Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Osiągnięcia naukowe doktorantów > Projekty badawcze doktorantów - DSM

Projekty badawcze doktorantów – DSM

Projekty badawcze doktorantów z dotacji na działalność statutową dla młodych naukowców
w latach 2011-2013

2011/DSM 100300

1.    Mgr Michał Barcz: Modele umysłu. Metodologia filozoficznych rozważań nad procesami umysłowymi, 1500 PLN
2.   Mgr Krystyna Bielecka: Rola zagadnienia prawdy we współczesnej problematyce między redukcjonizmem a antyredukcjonizmem w filozofii umysłu, 1700 PLN
3.   Mgr Olga Cielemęcka: Zagadnienie obcości w filozofii współczesnej, 8000 PLN
4.   Mgr Michał Dobrzański: Determinizm stoicki we wczesnej nowożytności, 7890 PLN
5.   Mgr Zuzanna Kasprzyk: Uzasadnianie norm. Język i granice argumentacji normatywnej, 4000 PLN
6.   Mgr Olga Kłosiewicz: Literatura jako doświadczenie magiczne w ujęciu estetyki i antropologii kultury, 5000 PLN
7.   Mgr Łukasz Leonkiewicz: Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju filozofii we współczesnej Rosji na przykładzie nauki W. Bibichina i S. Chorużyja, 10 587 PLN
8.   Mgr Monika Miazga: Filozoficzne dociekania w Kephalaia gnostica Ewagriusza z Pontu, 15 587 PLN
9.   Mgr Mikołaj Sławkowski-Rode: Pojęcie granicy i problem transgresji w kulturze, 3000 PLN
10. Mgr Piotr Stankiewicz: Kłopoty ze stoicyzmem. Analiza filozofii stoickiej w świetle myśli współczesnej, 5700 PLN
11. Mgr Agnieszka Świtalska: Etyka ludzi nauki w świetle współczesnej etyki cnót, 3500 PLN
12. Mgr Jakub Tercz: Filozofia George Herberta Meada, 8500 PLN
13. Mgr Julia Wrede: Filozoficzne założenia i konsekwencje koncepcji globalnego społeczeństwa obywatelskiego, 13 386 PLN
14. Mgr Marcin Trepczyński: Modele rozumowań i ujęcia metody naukowej u Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, 2324 PLN

2012/DSM – 102600

15. Mgr Michał Barcz: Modele umysłu. Metodologia filozoficznych rozważań nad procesami umysłowymi, 5160 PLN
16. Mgr Krystyna Bielecka: Zagadnienie prawdy we współczesnej problematyce reprezentacji w filozofii umysłu. 5160 PLN
17. Mgr Daniel Chlastwa: Argumenty z przeładowania przeciwko współczesnym modalnym dowodom ontologicznym na istnienie Boga, 5160 PLN
18. Mgr Olga Cielemęcka: Zagadnienie obcości w filozofii współczesnej, 5160 PLN
19. Mgr Michał Dobrzański: Determinizm stoicki we wczesnej nowożytności, 5160 PLN
20. Mgr Kamil Henzel: Analiza pojęcia informacji w oparciu o teorię rozgałęziających się czasoprzestrzeni, 4000 PLN
21. Mgr Olga Kłosiewicz: Literatura jako doświadczenie magiczne w ujęciu estetyki i antropologii kultury, 5000 PLN
22. Piotr Kozak: Narodziny podmiotu z ducha estetyki. Estetyka niemiecka drugiej połowy XVIII wieku (Baumgarten, Herder, Kant), 5160 PLN
23. Mgr Łukasz Leonkiewicz: Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju filozofii we współczesnej Rosji na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużyja, 5160 PLN
24. Mgr Agata Łukomska: Bernard Williams i granice partykularyzmu w etyce, 4000 PLN
25. Mgr Natalia Miklaszewska: Teoria predykatów mentalnych w świetle współczesnej epistemologii, 5160 PLN
26. Mgr Marek Pokropski: Cielesna geneza czasu i przestrzeni, 5160 PLN
27. Mgr Mikołaj Sławkowski-Rode: Pojęcie granicy i problem transgresji w kulturze, 5160 PLN
28. Mgr Piotr Stankiewicz: Kłopoty ze stoicyzmem. Analiza filozofii stoickiej w świetle myśli współczesnej, 5160 PLN
29. Mgr Monika Stasiuk: Filozoficzne uwarunkowania psychiatrii egzystencjalnej, 5160 PLN
30. Mgr Agnieszka Świtalska: Nauka jako praktyka moralna. Etyka ludzi nauki w świetle neoarystotelesowskiej etyki cnót, 5160 PLN
31. Mgr Jakub Tercz: Ontologia Gillesa Deleuze`a w perspektywie witalistycznej, 5160 PLN
32. Mgr Michał Tomaszewski: Narodziny greckiej filozofii moralnej w świetle teorii oralności i piśmienności, 1500 PLN
33. Mgr Marcin Trepczyński: Modele rozumowań i ujęcia metody naukowej u Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, 4500 PLN
34. Mgr Piotr Wilkin: W kierunku kognitywnej teorii znaczenia, 5160 PLN
35. Adam Włodarczyk: Modele wyjaśniania naukowego a współczesne językoznawstwo, 1500 PLN

2013/DSM 105200

36. Mgr Michał Barcz: Filozoficzne źródła krytyki przyczynowej koncepcji działania, 6534 PLN
37. Mgr Krystyna Bielecka: Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych, 6534 PLN
38. Mgr Olga Cielemęcka: Między ludzkim a nieludzkim. Etyka Giorgio Agambena i jej antropologiczne podstawy, 6534 PLN
39. Mgr Michał Dobrzański: Sztuka – słowa – świat. O estetycznym rozumieniu filozofii w ujęciu Arthura Schopenhauera, 6534 PLN
40. Mgr Natalia Juchniewicz: Techne a byt społeczny – prawo, praca, alienacja, 6534 PLN
41. Mgr Bogna Kosmulska: Zagadnienia antropologiczne w pismach Maksyma Wyznawcy, 6534 PLN
42. Mgr Piotr Kozak: Pojęcie podmiotu w estetyce niemieckiej drugiej połowy XVIII wieku (Baumgarten, Herder, Kant), 6534 PLN
43. Mgr Marcin Koziej: Kwestia indywidualizmu a proces tworzenia rzeczywistości duchowej w kontekście klasycznej filozofii niemieckiej. Aktualność jej rozwiązań, 6534 PLN
44. Mgr Łukasz Leonkiewicz: Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużego, 6533 PLN
45. Mgr Elżbieta Matuszewska: Radykalny partykularyzm etyczny a rehabilitacja podmiotu, 5000 PLN
46. Mgr Borys Nowak: Koncepcje C.G. Junga i F. Nietzschego w kontekście problemu kryteriów dla doświadczeń transcendentalnych, 1900 PLN
47. Mgr Piotr Rosół: Zasada odpowiedzialności Hansa Jonasa jako sposób przezwyciężenia idei neutralności aksjologicznej bytu, 6533 PLN
48. Mgr Wojciech Rostworowski: Teorie deskrypcji. Rozważania nad semantyką zdań zawierających opisy, 6533 PLN
49. Mgr Marcin Rychter: Muzyka awangardowa XX-XXI wieku jako symptom przewrotu w kulturze, 4500 PLN
50. Mgr Jolanta Sawicka: Źródła polityki i przyczyny jej destrukcji. Hannah Arendt i Claude Lefort, 6533 PLN
51. Mgr Mikołaj Sławkowski-Rode: Pojęcie granicy i problem transgresji w kulturze, 6533 PLN
52. Mgr Piotr Stankiewicz: Kłopoty ze stoicyzmem. Analiza filozofii stoickiej w świetle myśli współczesnej, 6533 PLN
53. Mgr Monika Stasiuk: Filozoficzne uwarunkowania psychiatrii egzystencjalnej, 4000 PLN
54. Mgr Ignacy Szczeniowski: Epistemiczny status wiedzy niepropozycjonalnej, 2160 PLN
55. Mgr Agnieszka Świtalska: Nauka jako praktyka moralna. Etyka ludzi nauki w świetle neoarystotelesowskiej etyki cnót, 6000 PLN
56. Mgr Jakub Tercz: Wybrani filozofowie w interpretacji Gillesa Deleuze`a, 6533 PLN
57. Mgr Vitali Mikhalchuk: Dialektyka kosmosu w systemie Proklosa i Pseudo-Dionizego Areopagity, 6533 PLN