Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Ramowy Program Studiów Doktoranckich

Ramowy Program Studiów Doktoranckich

Program dla doktorantów, którzy rozpoczynają studia 1 październikach 2016 roku i w następnych latach

Ramowy program studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW od 01-10-2016

Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1 październikach 2014 roku i w następnych latach

Ramowy program Studiów Doktoranckich
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia 1 października 2014 roku i następnych


I. Część ogólna

1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi stacjonarne dzienne Studia Doktoranckie na kierunku Filozofia należące do dyscypliny naukowej: Filozofia, dziedziny nauki: Nauki Humanistyczne, obszaru wiedzy: Nauki Humanistyczne.

2. Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego trwają cztery lata.

3. Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zapewniają doktorantom warunki do:

(a) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;

(b) indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora;

(c) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;

(d) przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;

(e) uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

(f) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych.

4. Zajęcia obowiązkowe oferowane doktorantom w formie wykładów monograficznych i seminariów są prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego mających znaczący dorobek dydaktyczny i badawczy udokumentowany ich publikacjami. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach i dorobku naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia udostępniane doktorantom znajdują się pod adresem internetowym: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/wykladowcy/. Dane te podlegają okresowej aktualizacji.

5. Zajęcia udostępniane doktorantom wraz z informacjami o stopniach naukowych prowadzących je pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego są ogłaszane corocznie w systemie USOS Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: https://usosweb.dak.uw.edu.pl. Lista zajęć udostępnianych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z danymi o stopniach naukowych osób prowadzących te zajęcia, ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej Instytutu Filozofii pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-1-go-stopnia-licencjackie/siatki-zajec/, linki „Seminaria” i „Wykłady”, równocześnie z udostępnianiem zajęć przez system USOS UW.

II. Rekrutacja

1. Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego publikuje corocznie, do końca drugiego tygodnia maja, ogłoszenie o rekrutacji na następny rok akademicki na stacjonarne dzienne studia doktoranckie. Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie internetowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/rekrutacja/

2. Ogłoszenie o rekrutacji na stacjonarne dzienne studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zawiera informacje o: a) przewidywanym limicie miejsc na pierwszym roku studiów, b) dokumentach wymaganych od kandydatów, c) trybie rekrutacji, d) terminie i miejscu przyjmowania dokumentów, e) terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, f) terminie i miejscu ogłoszenia wyników rekrutacji.

3. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego:

(a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

(b) życiorys;

(c) podanie z systemu IRK https://irk.uw.edu.pl;

(d) kwestionariusz osobowy;

(e) cztery fotografie o wymiarach 35×45 mm;

(f) odpis dyplomu magisterskiego;

(g) suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);

(h) oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia);

(i) formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia; druk w oddziałach ZUS-u) + podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów.

(j) zwięzłą autocharakterystykę zawierającą informacje:

i. o dotychczasowych osiągnięciach badawczych – w tym ewentualnych publikacjach (wraz z egzemplarzami tych publikacji);

ii. o stopniu znajomości języków obcych (na skali: biegła–dobra–podstawowa) – z ewentualnymi odpowiednimi zaświadczeniami;

iii. o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej.

(k) absolwenci magisterskich studiów filozoficznych powinni dostarczyć ponadto egzemplarz swojej pracy magisterskiej, natomiast absolwenci magisterskich studiów niefilozoficznych – esej filozoficzny swego autorstwa (o objętości około 20 stron maszynopisu) opublikowany lub napisany specjalnie w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia doktoranckie, albo egzemplarz swojej pracy licencjackiej, jeśli licencjat był z filozofii.

(l) od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

i. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;

ii. poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);

iii. tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);

iv. kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców.

4. Dokumenty wymienione w punkcie II.1. są przyjmowane przez sekretariat Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pok. 105 (I piętro) w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do czwartku).

5. Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej kandydat przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz plany badawcze, które zamierza zrealizować w trakcie studiów doktoranckich.

6. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownicy wszystkich zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Wyniki rekrutacji zostają ogłoszone na tablicy ogłoszeń Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa.

III. Przebieg studiów

1.  Plan pracy doktoranta.

(a) Doktorant ma obowiązek przedstawić (na odpowiednim formularzu; załącznik nr 9) plan pracy na dany rok akademicki do końca pierwszego miesiąca tego roku akademickiego – z wyszczególnieniem:

i. planowanych prac badawczych związanych z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,

ii. zajęć, w których będzie uczestniczyć.

(b) Plan roczny pracy doktoranta wymaga akceptacji przez opiekuna naukowego lub promotora.

2. Zajęcia obowiązkowe:

(a) W ciągu każdego z dwóch pierwszych lat studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na co najmniej dwa seminaria i co najmniej jeden wykład monograficzny (w łącznym wymiarze nie mniej niż 180 godzin) wybrane spośród zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiadających stopień doktora habilitowanego,

(b) w ciągu pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na zajęcia „Dydaktyka szkoły wyższej” w wymiarze 15 godzin;

(c) W ciągu trzeciego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na co najmniej jedno seminarium i co najmniej jeden wykład monograficzny (w łącznym wymiarze nie mniej niż 120 godzin) wybranych spośród zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiadających stopień doktora habilitowanego;

(d) W ciągu czwartego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na co najmniej jedno seminarium kierunkowe w wymiarze nie mniej niż 60 godzin;

(e) Do końca pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek zaliczyć zajęcia „Etyka w nauce” w wymiarze 4 godzin dydaktycznych;

(f) Do końca drugiego roku studiów doktorant ma obowiązek zaliczyć zajęcia z puli zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) w wymiarze nie mniejszym niż 45 godzin

(g) W ciągu każdego z trzech pierwszych lat studiów doktorant ma obowiązek

i. przygotować z co najmniej dwóch różnych zajęć, pod kierunkiem osób prowadzących te zajęcia, co najmniej jedną pracę roczną związaną z tematyką tych zajęć (łącznie co najmniej dwie prace roczne w roku; sześć prac rocznych w ciągu całych studiów); prace zaliczeniowe (tj. prace pisemne, których przygotowanie jest warunkiem zaliczenia zajęć) nie mogą być zaliczane jako prace roczne;

ii. uczestniczyć, w formie indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym lub promotorem, w zajęciach z metodyki dydaktyki filozofii;

(h) W ciągu każdego z czterech lat studiów doktorant ma obowiązek odbyć praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora, w wymiarze 10 godzin rocznie.

i. Wykonanie praktyk zawodowych jest rozliczane w ramach całości studiów.

ii. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego i prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni jest zwolniony z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

3.  Zwolnienie z któregokolwiek obowiązku wymienionego w punkcie III.2. lub przeniesienie jego dopełnienia na kolejny rok studiów może nastąpić na wniosek doktoranta złożony w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym dopełnienie obowiązku powinno nastąpić, za zgodą opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika Studiów Doktoranckich.

4. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w punkcie III.2.(h)

(a) są przydzielane doktorantowi – spośród zajęć prowadzonych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego lub zajęć obsługiwanych przez Instytut w innych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego – przez dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz opiekunem naukowym lub promotorem;

(b) ze względów organizacyjnych mogą zostać przeniesione na kolejne lata studiów doktoranta.

5. Doktorant, który nie legitymuje się dyplomem licencjata filozofii lub magistra filozofii ma dodatkowo obowiązek w ciągu trzech pierwszych lat Studiów Doktoranckich złożyć trzy egzaminy z przedmiotów kursowych, przewidzianych programem dla licencjackich studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a wybranych w uzgodnieniu z opiekunem naukowym lub promotorem – w tym:

(a) egzamin z jednego spośród następujących przedmiotów: (a) z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, (b) z historii filozofii nowożytnej lub (c) z historii filozofii współczesnej (analitycznej lub nieanalitycznej);

(b) egzaminy z dwóch spośród następujących przedmiotów: (a) z logiki I, (b) z ontologii, (c) z logiki II lub semiotyki logicznej, (d) z epistemologii lub z (e) etyki.

6.  Doktorant może zostać zobowiązany przez egzaminatorów przedmiotów, o których mowa w p. III.5, do uczęszczania na odpowiednie zajęcia.

7. Zaliczenie seminarium lub wykładu monograficznego oferowanego przez jednostkę Uniwersytetu Warszawskiego inną niż Instytut Filozofii, bądź przez inną szkołę wyższą lub placówkę naukowo-badawczą, może nastąpić na wniosek doktoranta i wymaga pisemnej zgody opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika Studiów Doktoranckich.

8. Obowiązkiem doktoranta jest podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. praca na rzecz redakcji czasopism afiliowanych przy Instytucie Filozofii, prace organizacyjne na rzecz Instytutu, popularyzacja studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii). Zakres tych działań jest określany przez kierownika Studiów Doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem.

9. Promocja na kolejny rok studiów następuje po odbyciu przez doktoranta zajęć przewidzianych niniejszym Programem (p. III.2) i na podstawie sporządzonej i podpisanej przez opiekuna naukowego lub promotora Oceny pracy doktoranta nad rozprawą doktorską i Wniosku w sprawie promocji (na odpowiednim formularzu; załącznik nr 3). W celu udokumentowania dopełnienia tych obowiązków doktorant jest zobowiązany

(a) uzyskać zaliczenie (w formie wpisu w indeksie lub w systemie USOS) każdego z zajęć, o których mowa w p. III.2;

(b) uzyskać (na odpowiednim formularzu; załącznik nr 2) pozytywne oceny prac rocznych, o których mowa w p. III.2 i złożyć je w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

(c) złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich (formularz w załączniku nr 8) oraz sporządzoną i podpisaną przez opiekuna naukowego lub promotora Ocenę pracy doktoranta nad rozprawą doktorską i Wniosek w sprawie promocji;

najpóźniej na dwa tygodnie przed wrześniowym posiedzeniem Rady Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz

(d) złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wypełnioną i podpisaną Kartę zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta (formularz w załączniku nr 4) oraz Protokoły hospitacji (formularz w załączniku nr 5), najpóźniej na dwa tygodnie przed złożeniem rozprawy doktorskiej w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

10. Niedopełnienie obowiązków wymienionych w punktach III.9.(a), III.9.(b), III.9.(c) skutkuje nieuzyskaniem promocji doktoranta na kolejny rok studiów. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studiów Doktoranckich, w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem, może podjąć decyzję o warunkowej promocji doktoranta na kolejny rok studiów, wyznaczając równocześnie termin dopełnienia zaległych obowiązków.

11. Niedopełnienie obowiązku wymienionego w p. III.9.(d) przed złożeniem rozprawy doktorskiej w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego skutkuje wstrzymaniem czynności w przewodzie doktorskim.

12. Doktorant ma obowiązek brać udział w pracach badawczych zakładu, przy którym jest afiliowany jego opiekun naukowy lub promotor.

IV. Efekty kształcenia

Efektem indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora jest rozprawa doktorska. Realizacja programu Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje do pracy o charakterze badawczym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

(a) wiedzy na zaawansowanym poziomie w zakresie filozofii, o charakterze podstawowym dla badań naukowych w obszarze humanistyki, obejmującej najnowsze osiągnięcia dyscyplin filozoficznych, oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi nauk humanistycznych, obejmującej najnowsze osiągnięcia filozofii,

(b) umiejętności związanych z metodyką nauczania filozofii i metodologią prowadzonych badań naukowych,

(c) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego,

(d) umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Tabela efektów kształcenia

Efekt kształ-cenia

Po ukończeniu studiów III stopnia na kierunku Filozofia absolwent:

Metody uzyskania efektu kształcenia

Weryfikacja uzyskania efektu kształcenia

WIEDZA

K_W01

ma zaawansowaną wiedzę filozoficzną o charakterze podstawowym oraz w obszarze lub subdyscyplinie filozoficznej, których dotyczą jego badania

a) badania własne

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) indywidualna praca z opiekunem/promotorem

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

K_W02

ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii

a) badania własne

indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W03

ma szczegółową wiedzę w obszarze lub subdyscyplinie, w której mieszczą się jego badania własne, obejmującą najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie i znajomość odpowiednich publikacji

a) badania własne

indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W04

zna na poziomie zaawansowanym metody badawcze i strategie argumentacyjne subdyscypliny filozoficznej, w której prowadzi badania

a) badania własne

indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego c) przygotowywanie pisemnych prac rocznych

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

c) opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W05

zna metody prowadzenia badań filozoficznych, w tym metody przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej

a) prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna/promotora; współpraca z opiekunem/promotorem w czasie pracy nad rozprawą doktorską; przygotowywanie pisemnych prac rocznych; b) przygotowanie własnych wystąpień na konferencjach lub publikacji

a) opisowe oceny pisemnych prac rocznych; b) udokumentowane przyjęcie wystąpienia na konferencji lub publikacji do druku

K_W06

ma wiedzę o zasadach publikacji wyników badań naukowych, w tym o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej

a) współpraca z opiekunem/promotorem w czasie pracy nad rozprawą doktorską; praca nad rozprawą doktorską

b) przygotowywanie prac rocznych i publikacji oraz wystąpień konferencyjnych

c) udział w zajęciach „Dydaktyka szkoły wyższej”

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora;

b) opisowe oceny prac rocznych; udokumentowane przyjęcie wystąpienia na konferencji lub do publikacji do druku

c) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu „Dydaktyka szkoły wyższej”

K_W07

ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie filozofii

a) udział w zajęciach „Dydaktyka szkoły wyższej”

b) referaty przedstawiane za zajęciach

c) konsultacje z opiekunem/promotorem związane z praktykami zawodowymi (omówienia wyników hospitacji zajęć dydaktycznych)

a) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu „Dydaktyka szkoły wyższej”

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

c) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_W08

zna i rozumie na poziomie zaawansowanym wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku subdyscyplin filozoficznych: 1. logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2. etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3. estetyka, filozofia kultury

a) badania własne; indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; sprawozdania doktoranta

K_W09

zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym zaawansowaną interdyscyplinarną i multidyscyplinarną współpracę ze specjalistami z innych dziedzin filozofii lub nauki

a) udział w zajęciach oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

b) podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. prace organizacyjne)

a) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących zajęcia oferowane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

b) dokumentacja koordynatora innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

K_W10

zna i rozumie na poziomie zaawansowanym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu postaw jednostek, struktury społeczeństwa i kultury

podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. praca w redakcjach czasopism afiliowanych przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, działania popularyzujące filozofię)

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora; dokumentacja koordynatorów innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

K_W11

zna etyczne zasady pracy naukowej, w tym prawne i etyczne aspekty działalności badawczej, atrybucji autorstwa i postępowania w przypadkach konfliktów interesów

udział w zajęciach „Etyka w nauce”

spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących zajęcia „Etyka w nauce”

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

korzystając z różnych źródeł, zarówno polskojęzycznych jak i obcojęzycznych, skutecznie zdobywa wiedzę filozoficzną i informację istotną dla badań filozoficznych; dokonuje selekcji i interpretacji zgromadzonych informacji

a) badania prowadzone pod opieką opiekuna/promotora

b) kompletowanie literatury pod kątem wykorzystania w rozprawie doktorskiej

a) ocena opiekuna/promotora

b) ocena przez opiekuna/promotora doboru materiałów przewidzianych do wykorzystania w rozprawie doktorskiej

K_U02

twórczo i samodzielnie wykorzystuje na poziomie zaawansowanym wiedzę filozoficzną i metodologiczną w konstruowaniu hipotez i krytycznych argumentacji

przygotowywanie konspektu rozprawy doktorskiej; planowanie pracy nad rozprawą doktorską; praca nad rozprawą doktorską

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_U03

na poziomie zaawansowanym a) formułuje złożone zadania i problemy filozoficzne oraz konfrontuje i b) ocenia jakość merytoryczną rozwiązań

a) zajęcia dydaktyczne wybierane z oferty Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; przygotowanie referatów prezentowanych na zajęciach i konspektu rozprawy doktorskiej; praca nad rozprawą doktorską

b) przygotowywanie referatów oraz przygotowywanie się do praktyk zawodowych;

a) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

b) ocena przeprowadzanych praktyk zawodowych (np. hospitacje zajęć)

K_U04

krytycznie ocenia rezultaty badań własnych i innych badaczy oraz ich wkład w rozwój dziedziny lub subdyscypliny filozoficznej, w której prowadzi badania

a) praca nad rozprawą doktorską; indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej;

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

K_U05

metodologicznie poprawnie planuje i przeprowadza własny projekt badawczy, współpracuje w zespole badawczym, także multidyscyplinarnym lub interdyscyplinarnym

badania własne; praca nad rozprawą doktorską; uczestnictwo w pracach badawczych i organizacyjnych (np. seminaria, konferencje) zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_U06

prowadzi samodzielną pracę badawczą, także we współpracy z innymi profesjonalistami, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych

badania własne; praca nad rozprawą doktorską; konsultacje z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_U07

dokumentuje wyniki prac badawczych oraz tworzy publikacje naukowe, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia takich opracowań, w szczególności przestrzegając zasad poszanowania praw autorskich

przygotowywanie obowiązkowych pisemnych prac rocznych (także obcojęzycznych) w ramach zajęć oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz publikacji naukowych

spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; udokumentowane decyzje wydawnictw naukowych, którym przedkładane są propozycje publikacji

K_U08

prezentuje w sposób zrozumiały i uporządkowany swoje osiągnięcia i koncepcje oraz przytacza merytoryczne argumenty w dyskusjach naukowych i debatach publicznych o różnorodnej tematyce; uczestniczy w dyskusji naukowej

udział w zajęciach dydaktycznych oferowanych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przygotowywanie referatów na te zajęcia

spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

K_U09

skutecznie porozumiewa się w języku obcym w mowie i piśmie, a także z wykorzystaniem różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

udział w oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego seminariach lub wykładach monograficznych prowadzonych w języku obcym lub w seminariach, na których co najmniej połowa omawianej literatury jest w języku obcym

spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących seminaria lub wykłady monograficznych w języku obcym lub seminaria, na których co najmniej połowa omawianej literatury jest w języku obcym

K_U10

jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia

a) odbycie praktyk zawodowych; konsultacje z opiekunem/promotorem; kształcenie z zakresu metodyki nauczania filozofii prowadzonych w ramach praktyk;

b) udział w zajęciach z Dydaktyki szkoły wyższej

a) nadzór opiekuna/promotora nad praktykami zawodowymi (w tym hospitacje zajęć prowadzonych przez doktoranta); coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

K_U11

stosuje etyczne zasady prowadzenia badań naukowych

udział w zajęciach „Etyka w nauce”

spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzącego zajęcia „Etyka w nauce”

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

K_K01

rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie filozofii i dziedzin pokrewnych

udział w pracach badawczych i dydaktycznych zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor, oraz w innych aktywnościach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_K02

przestrzega standardy etyki zawodowej i aktywnie dba o etos środowiska naukowego i zawodowego

a) odbycie praktyk zawodowych

b) przygotowywanie obowiązkowych prac rocznych

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) opisowe oceny prac rocznych

K_K03

myśli i działa samodzielnie, niezależnie i twórczo; przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań problemów badawczych; wykazuje inicjatywę w wyznaczaniu nowych obszarów badań

udział w zajęciach udostępnionych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; przygotowywanie referatów na zajęcia udostępnione doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

opisowe oceny prac rocznych; coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_K04

dostrzega problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz aktywnie rozwiązuje te problemy

udział w pracach badawczych i dydaktycznych zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora;

K_K05

rozumie i odczuwa potrzebę angażowania się w kształcenie filozoficzne oraz w inne działania prowadzące do poszerzania wiedzy filozoficznej w społeczeństwie

działalność na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; inne działania popularyzatorskie

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_K06

rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie standardów rzetelnej debaty publicznej; podejmuje starania, aby przekazywane informacje i opinie były zrozumiałe i uwzględniały pluralizm poglądów i punktów widzenia

inne działania popularyzatorskie

coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

V. Punktacja ECTS

zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia na Studiach Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego:

Zajęcia (wymiar godzinowy rocznie)

Punkty ECTS

I rok

II rok

III rok

IV rok

Seminarium (60)

3 pkt

x 2

x 2

x 1

x 1

Wykład monograficzny (60)

2 pkt

x 1

x 1

x 1

Dydaktyka szkoły wyższej (15)

5 pkt

x 1

Metodyka dydaktyki filozofii

1 pkt

x 1

x 1

x 1

Praktyki zawodowe (10)

1 pkt

x 1

x 1

x 1

x 1

Etyka w nauce (4)

1 pkt

x 1*

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (45)

OG**

x 1*

Razem:

16 pkt

10 pkt

7 pkt

4 pkt

37 pkt + OGUN

* Należy zaliczyć do końca drugiego roku studiów.

** Według punktacji jednostki oferującej zajęcia z puli OGUN

Załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW

Załącznik nr 2: wzór formularza Ocena pracy rocznej seminaryjnej / wykładowej

Załącznik nr 3: wzór formularza Ocena pracy nad rozprawą doktorską oraz WNIOSEK w sprawie promocji

Załącznik nr 4: wzór formularza Karta zajęć dydaktycznych przeprowadzonych przez doktoranta

Załącznik nr 5: wzór formularza Protokół z hospitacji

Załącznik nr 6: wzór wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Załącznik nr 7: wzór oświadczenia składanego przy umieszczaniu rozprawy doktorskiej w Repozytorium UW

Załącznik nr 8: Sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich

Załącznik nr 9: formularz Plan pracy doktoranta

Do pobrania: Ramowy program studiów doktoranckich od 1 października 2014 roku


Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012

Ramowy program Studiów Doktoranckich
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

(ze zmianami uchwalonymi na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW
w dniu 4 marca 2014 roku)

obowiązuje studentów rozpoczynających studia 1 października 2012 r.


I. Część ogólna

  1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi stacjonarne dzienne Studia Doktoranckie na kierunku Filozofia w obszarze kształcenia Nauki Humanistyczne.
  2. Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego trwają cztery lata.
  3. Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zapewniają doktorantom warunki do:

(a)    realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;

(b)   indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora;

(c)    przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;

(d)   przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;

(e)    uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

(f)    współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych.

  1. Zajęcia obowiązkowe oferowane doktorantom w formie wykładów monograficznych i seminariów są prowadzone przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego mających znaczący dorobek dydaktyczny i badawczy udokumentowany ich publikacjami. Szczegółowe informacje o kwalifikacjach i dorobku naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia udostępniane doktorantom znajdują się pod adresem internetowym: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/wykladowcy/. Dane te podlegają okresowej aktualizacji.
  2. Zajęcia udostępniane doktorantom wraz z informacjami o stopniach naukowych prowadzących je pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego są ogłaszane corocznie w systemie USOS Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: https://usosweb.uw.edu.pl. Lista zajęć udostępnianych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z danymi o stopniach naukowych osób prowadzących te zajęcia, ogłaszana jest corocznie na stronie internetowej Instytutu Filozofii pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/studia-1-go-stopnia-licencjackie/siatki-zajec/, linki „Seminaria” i „Wykłady”, równocześnie z udostępnianiem zajęć przez system USOS UW.

II. Rekrutacja

  1. Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego publikuje corocznie, do końca drugiego tygodnia maja, ogłoszenie o rekrutacji na następny rok akademicki na stacjonarne dzienne studia doktoranckie.  Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie internetowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/rekrutacja/
  2. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera informacje o: a) przewidywanym limicie miejsc na pierwszym roku stacjonarnych dziennych studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, b) dokumentach wymaganych od kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, c) trybie rekrutacji, d) terminie i miejscu przyjmowania dokumentów, e) terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, f) terminie i miejscu ogłoszenia wyników rekrutacji.

3.  Dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego:

(a)    podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

(b)   życiorys;

(c)    podanie z systemu IRK: http://doktoranci.irk.uw.edu.pl;

(d)   kwestionariusz osobowy;

(e)    cztery fotografie o wymiarach 35×45 mm;

(f)    odpis dyplomu magisterskiego;

(g)   suplement do dyplomu (lub wyciąg z indeksu zawierający oceny zaliczeniowe i egzaminacyjne);

(h)   oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (dotyczy kandydatów zatrudnionych oraz kandydatów, którzy nie ukończyli 26 roku życia);

(i)     formularz ZUS ZZA (dotyczy kandydatów nigdzie niezatrudnionych, którzy ukończyli 26 rok życia; druk w oddziałach ZUS-u) + podpisane pouczenie/oświadczenie dla doktorantów.

(j)     zwięzłą autocharakterystykę zawierającą informacje:

i.      o dotychczasowych osiągnięciach badawczych – w tym ewentualnych publikacjach (wraz z egzemplarzami tych publikacji);
ii.      o stopniu znajomości języków obcych (na skali: biegła–dobra–podstawowa) – z ewentualnymi odpowiednimi zaświadczeniami;
iii.      o planowanej tematyce rozprawy doktorskiej.

(k)   absolwenci magisterskich studiów filozoficznych powinni dostarczyć ponadto egzemplarz swojej pracy magisterskiej, natomiast absolwenci magisterskich studiów niefilozoficznych – esej filozoficzny swego autorstwa (o objętości około 20 stron maszynopisu) opublikowany lub napisany specjalnie w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia doktoranckie, albo egzemplarz swojej pracy licencjackiej, jeśli licencjat był z filozofii.

(l)     od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

i.      zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
ii.      poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
iii.      tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
iv.      kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony – karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się – karta stałego pobytu) – w przypadku cudzoziemców.

4.  Dokumenty wymienione w punkcie II.1. są przyjmowane przez sekretariat Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pok. 105 (I piętro) w godz. 10.00-14.00 (od poniedziałku do czwartku).

5.  Podstawą przyjęcia na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej kandydat przedstawia swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz plany badawcze, które zamierza zrealizować w trakcie studiów doktoranckich.

6.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownicy wszystkich zakładów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

7.  Wyniki rekrutacji zostają ogłoszone na tablicy ogłoszeń Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa.

III. Przebieg studiów

1.  Plan pracy doktoranta.

(a)    Doktorant ma obowiązek przedstawić plan pracy na dany rok akademicki do końca pierwszego miesiąca tego roku akademickiego – z wyszczególnieniem:

i.      planowanych prac badawczych związanych z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
ii.      zajęć, w których będzie uczestniczyć.

(b)   Plan roczny pracy doktoranta wymaga akceptacji przez opiekuna naukowego lub promotora.

2. Zajęcia obowiązkowe:

(a) W ciągu pierwszego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na:

i.      co najmniej dwa seminaria i co najmniej jeden wykład monograficzny (w łącznym wymiarze nie mniej niż 180 godzin) wybrane spośród zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiadających stopień doktora habilitowanego,
ii.      zajęcia z dydaktyki szkoły wyższej w wymiarze 15 godzin;

(b) W ciągu drugiego i trzeciego roku studiów doktorant ma obowiązek uczęszczać na co najmniej jedno seminarium i co najmniej jeden wykład monograficzny (w łącznym wymiarze nie mniej niż 120 godzin) wybranych spośród zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiadających stopień doktora habilitowanego;

(c) W ciągu czwartego roku studiów student ma obowiązek uczęszczać na co najmniej jedno seminarium kierunkowe w wymiarze nie mniej niż 60 godzin;

(d) Do końca drugiego roku studiów doktorant ma obowiązek zaliczyć zajęcia wybrane z puli zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) w wymiarze nie mniejszym niż 45 godzin (doktoranci, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012 roku realizują powyższy obowiązek do 30 września 2015).

(e) W ciągu każdego z trzech pierwszych lat studiów doktorant ma obowiązek

i.      przygotować z co najmniej dwóch różnych zajęć, pod kierunkiem osób prowadzących te zajęcia, co najmniej jedną pracę roczną związaną z tematyką tych zajęć (łącznie co najmniej dwie prace roczne w roku; sześć prac rocznych w ciągu całych studiów); prace zaliczeniowe (tj. prace pisemne, których przygotowanie jest warunkiem zaliczenia zajęć) nie mogą być zaliczane jako prace roczne;
ii.      uczestniczyć, w formie indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym lub promotorem, w zajęciach z metodyki dydaktyki filozofii;

(f) W ciągu każdego z czterech lat studiów doktorant ma obowiązek przeprowadzić nieodpłatnie zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 10 godzin rocznie.

i.      Wykonanie zajęć dydaktycznych jest rozliczane w ramach całości studiów.
ii.      Doktoranci zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego i prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni są zwolnieni z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3.  Zwolnienie z któregokolwiek obowiązku wymienionego w punktach III.2.(a), III.2.(b), III.2.(c) i III.2.(e) lub przeniesienie jego dopełnienia na kolejny rok studiów może nastąpić na wniosek doktoranta złożony w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym dopełnienie obowiązku powinno nastąpić, za zgodą opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika Studiów Doktoranckich.

4. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w punkcie III.2.(f)

(a)    są przydzielane doktorantowi – spośród zajęć prowadzonych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego lub zajęć obsługiwanych przez Instytut w innych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego – przez dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz opiekunem naukowym lub promotorem;

(b)   ze względów organizacyjnych mogą zostać przeniesione na kolejne lata studiów doktoranta.

5. Doktorant, który nie legitymuje się dyplomem licencjata filozofii lub magistra filozofii ma dodatkowo obowiązek w ciągu trzech pierwszych lat Studiów Doktoranckich złożyć trzy egzaminy z przedmiotów kursowych, przewidzianych programem dla licencjackich studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a wybranych w uzgodnieniu z opiekunem naukowym lub promotorem – w tym:

(a) egzamin z jednego spośród następujących przedmiotów:

(1) z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej,
(2) z historii filozofii nowożytnej lub
(3) z historii filozofii współczesnej (analitycznej lub nieanalitycznej);

(b) egzaminy z dwóch spośród następujących przedmiotów:

(1) z logiki I,
(2) z ontologii,
(3) z logiki II lub semiotyki logicznej,
(4) z epistemologii lub
(5) etyki.

6.  Doktorant może zostać zobowiązany przez egzaminatorów przedmiotów, o których mowa w p. III.5, do uczęszczania na odpowiednie zajęcia.

7. Zaliczenie seminarium lub wykładu monograficznego oferowanego przez jednostkę Uniwersytetu Warszawskiego inną niż Instytut Filozofii, bądź przez inną szkołę wyższą lub placówkę naukowo-badawczą, może nastąpić na wniosek doktoranta i wymaga pisemnej zgody opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika Studiów Doktoranckich.

8. Obowiązkiem doktoranta jest podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. praca na rzecz redakcji czasopism afiliowanych przy Instytucie Filozofii, prace organizacyjne na rzecz Instytutu, popularyzacja studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii). Zakres tych działań jest określany przez kierownika Studiów Doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem.

9. Promocja na kolejny rok studiów następuje po odbyciu przez doktoranta zajęć przewidzianych niniejszym Programem (p. III.2) i na podstawie sporządzonej i podpisanej przez opiekuna naukowego lub promotora Oceny pracy doktoranta nad rozprawą doktorską i Wniosku w sprawie promocji (na odpowiednim formularzu; załącznik nr 3). W celu udokumentowania dopełnienia tych obowiązków doktorant jest zobowiązany

(a)    uzyskać zaliczenie (w formie wpisu w indeksie lub w systemie USOS) każdego z zajęć, o których mowa w p. III.2;

(b)   uzyskać (na odpowiednim formularzu; załącznik nr 2) pozytywne oceny prac rocznych, o których mowa w p. III.2 i złożyć je w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

(c)    złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich (załącznik nr 8) oraz sporządzoną i podpisaną przez opiekuna naukowego lub promotora Ocenę pracy doktoranta nad rozprawą doktorską i Wniosek w sprawie promocji;

najpóźniej na dwa tygodnie przed wrześniowym posiedzeniem Rady Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz

(d)   złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wypełnioną i podpisaną Kartę zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta (formularz w załączniku nr 4) oraz Protokoły hospitacji (formularz w załączniku nr 5), najpóźniej na dwa tygodnie przed złożeniem rozprawy doktorskiej w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

10. Niedopełnienie  obowiązków wymienionych w punktach III.9.(a), III.9.(b), III.9.(c) skutkuje nieuzyskaniem promocji doktoranta na kolejny rok studiów. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studiów Doktoranckich, w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem, może podjąć decyzję o warunkowej promocji doktoranta na kolejny rok studiów, wyznaczając równocześnie termin dopełnienia zaległych obowiązków.

11. Niedopełnienie obowiązku wymienionego w p. III.9.(d) przed złożeniem rozprawy doktorskiej w sekretariacie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego skutkuje wstrzymaniem czynności w przewodzie doktorskim.

12. Doktorant ma obowiązek brać udział w pracach badawczych zakładu, przy którym jest afiliowany jego opiekun naukowy lub promotor.

IV. Efekty kształcenia

Efektem indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora jest rozprawa doktorska. Realizacja programu Studiów Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje do pracy o charakterze badawczym, a w szczególności prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

(a)    wiedzy na zaawansowanym poziomie w zakresie filozofii, o charakterze podstawowym dla badań naukowych w obszarze humanistyki, obejmującej najnowsze osiągnięcia dyscyplin filozoficznych, oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi nauk humanistycznych, obejmującej najnowsze osiągnięcia filozofii,

(b)   umiejętności związanych z metodyką nauczania filozofii i metodologią prowadzonych badań naukowych,

(c)    kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.

(d)   umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.

Tabela efektów kształcenia

Efekt kształ-cenia Po ukończeniu studiów III stopnia na kierunku Filozofia absolwent: Metody uzyskania efektu kształcenia Weryfikacja uzyskania efektu kształcenia
WIEDZA
K_W01 ma zaawansowaną wiedzę filozoficzną o charakterze podstawowym oraz w obszarze lub subdyscyplinie filozoficznej, których dotyczą jego badania a) badania własne

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) indywidualna praca z opiekunem/promotorem

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu  filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii a) badania własne indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W03 ma szczegółową wiedzę w obszarze lub subdyscyplinie, w której mieszczą się jego badania własne, obejmującą najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie i znajomość odpowiednich publikacji a) badania własne

indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W04 zna na poziomie zaawansowanym metody badawcze i strategie argumentacyjne subdyscypliny filozoficznej, w której prowadzi badania a) badania własne

indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

c) przygotowywanie pisemnych prac rocznych

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; opisowe oceny pisemnych prac rocznych

c) opisowe oceny pisemnych prac rocznych

K_W05 zna metody prowadzenia badań filozoficznych, a także prawne i etyczne aspekty działalności badawczej, w tym metody przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej przygotowanie własnych wystąpień na konferencjach lub publikacji udokumentowane przyjęcie wystąpienia na konferencji lub do publikacji do druku
K_W06 ma wiedzę o zasadach publikacji wyników badań naukowych, w tym o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej a) współpraca z opiekunem/promotorem w czasie pracy nad rozprawą doktorską; praca nad rozprawą doktorską

b) przygotowywanie prac rocznych i publikacji oraz wystąpień konferencyjnych

c) udział w udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora;

b) opisowe oceny prac rocznych; udokumentowane przyjęcie wystąpienia na konferencji lub do publikacji do druku

c) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

K_W07 ma wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie filozofii a) udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej

b) referaty przedstawiane za zajęciach

c) konsultacje z opiekunem/promotorem prowadzenia zajęć dydaktycznych; omówienia wyników hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzonej przez opiekuna/promotora.

a) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

c) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

K_W08 zna i rozumie na poziomie zaawansowanym wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku subdyscyplin filozoficznych: 1. logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2. etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3. estetyka, filozofia kultury a) badania własne; indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w seminariach i wykładach monograficznych oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego;

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; sprawozdania doktoranta

K_W09 zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym zaawansowaną interdyscyplinarną i multidyscyplinarną współpracę ze specjalistami z innych dziedzin filozofii lub nauki a) udział w zajęciach z puli zajęć ogólnouniwersyteckich

b) podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. prace organizacyjne)

a) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

b) dokumentacja koordynatora innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

K_W10 zna i rozumie na poziomie zaawansowanym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu postaw jednostek, struktury społeczeństwa i kultury podejmowanie innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (np. praca w redakcjach czasopism afiliowanych przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, działania popularyzujące filozofię) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora; dokumentacja koordynatorów innych działań na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 korzystając z różnych źródeł, zarówno polskojęzycznych jak i obcojęzycznych, skutecznie zdobywa wiedzę filozoficzną i informację istotną dla badań filozoficznych; dokonuje selekcji i interpretacji zgromadzonych informacji a) badania prowadzone pod opieką opiekuna/promotora

b) kompletowanie literatury pod kątem wykorzystania w rozprawie doktorskiej

a) ocena opiekuna/promotora

b) ocena przez opiekuna/promotora doboru materiałów przewidzianych do wykorzystania w rozprawie doktorskiej

K_U02 twórczo i samodzielnie wykorzystuje na poziomie zaawansowanym wiedzę filozoficzną i metodologiczną w konstruowaniu hipotez i krytycznych argumentacji przygotowywanie konspektu rozprawy doktorskiej; planowanie pracy nad rozprawą doktorską; praca nad rozprawą doktorską coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_U03 na poziomie zaawansowanym

a) formułuje złożone zadania i problemy filozoficzne oraz konfrontuje

b) ocenia jakość merytoryczną rozwiązań

a) zajęcia dydaktyczne wybierane z oferty Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; przygotowanie referatów prezentowanych na zajęciach i konspektu rozprawy doktorskiej; praca nad rozprawą doktorską

b) przygotowywanie referatów oraz planowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach praktyk;

a) spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta

b) hospitacje zajęć prowadzone przez opiekuna/promotora

K_U04 krytycznie ocenia rezultaty badań własnych i innych badaczy oraz ich wkład w rozwój dziedziny lub subdyscypliny filozoficznej, w której prowadzi badania a) praca nad rozprawą doktorską; indywidualne konsultacje z opiekunem/promotorem

b) udział w zajęciach Dydaktyka szkoły wyższej;

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

K_U05 metodologicznie poprawnie planuje i przeprowadza własny projekt badawczy, współpracuje w zespole badawczym, także multidyscyplinarnym lub interdyscyplinarnym badania własne; praca nad rozprawą doktorską; uczestnictwo w pracach badawczych i organizacyjnych (np. seminaria, konferencje) zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_U06 prowadzi samodzielną pracę badawczą, także we współpracy z innymi profesjonalistami, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych badania własne; praca nad rozprawą doktorską; konsultacje z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_U07 dokumentuje wyniki prac badawczych oraz tworzy publikacje naukowe, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia takich opracowań, w szczególności przestrzegając zasad poszanowania praw autorskich przygotowywanie obowiązkowych prac rocznych (także obcojęzycznych) w ramach zajęć oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz publikacji naukowych spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta; udokumentowane decyzje wydawnictw naukowych, którym przedkładane są propozycje publikacji
K_U08 prezentuje w sposób zrozumiały i uporządkowany swoje osiągnięcia i koncepcje oraz przytacza merytoryczne argumenty w dyskusjach naukowych i debatach publicznych o różnorodnej tematyce; uczestniczy w dyskusji naukowej udział w zajęciach dydaktycznych oferowanych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przygotowywanie referatów na te zajęcia spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących przedmioty wybrane przez doktoranta
K_U09 skutecznie porozumiewa się w języku obcym w mowie i piśmie, a także z wykorzystaniem różnych technik w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym udział w oferowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego seminariach lub wykładach monograficznych prowadzonych w języku obcym lub w seminariach, na których co najmniej połowa omawianej literatury jest w języku obcym spełnienie wymagań przewidzianych przez prowadzących seminaria lub wykłady monograficznych w języku obcym lub seminaria, na których co najmniej połowa omawianej literatury jest w języku obcym
K_U10 jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej i innych form kształcenia w sposób poprawny metodologicznie, z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia a) prowadzenie zajęć dydaktycznych; konsultacje z opiekunem/promotorem; kształcenie z zakresu metodyki nauczania filozofii prowadzonych w ramach praktyk;

b) udział w zajęciach z Dydaktyki szkoły wyższej

a) hospitacje zajęć prowadzonych przez doktoranta; coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) spełnienie wymagań prowadzącego zajęcia z przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
K_K01 rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie filozofii i dziedzin pokrewnych udział w pracach badawczych i dydaktycznych zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor, oraz w innych aktywnościach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_K02 przestrzega standardy etyki zawodowej i aktywnie dba o etos środowiska naukowego i zawodowego a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk

b) przygotowywanie obowiązkowych prac rocznych

a) coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

b) opisowe oceny prac rocznych

K_K03 myśli i działa samodzielnie, niezależnie i twórczo; przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań problemów badawczych; wykazuje inicjatywę w wyznaczaniu nowych obszarów badań udział w zajęciach udostępnionych doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; przygotowywanie referatów na zajęcia udostępnione doktorantom przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego opisowe oceny prac rocznych; coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_K04 dostrzega problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz aktywnie rozwiązuje te problemy udział w pracach badawczych i dydaktycznych zakładu, przy którym afiliowany jest opiekun/promotor coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora;
K_K05 rozumie i odczuwa potrzebę angażowania się w kształcenie filozoficzne oraz w inne działania prowadzące do poszerzania wiedzy filozoficznej w społeczeństwie działalność na rzecz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; inne działania popularyzatorskie coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora
K_K06 rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie standardów rzetelnej debaty publicznej; podejmuje starania, aby przekazywane informacje i opinie były zrozumiałe i uwzględniały pluralizm poglądów i punktów widzenia inne działania popularyzatorskie coroczna ocena postępów pracy doktoranta przeprowadzana przez opiekuna/promotora

V. Punktacja ECTS

zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia na Studiach Doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego:

Zajęcia (wymiar godzinowy rocznie) Punktacja
Seminarium w wymiarze 60 godz. dydaktycznych 6 pkt
Wykład monograficzny w wymiarze 60 godz. dydaktycznych 4 pkt
Dydaktyka szkoły wyższej w wymiarze 15 godz. dydaktycznych 5 pkt
Metodyka zajęć dydaktycznych 1 pkt
Zajęcia dydaktyczne (praktyki) w wymiarze 10 godz. dydaktycznych 3 pkt
Zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN) wg punktacji jednostki oferującej zajęcia
Razem: 62 + punktacja OGUN

Załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW z póżniejszymi zmianami z 4 marca 2014 roku

Załącznik nr 2: wzór formularza Ocena pracy rocznej seminaryjnej / wykładowej

Załącznik nr 3: wzór formularza Ocena pracy nad rozprawą doktorską oraz WNIOSEK w sprawie promocji

Załącznik nr 4: wzór formularza Karta zajęć dydaktycznych przeprowadzonych przez doktoranta

Załącznik nr 5: wzór formularza Protokół z hospitacji

Załącznik nr 6: wzór wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Załącznik nr 7: wzór oświadczenia składanego przy umieszczaniu rozprawy doktorskiej w Repozytorium UW

Załącznik nr 8: Sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich


Do pobrania: Ramowy program studiów doktoranckich od 1 października 2014 z późniejszymi zmianami z 4 marca 2014 roku

Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2011 i wcześniej

zaktualizowany na posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii i Socjologii w dniu 17 marca 2009 roku

1.  Do końca pierwszego semestru pierwszego roku studiów doktoranckich (SD) doktorant powinien przedstawić ramowy program badań na wszystkie lata SD.

2.  Do końca pierwszego miesiąca każdego roku akademickiego SD doktorant powinien przedstawić plan pracy na dany rok akademicki – z wyszczególnieniem:

(a) planowanych prac badawczych związanych z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;

(b) zajęć, w których będzie uczestniczyć.

3.  Zarówno ramowy plan badań SD, jak i plany roczne – wymagają akceptacji przez opiekuna naukowego lub promotora.

4.  W ciągu każdego z trzech pierwszych lat SD doktorant ma obowiązek:

(a) co najmniej raz w semestrze referować wyniki badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską na seminarium prowadzonym przez swego opiekuna naukowego lub promotora – albo na posiedzeniu zakładu, którego pracownikiem jest opiekun naukowy lub promotor;

(b) uczęszczać na co najmniej dwa seminaria i jeden wykład monograficzny – łącznie nie mniej niż 180 godzin – spośród zajęć prowadzonych przez pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego w Instytucie Filozofii UW oraz równorzędnych zajęć w innych jednostkach UW, zaaprobowanych przez opiekuna naukowego – i przygotować z co najmniej trzech różnych zajęć, pod kierunkiem osób prowadzących te zajęcia, co najmniej jedną pracę roczną związaną z tematyką tych zajęć (łącznie co najmniej trzy prac);

4a.  Doktorant ma obowiązek brać udział w zajęciach przewidzianych w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim dla wszystkich doktorantów UW.

5.  W ciągu czwartego roku SD doktorant powinien uczęszczać co najmniej na seminarium kierunkowe.

6.  Doktorant bez magisterium filozoficznego ma dodatkowo obowiązek w ciągu trzech pierwszych lat SD złożyć trzy egzaminy z przedmiotów kursowych, przewidzianych programem dla magisterskich studiów filozoficznych w IF UW, a wybranych w uzgodnieniu z opiekunem naukowym lub promotorem – w tym:

(a) egzamin z jednego spośród następujących przedmiotów: (a) z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, (b) z historii filozofii nowożytnej lub (c) z historii filozofii współczesnej (analitycznej lub nieanalitycznej);

(b) egzaminy z dwóch spośród następujących przedmiotów: (a) z logiki I, (b) z ontologii, (c) z logiki II lub semiotyki logicznej, (d) z epistemologii lub z (e) etyki.

7.  Doktorant może zostać zobowiązany przez egzaminatorów przedmiotów, o których mowa w p. 6, do uczęszczania na odpowiednie zajęcia.

8.  Doktorant ma obowiązek prowadzenia nieodpłatnie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim.

9.  Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w p. 8, przydzielane są doktorantowi – spośród zajęć prowadzonych w IF UW lub zajęć obsługiwanych przez IF UW w innych jednostkach UW – przez dyrektora IF UW w porozumieniu z kierownikiem SD oraz opiekunem naukowym lub promotorem.

10.  Obowiązkiem doktoranta jest wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz IF UW. Zakres tych prac jest określany przez kierownika SD w porozumieniu z opiekunem naukowym lub promotorem.

11.  Doktorant powinien najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wrześniowego posiedzenia Rady IF UW:

(a) uzyskać zaliczenie (przez wpis w indeksie) każdego z zajęć, o których mowa w p. 4;

(b) uzyskać (na odpowiednim formularzu) pozytywną ocenę prac rocznych, o których mowa w p. 4.

12.  Doktorant powinien najpóźniej w ciągu drugiego roku SD wystąpić z wnioskiem o otworzenie przewodu doktorskiego, przy czym doktoranci z magisterium z filozofii powinni to zrobić najpóźniej przed upływem pierwszego semestru, a pozostali doktoranci – przed upływem drugiego semestru.

Do otwarcia przewodu doktorskiego niezbędne jest złożenie:

(a) podania do Rady IF UW – zawierającego proponowany tytuł rozprawy doktorskiej i nazwisko proponowanego promotora (wyłącznie spośród pracowników IF UW posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, przy czym w wypadku podwójnego promotorstwa warunek ten spełniać powinien co najmniej jeden z współpromotorów);

(b) pisemnej zgody na pełnienie funkcji promotora przez osobę wskazaną w podaniu;

(c) szczegółowego konspektu rozprawy doktorskiej; konspekt powinien w szczególności: (1) wskazywać cel naukowy projektu – jaki problem doktorant podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia podjęcie tego problemu w Polsce, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu; (2) zarysować istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań i zaznaczyć, jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w świecie i w Polsce (czy w kraju i w świecie jest to problem nowy, czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy); (3) opisać metodykę badań – co stanowi podstawę naukowego warsztatu doktoranta i jak zamierza rozwiązać postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia zostaną wykorzystane w badaniach, czy doktorant ma do nich bezpośredni dostęp i umiejętność obsługi; (4) zaznaczyć, co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu – zakładany sposób przekazu i upowszechnienia wyników (publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i za granicą, rozprawa doktorska jako całość).

Zaleca się, by do podania o otwarcie przewodu doktorskiego dołączyć kompletny projekt wniosku o grant promotorski; a po otwarciu przewodu, złożyć ten wniosek do najbliższego konkursu grantów.

13.  W ciągu czwartego roku SD doktorant przedkłada promotorowi rozprawę doktorską do akceptacji. Zalecane jest złożenie tekstu rozprawy do końca pierwszego semestru.

14.  Doktorant, który przedłoży promotorowi rozprawę wcześniej niż na czwartym roku SD – i rozprawa uzyska akceptację promotora – zostaje z tą chwilą zwolniony z obowiązków, o których mowa w p. 4 i 5.

15.  Po akceptacji przez promotora rozprawy doktorskiej i powołaniu przez Radę IF UW komisji ds. przewodu doktorskiego oraz recenzentów – a przed dopuszczeniem do egzaminu doktorskiego z filozofii – doktorant powinien złożyć:

(a) egzamin doktorski z przedmiotu dodatkowego, wybranego w porozumieniu z promotorem i zatwierdzonego przez Radę IF UW;

(b) egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego.

16.  Po złożeniu egzaminu doktorskiego z filozofii – na wniosek właściwej komisji ds. przewodu doktorskiego – doktorant dopuszczany jest do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, w czasie której:

(a) przedstawia autoreferat rozprawy doktorskiej;

(b) ustosunkowuje się do zarzutów zawartych w recenzjach rozprawy;

(c) odpowiada na pytania uczestników obrony – dotyczące treści rozprawy.

17.  Osobom, które nie złożyły rozprawy doktorskiej przed upływem dwóch lat od ukończenia studiów doktoranckich, Rada Naukowa IF UW po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich może zamknąć przewód doktorski.

(i) doktoranci, którzy rozpoczęli studia 1 października 2012 realizują obowiązek określony w punkcie (ii) powyżej (dotyczący punktu III.2(d) Ramowego Programu Studiów Doktoranckich w IF UW) do 30 września 2015.