Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Regulamin Studiów Doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2016 roku

Pobierz w pliku PDF

MONITOR
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 321
OBWIESZCZENIE NR 10
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim
§ 1
Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity
uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim (tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 4, poz. 88), z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych uchwałą nr 593 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2016 r. poz. 266).
§ 2
Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim wchodzi w życie z dniem
1 października 2016 r.
Rektor UW: M. Pałys

 

 

 

2
Załącznik
do obwieszczenia nr 10 Rektora UW z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim

UCHWAŁA NR 494
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO1
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 30
pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r.,
Nr 3A, poz. 76) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
§ 2
Tracą moc:
1) uchwała nr 102 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2007 r. Nr 6B, poz. 77);
2) uchwała nr 197 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2007 r. Nr 4, poz. 222);
3) uchwała nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim (Monitor UW z 2009 r. Nr 6, poz. 118).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.
Rektor: K. Chałasińska-Macukow

1 Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
– uchwałą nr 214 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2014 r. poz. 83),
– uchwałą nr 593 Senatu UW z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2016 r. poz. 266).

 

3
Załącznik
do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich
na Uniwersytecie Warszawskim

REGULAMIN
STUDIÓW DOKTORANCKICH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin Studiów Doktoranckich, zwany dalej „Regulaminem” określa
tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki
doktorantów.
2. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej „UW”
są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” i niniejszego
Regulaminu.
§ 1a
Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:
1) indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna
naukowego albo promotora przy ewentualnym współudziale promotora
pomocniczego;
2) realizację programu studiów rozumianego jako proces kształcenia prowadzący
do osiągnięcia przez doktoranta zdefiniowanych efektów kształcenia.
§ 2
Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne UW, które mają
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych
dyscyplinach danej dziedziny nauki, w zakresie dyscyplin odpowiadających tym
uprawnieniom.
§ 3
Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem postanowień art. 43 i 44
Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm).
4
TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 4
1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek uchwalony przez
radę jednostki organizacyjnej UW, spełniającej warunki określone w § 2.
2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:
1) 2
określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej,
a w przypadku gdy studia doktoranckie będą prowadzone w więcej niż jednym
obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, należy wskazać
wszystkie te obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny;
2) określenie formy (stacjonarne, niestacjonarne) i czasu trwania studiów
doktoranckich;
3) projekt programu studiów doktoranckich, w tym:
− efekty kształcenia i warunki ich uzyskania,
− minimalny wymiar zajęć (obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk
zawodowych) wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS,
− wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich,
− harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do
ukończenia studiów doktoranckich;
4) propozycję warunków i trybu rekrutacji;
5) ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich;
6) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli
przewidywane jest utworzenie studiów niestacjonarnych;
7) skreślony)
8) listę jednostek organizacyjnych UW oraz jednostek naukowych prowadzących
studia w tej samej dyscyplinie naukowej.
§ 5
1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia środowiskowe:
1) wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych UW, spełniających warunki
określone w § 2 niniejszego Regulaminu, jak również przy udziale innych
jednostek organizacyjnych lub naukowych;
2) przez międzywydziałowe jednostki UW, jeżeli przynajmniej jedna spośród
partycypujących jednostek spełnia warunki określone w § 2 niniejszego
Regulaminu.
2. Zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, określają
porozumienia między odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UW lub naukowymi
UW, zawierane za zgodą Rektora, albo umowy z jednostkami organizacyjnymi UW
lub naukowymi spoza UW, zawierane przez Rektora na wniosek rady właściwej
jednostki organizacyjnej UW lub naukowej, spełniającej warunki określone w § 2.
3. Zgoda Rektora, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z utworzeniem
środowiskowych studiów doktoranckich.
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 593, o której mowa w przypisie 1.
5
§ 6
Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych
określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 7
1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów
stacjonarnych lub niestacjonarnych.
2. Stacjonarne studia doktoranckie na UW są bezpłatne, z zastrzeżeniem § 3.
3. Niestacjonarne studia doktoranckie na UW są odpłatne. Wysokość opłat
ustala Rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW
zaopiniowany przez właściwy organ samorządu doktoranckiego. Niewyrażenie opinii
przez właściwy organ samorządu doktoranckiego w ciągu 14 dni od przedstawienia
mu wniosku przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW nie wstrzymuje
ustalenia opłat przez Rektora.
4. Jednostka organizacyjna uczelni zapewnia doktorantowi przez cały okres
studiów doktoranckich opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej,
sprawowane przez opiekuna naukowego.
5. 3
Opiekunem naukowym doktoranta może być nauczyciel akademicki albo
pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny
dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat.
5a. 4
Doktorant lub kierownik studiów doktoranckich może wystąpić
do kierownika jednostki organizacyjnej UW z wnioskiem o zmianę opiekuna
naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia.
5b.5 W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej UW
może podjąć decyzję o zmianie opiekuna naukowego.
6. Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich mogą prowadzić
nauczyciele akademiccy posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany
w okresie ostatnich pięciu lat.
§ 8
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki
organizacyjnej UW prowadzącej te studia.
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 2. 4 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały lit. b, o której mowa w przypisie 2. 5 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały lit. b, o której mowa w przypisie 2.
6
§ 9
1. Do zadań rady jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia
doktoranckie należy w szczególności:
1) uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich zgodnie z zasadami
określonymi w § 11;
2) opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika studiów doktoranckich;
3) uchwalenie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich;
4) określenie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania rekrutacji na studia
doktoranckie, w tym określenia limitu miejsc, z uwzględnieniem procedury
przyjmowania cudzoziemców;
5) zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach
doktoranckich;
6) określenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów
doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.
2. Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia
doktoranckie należy sprawowanie bieżącego nadzoru nad studiami doktoranckimi,
w szczególności:
1) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów co do ocen, o których mowa w § 13 pkt 6;
2) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów co do rozstrzygnięć, o których mowa
w § 13 pkt 12.
§ 10
Szczegółowe zasady, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, określają
w szczególności:
1) warunki rejestracji na kolejne lata studiów;
2) zasady i tryb zaliczania zajęć, także prowadzonych poza jednostką
organizacyjną UW;
3) sposób składania sprawozdań z realizowanej pracy naukowej;
4) wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów na
poszczególnych latach studiów;
5) zasady i termin składania rocznego sprawozdania z przebiegu studiów
doktoranckich.
§ 11
1. Program studiów doktoranckich obejmuje:
1) zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie
kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, lub
odpowiednio inne zajęcia prowadzone w jednostkach organizacyjnych UW
wybrane przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym albo
promotorem. Zajęcia te, w wymiarze 60 godzin, powinny być zaliczone do końca
drugiego roku studiów. W wymiarze tym mieszczą się również zajęcia rozwijające
umiejętności dydaktyczne doktorantów organizowane przez UW we współpracy
z jednostkami organizacyjnymi UW oraz zajęcia fakultatywne rozwijające
umiejętności zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze
badawczym lub badawczo-rozwojowym; Kierownik studiów w porozumieniu
z opiekunem naukowym albo promotorem może zwolnić doktoranta
z powyższego obowiązku na podstawie dorobku naukowego z pierwszego roku
studiów. Kryteria uprawniające do zwolnienia z tego obowiązku określa i ogłasza
kierownik studiów, przy czym zwolnienie nie może dotyczyć zajęć rozwijających
umiejętności dydaktyczne doktorantów;
7
2) zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową lub dyscyplinami
naukowymi w zakresie prowadzonych studiów doktoranckich, które mogą być
prowadzone w jednostkach organizacyjnych UW, innych szkołach wyższych,
placówkach naukowo-badawczych;
3) (skreślony)
4) praktyki, pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora lub
doświadczonego nauczyciela akademickiego, w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych na Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nie
mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie. Praktyki te są
oceniane przez obecnego w ich trakcie opiekuna naukowego albo promotora lub
doświadczonego nauczyciela akademickiego i mają charakter nieodpłatny.
Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, jest zwolniony
z odbywania tych praktyk.
2. Organizacja zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 jest zgodna
z organizacją roku akademickiego. Zasada ta nie dotyczy innych obowiązków
uczestników studiów doktoranckich oraz zajęć fakultatywnych dla nich
przeznaczonych.
3. Program studiów doktoranckich określa:
1) efekty kształcenia na studiach doktoranckich i warunki ich uzyskania, minimalny
wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, jak i wymagania dla poszczególnych
form studiów doktoranckich;
2) harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia
studiów doktoranckich.
4. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu
studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu
z opiekunem naukowym albo promotorem może zwolnić doktoranta, który złożył
pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem studiów,
z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie.
5. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, wydaje się
zaświadczenie o przebiegu tych studiów.
§ 12
1. 6
Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor
po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady właściwej jednostki organizacyjnej UW
i wydziałowej rady doktorantów, które wyrażają na piśmie opinię w ciągu 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. W razie braku wydziałowej rady doktorantów
pozytywną opinię na piśmie wyraża właściwy organ samorządu doktorantów.
Powołanie następuje spośród nauczycieli akademickich wykonujących pracę
w jednostce organizacyjnej Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 2.
8
1a. 7
Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w ust. 1 uważa się
za wyrażenie pozytywnej opinii o kandydacie na kierownika studiów doktoranckich.
Wymóg zasięgnięcia tej opinii nie dotyczy powołania kierownika pierwszych
(nowoutworzonych) studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej UW.
1b. 8
W przypadku wyrażenia przez wydziałową radę doktorantów lub przez
radę właściwej jednostki organizacyjnej UW negatywnej opinii o kandydacie na
kierownika studiów doktoranckich ponownie przeprowadza się procedurę określoną
w ust. 1.
1c. 9
W przypadku gdy warunek uzyskania pozytywnych opinii wydziałowej
rady doktorantów oraz rady właściwej jednostki organizacyjnej UW nie zostanie
spełniony w odniesieniu do dwóch wskazanych kolejno kandydatów na kierownika
studiów doktoranckich, Rektor powołuje na kierownika studiów doktoranckich
nauczyciela akademickiego spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1, który
nie był uprzednio wskazany jako kandydat.
2. Kadencja kierownika studiów doktoranckich trwa cztery lata. Rozpoczyna
się nie później niż 1 stycznia roku następującego po wyborze władz Uniwersytetu.
3. 10(skreślony).
§ 13
Kierownik studiów doktoranckich, w szczególności:
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich;
2) przedstawia radzie jednostki organizacyjnej UW oraz Rektorowi coroczne
sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich;
3) informuje Rektora o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej UW:
a) programie studiów doktoranckich,
b) szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich;
4) est członkiem komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie;
5) przewodniczy komisji doktoranckiej przyznającej stypendia doktoranckie
i zwiększenia stypendiów;
6) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
badań naukowych przez doktorantów;
7) zwalnia, w porozumieniu z opiekunem naukowym albo promotorem, doktoranta,
który złożył pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem
studiów, z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie;
8) przyznaje urlopy doktorantom;
9) wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,
10) wyraża zgodę na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań
w instytucjach naukowych;
11) zalicza zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 18 ust. 2 oraz w § 24 ust. 3;
12) podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich;
13) podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy doktorantów;
14) podejmuje decyzję w sprawie wznowienia studiów;
7 Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 2. 8 Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 2.
9 Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 2.
10 Skreślony przez § 1 pkt 3 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 2.
9
15) podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania
rekrutacji na studia doktoranckie w terminie wskazanym w uchwale Senatu UW
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia
doktoranckie.
§ 14
Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat UW. Uchwałę
Senatu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UW, nie później
niż do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego
uchwała dotyczy.
§ 15
1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą
złożenia ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale
dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa
i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor
doktoranta/doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego”.
2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do
korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po
ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość
opłaty za jej wydanie regulują odrębne przepisy.
ZASADY ODBYWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 16
1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery
lata.
2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku
życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
może na wniosek doktoranta przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich,
łącznie nie dłużej niż o jeden rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć
okres odbywania studiów doktoranckich w przypadkach uzasadnionych
koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania,
łącznie nie dłużej niż o dwa lata.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 dołącza się opinię opiekuna
naukowego albo promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy
doktorskiej i jej obrony.
5. Kierownik studiów doktoranckich może również przyznać doktorantowi
urlop:
1) zdrowotny, ze względu na chorobę lub niesprawność;
2) (skreślony)
10
3) naukowy, przeznaczony na odbycie stażu w innej uczelni lub prowadzenie
badań;
4) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.
5a. 11Kierownik studiów doktoranckich przyznaje, na wniosek doktoranta, urlop
macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski lub
rodzicielski.
6. Urlop zdrowotny doktorant uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub
rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów.
Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje kierownik studiów
doktoranckich na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych.
7. Urlop naukowy lub okolicznościowy doktorant może uzyskać po zaliczeniu
co najmniej pierwszego roku studiów i na czas nie dłuższy niż jeden rok. Następny
urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych
przypadkach kierownik studiów doktoranckich może inaczej określić termin lub czas
trwania urlopu.
8. W okresie korzystania z urlopu doktorant zachowuje prawa uczestnika
studiów doktoranckich, chyba że przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
9. Powrót doktoranta na studia po urlopie następuje na zasadach
określonych przez kierownika studiów doktoranckich. Studia doktoranckie ulegają
przedłużeniu o czas trwania urlopu. Doktorant po skończeniu urlopu jest na tym
samym etapie studiów doktoranckich, na którym znajdował się przed rozpoczęciem
urlopu.
10. 12Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta,
okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego lub rodzicielskiego.
11. Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich może
otrzymać stypendium doktoranckie na zasadach ogólnych.
12. W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 kierownik studiów
doktoranckich może też zwolnić doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
§ 17
1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może
otrzymać doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w toku postępowania
rekrutacyjnego.
2. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów
doktoranckich może otrzymać doktorant, który:
1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
11 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 2.
12 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 2.
11
2) wykazuje się zaangażowaniem w:
a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę
organizacyjną UW;
3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie
stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy
naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
3. Stypendium doktoranckie przyznaje się na okres 12 miesięcy na wniosek
doktoranta. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich.
4. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów,
wydaje zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów doktoranckich na UW. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża
opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewyrażenie
opinii przez właściwy organ samorządu doktorantów w ciągu 14 dni od
przedstawienia mu wniosku przez Rektora uważa się za pozytywną opinię.
5. Stypendium przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosku przez komisję
doktorancką, zwaną dalej komisją, wniosków o przyznanie tego stypendium. Komisję
powołuje Rektor zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Rektora.
W skład komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję
przewodniczącego komisji oraz co najmniej dwóch innych nauczycieli akademickich
wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej UW, posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów.
6. Stypendium może być cofnięte na zasadach określonych w zarządzeniu
w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW.
§ 18
1. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika studiów i po uzyskaniu opinii
opiekuna naukowego albo promotora, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz
prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres
pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich,
o ile doktorant nie uzyskał urlopu na czas tego pobytu.
2. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż kierownik studiów doktoranckich
może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym,
umożliwić odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie lub wyrazić zgodę na ich
zaliczanie w trybie eksternistycznym.
§ 19
1. Doktorant może otrzymać na swój wniosek indeks doktoranta, opracowany
według wzoru ustalonego przez Rektora. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo
doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, odbyte staże naukowe,
a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora. Uczestnictwo
doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, a także odbyte staże
zostają odnotowane w informatycznym Systemie obsługi studiów.
2. Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów
otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat
12
z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora
nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
3. Rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie może
zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi rozprawy doktorskiej
w terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu. Okresu urlopów i przedłużeń
studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu.
§ 20
1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów
doktoranckich w przypadku:
1) niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów;
2) nierealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych;
3) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na UW;
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje
kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie
skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej UW oraz Rektorowi.
3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich
przysługuje odwołanie do Rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie
14 dni od jej otrzymania.
4. Od decyzji Rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego wniesiona za pośrednictwem Rektora w terminie 30 dni od jej
otrzymania.
§ 21
1. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia ostatniego
roku studiów, obrony pracy doktorskiej albo skreślenia z listy uczestników studiów
doktoranckich.
2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, kierownik
studiów doktoranckich wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY BADAWCZEJ
§ 22
1. Doktorant ma prawo do:
1) korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach
obowiązujących na UW;
2) otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania
naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków
pozwalających sfinansować badania lub uzyskać stypendia krajowe
i zagraniczne;
13
3) uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych
przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi
dysponuje jednostka organizacyjna UW prowadząca studia doktoranckie;
4) współfinansowania przez jednostkę organizacyjną UW prowadzącą studia
doktoranckie lub UW w określonym wymiarze uczestnictwa w lektoratach
przeznaczonych dla doktorantów prowadzonych na UW;
5) współfinansowania przez UW w określonym wymiarze uczestnictwa w zajęciach
wychowania fizycznego.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej UW może wyrazić zgodę, w miarę
posiadanych przez jednostkę możliwości, na pokrycie doktorantowi kosztów badań,
publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.
3. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać
wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz
nagrody, na takich zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej UW, która
prowadzi studia doktoranckie.
4. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę
organizacyjną UW prowadzącą studia doktoranckie udziału w pozwalających
przygotowywać pracę doktorską konferencjach naukowych i kursach oraz zakupu
aparatury, oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania badań.
Zasady takiego dofinansowania przez jednostkę określa jej kierownik i przekazuje do
wiadomości doktorantów i ich opiekunów oraz promotorów.
§ 23
1. Doktorant jest obowiązany do postępowania zgodnie ze złożonym
ślubowaniem, jak również do sumiennego realizowania programu studiów
doktoranckich.
2. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Doktorant jest obowiązany do udziału w zajęciach wynikających
z programu studiów.
4. Doktorant jest obowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu
nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW.
§ 24
1. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania zasad i przepisów
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Doktorant jest obowiązany składać sprawozdanie z przebiegu studiów
doktoranckich na zasadach i w terminach ustalonych w szczegółowych zasadach
odbywania studiów doktoranckich, o których mowa w § 10 pkt 3.
3. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UW mają także
obowiązek odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
14
4. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych wyznaczonych do prowadzenia
przez doktoranta nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie.
W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta oraz jego opiekuna
naukowego albo promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
5. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych doktorantowi przysługuje
wynagrodzenie. Doktorantowi, który pobiera stypendium doktoranckie nie przysługuje
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin
rocznie.
6. Za stypendium doktoranckie w rozumieniu niniejszego paragrafu uznaje
się również zwiększenie stypendium doktoranckiego. Rada jednostki organizacyjnej
UW prowadzącej studia doktoranckie w porozumieniu z wydziałową radą
doktorantów może ustalić, że za stypendium doktoranckie w rozumieniu niniejszego
paragrafu uznaje się również inne stypendium przyznawane doktorantom w tej
jednostce, przy czym nie może to dotyczyć stypendium z Funduszu Pomocy
Materialnej.
7. Warunkiem samodzielnego prowadzenia przez doktoranta zajęć
dydaktycznych jest zaliczenie zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne
doktorantów i pozytywna ocena przynajmniej jednego semestru praktyk, o których
mowa w ust. 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów podlegają
również obowiązkowej ewaluacji ze strony studentów.
POMOC MATERIALNA I SOCJALNA DLA DOKTORANTÓW
§ 25
Doktorant ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną na zasadach
określonych Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW.
§ 26
Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do pomocy materialnej w postaci
korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UW.

Regulamin Studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim do 30 września 2012 roku

Pobierz w pliku PDF

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich, postępowania rekrutacyjnego na te studia oraz prawa i obowiązki doktorantów.

§ 2

1. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego (UW), które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

2. Uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być:

a) obywatele polscy,

b) obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c) obywatele krajów trzecich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Tworzenie i likwidacja studiów doktoranckich

§ 3

1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor UW na wniosek rady jednostki organizacyjnej, spełniającej warunki określone w § 2 ust. 1.

2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:

a) wskazanie dziedziny naukowej i dyscypliny nauki, w zakresie których są prowadzone studia,

b) określenie czasu trwania i formy studiów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne),

c) kalkulację kosztów studiów doktoranckich,

d) wskazanie sposobu zapewnienia środków finansowych na badania naukowe doktorantów.

§ 4

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia środowiskowe wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych UW, spełniających warunki określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, jak również przy udziale jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, określają porozumienia między odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UW, zawierane za zgodą Rektora UW, albo umowy z jednostkami organizacyjnymi spoza Uniwersytetu Warszawskiego, zawierane przez Rektora UW na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej, spełniającej warunki określone w § 2 ust. 1.

3. Zgoda Rektora UW, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z utworzeniem środowiskowych studiów doktoranckich.

§ 5

Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych określonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

§ 6

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

2. Stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim są bezpłatne.

3. Niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor UW na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, który zostanie złożony po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktoranckiego.

§ 7

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej te studia.

§ 8

Do zadań rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie należy w szczególności:

a) uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich, zgodnie z zasadami określonymi w § 10,

b) opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika studiów doktoranckich,

c) uchwalenie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich,

d) określenie szczegółowego sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie, z uwzględnieniem procedury przyjmowania cudzoziemców.

§ 9

Zasady, o których mowa w § 8 lit. c, określają w szczególności:

a) warunki rejestracji na kolejne lata studiów,

b) zasady i tryb zaliczania zajęć, także prowadzonych poza jednostką organizacyjną UW,

c) sposób składania sprawozdań z realizowanej pracy naukowej,

d) wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów na poszczególnych latach studiów,

e) zasady i termin składania rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich.

§ 10

1. Program studiów doktoranckich obejmuje:

a) zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, w wymiarze 60 godzin zajęć; zajęcia te powinny być zaliczone na pierwszym i drugim roku studiów,

b) zajęcia z przedmiotów prowadzonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich,

c) indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora.

2. Program studiów doktoranckich określa harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich.

3. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów doktoranckich.

§ 11

Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor UW na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę jednostki organizacyjnej oraz właściwy organ samorządu doktorantów. Powołanie następuje spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

§ 12

Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności:

a) podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie, w terminie wskazanym w § 13 ust. 2,

b) uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej,

c) składanie wniosków do Rektora UW w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich,

d) wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych,

e) zaliczanie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 32 ust. 3 i 4,

f) dokonywanie corocznej oceny postępów w pracy naukowej doktorantów oraz rejestracja doktorantów na kolejny rok,

g) przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UW corocznego sprawozdania z działalności studiów doktoranckich,

h) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy doktorantów,

i) powiadamianie Rektora UW o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej:

− programie studiów doktoranckich,

− szczegółowym sposobie przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie,

− szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne

§ 13

1. Senat UW uchwala tryb i warunki rekrutacji. Uchwałę Senatu UW podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UW (www.uw.edu.pl), nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji oraz formę studiów prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów doktoranckich na stronie internetowej w terminie wskazanym w ust. 1.

§ 14

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, który powinien zawierać w szczególności:

a) podanie,

b) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia,

c) życiorys,

d) 3 fotografie,

e) udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,

f) informację o znajomości języków obcych,

g) opis zainteresowań naukowych kandydata,

h) informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach, oraz

i) inne dokumenty, wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie.

§ 16

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie odbywa się z wykorzystaniem Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK UW).

§ 17

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku przyjęcia kandydata na studia doktoranckie dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów.

§ 18

1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, działająca w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie (komisja rekrutacyjna).

2. Komisję rekrutacyjną powołuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej.

3. W obradach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel właściwego wydziałowego samorządu doktorantów.

§ 19

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się w szczególności:

a) średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich,

b) znajomość języków obcych,

c) aktywność naukową kandydata,

d) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem lub testu kwalifikacyjnego.

§ 20

1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 18 ust. 1.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor UW po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora UW jest ostateczna.

§ 21

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie odbywa się do dnia 30 września, chyba że rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie postanowi inaczej.

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 22

1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego”.

2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość opłaty za jej wydanie regulują odrębne przepisy.

Zasady odbywania studiów doktoranckich

§ 23

1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.

2. W uzasadnionych przypadkach Rektor UW może przedłużyć okres odbywania studiów na wniosek kierownika studiów doktoranckich, nie więcej jednak niż o jeden rok. Do wniosku o przedłużenie okresu studiów doktoranckich dołącza się opinię promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.

3. Okres studiów może być przedłużony o czas trwania urlopu macierzyńskiego, określony w odrębnych przepisach, albo o czas jaki przysługiwałby z tytułu urlopu macierzyńskiego.

§ 24

1. Doktoranci studiów stacjonarnych mogą otrzymywać stypendium doktoranckie.

2. Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje Rektor UW na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej podaje do publicznej wiadomości zasady, jakimi kieruje się składając wniosek, o którym mowa w ust. 2.

§ 25

Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może podjąć pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 26

1. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika studiów i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich.

2. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż kierownik studiów doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym albo umożliwić odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie.

§ 27

1. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez Rektora UW. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, odbyte staże naukowe, a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora.

2. Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów, złożył egzaminy przewidziane programem studiów doktoranckich i uzyskał wymagane zaliczenia, oraz odbył przydzielone mu zajęcia dydaktyczne, otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie studiów doktoranckich. Świadectwo wydaje się po upływie 4 lat studiów doktoranckich, chyba że doktorant wcześniej złożył i obronił pracę doktorską.

3. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.

§ 28

1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:

a) niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów,

b) nierealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych,

c) nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim.

d) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UW.

3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora UW, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 29

Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

Prawa i obowiązki doktoranta związane z wykonywaniem pracy badawczej

§ 30

1. Doktorant ma prawo do:

a) korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim,

b) otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne,

c) uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej UW może, w miarę posiadanych możliwości, pokryć doktorantowi koszty badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.

3. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej, która prowadzi studia doktoranckie.

4. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie niezbędne do podnoszenia kwalifikacji, udziału w konferencjach naukowych, kursach oraz zakupu aparatury, oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania badań, na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do wiadomości doktorantów i ich opiekunów.

§ 31

1. Doktorant jest obowiązany do postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, jak również do sumiennego realizowania programu studiów doktoranckich.

2. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 32

1. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Doktorant jest obowiązany składać sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich na zasadach i w terminach ustalonych w szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich, o których mowa w § 8 lit. c.

3. Doktorant studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie.

4.  Doktorant niepobierający stypendium doktoranckiego ma obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym.

Pomoc materialna i socjalna dla doktorantów

§ 33

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

a) stypendium socjalnego,

b) zapomogi,

c) stypendium za wyniki w nauce,

d) stypendium na wyżywienie,

e) stypendium mieszkaniowego,

f) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

2. Pomoc materialna dla doktoranta jest przyznawana na zasadach określonych przez Rektora UW w uzgodnieniu z organem samorządu doktorantów.

§ 34

Doktorant ma prawo do pomocy materialnej w postaci korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Regulaminie ZFŚS UW.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 35

Wymiar godzin niezbędnych do zaliczenia programu studiów przewidzianego w § 10 ust. 1 (przedmioty ogólnouniwersyteckie) dla doktorantów będących na drugim roku studiów w roku akademickim 2006/2007 wynosi 30 godzin.

Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2012 roku

uchw_494_regulamin studiów doktoranckich

Pobierz w pliku PDF

Załącznik do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Studiów Doktoranckich, zwany dalej „Regulaminem” określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich oraz prawa i obowiązki doktorantów.
 2. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej „UW” są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne UW, które mają uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki, w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.

§ 3

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem postanowień art. 43 i 44 Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm).

Tworzenie i likwidacja studiów doktoranckich

§ 4

 1. Studia doktoranckie tworzy i likwiduje Rektor na wniosek uchwalony przez radę jednostki organizacyjnej UW, spełniającej warunki określone w § 2.
 2. Wniosek o utworzenie studiów doktoranckich powinien zawierać:

1)    określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, lub obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych w zakresie których prowadzone są studia;

2)     określenie formy (stacjonarne, niestacjonarne) i czasu trwania studiów doktoranckich;

3)     projekt programu studiów doktoranckich;

4)     propozycję warunków i trybu rekrutacji;

5)     ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich;

6)     proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów niestacjonarnych;

7)     określenie efektów kształcenia;

8)   listę jednostek organizacyjnych UW oraz jednostek naukowych prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej.

§ 5

 1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia środowiskowe:

1)    wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych UW, spełniających warunki określone w § 2 niniejszego Regulaminu, jak również przy udziale innych jednostek organizacyjnych lub naukowych;

2)     przez międzywydziałowe jednostki UW, jeżeli przynajmniej jedna spośród partycypujących jednostek spełnia warunki określone w § 2 niniejszego Regulaminu.

 1. Zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, określają porozumienia między odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UW lub naukowymi UW, zawierane za zgodą Rektora, albo umowy z jednostkami organizacyjnymi UW lub naukowymi spoza UW, zawierane przez Rektora na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej UW lub naukowej, spełniającej warunki określone w § 2.
 2. Zgoda Rektora, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczna z utworzeniem środowiskowych studiów doktoranckich.

§ 6

Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Organizacja studiów doktoranckich

§ 7

 1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stacjonarne studia doktoranckie na UW są bezpłatne, z zastrzeżeniem § 3.
 3. Niestacjonarne studia doktoranckie na UW są odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW zaopiniowany przez właściwy organ samorządu doktoranckiego. Niewyrażenie opinii przez właściwy organ samorządu doktoranckiego w ciągu 14 dni od przedstawienia mu wniosku przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej UW nie wstrzymuje ustalenia opłat przez Rektora.

§ 8

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej te studia.

§ 9

 1. Do zadań rady jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie należy w szczególności:

1)     uchwalenie planu i programu studiów doktoranckich zgodnie z zasadami określonymi w § 11;

2)     opiniowanie kandydata na stanowisko kierownika studiów doktoranckich;

3)     przygotowanie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich;

4)     określenie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie, w tym określenia limitu miejsc, z uwzględnieniem procedury przyjmowania cudzoziemców;

5)     zatwierdzenie sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;

6)    zatwierdzenie sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.

 1. Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie należy sprawowanie bieżącego nadzoru nad studiami doktoranckimi, w szczególności:

1)     rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów co do ocen, o których mowa w § 13 pkt 6;

2)     rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów co do rozstrzygnięć, o których mowa w § 13 pkt 12.

§ 10

Szczegółowe zasady, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, określają w szczególności:

1)     warunki rejestracji na kolejne lata studiów;

2)     zasady i tryb zaliczania zajęć, także prowadzonych poza jednostką organizacyjną UW;

3)     sposób składania sprawozdań z realizowanej pracy naukowej;

4)     wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów na poszczególnych latach studiów;

5)     zasady i termin składania rocznego sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich.

§ 11

 1. Program studiów doktoranckich obejmuje:

1)     zajęcia z przedmiotów ogólnych, które mogą być prowadzone także w formie kształcenia na odległość, wspólne dla wszystkich studiów doktoranckich, lub odpowiednio inne zajęcia prowadzone w jednostkach organizacyjnych UW wybrane przez doktoranta w porozumieniu z opiekunem naukowym albo promotorem. Zajęcia te, w wymiarze 60 godzin, powinny być zaliczone do końca drugiego roku studiów. W wymiarze tym mieszczą się również zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne doktorantów organizowane przez UW we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UW. Kierownik studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym albo promotorem może zwolnić doktoranta z powyższego obowiązku na podstawie dorobku naukowego z pierwszego roku studiów. Kryteria uprawniające do zwolnienia z tego obowiązku określa i ogłasza kierownik studiów, przy czym zwolnienie nie może dotyczyć zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne doktorantów;

2)     zajęcia z przedmiotów związanych z dyscypliną naukową lub dyscyplinami naukowymi w zakresie prowadzonych studiów doktoranckich, które prowadzone mogą być w jednostkach organizacyjnych UW, innych szkołach wyższych, placówkach naukowo- badawczych;

3)     indywidualną pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora;

4)     praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie. Praktyki te są oceniane przez obecnego w ich trakcie opiekuna naukowego albo promotora i mają charakter nieodpłatny. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, jest zwolniony z odbywania tych praktyk.

 1. Organizacja zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 jest zgodna z organizacją roku akademickiego. Zasada ta nie dotyczy innych obowiązków uczestników studiów doktoranckich oraz zajęć fakultatywnych dla nich przeznaczonych.
 2. Program studiów doktoranckich określa:

1)     efekty kształcenia na studiach doktoranckich i warunki ich uzyskania, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, jak i wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich;

2)     harmonogram realizacji poszczególnych zadań niezbędnych do ukończenia studiów doktoranckich.

 1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunem naukowym albo promotorem może zwolnić doktoranta, który złożył pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem studiów, z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie.

§ 12

 1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii rady właściwej jednostki organizacyjnej UW oraz wydziałowej rady doktorantów, która wyraża opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. W razie braku wydziałowej rady doktorantów opinię wyraża właściwy organ samorządu doktorantów. Powołanie następuje spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na UW w jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie.
 2. Kadencja kierownika studiów doktoranckich trwa 4 lata. Rozpoczyna się nie później niż 1 stycznia roku następującego po wyborze władz Uniwersytetu.

§ 13

Kierownik studiów doktoranckich, w szczególności:

1)    kieruje realizacją programu studiów doktoranckich;

2)  przedstawia radzie jednostki organizacyjnej UW oraz Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich;

3)   informuje Rektora o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej UW:

a)   programie studiów doktoranckich,

b)   szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich;

4)   jest członkiem komisji rekrutacyjnej;

5)   przewodniczy komisji doktoranckiej;

6) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;

7)  zwalnia, w porozumieniu z opiekunem naukowym albo promotorem, doktoranta, który złożył pracę doktorską w terminie krótszym niż przewidziany programem studiów, z niektórych obowiązków przewidzianych w tym programie;

8)     przyznaje urlopy doktorantom;

9)     wyraża zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,

10)  wyraża zgodę na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań w instytucjach naukowych;

11)   zalicza zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 18 ust. 2 oraz w § 24 ust. 3;

12)   podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich;

13)   podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy doktorantów;

14)   podejmuje decyzję w sprawie wznowienia studiów;

15)   podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie w terminie wskazanym w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie.

§ 14

Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie uchwala Senat UW. Uchwałę Senatu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UW, nie później niż do dnia 30 kwietnia roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

§ 15

 1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta/doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego”.
 2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość opłaty za jej wydanie regulują odrębne przepisy.

Zasady odbywania studiów doktoranckich

§ 16

 1. Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.
 2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

1)     czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;

2)      sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

3)  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

może na wniosek doktoranta przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, łącznie nie dłużej jednak niż o jeden rok.

 1. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o dwa lata.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 dołącza się opinię opiekuna naukowego albo promotora określającą przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.
 3. Kierownik studiów doktoranckich może również przyznać doktorantowi urlop

1)     zdrowotny, ze względu na chorobę lub niesprawność;

2)      macierzyński albo ojcowski, z powodu narodzin dziecka;

3)      naukowy, przeznaczony na odbycie stażu w innej uczelni lub prowadzenie badań;

4)      okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.

 1. Urlop zdrowotny doktorant uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje kierownik studiów doktoranckich na podstawie dokumentacji medycznej lub opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 2. Urlop naukowy lub okolicznościowy doktorant może uzyskać po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów i na czas nie dłuższy niż jeden rok. Następny urlop może otrzymać po zaliczeniu kolejnego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może inaczej określić termin lub czas trwania urlopu.
 3. W okresie korzystania z urlopu doktorant zachowuje prawa uczestnika studiów doktoranckich, chyba że przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.
 4. Powrót doktoranta na studia po urlopie następuje na zasadach określonych przez kierownika studiów doktoranckich. Studia doktoranckie ulegają przedłużeniu o czas trwania urlopu. Doktorant po skończeniu urlopu jest na tym samym etapie studiów doktoranckich, na którym znajdował się przed rozpoczęciem urlopu.

10.  Okres studiów doktoranckich przedłuża się o okres odpowiadający wymiarowi urlopu macierzyńskiego albo ojcowskiego określonemu w odrębnych przepisach.

11.  Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie na zasadach ogólnych.

12.  W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 kierownik studiów doktoranckich może też zwolnić doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.

§ 17

 1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną UW. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może otrzymać doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w toku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego:

1)     uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2)     wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

 1. Stypendium doktoranckie przyznaje się na okres 12 miesięcy na wniosek doktoranta. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich.
 2. Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, wydaje zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW. Właściwy organ samorządu doktorantów wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewyrażenie opinii przez właściwy organ samorządu doktorantów w ciągu 14 dni od przedstawienia mu wniosku przez Rektora uważa się za pozytywną opinię.
 3. Stypendium przyznaje Rektor po zaopiniowaniu wniosku przez komisję doktorancką, zwaną dalej komisją. Komisję powołuje Rektor. W skład komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz co najmniej dwóch innych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz przedstawiciel doktorantów.
 4. Stypendium może być cofnięte na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na UW.

§ 18

 1. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika studiów i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego albo promotora, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu na stażu naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich, o ile doktorant nie uzyskał urlopu na czas tego pobytu.
 2. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż kierownik studiów doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym, umożliwić odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie lub wyrazić zgodę na ich zaliczanie w trybie eksternistycznym.

§ 19

 1. Doktorant może otrzymać na swój wniosek indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez Rektora. W indeksie odnotowuje się uczestnictwo doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, odbyte staże naukowe, a także okresowe opinie opiekuna naukowego albo promotora. Uczestnictwo doktoranta w seminariach, złożone egzaminy i zaliczenia, a także odbyte staże zostają odnotowane w informatycznym Systemie obsługi studiów.
 2. Doktorant, który ukończył ostatni rok studiów i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłat z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
 3. Rada jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia doktoranckie może zamknąć przewód doktorski, jeżeli doktorant nie przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie czterech lat od otwarcia tego przewodu. Okresu urlopów i przedłużeń studiów doktoranckich nie wlicza się do tego okresu.

§ 20

 1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:

1)     niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów;

2)     nierealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych;

3)     nieprzestrzegania przepisów obowiązujących na UW;

4)     niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej UW oraz Rektorowi.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora, za pośrednictwem kierownika studiów, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Od decyzji Rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesiona za pośrednictwem Rektora w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 21

 1. Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia ostatniego roku studiów, obrony pracy doktorskiej albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
 2. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, kierownik studiów doktoranckich wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

Prawa i obowiązki doktoranta związane z wykonywaniem pracy badawczej

§ 22

 1. Doktorant ma prawo do:

1)     korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na UW;

2)     otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków pozwalających sfinansować badania lub uzyskać stypendia krajowe i zagraniczne;

3)     uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje jednostka organizacyjna UW prowadząca studia doktoranckie;

4)   współfinansowania przez jednostkę organizacyjną UW prowadzącą studia doktoranckie lub UW w określonym wymiarze uczestnictwa w lektoratach przeznaczonych dla doktorantów prowadzonych na UW;

5)     współfinansowania przez UW w określonym wymiarze uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej UW może wyrazić zgodę, w miarę posiadanych przez jednostkę możliwości, na pokrycie doktorantowi kosztów badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.
 2. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy jednostki organizacyjnej UW, która prowadzi studia doktoranckie.
 3. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną UW prowadzącą studia doktoranckie udziału w pozwalających przygotowywać pracę doktorską konferencjach naukowych i kursach oraz zakupu aparatury, oprogramowania i materiałów potrzebnych do wykonywania badań. Zasady takiego dofinansowania przez jednostkę określa jej kierownik i przekazuje do wiadomości doktorantów i ich opiekunów oraz promotorów.

§ 23

 1. Doktorant jest obowiązany do postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, jak również do sumiennego realizowania programu studiów doktoranckich.
 2. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Doktorant jest obowiązany do udziału w zajęciach wynikających z programu studiów.
 4. Doktorant jest obowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na UW.

§ 24

 1. Doktorant jest obowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Doktorant jest obowiązany składać sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich na zasadach i w terminach ustalonych w szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich, o których mowa w § 10 pkt 3.
 3. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UW mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.
 4. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych wyznaczonych do prowadzenia przez doktoranta nie może przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta oraz jego opiekuna naukowego albo promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
 5. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych doktorantowi przysługuje wynagrodzenie. Doktorantowi, który pobiera stypendium doktoranckie nie przysługuje wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie.
 6. Za stypendium doktoranckie wobec niniejszego paragrafu uznaje się również zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Rada jednostki organizacyjnej Uw prowadzącej studia doktoranckie w porozumieniu z wydziałową radą doktorantów może ustalić, że za stypendium doktoranckie wobec niniejszego paragrafu uznaje się również inne stypendium przyznawane doktorantom w tej jednostce, przy czym nie może to dotyczyć stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej.
 7. Warunkiem samodzielnego prowadzenia przez doktoranta zajęć dydaktycznych jest zaliczenie zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne doktorantów i pozytywna ocena przynajmniej jednego semestru praktyk, o których mowa w ust. 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów podlegają również obowiązkowej ewaluacji ze strony studentów.

Pomoc materialna i socjalna dla doktorantów

§ 25

Doktorant ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW.

§ 26

Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo do pomocy materialnej w postaci korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UW.