Dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz

 

Nazwa Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

 

Zakres kompetencji:
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej; średniowieczna filozofia języka; filozofia nowożytna (Leibniz)

 

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

Wykłady i ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

Wprowadzenie do filozofii (lektura tekstu klasycznego)

 

Seminaria prowadzone przez ostatnie lata:

Filozoficzne aspekty gramatyki i logiki średniowiecznej

Stefan Langton i filozofia końca XII wieku: krytyczna edycja tekstów

Wola i wolność w filozofii XII wieku

 

Tytuł pracy doktorskiej:
„Ewolucja fizycznej koncepcji substancji u G. W. Leibniza. Analiza logiczna tekstów”

 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
„Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej”

 

Ważniejsze prace z dorobku naukowego:
Książki:

• Leibniz. Wczesne pojęcie substancji, Białystok (Wyd. Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku) 1992.

• Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, wybór, opracowanie i wstęp, Warszawa (PWN) 2002.

• Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, Warszawa (Semper) 2008.

Wybrane artykuły:

- Gramatyk i rzeczywistość. ‘Significatum per se’ w filozofii języka Boecjusza z Dacji, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 36 (2000), s. 41-52.
- Ioannes Glogoviensis: The Modist Grammarian on the Boundary between the Middle Ages and the Renaissance, „Przegląd Tomistyczny”, IX (2003), s. 123-139.
- Modi significandi in Johannes Glogoviensis’ grammar, „Mediaevalia. Textos e estudos”, 23 (2004), s. 53-65.
- ‘Lasting’ in and Lasting of Speculative Grammar, w: Das Sein der Dauer Miscellanea Mediaevalia, Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, Hrsg.
Andreas Speer, Bd 34 (Walter de Gruyter) Berlin- New York, 2008, s.112-122.
- Was Conceptualist Grammar in Use at Cracow University?, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 6[41] 2008, s. 275-285.
- O błędnym przypisaniu Gramatyki Spekulatywnej Janowi Dunsowi Szkotowi, „Acta Mediaevalia” XXII (2009), s. 285-300.
- Etyczny i erotyczny wymiar gramatyki w XII wieku, w książce: Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej, Warszawa 2011, s. 517-525.