IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  RAFAŁ WONICKI

  SPECJALIZACJA:

  FILOZOFIA POLITYKI

e-mail: rafwonicki@interia.pl

 

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Polityki

 

Zakres kompetencji:

Filozofia polityki, teorie państwa i prawa,

 

Prowadzone zajęcia kursowe:

Wykład z filozofii polityki – (studenci zaoczni IF UW)

Filozofia polityki – (ćwiczenia IF UW)

Główne zagadnienia z filozofii polityki. Nowe znaczenie klasycznych pojęć: wojna (seminarium)

Cosmopolitanism in Modern Philosophy of Politics (seminarium – po angielsku)

 

Tytuł pracy magisterskiej:

Teoria krytyczna jako próba pojednania teorii i praktyki u autorów Dialektyki oświecenia i Jürgena Habermasa – dwie drogi wyjścia z kryzysu (2000).

 

Tytuł pracy doktorskiej:

Demokratyczne państwo prawa we współczesnej debacie filozoficznej nad pojęciem racjonalności politycznej (2006).

 

Ważniejsze prace z dorobku naukowego:

 

Książki:

1.      Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISP PAN,  Warszawa 2007.

2.      Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Scholar, Warszawa 2006.

 

Artykuły:

1.      Trzy modele demokratycznego państwa prawa w: Civitas, Warszawa 2007, nr 10.

2.      Religion and European Union w: Europa Forum Philosophie, no.56, avril 2007.

3.      Rawls i Habermas – Współcześni spadkobiercy idei Kanta w: Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.

4.      Kryzys tożsamości jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki w: Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Scholar, Warszawa 2006.

5.      Three Model of Integration w: Epsnet Kiosk 4, 2005

6.      Racjonalność komunikacyjna a demokracja deliberatywna. Porównanie trzech modeli racjonalności w: Via communicandi II, red. B. Sierocka, Atut, Wrocław 2005

7.      Teoria krytyczna Maxa Horkheimera – Rozwój i zmiana w: Przegląd filozoficzno-literacki, Warszawa 2004, nr 3(9).

8.      Tożsamość narodowa a integracja europejska w: Przegląd filozoficzny – nowa seria, Warszawa, 2004, nr 3(47).

9.      W stronę rozumu komunikacyjnego – przezwyciężenie aporii teorii krytycznej w myśli J. Habermasa w: Via communicandi. Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu, red. B. Sierocka, Atut, Wrocław 2003.

 

Tłumaczenia:

1.      Udział we wspólnocie kościelnej jako element obywatelstwa? Porównanie Polski i Niemiec Wschodnich, J. Moeller w: Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. B. Markiewicz, R. Wonicki, Scholar, Warszawa 2006 [tłum. z niemieckiego].

2.      Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego, M. Iser [j.w].

3.      Tożsamość kulturowa i dezintegracja: etnocentryzm, etnopluralizm, neorasizm, I. Kerner [j.w].

             

Członkowstwo:

  • członek Association Internationale des Professeurs de Philosophie (AIPPh).
  • członek European Political Science Network (EpsNet).
  • członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej