Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > FAQ

FAQ

Studia Doktoranckie w IF UW
Często Zadawane Pytania

Pytanie: Jak złożyć wniosek lub podanie do kierownika Studiów Doktoranckich?
Odpowiedź: Wnioski i podania do kierownika SD należy składać przez USOS:

 1. W USOS napisać wniosek lub podanie.
 2. Wydrukować podanie, podpisać je i dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Pytanie: Zapisałam się na trzy zajęcia. Według Ramowego Programu SD w IF UW mam obowiązek chodzić na dwa. Czy mogę zrezygnować z jednych zajęć?
Odpowiedź: Tak. Wolno zrezygnować z zajęć. W tym celu należy:

 1. Złożyć w USOS podanie o wyrejestrowanie z przedmiotu.
 2. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wrzucić do skrytki pełnomocnika ds. USOS.

W ciągu całych studiów wolno zrezygnować z maksimum dwóch zajęć.

Pytanie: Czy mogę zapisać się na więcej przedmiotów niż przewiduje plan studiów na dany rok?
Odpowiedź: Tak. Należy jednak wziąć pod uwagę, że za zajęcia wykraczające ponad to, czego wymaga Ramowy Program SD w IF UW Uniwersytet może – niezależnie od tego, czy doktorant przystępuje do zaliczenia lub egzaminu, czy nie – obciążyć doktoranta opłatą za udział w tych zajęciach, jeżeli doktorant zarejestrował się w USOS i chce uzyskać zaliczenie lub ocenę z egzaminu z tego przedmiotu.

Pytanie: Czy mogę uczęszczać na seminarium zamiast wykładu monograficznego?
Odpowiedź: Tak. W tym celu należy:

 1. Złożyć w USOS podanie do kierownika SD o zgodę na uczęszczanie na seminarium w zamian za wykład monograficzny.
 2. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).
 3. Po uzyskaniu zgody kierownika SD wpisać seminarium do swojego planu pracy na dany rok akademicki.

Pytanie: Czy mogę uczęszczać na wykład monograficzny zamiast seminarium?
Odpowiedź: Nie. Ze względu na niższą punktację ECTS przypisaną do wykładów monograficznych od punktacji seminariów, nie można uczęszczać na wykład monograficzny zamiast seminarium.

Pytanie: Czy zamiast zajęć prowadzonych przez osobę ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora mogę chodzić na zajęcia prowadzone przez osobę ze stopniem doktora?
Odpowiedź: Tak, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. W tym celu należy:

 1. Uzyskać od opiekuna naukowego lub promotora pisemną opinię potwierdzającą, że udział w zajęciach prowadzonych przez osobę ze stopniem doktora jest niezbędny do pracy nad rozprawą doktorską.
 2. Złożyć w USOS podanie do kierownika SD o zgodę na uczęszczanie na zajęcia prowadzone przez osobę ze stopniem doktora.
 3. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz opinią opiekuna naukowego lub promotora dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).
 4. Po uzyskaniu zgody kierownika SD na uczęszczanie na takie zajęcia włączyć je do planu pracy na dany rok akademicki.

Pytanie: Instytut Filozofii UW organizuje konferencję naukową. Czy mogę dostać zaliczenie udziału (w charakterze słuchacza) w niej zamian za zaliczenie wykładu monograficznego?
Odpowiedź: Tak. Obowiązuje przelicznik: 1 dzień konferencji = 8 godz. dydaktycznych zajęć = 1 ECTS. Aby otrzymać zaliczenie konferencji należy:

 1. Zarejestrować się na taką konferencję w USOS.
 2. Uzyskać zaliczenie konferencji przez osobę odpowiedzialną za jej organizację.
 3. Dostarczyć potwierdzenie (osobę odpowiedzialną za organizację konferencji) obecności na konferencji do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Pytanie: Czy mogę chodzić w danym roku akademickim na dwa zajęcia (w wymiarze 60 godz. dydaktycznych) prowadzone przez jedną osobę?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że

 1. Liczba zajęć (w wymiarze 60 godz. dydaktycznych każde), na które chce się uczęszczać u tej osoby w ciągu jednego roku akademickiego nie jest większa od dwóch (2×60 godz. dydaktycznych).
 2. Liczba zajęć (w wymiarze 60 godz. dydaktycznych każde), na które chce się uczęszczać u tej osoby w ciągu całych studiów doktoranckich nie jest większa od czterech (4×60 godz. dydaktycznych).

Pytanie: Czy mogę napisać w danym roku akademickim dwie prace roczne pod kierunkiem jednej osoby?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że

 1. Liczba prac rocznych pisanych u tej osoby w ciągu jednego roku akademickiego nie jest większa od dwóch.
 2. Liczba prac rocznych pisanych u tej osoby w ciągu całych studiów doktoranckich nie jest większa od czterech.

Pytanie: Chcę uczęszczać na zajęcia na innym wydziale lub w innym instytucie Uniwersytetu Warszawskiego. Czy mogę otrzymać zaliczenie ich jako zajęć obowiązujących doktoranta (tj. innych niż OGUN)?
Odpowiedź: Tak. W tym celu należy:

 1. Zarejestrować się w USOS na wybrane zajęcia na innym wydziale lub instytucie UW.
 2. W ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia tych zajęć złożyć w USOS podanie do kierownika SD (z podaniem wymiaru godzinowego i punktacji ECTS) o zgodę na uczęszczanie na zajęcia poza Instytutem Filozofii.
 3. Uzyskać od opiekuna naukowego lub promotora pisemną opinię potwierdzającą, że udział w tych zajęciach jest niezbędny do przygotowania rozprawy doktorskiej.
 4. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz z opinią opiekuna naukowego lub promotora dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).
 5. Po uzyskaniu zgody kierownika SD na uczęszczanie na takie zajęcia włączyć je do planu pracy na dany rok akademicki.

W ciągu całych studiów doktoranckich można uczęszczać na jedne zajęcia (w wymiarze 60 godz. dydaktycznych) oferowane na innym wydziale lub w innym instytucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Pytanie: Chcę chodzić na zajęcia prowadzone przez ośrodek nie należący do Uniwersytetu Warszawskiego. Czy mogę otrzymać zaliczenie ich jako zajęć obowiązujących doktoranta?
Odpowiedź: Tak. W tym celu należy:

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia tych zajęć złożyć w USOS podanie do kierownika SD (z podaniem nazwy instytucji oferującej zajęcia, ich tytułu, imienia i nazwiska osoby je prowadzącej, ich wymiaru godzinowego i punktacji ECTS) o zgodę na uczęszczanie na zajęcia poza Instytutem Filozofii.
 2. Uzyskać od opiekuna naukowego lub promotora pisemną opinię potwierdzającą, że udział w tych zajęciach jest niezbędny do przygotowania rozprawy doktorskiej.
 3. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz z pinią promotora lub opiekuna naukowego dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).
 4. Po uzyskaniu zgody kierownika SD na uczęszczanie na takie zajęcia włączyć je do planu pracy na dany rok akademicki.
 5. Do końca sesji egzaminacyjnej semestru, w którym zajęcia te się kończą, dostarczyć do sekretariatu SD pisemne poświadczenie odbycia zajęć (z informacją o wymiarze godzinowym i liczbie punktów ECTS) podpisane przez osobę prowadzącą te zajęcia lub przez kierownika jednostki, w której się one odbywały.

W ciągu całych studiów doktoranckich można uczęszczać na jedne zajęcia (w wymiarze 60 godz. dydaktycznych) w ośrodku nienależącym do Uniwersytetu Warszawskiego.

Pytanie: W ubiegłym roku akademickim chodziłem na więcej zajęć niż wymaga Ramowy Program Studiów Doktoranckich w IF UW. Mam więc „nadwyżkę” w zajęciach. Czy mogę przenieść tę nadwyżkę na następny rok akademicki?
Odpowiedź: Nie. Zalicza się wyłącznie zajęcia umieszczone w planie pracy doktoranta na dany rok akademicki. Nie zalicza się zajęć „awansem”.

Pytanie: Przed podjęciem studiów doktoranckich w IF UW studiowałam inny kierunek (na studiach licencjackich, magisterskich, lub studiach doktoranckich). Czy można mi przepisać zaliczenie zajęć z tamtego kierunku jako zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN)?
Odpowiedź: Nie. Zajęcia odbywane w ramach innych studiów należą do programu tamtych studiów, a nie do programu SD w IF UW.

Pytanie: Do kiedy muszę złożyć dokumenty niezbędne do zaliczenia roku?
Odpowiedź: Komplet dokumentów z wydrukiem ocen z USOS należy złożyć w sekretariacie SD (pokój 105, I piętro) najpóźniej na dwa tygodnie przed wrześniowym posiedzeniem Rady Instytutu Filozofii UW. Osoby, które złożą dokumenty po tym terminie nie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie, z dotacji podmiotowej UW lub dla najlepszych doktorantów.

Pytanie: Do kiedy muszę złożyć roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich?
Odpowiedź: Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich (III.9(c) Ramowego Programu SD w IF UW) należy złożyć w sekretariacie SD (pokój 105, I piętro) najpóźniej na dwa tygodnie przed wrześniowym posiedzeniem Rady Instytutu Filozofii UW wraz z Oceną pracy doktoranta nad rozprawą doktorską i Wnioskiem w sprawie promocji sporządzonymi przez opiekuna naukowego lub promotora.

Pytanie: Czy opiekunem naukowym doktoranta może być osoba ze stopniem doktora?
Odpowiedź: Nie. Opiekunem naukowym doktoranta może być tylko osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub z tytułem profesora.

Pytanie: Czy promotorem może być osoba niebędąca pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii UW?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że:

 1. Wraz z powołaniem promotora Rada Naukowa IF powoła promotora pomocniczego.
 2. Promotorem pomocniczym jest pracownik Instytutu Filozofii UW.

Pytanie: Czy mogę przedłużyć studia doktoranckie?
Odpowiedź: Tak. Maksimum dwa razy, o jeden rok za każdym razem.

Pytanie: O ile mogę przedłużyć studia doktoranckie?
Odpowiedź: Studia doktoranckie można przedłużyć o jeden rok, jeżeli wymagają tego badania nad rozprawą doktorską. Można uzyskać co najwyżej dwa przedłużenia studiów doktoranckich (tj. razem maksimum o dwa lata). Aby uzyskać przedłużenie studiów o jeden rok należy:

 1. Najpóźniej do końca czerwca złożyć w USOS podanie do kierownika SD o przedłużenie studiów.
 2. Uzyskać od promotora pisemną opinię określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.
 3. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz z opinia promotora dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro) najpóźniej do końca czerwca poprzedzającego rok akademicki, o który maja zostać przedłużone studia.

Pytanie: Czy w czasie studiów doktoranckich w IF UW mogę wziąć urlop?
Odpowiedź: Tak. Można wziąć cztery rodzaje urlopów: zdrowotny, macierzyński, naukowy i okolicznościowy.

Pytanie: Zamierzam wyjechać w celach naukowych na więcej niż sześć tygodni za granicę (np. na stypendium). Czy powinienem uzyskać zgodę na wyjazd?
Odpowiedź: Nie jest wymagana zgoda. Ale przed wyjazdem naukowym za granicę należy:

 1. W USOS (Wniosek) zgłosić zamiar wyjazdu wskazując miejsce i okres pobytu.
 2. Przedstawić plan pracy na rok akademicki w czasie pobytu za granicą. Plan pracy winien zawierać spis zajęć, na które doktorant będzie uczęszczał z podaniem a) nazwy każdych z tych zajęć, b) danych osób je prowadzących, c) wymiaru godzinowego oraz punktów ECTS przyznawanych za każde z nich. Łączny wymiar godzinowy zajęć odbywanych za granicą nie może być niższy niż wymiar wymagany przez pkt. III.2.(a)-(d) Ramowego Programu Studiów Doktoranckich w IF UW na danym roku studiów. Łączna punktacja ECTS zajęć odbywanych za granicą nie może być niższa niż suma punktów przypisanych do zajęć wymaganych przez pkt. III.2.(a)-(d) III. Ramowego Programu Studiów Doktoranckich w IF UW.
 3. Uzyskać od opiekuna naukowego lub promotora pisemną opinię potwierdzającą, że wyjazd zagraniczny jest potrzebny do przygotowania rozprawy doktorskiej.
 4. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz z a) opinią promotora lub opiekuna naukowego oraz b) planem pracy dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Powyższe wymagania nie obowiązują w wypadku, gdy wyjazd odbywa się w ramach umowy o podwójnym promotorstwie (co-tutelle) zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a instytucją goszczącą doktoranta oraz jeżeli umowa ta wyraźnie przewiduje inny niż opisany w Ramowym Programie Studiów w IF UW program odbywania studiów doktoranckich przez doktoranta, którego umowa ta dotyczy.

Pytanie: Czy do zaliczenia roku, w czasie którego przebywam za granicą muszę pisać prace roczne?
Odpowiedź: Tak. W czasie pobytu za granicą doktorant ma obowiązek przygotować prace roczne zgodnie z wymogami pkt III.2(e) Ramowego Programu Studiów Doktoranckich w IF UW. Obowiązek pisania prac rocznych nie dotyczy doktorantów, których wyjazd odbywa się w ramach umowy o podwójnym promotorstwie (co-tutelle) zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a instytucją goszczącą doktoranta oraz jeżeli umowa ta wyraźnie przewiduje inny niż opisany w Ramowym Programie Studiów w IF UW program odbywania studiów doktoranckich przez doktoranta, którego umowa ta dotyczy.

Pytanie: Czy po powrocie z zagranicy powinienem „rozliczać się” z wyjazdu?
Odpowiedź: Tak. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego należy:

 1. Sporządzić sprawozdanie z przebiegu studiów w ośrodku zagranicznym, zawierające informację o wymiarze godzinowym odbytych zajęć i liczbie uzyskanych punktów ECTS oraz pracy nad rozprawą doktorską.
 2. Udokumentować (zaświadczenie, karta słuchacza, itp.) odbycie zajęć w ośrodku zagranicznym i załączyć sylabusy tych zajęć.
 3. Podpisane sprawozdanie wraz z dokumentami poświadczającymi odbycie zajęć dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Pytanie: Nie mam dyplomu licencjata filozofii lub magistra filozofii. Według pkt. III.5 Ramowego Programu SD w IF UW muszę zdać trzy egzaminy z przedmiotów kursowych, przewidzianych programem dla licencjackich studiów filozoficznych w IF UW. Wcześniej jednak uzyskałem ocenę z egzaminu z (jednego z) tych przedmiotów na Uniwersytecie Warszawskim (np. w trakcie nieukończonych filozoficznych studiów licencjackich na UW). Czy można mi „przepisać” ocenę z egzaminu?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że:

 1. Ocena ta znajduje się w USOS.
 2. Wydruk z USOS potwierdzający tę ocenę zostanie dostarczony do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Pytanie: Nie mam dyplomu licencjata filozofii lub magistra filozofii. Według pkt. III.5 Ramowego Programu SD w IF UW muszę zdać trzy egzaminy z przedmiotów kursowych, przewidzianych programem dla licencjackich studiów filozoficznych w IF UW. Wcześniej jednak uzyskałam ocenę z egzaminu z (jednego z) tych przedmiotów na uczelni innej niż Uniwersytet Warszawski. Czy można mi „przepisać” ocenę z egzaminu?
Odpowiedź: To zależy od decyzji osób prowadzących te przedmioty. W tym celu należy:

 1. Zarejestrować się na te przedmioty w USOS.
 2. Ustalić dalszy tryb postępowania z osobami prowadzącymi te przedmioty w IF UW.

Pytanie: Czy mogę uczęszczać nieodpłatnie na kurs języka obcego oferowany przez Uniwersytet Warszawski?
Odpowiedź: Tak. W tym celu należy:

 1. Złożyć w USOS podanie do kierownika SD o zgodę na uczęszczanie na kurs języka obcego.
 2. Uzyskać od opiekuna naukowego lub promotora pisemną opinię potwierdzającą, że nauka tego języka obcego jest niezbędna do pracy nad rozprawą doktorską.
 3. Wydrukować podanie z USOS, podpisać je i wraz opinią opiekuna naukowego lub promotora dostarczyć do sekretariatu SD (pokój 105, I piętro).

Doktorant może uczęszczać na kurs języka obcego nie wcześniej niż na drugim roku Studiów Doktoranckich w IF UW i nie dłużej niż przez dwa semestry (60 godz. dydaktycznych).

Pytanie: Czy mogę prowadzić zajęcia dydaktyczne wymagane przez III.2.(f) Ramowego Programu SD w IF UW wspólnie z innym doktorantem IF UW?
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że:

 1. Jedne zajęcia (co najmniej 30 godz. dydaktycznych) prowadzą wspólnie nie więcej niż dwie osoby.
 2. Na prowadzenie zajęć przez konkretne dwie osoby wyraził zgodę kierownik zakładu odpowiedzialnego za te zajęcia przed ich rozpoczęciem.
 3. Na prowadzenie zajęć przez konkretne dwie osoby wyraził zgodę koordynator przedmiotu, z którym powiązane są te zajęcia.
 4. Obie osoby prowadzące zajęcia są wpisane do USOS jako „Prowadzący grup”.

Szczegóły organizacji zajęć współprowadzonych przez dwóch doktorantów (naprzemiennie, równocześnie przez obie osoby, pierwsza połowę spotkań jedna osoba, a drugą połowę druga) ustala koordynator przedmiotu.

Pytanie: Do kiedy mogę składać dokumenty o stypendium doktoranckie i o stypendium z dotacji podmiotowej?
Odpowiedź: Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendia należy składać w sekretariacie SD (pokój 105, I piętro) do 31 października roku akademickiego, na który będą przyznawane stypendia, pod warunkiem terminowego złożenia dokumentów do uzyskania promocji na kolejny rok.

Pytanie: Ile czasu mam na złożenie rozprawy doktorskiej po zakończeniu studiów, aby nie płacić za przewód doktorski?
Odpowiedź: Dwa lata.

Pytanie: Po jakim okresie od otwarcia przewodu doktorskiego Rada Naukowa IF UW może zamknąć mój przewód doktorski?
Odpowiedź: Po upływie czterech lat od otwarcia przewodu doktorskiego.

Pytanie: Z czego mogę zdawać egzamin z przedmiotu dodatkowego (dyscypliny dodatkowej) w ramach egzaminów doktorskich?
Odpowiedź: Dyscypliny dodatkowe w IF UW to: 1) archeologia 2) bibliologia i informatologia, 3) etnologia, 4) historia, 5) historia sztuki, 6) językoznawstwo, 7) kulturoznawstwo, 8) literaturoznawstwo, 9) nauki o rodzinie, 10) nauki o sztuce, 11) nauki o zarządzaniu, 12) religioznawstwo, 13) nauki o bezpieczeństwie, 14) nauki o obronności, 15) nauki o mediach, 16) nauki o polityce, 17) nauki o polityce publicznej, 18) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, 19) pedagogika 20) psychologia, 21) socjologia 22) ekonomia, 23) finanse, 24) nauki o zarządzaniu, 25) towaroznawstwo, 26) nauki o administracji, 27) prawo, 28) prawo kanoniczne, 29) matematyka, 30) informatyka, 31) astronomia, 32) biofizyka, 33) fizyka, 34) geofizyka 35) biochemia, 36) biotechnologia, 37) chemia, 38) ochrona środowiska, 39) technologia chemiczna, 40) biochemia, 41) biofizyka, 42) biologia, 43) biotechnologia, 44) ekologia 45) mikrobiologia, 46) ochrona środowiska, 47) geofizyka, 48) geografia, 49) geologia, 50) oceanologia.

Do pobrania: FAQ – studia doktoranckie