Granty realizowane na Wydziale Filozofii

Granty w trakcie realizacji

 1. dr Konrad Werner, OPUS 23, „Instytucje usytuowane: filozoficzna analiza tworzenia lokalnych instytucji oraz ich trwałości
 2. prof. Tomasz Bigaj, OPUS 22, „Kategorie jakościowości i indywidualności w logice, ontologii i fizyce”
 3. dr Joanna Różyńska, OPUS 22, „Niemoralna propozycja? Etyka wynagradzania uczestników badań biomedycznych
 4. dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, OPUS 22, „Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego w filozofii peryferyjnej w XXI wieku
 5. dr Jeffrey Ketland, OPUS 20, „Matematyzowane teorie naukowe i podstawy matematyki stosowanej
 6. dr hab. Anna Wójtowicz, OPUS 20, „Prawdopodobieństwo okresów warunkowych - model grafowy
 7. dr Wojciech Rostworowski, OPUS 19, „Postawy niedoksastyczne i semantyka języka naturalnego
 8. dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska, OPUS 18, „W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym” [OPIS]
 9. dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz, OPUS 18, „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” [OPIS]
 10. dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, OPUS 17, „Lokalność rozumu. Społeczne, kulturowe i antropologiczne konteksty racjonalności”, [OPIS]
 11. dr Dan-Cristian Zeman, OPUS 17, „Relatywizm semantyczny dotyczący wyrażeń perspektywicznych: rewizja i obrona
 12. dr Konrad Werner, OPUS 17, „Poznanie ucieleśnione w ujęciu ontologii lokacyjnej”, [OPIS]
 13. dr hab. Tadeusz Ciecierski, OPUS 15, „Semantyczne i epistemologiczne aspekty ostensji: od procedur wskazujących do eksploatacji okoliczności użycia wyrażeń”, [OPIS]
 14. prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman, OPUS 15, „Wiedza a znajomość konsekwencji”
 15. prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska, OPUS 15, „Nieostrość i niezgoda”, [OPIS]
 16. dr Marek Pokropski, OPUS 14, „Naturalizacja fenomenologii a wyjaśnienia mechanicystyczne w kognitywistyce. Próba integracji teoretycznej”, [OPIS
 17. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, OPUS 13, „Logiki sytuacji”, [OPIS]
 18. prof. Krzysztof Wójtowicz, OPUS 11, „Problem wyjaśniania w matematyce”, [OPIS]
 1. Dorota Kutyła, PRELUDIUM 13, „Czy estetyka wyzwala człowieka? – emancypacja i „Kroniki” Bolesława Prusa w optyce Ranciere’a i Foucaulta”, [OPIS]
 2. Bartosz Maćkiewicz, PRELUDIUM 15, „W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych – nowe metody w filozofii eksperymentalnej”, [OPIS]
 3. Maciej Zając, PRELUDIUM 15, „Autonomiczne Roboty Bojowe w perspektywie Teorii Wojny Sprawiedliwej – etyczne wdrożenie broni autonomicznej we współczesnych siłach zbrojnych”, [OPIS]
 4. Kamil Lemanek, PRELUDIUM 17, „Znaczenie, możliwość i nieskończona architektura języka”, [OPIS]
 5. Amadeusz Just, PRELUDIUM 17, „Ludwig Wittgenstein i normatywność społeczna”, [OPIS]
 6. Jakub Rudnicki, PRELUDIUM 18, „Semantyka bez intencji: wyrażenia demonstratywne, wspólne nazwy własne oraz istotność kontekstowa”, [OPIS]
 7. Krzysztof Sękowski, PRELUDIUM 19, "Naturalizm metodologiczny w teoriach odniesienia", [OPIS]
 8. Wojciech Kozyra, PRELUDIUM 19, "Historyczne i systematyczne związki między filozofią praktyczną Immanuela Kanta a judaizmem", [OPIS]
 9. Tadeusz Ciecierski, PRELUDIUM BIS 2, „Implicytność, internalizacja i teoretyczność - psychologia potoczna jako teoria
 10. Antonina Jamrozik, PRELUDIUM 20, „Reinterpretując anaforę: w stronę podejścia opartego na wieloznaczności
 11. Maciej Tarnowski, PRELUDIUM 20, „Paradoks Moore'a w myśli i języku: ku jednolitej strategii wyjaśnienia
 12. Dominik Dziedzic, PRELUDIUM 20, „Źródła intuicji filozoficznych: w kierunku modelu generowania intuicji
 13. Elżbieta Filipow, PRELUDIUM 20, „Miejsce równości w utylitaryzmie Johna Stuarta Milla
 14. Agata Kowalewska, PRELUDIUM 20, "Feralizing" (zdziczanie) jako alternatywa dla "rewilding" (ponowne zdziczenie) w humanistyce środowiskowej i badaniach nad antropocenem
 15. Jan Maliszewski, PRELUDIUM 21, „Semiotyka rytuału: intelektualna debata na temat sakramentów w początkach Uniwersytetu Paryskiego, jej praktyczne konsekwencje i kontekst (ok. 1160 – 1215)”
 16. Stanisław Jędrczak, PRELUDIUM 21, „Argumentacje transcendentalne. Modele i zastosowania”

HCPubS: Opieka zdrowotna jako Przestrzeń Publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie
Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
Partnerzy: prof. Florian Steger, University of Ulm, Niemcy (kierownik projektu), prof. Zvonka Zupanič Slavec, University of Ljubljana, Słowenia, prof. Amir Muzur, University of Rijeka, Chorwacja

 1. prof. dr hab. Anna Brożek, DZIEDZICTWO NARODOWE, „Inedita Kazimierza Twardowskiego (1866-1938) – twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”, [OPIS]
 2. prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UNIWERSALIA 2.2, „Biblioteka Klasyków Filozofii i Biblioteka Współczesnych Filozofów”
 3. prof. dr hab. Paweł Łuków, ROZWÓJ 2B, „Rozwój bioetyki partycypacyjnej”
 4.  dr hab. Tomasz Tiuryn, UNIWERSALIA 2.2, "Kategorie Arystotelesa. Opracowanie naukowe, przekład, komentarz"
 5. dr hab. Michał Herer, UNIWERSALIA 2.2, "Wykłady Michela Foucaulta w Collège de France".
 6. prof. dr hab. Agnieszka Nogal, Społeczna Odpowiedzialność Nauki, "Demokratyczne państwo prawa wobec wyzwań związanych z COVID-19", projekt na lata 2021-2024, realizowany wspólnie z Georgian Technical University.
 1. dr Marcin Trepczyński, New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe (CEE), Ian Ramsey Centre, University of Oxford, "Testing AI as a Rational Theologian" (2023-2024)

Granty zrealizowane

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, MAESTRO 1,„Logiki dla wnioskowań jakościowych”
 1. prof. Cezary Cieśliński, OPUS 1, „Czy prawda jest pojęciem niewinnym? Filozoficzno-logiczna analiza deflacjonizmu”
 2. prof. Krzysztof Wójtowicz, OPUS 1, „Empiryczne źródła wiedzy matematycznej”
 3. dr Konrad Zdanowski, OPUS 2, „Logika językowego doświadczenia”
 4. dr Tomasz Tiuryn, OPUS 2, „”Hermeneutyka” – badania nad językowymi podstawami filozofii Arystotelesa”
 5. dr hab. Anna Wójtowicz, OPUS 3, „Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych”
 6. dr hab. Katarzyna Paprzycka, OPUS 3, „Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań”
 7. dr Justyna Grudzińska-Zawadowska, OPUS 4, „Deskrypcje nieokreślone. Dwuwymiarowy model znaczenia z typami”
 8. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman, OPUS 6, „Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera”
 9. dr hab. Tadeusz Ciecierski, OPUS 6, „Nastawienia sądzeniowe – teoretyczne aspekty psychologii potocznej, wyjaśnień intencjonalnych oraz językowego opisu przekonań”
 10. dr hab. Marcin Mostowski, OPUS 6, „Algorytmiczna teoria uczenia się i obliczeniowe modele nabywania kompetencji poznawczych”
 11. dr hab. Cezary Cieśliński, OPUS 7, „Formalne teorie prawdy”
 12. dr hab. Janusz Dobieszewski, OPUS 7, „Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej”
 13. prof. Joanna Odrowąż-Sypniewska, OPUS 8, „Niezdaniowe akty mowy”
 14. dr Joanna Różyńska, OPUS 8, „Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego”
 15. prof. Paweł Łuków, OPUS 9, „Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych”, [OPIS]
 16. dr Nina Gierasimczuk, OPUS 10, „Społeczne modele uczenia się semantyki. Nabywanie i ewolucja znaczeń kwantyfikatorów”, [OPIS]
 17. dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska, OPUS 12, „Semantyka z kontynuacjami i typami zależnymi: badanie mechanizmów kwantyfikacji w języku naturalnym”, [OPIS]
 18. dr hab. Małgorzata Szyszkowska, OPUS 12, „Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią.”, [OPIS]
 19. prof. Jacek Jadacki, OPUS 12, „Miejsce Kazimierza Twardowskiego w kulturze polskiej i filozofii europejskiej”, [OPIS]
 20. dr hab. Tomasz Bigaj, OPUS 13, „Fundamentalne zagadnienia ontologiczne a fizyka współczesna”, [OPIS]
 21. dr hab. Cezary Cieśliński, OPUS 14, „Teorie prawdy i ich siła”, [OPIS]
 22. dr Jeffrey Ketland, OPUS 15, „Metody teoriomodelowe w logice oraz w podstawach matematyki i nauk empirycznych”, [OPIS]
 23. dr Dariusz Kalociński, OPUS 16, „Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne”, [OPIS]
 24. dr Antonio Vassallo, OPUS 17, „Samoistne struktury w grawitacji kwantowej”, [OPIS]
 1. Krystyna Bielecka, PRELUDIUM 3, „Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych”
 2. Michał Barcz, PRELUDIUM 3, „Źródła krytyki przyczynowej koncepcji działania”
 3. dr Adrian Ziółkowski, PRELUDIUM 3, „Metody filozofii eksperymentalnej – analiza, ewaluacja i rekomendacje”
 4. dr Marta Turkot, PRELUDIUM 4, „Religia w sporze liberałów i komunitarian.”
 5. Wojciech Rostworowski, PRELUDIUM 5, „Atrybutywne Użycie Deskrypcji Określonych”
 6. dr Joanna Komorowska-Mach, PRELUDIUM 5, „Rola eksplanacyjna pojęcia introspekcji w świetle nauk o poznaniu”
 7. Adam Andrzejewski, PRELUDIUM 5, „Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności”
 8. Natalia Karczewska, PRELUDIUM 6, „Bezbłędna niezgoda we współczesnych teoriach semantycznych”
 9. Michał Rogalski, PRELUDIUM 6, „Chrześcijaństwo nowoczesności czy „katolicyzm margarynowy”? Spór o modernizm katolicki w Polsce 1894-1918″
 10. Marta Zaręba, PRELUDIUM 6, „Pojęcie intencji na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania”
 11. Dariusz Kalociński, PRELUDIUM 7, „Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego”
 12. Kinga Jęczmińska, PRELUDIUM 7, „Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości”
 13. Michał Godziszewski, PRELUDIUM 7, „Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki”
 14. Emilia Kaczmarek, PRELUDIUM 9, „Działalność przemysłu farmaceutycznego – etyczne wyzwania i nowa biopolityka”, [OPIS]
 15. Magdalena Kiełkowicz-Werner, PRELUDIUM 11, „Relacja człowieka i środowiska. Interpretacja filozofii Williama Jamesa w kontekście etyki środowiskowej.”, [OPIS]
 16. Maria Matuszkiewicz, PRELUDIUM 12, „Jednostkowość i treść”, [OPIS]
 17. Przemysław Wałęga, PRELUDIUM 12, „Hybrydyzacja fragmentów logiki Halperna-Shohama”, [OPIS]
 18. dr Katarzyna Weichert, PRELUDIUM 13, „Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni w wybranych teoriach estetycznych”, [OPIS]
 19. Michał Siermiński, PRELUDIUM 13, „Ewolucja ideowa polskiej inteligencji opozycyjnej w latach 1968-1989 w kontekście przemian światowej myśli społeczno-politycznej”, [OPIS]
dr Agnieszka Erdt, PRELUDIUM 14, „Recepcja filozofii starożytnej w twórczości Mułły Sadry”, [OPIS]
 1. prof. dr hab. Jacek Jadacki, I EDYCJA NPRH, „Filozofia polska XIX i XX wieku”
 2. dr hab. Jacek Migasiński, II EDYCJA NPRH, „Problemy współczesnej fenomenologii”
 3. mgr Piotr Stankiewicz, II EDYCJA NPRH, „Aktualność stoicyzmu jako filozofii moralnej w wieku XXI”
 4. mgr Marek Pokropski, II EDYCJA NPRH, „Filozofia czasu intersubiektywnego”
 5. mgr Wojciech Rostworowski, III EDYCJA NPRH, „Spójniki logiczne w językach naturalnych”
 6. dr hab. Marcin Poręba, TRADYCJA 1B, „Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja”
 7. dr hab. Magdalena Środa, ROZWÓJ 2B, „Kartografie obcości, inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej.”, [OPIS]
 8. prof. dr hab. Paweł Łuków, ROZWÓJ 2B, „Rozwój bioetyki partycypacyjnej”
 9. NPRH 2012: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w 2014 roku książki: „Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku”, monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 10. NPRH 2012: Tłumaczenie na jęz. angielski i publikacja w 2013 r. książki „Iluzja w malarstwie. Próba filozoficznej interpretacji” (wyd.: Peter Lang International Academic Publishers)
 11. NPRH 2013: Kazimierz Twardowski: wydanie elektroniczne wybranych pism filozoficznych w języku ukraińskim
Skip to content