SYLABUS

STUDIA PODYPLOMOWE 2012/14

LOGIKA

1.       Logika. Historia. Podział

2.       Znak. Rodzaje znaków.

3.       Role wypowiedzi. Kategorie syntaktyczne.

4.       Defekty semiotyczne. Przyczyny nieporozumień.

5.       Paradoksy, antynomie logiczne. Definiowanie.

6.       Systematyzacja: klasyfikacja, typologia.

7.       Zdanie. Prawda. Formalizm.

8.       Język klasycznego rachunku zdań. Metoda zerojedynkowa.

9.       Tautologia. Prawa logiczne. Wynikanie logiczne.

10.   Wnioskowanie dedukcyjne.

11.   Wnioskowania uprawdopodobniające.

12.   Paralogizmy. Język klasycznego rachunku predykatów.

13.    Pojęcie zbioru. Podstawy teorii relacji.

14.   Ewolucja teorii naukowych.  Kilka pojęć metalogicznych.

15.   Elementy erystyki.

Uwaga: Niektóre z wymienionych tematów filozofii teoretycznej rozciągnęły się na więcej niż jedno spotkanie; stąd tematów (12) jest mniej, niż spotkań (15).

 

Literatura

1.       Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa

2.       B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN, Warszawa

3.       J.J. Jadacki, Spór o granice języka, Semper, Warszawa

Forma zaliczenia

Rozmowa indywidualna składająca się z części teoretycznej i praktycznej.

Efekty kształcenia:

1.       Znajomość kanonu logiki i podstawowych jej metod.

2.       Wzrost zdolności krytycznego myślenia.

3.       Podniesienie świadomości językowej.

 

FILOZOFIA TEORETYCZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ONTOLOGII

1.       Ontologia a metafizyka i filozofia – definicje, rys historyczny.

2.       Pojęcie istnienia – Jadacki, Przełęcki, Quine.

3.       Istnienie a nauka – Wittgenstein, Sady

4.       Teoria przedmiotów M. Borowskiego.

5.       Problemy z uprzedmiotowieniem wartości i świadomości.

6.       Realizm. Problem powszechników – Jadacki.

7.       Reizm – Kotarbiński, Augustynek.

8.       Historia pojęcia materii.

9.       Ontologia a logika – Łukasiewicz, Leśniewski

10.   Teoria trzeciego świata Poppera.

11.   Determinizm naukowy i metafizyczny .

12.   Ontologie post-kantowskie.

Uwaga: Niektóre z wymienionych tematów filozofii teoretycznej rozciągnęły się na więcej niż jedno spotkanie; stąd tematów (12) jest mniej, niż spotkań (15).

 

Literatura

1.       J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska, Co istnieje, PETTIT, Warszawa 1996

2.       Wybrane teksty Ajdukiewicza, Czeżowskiego, Łukasiewicza, Poppera, Wittgensteina,  i in.

Forma zaliczenia

Egzamin ustny

Efekty kształcenia

1.       Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami ontologii i klasycznymi próbami ich rozwiązania.

2.       Wzrost umiejętności rozwiązywania samodzielnie postawionych problemów ontologicznych.

 

FILOZOFIA TEORETYCZNA – WYBRANE ZAGADNIENIA Z EPISTEMOLOGII

1.      Współczesne metody myślenia – Bocheński

2.      Zdrowy rozsądek a teoria wiedzy. Zdroworozsądkowy realizm – Popper.

3.      Nauka a metafizyka. Kryteria demarkacji.

4.      Epistemologia bez podmiotu poznania – Popper.

5.      Problem indukcji.

6.      Wiedza a problem psychofizyczny. Interakcjonizm.

7.      Filozoficzne implikacje twierdzenia Goedla.

8.      Krytyka historycyzmu.

9.      Język a poznanie – Ajdukiewicz, Condillac.

10.  Fizyka i kanonika Epikura.

11.  Fizyka i etyka Epikura.

12.  Leonardo da Vinci jako filozof. Poznanie a tożsamość. – Jaspers.

Uwaga: Niektóre z wymienionych tematów filozofii teoretycznej rozciągnęły się na więcej niż jedno spotkanie; stąd tematów (12) jest mniej, niż spotkań (15).

 

Literatura

 

1.       K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 1995

2.       J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W Drodze, 1998

3.       K. Popper, Wiedza obiektywna, PWN, Warszawa 1999

4.       K. Popper, Domysły i refutacje, PWN, Warszawa 2000

5.       K. Popper, Krytyka historycyzmu, PWN, Warszawa 1999

6.       S. Krajewski, Twierdzenie Goedla i jego interpretacje filozoficzne, Wydawnictwo UW, Warszawa

7.       A. Krokiewicz, Nauka Epikura, Aletheia, Warszawa 2000

 

Forma zaliczenia

Egzamin ustny

Efekty kształcenia

1.       Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami epistemologii i klasycznymi próbami ich rozwiązania.

2.       Wzrost umiejętności rozwiązywania samodzielnie postawionych problemów  epistemologicznych.