Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska) > Rekrutacja

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/register/consent/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. życiorys
  3. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
  4. kwestionariusz osobowy
  5. kserokopia dowodu osobistego
  6. dwa zdjęcia
  7. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kwestionariusz osobowy można pobrać z podstrony: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/materialy-do-pobrania/

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać od 03.09.2016 do 01.10.2016 (12:00)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.