Ramowy Program Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Program dla słuchaczy rozpoczynających studia od 1 października 2012

Uchwała nr 15-2012 Rady WFiS w sprawie programu Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Program dla słuchaczy rozpoczynających studia od 1 października 2010 i wcześniej

Szczegółowy (problemowy) program poszczególnych zajęć ma charakter autorski i zostanie opracowany we współpracy osób prowadzących zajęcia z Kierownikiem Studium, z uwzględnieniem poniższego ramowego układu problemowego.

A.      Ramowy program uwzględnia:

  • specyfikę różnych kwestii i dyscyplin filozoficznych,
  • stopień trudności
  • proporcje między różnymi zajęciami Studium, które w optymalnym stopniu umożliwią słuchaczom samodzielną prezentację tych problemów w szkołach.

B.      Zakres czasowy Studiów:

Studium trwa cztery semestry, 454 godziny dydaktyczne.

C.      Tryb zajęć:

Zajęcia odbywają się w sesjach sobotnich.

I semestr:

15 sesji, po 8 godzin – razem 120 godzin

II semestr:

15 sesji, po 8 godzin – razem 120 godzin

III semestr:

15 sesji (10 sesji po 8 godzin i 5 sesji po 6 godzin) – razem 110 godzin

IV semestr:

15 sesji (7 sesji po 8 godzin i 8 sesji po 6 godzin) – razem 104 godzin

D.      Program obejmuje następujące przedmioty:

Nazwa przedmiotu Ilość godz.
Historia filozofii 90 godzin
Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii teoretycznej

(ontologia, metafizyka i teoria poznania)

60 godzin
Wybrane zagadnienia z logiki i semiotyki logicznej 30 godzin
Wybrane zagadnienia z filozofii praktycznej

(aksjologia ogólna, etyka, estetyka, filozofia polityki)

90 godzin
Metodyka nauczania filozofii 50 godzin
Analiza tekstu filozoficznego 44 godzin
Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii 30 godzin
Wybrane zagadnienia antropologii filozoficznej i filozofii kultury 30 godzin
Wybrane zagadnienia filozofii nauki 30 godzin
RAZEM 454 godziny

E.      Rozkład godzin w poszczególnych semestrach będzie następujący:

Nazwa przedmiotu Ilość godz.

I semestr:

Historia filozofii 30 godz.
Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii teoretycznej 30 godzin
Wybrane zagadnienia z logiki i semiotyki logicznej 30 godzin
Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii praktycznej 30 godzin
RAZEM 120 godz.

II semestr:

Historia filozofii 30 godzin
wybrane zagadnienia z zakresu filozofii praktycznej 30 godzin
wybrane zagadnienia z zakresu filozofii teoretycznej 30 godzin
metodyka nauczania filozofii 30 godzin
RAZEM 120 godzin

III semestr:

historia filozofii 30 godzin
wybrane zagadnienia z zakresu filozofii praktycznej 30 godzin
metodyka nauczania filozofii 20 godzin
analiza tekstu filozoficznego 30 godzin
RAZEM 110 godzin

IV semestr:

wybrane zagadnienia współczesnej filozofii 30 godzin
wybrane zagadnienia antropologii filozoficznej i filozofii kultury 30 godzin
wybrane zagadnienia filozofii nauki 30 godzin
analiza tekstu filozoficznego 14 godzin
RAZEM 104 godzin

F.      Metody studiowania:

  • problemowe zajęcia grupowe typu warsztatowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki problematyki filozoficznej,
  • prezentacje lekcji o tematyce filozoficznej,
  • prezentacje alternatywne głównych problemów w podstawowych dziedzinach i kwestiach filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji,
  • aranżowanie dyskusji określonych zagadnień filozoficznych,
  • kształcenie samodzielności w rozpoznawaniu i analizie problemów filozoficznych oraz umiejętności wyrabiania ciekawości badawczej i samodzielności uczniów,
  • wyrabianie umiejętności doboru materiałów,
  • dzielenie się doświadczeniem zawodowym.

Akcentowane będą aspekty metodyczne prezentacji kwestii filozoficznych.

G.      Formy zakończenia Studiów.

Studium kończy się pisemną pracą uczestnika i rozmową (dyskusją) na jej temat z opiekunem naukowym w obecności kierownika Studium. Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów (dopuszczalna absencja w ciągu roku: 20 % ).

W przypadku pozytywnym uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studium.

W przypadku negatywnym uczestnik może otrzymać zaświadczenie o braniu udziału w zajęciach Studium.

Skip to content