczny a naturalizm metodologiczny”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 2/2007, s. 403-408 [polemika]
 34. „Indukcja, dedukcja i szlaki mamutów”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XL, 1/2007, s. 3-11.
 35. „Kilka komentarzy do uwag Wiesława Walentukiewicza”, Ruch Filozoficzny 4/2007 [odpowiedź na polemikę z moją Filozofią składni], s. 735-738.
 36. „Some intuitions about situations”, [w:] A. Brożek (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 104–121.
 37. “Pragmatic Approach to Vagueness”, [w:] A. Brożek (red.), Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 318-323.
 38. „«Umysł – ciało» a «język – świat»”, [w:] A. Brożek (red.), Filozoficzne problemy nauki, Wyd. Naukowe Semper, Lwów-Warszawa 2008, s. 405-410.
 39. „Prawa przyrody i obraz świata a struktura rzeczywistości”, [w:] M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak (red.), Prawa przyrody, OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków-Tarnów 2008, s. 199-210.
 40. „Simple Syntax: Back to the Roots”, [w:] J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University vol. 4, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 108–119.
 41. „Dlaczego nie lubię semantyki światów możliwych”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 17 (2008), Nr 2, s. 211-216.
 42. „Rola nauki w kulturze i dyskursie publicznym”, [w:] M. Heller et. al (eds.), Nauka a kultura masowa, OBI, PAU, UJ, Biblos, Kraków-Tarnów 2009, s. 17-22.
 43. „Nauka i teologia: konflikt wyobrażeń”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 44 (2009), s. 116-146.
 44. „Napięcia strukturalne w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego”, [w:] R. Maciołek, W. Maik i K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 119-125.
 45. „Nazwy własne a użycie imienne”, Filozofia Nauki 2(66)/2009, s. 143-148.
 46. „Geach’s program and the foundations of Categorial Grammar”, in: Eero Tarasti (ed.), Communication: Understanding/Misunderstanding, Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS Helsinki-Imatra 2007, Acta Semiotica Fennica XXXIV, 2009, s. 1731-1742.
 47. „Rola składniowa kwantyfikatorów”, [w:] R. Kleszcz (red.), Widnokrąg analityczny [tom poświęcony Adamowi Nowaczykowi], Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 221-233.
 48. „Asymmetrical Semantics”, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Philosophy of Language and Linguistics, Ontos Verlag, Frankfurt a. M. 2010, p. 329-345

REDAKCJA PRAC ZBIOROWYCH

 1. M. Tałasiewicz (red.) Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Biblioteka Filozofii Nauki t. 5., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.

PUBLIKACJE POZAFILOZOFICZNE

 1. " Deportacja ", Biuletyn Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego 'BUKA' nr 7, 2005, s. 11-19 [fabularyzowane wspomnienie z przejścia drogi Surdela na MSW w 1992 r.]
 2. " Mąż, żona i urzędnik USC ", Rzeczpospolita 288 (7277), 10-11 grudnia 2005
 3. "Zostawcie habilitację, zlikwidujcie profesurę", Rzeczpospolita 122 (8023), 27 maja 2008, s. A16