Strona Główna > Wydział > Misja i strategia

Misja i strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady WFiS nr 40/2013 z dnia 25.06.2013 roku

Wydział Filozofii i Socjologii potwierdza swoje przywiązanie do podstawowych celów i wartości zawartych w misji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjmuje wyznaczone kierunki strategii Uniwersytetu Warszawskiego, podejmując działania podnoszące poziom nauczania, zwiększające efektywność badań naukowych i usprawniające zarządzanie Wydziałem.

Wydział Filozofii i Socjologii, opierając się na własnej tradycji, dorobku filozofii i socjologii polskiej oraz światowej, dąży do prowadzenia badań, rozwijania teorii i nauczania na najwyższym poziomie.

Wydział Filozofii i Socjologii swoje najważniejsze cele realizuje z udziałem całej wspólnoty uczonych, studentów, doktorantów i pracowników dbając o upowszechnianie wiedzy o wspólnych i indywidualnych osiągnięciach dydaktycznych, naukowych i o prowadzonych aktualnie badaniach.

Łącząc dydaktykę i badania naukowe Wydział dąży do podnoszenia jakości kształcenia poprzez angażowanie najlepszych studentów i doktorantów do badań i projektów realizowanych na Wydziale. Łączenie dydaktyki i badań naukowych ma przygotować studentów do samodzielnej pracy badawczej, wzbogacić proces badawczy o interpretacje wnoszone przez doktorantów i studentów, uczyć współpracy w rozwiązywaniu interesujących obie strony problemów badawczych.

Ważnym składnikiem misji obu Instytutów wchodzących w skład Wydziału jest podejmowanie wyzwań związanych z rozwojem filozofii i socjologii w Polsce i na świecie. Członkowie Wydziału stworzyli środowisko otwarte na nowe idee, teorie i metody podejmujące badania nowych zjawisk, zdolne do krytycznej refleksji i obecne w życiu publicznym Dążeniem Wydziału jest utrzymanie i doskonalenie tego stanu rzeczy, zachowanie i rozwijanie kontaktu z nauką światową, dalsza stymulacja pracowników do udziału w międzynarodowych badaniach i do publikowania w czasopismach o światowej renomie. Sprzyja temu aktywność w rozwijaniu współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, w utrzymywaniu efektywnych związków z unijnymi uczelniami i instytucjami, troska o pozyskiwanie grantów na badania, a w ich realizacji uwzględnianie udziału studentów. Rozwój innowacyjnych badań naukowych, znaczące publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń ekspertów i specjalistów jak również obecność w życiu publicznym, to wszystko właściwości Wydziału, które mają sprawić, iż nasi absolwenci będą ludźmi przygotowanymi do aktywności zawodowej w szybko zmieniającym się świecie, a nadto zdolnymi do tego, by w sposób krytyczny, ale wsparty rzetelnymi argumentami angażować się w publiczne debaty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW
Dr hab. Krzysztof Koseła, Prof. UW

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady WFiS nr 40/2013 z dnia 25.06.2013 roku

STRATEGIA WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
NA LATA 2012-2016

Strategia opracowana przez pracowników Wydziału odzwierciedla wysiłki filozofów i socjologów, którzy pracując na jednym Wydziale tego samego Uniwersytetu wyznaczyli własną listę spraw wymagających podjęcia, problemów czekających na rozwiązanie w najbliższej przyszłości. Postawieni przed zadaniem zidentyfikowania najpilniejszych i niezbędnych działań pomyśleli przede wszystkim o tym, co ogranicza ich wysiłki dydaktyczne i przedsięwzięcia badawcze. Głosy dochodzące z dwóch Instytutów zostały zebrane, zestawione, uporządkowane w stopniu zachowującym intencje i plany autorów. W niniejszej strategii zostały spisane najważniejsze cele na kadencję 2012 – 2016 i lata niewiele późniejsze.

Cele główne:

1. Osiągnięcie pozycji ośrodka badań filozoficznych, społecznych i interdyscyplinarnych wiodącego w kraju i liczącego się za granicą, oferującego pracownikom dobre warunki pracy, zapewniającego możliwość stałego rozwoju i godziwe wynagrodzenie, będącego pożądanym partnerem wspólnych badań dla ośrodków badawczych w kraju i za granicą.
2. Kształcenie kadry badawczej i dydaktycznej na skalę co najmniej ogólnopolską.
3. Kształcenie studentów z całej Polski, a także z zagranicy według programu: efektywnego, bogatego, uwzględniającego potrzeby rynku pracy, osobiste zainteresowania oraz poznawcze zdolności studentów.
4. Służenie społeczeństwu aktualną wiedzą ekspercką z dziedziny filozofii i socjologii.

Działania:
– Razem z IFiS PAN, w ramach powołanego wspólnie Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych (zob. niżej Cele operacyjne I.A.) podjęte zostaną starania o uzyskanie statusu pozwalającego na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe i funduszy innowacyjnych.
– Władze Wydziału dokładają starań, by stan zatrudnienia dopasować do zadań dydaktycznych i badawczych w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym i uchwał przyjętych przez Senat UW w roku 2012, zmieniających istotnie warunki pracy na uczelni.
– Stworzenie systemu zachęt do publikowania w renomowanych pismach specjalistycznych.
– Wspieranie starań pracowników i studentów o uzyskanie grantów krajowych i europejskich (udzielanie pomocy w zakresie redakcji wniosków i pomoc językowa)
– Wspierane powstawania międzyzakładowych zespołów badawczych, zwłaszcza zespołów tworzonych wespół z IFiS PAN w ramach Centrum Zaawansowanych badań Humanistycznych i Społecznych.
– Rozwijanie współpracy w ramach programu Erasmus służącej nie tylko wysyłaniu naszych studentów, ale także przyjmowaniu studentów z partnerskich uczelni.
– Działania informujące o angielskojęzycznych studiach na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Zajęcia w języku angielskim staną się atrakcyjną opcją dla zagranicznych studentów programu Erasmus.
– Spośród pracowników istniejących już w IF UW pracowni zostali powołani koordynatorzy zagranicznej współpracy dla stref językowych: anglojęzycznej, niemieckojęzycznej i francuskojęzycznej.
– Priorytetem na Wydziale jest wspieranie nowatorskich badań i innowacji dydaktycznych (zob. niżej: Cele uzupełniające).

Cele uzupełniające:

Kształcenie wysokiej klasy specjalistów na rynek pracy nieakademickiej Socjologów:
– znawców instytucji i procesów społecznych,
– rzetelnych i kompetentnych pracowników instytucji państwowych, samorządowych i in.
– liderów życia społecznego, zdolnych do kierowania jego instytucjami.

Działania:
– Wspieranie tych form innowacji dydaktycznych na pierwszym i drugim stopniu nauczania, a także studiów podyplomowych, które wymagają od studentów i uczestników samodzielnej pracy, kształtując umiejętność wykorzystania warsztatu socjologa w różnych sektorach życia publicznego.
– włączanie zewnętrznych interesariuszy w proces tworzenia programów nauczania.

Filozofów:
– nauczycieli, wydawców, redaktorów, tłumaczy, copywriterów, a także bioetyków oraz specjalistów zajmujących się procesami poznawczymi i strukturami motywacyjnymi.

Działania:
– monitorowanie specjalizacji nauczycielskiej, identyfikacja jej silnych i słabych stron
– rewitalizacja specjalizacji edytorsko-translatorskiej
– rozwijanie studiów podyplomowych (wspomaganie rozwoju zawodowego na rynku nauczycieli, wydawców, redaktorów)
– włączanie zewnętrznych interesariuszy w proces tworzenia programów nauczania.

Cele operacyjne:

I. Osiągnięte w obu Instytutach

A. Powołanie Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych (dokonane w roku akademickim 2012/13)
B. Reforma programów studiów I i II stopnia (dostosowanie do KRK)
C. Reforma programu studiów doktoranckich (dostosowanie do KRK)
Przy czym, w IS zwiększono liczbę warsztatów i zajęć o charakterze praktycznym (Dokonane w roku akademickim 2012/2013)
D. Reforma systemu stypendialnego dla uczestników studium doktoranckiego, określająca warunki pobierania stypendium w powiązaniu z obciążeniami dydaktycznymi (dokonana w obu Instytutach w poprzednich latach)
E. Powiększenie zasobów w zakresie prestiżowych serii i wydawanych czasopism przez:
– przejęcie przez IF międzynarodowej serii Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities
– objęcie Filozofii Nauki indeksowaniem przez Thomson Reuters (Arts and Humanities citation index) i Elsevier (Scopus)
– uzyskanie przez IS statusu współwydawcy czołowego kwartalnika Studia Socjologiczne

II. Osiągnięte lub w trakcie realizacji w zależności od Instytutu

A. Utworzenie studiów prowadzonych po angielsku
B. Utworzenie studiów interdyscyplinarnych
C. Restrukturyzacja studiów niestacjonarnych

W Instytucie Filozofii
– funkcjonują już dwustopniowe studia Philosophy of Being, Cognition and Value
– od roku akademickiego 2013/2014 zaczną funkcjonować nowe kierunki studiów interdyscyplinarnych: kognitywistyki i bioetyki
– od roku akademickiego 2013/2014 studia niestacjonarne będą funkcjonować zgodnie z wprowadzonym nowym wymiarem godzin i zgodnie z nowym cennikiem

W Instytucie Socjologii
– utworzony zostanie wspólnie z IFiS PAN program studiów prowadzonych w języku angielskim
– w IS zostaną podjęte działania zmierzające do utworzenia wspólnie z innymi wydziałami UW interdyscyplinarnego programu studiów magisterskich
– w IS postępuje restrukturyzacja studiów niestacjonarnych w takim zakresie, w jakim wymaga tego opłacalność ekonomiczna.
Działania w Instytucie Socjologii:
– Zespół złożony w z pracowników IS UW i IFiS PAN wypracuje program ww. studiów i ich ramy instytucjonalne, przyjęte przez Rady Naukowe obu Instytutów.
– Prowadzone są rozmowy z dyrekcją Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW na temat możliwości prowadzenia wspólnego programu studiów magisterskich z IS UW. W zależności od rezultatów tych rozmów powstanie międzywydziałowy zespół, który opracuje program i ramy instytucjonalne ww. studiów, przyjęty przez Rady Naukowe współtworzących go Instytutów. Podobne rozmowy prowadzone będą z Wydziałem Nauk Ekonomicznych.
– Program Studium Ewaluacji Programów Społecznych i jego poszczególnych zajęć został dostosowany do Krajowych Ram Kwalifikacji.

Działania w obu Instytutach:
– Na bieżąco monitorowana jest opłacalność ekonomiczna każdego programu studiów niestacjonarnych.
– Do korekty programów studiów niestacjonarnych zostaną wykorzystane wyniki badań nad losami absolwentów.

III. Do osiągnięcia w najbliższej czterolatce:

1. Zwiększenie integracji w dziedzinie badań naukowych z IFiS PAN w ramach powołanego w 2013 roku Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych.
2. Intensyfikacja badań naukowych i zwiększenie rozpoznawalności WFi S UW na arenie międzynarodowej.
3. Zwiększenie rozpoznawalności wśród maturzystów zarówno z Warszawy i województwa mazowieckiego, jak i spoza województwa mazowieckiego oraz – w wypadku studiów II i III stopnia – wśród studentów posiadających licencjat (magisterium) z innej dyscypliny niż filozofia / socjologia.
4. Zwiększenie stopnia satysfakcji absolwentów i ich identyfikacji z WFiS UW.
5. Dostosowanie zatrudnienia do potrzeb dydaktycznych i badawczych w każdym z dwóch Instytutów Wydziału.
6. Zahamowanie spadku liczby ‘usługowych zajęć dydaktycznych’ realizowanych dla innych wydziałów UW.
7. Modernizacja Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF
8. Porządkowanie i rozwój infrastruktury WFiS UW

Działania: Do celu 1.
W roku akademickim 2012/2013 został powołany inicjatywny zespół, który przygotował umowę i określił zakres działalności Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych. Powołano Centrum i wybrano Zarząd oraz Radę. Utworzono 7 zespołów tematycznych, w skład których weszli pracownicy WFiS UW i IFiS PAN. Zadaniem zespołów będzie zidentyfikowanie wiodących kierunków badawczych o międzynarodowym znaczeniu i przygotowanie projektów dalszych wspólnych badań.

Do celu 2.
2.1. Stworzono program zachęt do publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu. Elementami systemu zachęt jest m.in.:
a. dofinansowywanie korzystania z profesjonalnych obcojęzycznych serwisów korektorskich;
b. wprowadzenie mechanizmu premiowania osiągnięć naukowych (‘stypendia dziekańskie’ w 2013 roku);
c. zawieranie umów z międzynarodowymi wydawnictwami naukowymi na publikacje książek pracowników WFiS UW.
2.2. Stworzono zachęty do pozyskiwania finansowych środków na realizację badań i ułatwienia dla osób przygotowujących wnioski grantowe. Na liście działań znajdują się:
a. szkolenia/warsztaty dla pracowników planujących złożenie wniosku grantowego;
b. utworzenie platformy dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami (od roku 2013)
2.3. Podjęto starania o poszerzenie międzynarodowej współpracy – indywidualnej, grupowej i instytucjonalnej. Wskaźnikiem realizacji tego celu jest zwiększanie liczby pożądanych
interakcji –wspólnych konferencji z zagranicznymi ośrodkami, przyjazdów visiting professors, wymiany ‘post-doków’, i in.

Do celu 3.

Przygotowano akcję promocyjną dotyczącą oferty dydaktycznej studiów I stopnia dla liceów w całej Polsce oraz oferty dydaktycznej studiów II i III stopnia, adresowanej do absolwentów innych wydziałów UW oraz innych uczelni w całej Polsce. Przykładami podejmowanych działań są:
a. powołanie koordynatorów promocji (już działają)
b. przygotowanie materiałów promocyjnych (działanie stałe)
c. współpraca z Samorządem Studentów w moderowaniu portali społecznościowych (już wdrożone)
d. wsparcie organizacyjne studentów przyjezdnych (od roku 2013)
e. wykłady i warsztaty dla licealistów prowadzone przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych (już działają).

Do celu 4.

4.1. Podjęto starania zmierzające do poprawy jakości kształcenia. Są to działania stałe, zaś wskaźnikiem realizacji celu jest poprawa wyników ankiet. Przykładami działań są:
a. monitorowanie sylabusów pod kątem odpowiedniego zdefiniowania ważnych elementów: efektów kształcenia, treści programowych, warunków zaliczenia, spójności między różnymi modułami itp.
b. analiza studenckich ankiet oceny pracowników (studenckiej ewaluacji zajęć)
c. hospitacje niektórych zajęć przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia, kierowników zakładów, opiekunów naukowych itp.
4.2. Na Wydziale aktywnie działa Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia, który przygotował Wydziałowy System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Działania wymienione wyżej w p. 4.1. spełniają standardy wyznaczone przez ten System.
4.3. Planowane jest monitorowanie i wspieranie karier absolwentów. Będą to działania stałe; wskaźnikiem realizacji celu będzie wzrost liczby pożądanych interakcji. Przewidziane działania to m.in.:
a. umowy zawierane z innymi ośrodkami w sprawie stażów podoktorskich
b. zorganizowanie i wspieranie „klubu absolwenta”, angażowanie absolwentów w działania na rzecz WFiS UW
c. stworzenie bazy danych karier absolwentów i systemu automatycznego informowania ich o ważnych wydarzeniach w WFiS UW
d. organizowanie dorocznych spotkań absolwentów
e. odnotowywanie i dokumentowanie zaistniałych działań i interakcji

Do celu 5.

5.1. Systematyczna coroczna weryfikacja listy proponowanych konwersatoriów, seminariów, seminariów badawczych, translatoriów, warszatów i wykładów monograficznych. Przykłady działań tego typu:
a. monitorowanie obsady zajęć usługowych
b. monitorowanie wykorzystania kadry pod kątem realizacji pensum, dostępności dla studentów i obciążenia dodatkowymi pracami o charakterze administracyjnym
Do celu 6.

Wprowadzono monitorowanie jakości zajęć usługowych przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia. Jest to działanie stałe; wskaźnikiem realizacji celu jest wzrost liczby zajęć usługowych, a co najmniej zahamowanie spadku liczby zajęć realizowanych dla innych wydziałów UW. Przykładami działań tego typu są:
a. sprawdzanie, czy zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone przez pracowników Wydziału nie stanowią wewnętrznej konkurencji dla zajęć usługowych, które Wydział mógłby oferować
b. monitorowanie zajęć ogólnouniwersyteckich prowadzonych przez pracowników Wydziału ze względu na wielkość grup (dużych grup studentów z jednej jednostki)
c. przygotowywanie propozycji autorskich zajęć specjalistycznych
d. nagradzanie pracowników za przygotowanie takich propozycji

Do celu 7.

Rozpoczęto modernizację Połączonych Bibliotek WFiS, IFiS PAN i PTF (dalej zwanych Biblioteką) w celu wzmocnienia pozycji Biblioteki jako wiodącej na terenie Europy Środkowo- Wschodniej instytucji gromadzącej i udostępniającej literaturę z dziedziny filozofii i socjologii. Biblioteka stanie się placówką lepiej służącą pracom badawczym; nadto zdynamizowaniu ulegnie jej aktywnośc w zakresie popularyzacji w społeczeństwie – zwłaszcza zaś wśród młodzieży – filozofii i socjologii oraz odpowiadających im kierunków studiów.
Cel ten zostanie osiągnięty przez:

a. racjonalizację działu informacji naukowej, który będzie wspomagać projekty badawcze realizowane przez pracowników;
b. racjonalizację działu dokumentacji dokonań polskich filozofów i socjologów;
c. większe wyprofilowanie księgozbioru w celu dopasowania zasobów Biblioteki do kierunków badań prowadzonych w WFiS UW, IFiS PAN oraz w Centrum Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych;
d. scalenie i modernizację powierzchni magazynowych, dostosowanie czytelni do nowych zadań i racjonalizację zatrudnienia (dostosowanie zakresów obowiązków pracowników do nowych funkcji, przegląd stanowisk pracy);
e. wyznaczenie Bibliotece zadań promocyjnych i badawczych w dziedzinach rozwijanych na WFiS UW, w IFiS PAN i PTF (organizowanie wystaw, konferencji, warsztatów itp.)

Do celu 8.

Kontynuowane są intensywne prace budowlane zabiegi u władz Uniwersytetu Warszawskiego, których intencją jest doprowadzenie w nieodległej przyszłości do tego, że:
a. wszyscy pracownicy i wszyscy studenci Wydziału Filozofii i Socjologii będą pracować i uczyć się tylko w dwóch budynkach, tj. w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 3 oraz w budynku przy ulicy Karowej 18. Cel ten zostanie osiągnięty po przejęciu przez Wydział w użytkowanie wszystkich pomieszczeń w budynku przy Krakowskim Przedmieściu 3, oraz po przejęciu w administrację budynku przy ul Karowej 18;
b. wszystkie zakłady obu Instytutów będą miały samodzielne powierzchnie dla zakładowych spotkań, zaś zajęcia ze studentami wszystkich stopni będą się odbywać w salach dydaktycznych, a nie w pomieszczeniach zakładowych;
c. zajęcia w Instytucie Filozofii wrócą do rytmu dwugodzinnego, dzięki czemu studenci Instytutu Socjologii będą mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w Instytucie Filozofii i vice versa.
d. Wydział będzie miał chociaż jedną reprezentacyjną salę na uroczyste spotkania, duże wykłady i imprezy naukowe
e. Budynek przy Krakowskim Przedmieściu 3 stanie się wizytówką Wydziału Filozofii i Socjologii UW bez względu na przyszłość inwestycji przy ulicy Furmańskiej na Powiślu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW
Dr hab. Krzysztof Koseła, Prof. UW

Do pobrania:
Uchwała Rady WFiS nr 40 z 25-06-2013
Uchwala Rady WFiS nr 40 z 25-06-2013 załącznik nr 1
Uchwala Rady WFiS nr 40 z 25-06-2013 załącznik nr 2