Strona Główna > Wydział > Komisja Dydaktyczna > Regulamin Komisji Dydaktycznej

Regulamin Komisji Dydaktycznej

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie
uchwalenia Regulaminu Komisji Dydaktycznej

1. Działając  na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały nr 41/2013 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW uchwala niniejszym Regulamin Komisji Dydaktycznej, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KOMISJI DYDAKTYCZNEJ
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

§ 1

1. W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą: wicedyrektor Instytutu Filozofii ds. studenckich, kierownicy wszystkich kierunków, specjalności i trybów studiów prowadzonych w Instytucie oraz kierownicy Zakładów.

2. W skład Komisji wchodzi ponadto trzech przedstawicieli studentów oraz dwóch przedstawicieli doktorantów Instytutu Filozofii powołanych przez Radę Naukową IF. Kandydatury studentów i doktorantów zgłaszają zarządy odpowiednich samorządów.

3. Rada Naukowa IF w czasie trwania kadencji Komisji może powołać dodatkowych członków Komisji bez ograniczeń co do ich liczby i afiliacji. Dodatkowi członkowie mogą zrezygnować z członkostwa lub być odwoływani przez Radę Naukową IF w każdym czasie.

4. Przewodniczącym Komisji jest z urzędu wicedyrektor Instytutu Filozofii ds. studenckich.

5. Przewodniczący Komisji wyznacza Sekretarza Komisji.

§ 2

1. Cała Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji lub w trybie obiegowym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i innych serwisów internetowych.

2. Przewodniczący Komisji najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie, miejscu i porządku obrad. Uzupełnienia porządku obrad danego posiedzenia może dokonać każdy z członków Komisji aż do rozpoczęcia tego posiedzenia.

3. W obradach uczestniczyć mogą osoby spoza składu Komisji, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji lub delegowane przez Przewodniczącego Rady Naukowej IF. Osoby takie nie mają prawa głosu.

4. Obradami Komisji kieruje Przewodniczący albo osoba przez niego wyznaczona spośród członków Komisji.

5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  połowy członków Komisji.

6. Komisja może podejmować uchwały na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przy czym głos oddaje się przez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej  Sekretarza Komisji we wskazanym przez  Przewodniczącego Komisji terminie. Do podjęcia uchwały  niezbędne jest oddanie głosów przez połowę członków Komisji.

7. W razie oddania równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

8. Z przebiegu obrad Komisji sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie sporządza Sekretarz Komisji. Prawo wnoszenia poprawek do sprawozdania mają wszystkie osoby obecne podczas posiedzenia Komisji nim objętego. Poprawki wnosi się do Sekretarza Komisji pocztą elektroniczną. Przewodniczący Komisji zatwierdza sprawozdanie po poprawkach i przekazuje członkom Komisji, Przewodniczącemu Rady Naukowej IF oraz Dyrekcji IF. Sprawozdania z posiedzeń Komisji są udostępniane członkom Rady Naukowej IF podczas posiedzeń Rady.

9. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć Zespoły Redakcyjne i wskazać ich Koordynatorów celem przygotowania raportów i wniosków wymaganych odrębnymi przepisami lub powstających z inicjatywy Komisji.

§ 3

1. Przewodniczący Komisji powołuje Zespoły Oceniające, liczące  nie mniej niż dwie osoby, wskazuje Koordynatora każdego Zespołu i zakres przedmiotów i pracowników[1] podlegających ocenie Zespołu, oraz termin dokonania oceny i formę oczekiwanego sprawozdania. Suma zakresów obejmuje wszystkich pracowników Instytutu prowadzących zajęcia dydaktyczne i wszystkie przedmioty na wszystkich kierunkach, specjalnościach i trybach studiów, dla których Instytut jest jednostką macierzystą.

2. W skład każdego Zespołu Oceniającego wchodzą z urzędu Kierownicy zakładów, których pracownicy (lub prowadzone przez nich przedmioty) wchodzą w zakres oceny tego Zespołu.

3. Zadania Zespołów Oceniających, we wskazanych zakresach, są następujące:

1) nadzór nad poprawnością i kompletnością sylabusów oraz metadanych przedmiotów wprowadzanych do systemu USOS w okresie konstruowania oferty dydaktycznej na kolejny rok akademicki;

2) ocena dopasowania formy zajęć i wykorzystywanych metod dydaktycznych do efektów kształcenia zdefiniowanych dla poszczególnych przedmiotów;

3) ocena narzędzi weryfikacji efektów kształcenia;

4) ocena prawidłowości sekwencji przedmiotów w ramach ocenianego zakresu; w szczególności tego, czy warunki wstępne zdefiniowane dla ocenianych przedmiotów są osiągalne na danym etapie studiów;

5) kontrola wypełnienia minimalnych limitów miejsc na zajęciach po pierwszej turze a przed drugą turą rejestracji na zajęcia;

6) analiza wyników studenckich i doktoranckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem czynników wymienionych w § 18 ust. 2 Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz formułowanie wniosków w sprawie przeprowadzenia rozmowy z pracownikami osiągającymi niezadowalające wyniki, o których mowa w § 18 ust. 3 Wydziałowego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia;

7) ocena obsady zajęć dydaktycznych.

4. Zadania te mają charakter cykliczny; powinny być wykonywane w każdym roku akademickim.

5. Zespół Oceniający bierze pod uwagę m.in.: informacje zawarte w systemie USOS, ankiety studenckie i doktoranckie oraz dokumentacje zaliczeniowe dostarczone przez prowadzących przedmioty. Koordynator Zespołu Oceniającego ma prawo w każdym czasie prosić prowadzących przedmioty o dokumentację lub wyjaśnienia za dwa ostatnie lata akademickie. Prowadzący mają obowiązek udostępnić tę dokumentację lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni.

6. Tryb pracy Zespołów Oceniających określają ich Koordynatorzy w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji, z tym, że zadania, które nie mają określonego innego terminu wykonania powinny być wykonane najpóźniej do końca I semestru roku akademickiego następującego po roku akademickim podlegającym ocenie.

§ 4

Zadania całej Komisji obejmują w szczególności:

1. Przeglądy programów kształcenia i planów studiów na wszystkich kierunkach, specjalnościach i trybach oraz sporządzanie pisemnych wniosków z tych przeglądów zgodnie z § 5 Wydziałowego systemu  zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz z uwzględnieniem wniosków i raportów Zespołów Oceniających, a w szczególności:

1) ocena stopnia pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty kształcenia zdefiniowane dla poszczególnych przedmiotów;

2) ocena prawidłowości sekwencji przedmiotów w skali całego kierunku.

2. Inicjowanie prac nad utworzeniem nowych i modyfikacją obecnie prowadzonych w Instytucie Filozofii kierunków studiów (co obejmuje modyfikację przyjętych opisów efektów kształcenia) oraz opiniowanie wniosków innych ciał kolegialnych lub pojedynczych osób w tych sprawach.

3. Opiniowanie propozycji oferty dydaktycznej Instytutu. Tryb opiniowania propozycji oferty dydaktycznej jest następujący: nie później niż na miesiąc przed datą ostatniego posiedzenia Rady Naukowej IF przypadającego przed terminem, w którym oferta dydaktyczna na kolejny semestr powinna zostać podana do wiadomości studentów, Dyrektor Instytutu przekazuje Przewodniczącemu Komisji propozycję oferty dydaktycznej. Propozycja sporządzana jest w formie tabeli z podziałem zajęć na stopnie i lata studiów, przedmioty obowiązkowe i fakultatywne oraz kategorie zajęć fakultatywnych, z uwzględnieniem zaliczenia przedmiotów do pensum dydaktycznego prowadzących oraz ewentualnych kosztów prowadzenia zajęć. Komisja w ciągu dwóch tygodni przekazuje Dyrektorowi uwagi do propozycji. Dyrektor przedstawia Radzie Naukowej IF do zatwierdzenia listę seminariów, wykładów monograficznych i translatoriów.

4. Ustalanie przypisania przedmiotów obowiązkowych do zakładów, grup zakładów lub kategorii pracowników oraz zasad przypisywania punktów ECTS do przedmiotów.

5. Wykonywanie innych zadań nałożonych na Komisję Regulaminem Studiów na UW, uchwałami Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Rady Naukowej IF, w tym konsultowanie planu hospitacji przekazanego przez Dyrektora Instytutu.

6. Konsultowanie projektów wszelkich uchwał i decyzji władz Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Instytutu Filozofii wykraczających poza zakres określony w ust. 1-5 powyżej, na uzasadnione żądanie tychże władz, w tym konsultowanie zakupów dokonywanych na potrzeby dydaktyki, zamawiania zajęć prowadzonych przez osoby nie będące pracownikami Instytutu oraz opiniowanie kandydatur do nagród za osiągnięcia dydaktyczne.

7. Przekazywanie Dyrekcji i Przewodniczącemu Rady Naukowej IF wniosków i sugestii w sprawach związanych z dydaktyką prowadzoną w Instytucie, w których Komisja uzna za celowe sformułowanie takich wniosków i sugestii.


[1] Ocenie podlegają również zajęcia usługowe prowadzone przez pracowników IF na innych wydziałach w stopniu, w jakim jest to możliwe na podstawie uzyskanych z tych wydziałów danych.

Regulamin Komisji Dydaktycznej IF UW