Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015.

Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu stypendium Rektora:
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

*Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Nowość:
O stypendium Rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

Jak złożyć wniosek?
Aby złożyć wniosek o stypendium Rektora należy zalogować się przez serwer centralny USOSweb, wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu/Sekretariatu (w zależności od Wydziału) do 15.10.2014 r. wraz z kompletem załączników.

WAŻNE: Aby złożyć wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w Dziekanacie/Sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę „Płatności” w USOSweb.

Proszę pamiętać, że wszelkie deklarowane osiągnięcia muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Studenci spoza UW, a rozpoczynający w tym roku studia na UW, powinni dostarczyć zaświadczenie o średniej z ocen za poprzedni rok akademicki oraz informację o skali ocen obowiązującej na poprzedniej uczelni.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW (www.oks.uw.edu.pl).

Ogłoszenia archiwalne

Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013

 • Stypendium Rektora UW będzie przyznawane na podstawie wysokiej średniej ocen albo wybitnych osiągnięć sportowych, uzyskanych w roku akademickim 2011/2012.
 • Wnioski generuje się przez USOSweb w dniach 1-15 października 2012 roku. Wniosek o stypendium Rektora należy wydrukować, podpisać i złożyć:

– w sekretariacie ds. spraw socjalno-bytowych (pok. 105, I piętro);
– do Komisji Stypendialnej podczas dyżuru;
– ostatecznie wrzucić do skrytki samorządu (regał na I pietrze).

 • Termin składania wniosków upływa 15 października 2012 roku. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
 • Wniosek można złożyć na każdym kierunku, na którym jest się studentem. Stypendium pobierać można tylko na jednym kierunku.
 • Średnią ocen student może wpisać sam we wniosku. Średnia ocen zostanie sprawdzona przez Sekretariat ds. bytowo-socjalnych.
 • Studenci, którzy w roku akademickim 2011/2012 studiowali w innej niż UW uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w roku akademickim 2011/2012.
 • Stypendium będzie przyznane min. 5% najlepszym studentom każdego roku, z każdego kierunku studiów w IF.
 • Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się o stypendium. Wniosek można przysłać pocztą lub upoważnić osobę trzecią do jego złożenia.
 • O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

– zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane programem danego etapu studiów;
– w roku akademickim 2011/2012 nie przebywali na urlopie dziekańskim;
– nie uzyskali uprzednio tytułu licencjata (jeśli wnioskują będąc na studiach I stopnia).

Wnioski o stypendium socjalne (w zwiększonej wysokości), specjalne oraz zapomogę – 2012/2013

 • Tura wnioskowania w USOSweb otwarta jest od 1 października 2012 roku.
 • O stypendium socjalne/specjalne/zapomogę wnioskować można tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.
 • Warunkiem złożenia wniosku o ww. świadczeń (poza styp. specjalnym) jest wypełnienie Oświadczenia o dochodach za rok 2011. Oświadczenie należy wypełnić, posługując się dokumentacją za rok podatkowy 2011. Studenci, którzy wnioskowali o akademik przez USOSweb nie muszą ponownie wypełniać oświadczenia.
 • Wygenerowany w USOSweb wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać i złożyć  do Komisji Stypendialnej podczas dyżuru Komisji
 • Złożenie papierowego wniosku do 10 dnia każdego miesiąca pozwala uzyskać stypendium socjalne również za miesiąc, w którym złożyło się wniosek. Złożenie go po tym terminie skutkuje przyznaniem pieniędzy od kolejnego miesiąca.
 • Wysokość stypendiów i próg dochodu uprawniający do ich otrzymania można znaleźć tutaj.
 • Można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Takie stypendium może otrzymać student:

studiów stacjonarnych,
– który złożył wraz z wnioskiem potwierdzenia opłaty za akademik bądź umowę najmu.

 • Pierwsza wypłata ww. świadczeń nastąpi w listopadzie. Na Uniwersytecie wypłaty realizowane są przelewami. Numer konta do USOSweba wprowadzić można samodzielnie. Wystarczy kliknąć tutaj.
 • Poradnik do wypełnienia Oświadczenia o dochodach za rok 2011 można pobrać tutaj.

Ogłoszenie Komisji Stypendialnej ws. możliwości otrzymywania świadczeń pomocy materialnej

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują następujące świadczenia pomocy materialnej:

– stypendium socjalne,
– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
– stypendium rektora dla najlepszych studentów,
– zapomoga.

chyba że, kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Podstawa prawna: art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Informujemy, że 23 maja 2016 roku zostanie uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta w USOSweb na rok akademicki 2016/ 2017.

Wszystkie terminy związane z ubieganiem się o miejsce w domu studenta określa Komunikat zamieszczony poniżej.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2016/ 2017, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2016/ 2017.

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:
1) Składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2016/ 2017

 • dla obecnych studentów: od 23 maja 2016 – do 1 lipca 2016
 • dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb

2) Rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
a) obecnym studentom: 22 lipca 2016 – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 1 lipca 2016
b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów:

 • 12 sierpnia 2016
 • 9 września 2016

c) obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

 • 16 września 2016
 • 28 września 2016

3) Kwaterowania w domach studenta:
a) dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2016 – do 6 października 2016
b) dla pozostałych osób – od 22 września 2016 – do 6 października 2016

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2016.

Biuro Spraw Studenckich – http://bss.uw.edu.pl/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Skip to content