Profil badawczy

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Filozofii UW obejmują wszystkie najważniejsze uprawiane w świecie dziedziny filozofii. Spektrum zagadnień badawczych jest niezwykle szerokie i obejmuje między innymi takie obszary, jak: historia filozofii [Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Zakład Historii Filozofii Współczesnej, Zakład Historii Filozofii Polskiej] filozofia polityki [Zakład Filozofii Polityki], społeczeństwa [Zakład Filozofii Społecznej] i religii [Zakład Filozofii Religii], estetyka [Zakład Estetyki] i filozofia kultury [Zakład Filozofii Kultury], etyka i bioetyka [Zakład Etyki, Centrum Bioetyki i Bioprawa], epistemologia [Zakład Epistemologii], ontologia i filozofia nauki [Zakład Filozofii Nauki], filozofia analityczna, filozofia języka i filozofia umysłu [Zakład Filozofii Analitycznej], semiotyka [Zakład Semiotyki Logicznej], logika [Zakład Logiki, Zakład Logiki Filozoficznej]. Dodatkowo, na Wydziale Filozofii UW prowadzone są badania nad bardziej szczegółowymi zagadnieniami filozoficznymi, takimi jak: klasyczna i współczesna filozofia niemieckiego obszaru językowego [Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką], filozofia francuskiego obszaru językowego [Pracownia Filozofii Francuskiej], tradycja Szkoły Lwowsko-Warszawskiej [Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej], filozofia eksperymentalna [Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej “KogniLab”], filozoficzne podstawy komunikacji [Pracownia Filozofii Techniki i Komunikacji] czy metodologia humanistyki [Pracownia Metodologii Humanistyki].

Wydział Filozofii UW przykłada ogromną wagę do ścisłego zespolenia prowadzonych badań naukowych z oferowaną na Wydziale dydaktyką. Dlatego też, w powiązaniu z prowadzonymi przez nas kierunkami studiów, w kręgu zainteresowań badawczych pracowników i doktorantów Wydziału pozostają nie tylko zagadnienia stricte filozoficzne, ale także zagadnienia bioetyki (i bioprawa) oraz zagadnienia właściwe dla kognitywistyki.

Różnorodność obszarów i zagadnień badawczych, a także dorobek pracowników Wydziału Filozofii UW, składają się na imponującą, nie tylko pod względem ilościowym, całość. Jesteśmy wiodącym i zarazem jednym z najbardziej aktywnych ośrodków filozoficznych w kraju, zarówno pod względem publikacji o zasięgu międzynarodowym, w tym artykułów publikowanych w najlepszych czasopismach, realizowanych projektów badawczych, jak i umiędzynarodowienia. Tylko w ostatnich pięciu latach pracownicy i doktoranci Wydziału Filozofii UW opublikowali ponad 1200 publikacji, w szczególności:

• kilkadziesiąt monografii, tomów zbiorowych i książek zredagowanych, w tym w najbardziej prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych, takich jak: Cambridge University Press, Oxford University Press, Routledge, Bloomsbury Publishing, Brepols Publishers, Harrassowitz Verlag, Springer.

• kilkaset artykułów, w tym opublikowanych w prestiżowych i renomowanych czasopismach międzynarodowych, takich jak: „American Journal of Bioethics”; „Annals of Pure and Applied Logic”; „Archive for Mathematical Logic”; „Archive for Symbolic Logic”; „Bioethics”; „BMC Public Health”; „Dao. A Journal of Comparative Philosophy”; „Episteme”; „Erkenntnis”; „European Journal for Philosophy of Science”; „Grazer Philosophische Studien”; „Journal of Medical Ethics”; „Journal of Environmental Research and Public Health”; „Journal of Bioethical Inquiry”; „Journal of Indian Philosophy”; „Journal of Logic, Language and Information”; „Journal of Symbolic Logic”; „Medicine, Healthcare and Philosophy”; „Linguistics and Philosophy”; „Metaphilosophy”; „Mind”, „Mind and Language”, „Notre Dame Journal of Formal Logic”, „Organon F”; „Philosophical Studies”; „Phenomenology and the Cognitive Sciences”; „Philosophia”; „Philosophical Quarterly”; „Philosophy of the Social Sciences”; „Recherches de Théologie et Philosophie Médiévale”; „Review of Symbolic Logic”; „Studia Logica”; „Synthese”; „Studia Logica”; „Synthese”; „SPECULUM – A Journal of Medieval Studies”; „Theoria”; „Theory & Psychology”; „Topoi”;  „Vivarium” i inne.

kilkaset rozdziałów w monografiach i tomach zbiorowych.

Wydział Filozofii UW jest liderem w pozyskiwaniu środków z programów krajowych. W ostatnich pięciu latach nasi pracownicy i doktoranci realizowali kilkadziesiąt projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności realizowane były projekty finansowane w ramach najbardziej prestiżowych konkursów krajowych:

• 1 projekt międzynarodowy finansowany w ramach konkursu HERA (NCN),
• 2 projekty finansowane w ramach konkursu MAESTRO (NCN),
• 2 projekty finansowane w ramach konkursu SONATA BIS (NCN)

Wiele z projektów realizowanych jest we współpracy międzynarodowej, czego efektem są publikacje w prestiżowych czasopismach, nagrody (w tym międzynarodowe) za działalność naukową, organizowanie konferencji o zasięgu światowym, a także intensywnie rozwijana współpraca międzynarodowa. Jednym z jej przejawów są liczne zaproszenia na wykłady zagraniczne dla pracowników Wydziału Filozofii UW.

W ostatnich latach nasi pracownicy i doktoranci otrzymali kilkanaście nagród za osiągnięcia naukowe , w tym:

• nagrodę naukową PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego,
• międzynarodową nagrodę E.W Beth Dissertation Prize za rozprawę doktorską,
• nagrodę Narodowego Centrum Nauki,
• krajowe nagrody za rozprawy doktorskie: Prezesa Rady Ministrów, im. Prof. Jerzego Perzanowskiego,
• stypendia dla wybitnych młodych naukowców i doktorantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców,
• nagrodę naukową tygodnika Polityka,
• nagrody im. Barbary Skargi za esej filozoficzny.

W ostatnich pięciu latach Wydział Filozofii UW był organizatorem lub współorganizatorem ponad 100 konferencji z zakresu filozofii (zorganizowanych przez pracowników lub doktorantów prowadzących działalność badawczą w dyscyplinie filozofia), w tym ponad 50 konferencji międzynarodowych z udziałem gości z najlepszych ośrodków akademickich na świecie oraz ponad 50 konferencji krajowych.

Pozycja Wydziału Filozofii UW w zakresie badań filozoficznych jest bardzo silna nie tylko w skali kraju, ale również w skali światowej. Świadectwem światowej konkurencyjności jest między innymi:

• skuteczne pozyskiwanie przez naszych pracowników i doktorantów projektów w ramach programów Marie Curie, Komisji Fulbrighta, Fundacji Humboldta i innych pozakrajowych agencji grantowych (np. DAAD, Fundacja Kościuszkowska),

• rosnąca rozpoznawalność prowadzonych na Wydziale badań, w tym rosnąca liczba cytowań publikacji autorstwa naszych pracowników i doktorantów,

• międzynarodowe nagrody za osiągnięcia naukowe (nagroda Humboldta, nagroda E.W. Beth Dissertation Prize, kilka nagród konferencyjnych),

• rosnące zainteresowanie współpracą z pracownikami i doktorantami naszego Wydziału, czego wymiernym efektem jest m.in. stale zwiększająca się liczba obcokrajowców aplikujących i z sukcesem uzyskujących projekty badawcze realizowane na naszym Wydziale,

• rosnąca liczba zaproszeń kierowanych do naszych pracowników do wygłoszenia wykładów na najważniejszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeniach naukowych (uczelnie w Amsterdamie, Lozannie, Moguncji, Yale, Stanford, Oxfordzie, St Andrews, San Diego, Helsinkach, Paryżu, Augsburgu, Frankfurcie nad Menem, Nottingham),

• udział w konferencjach organizowanych przez Wydział Filozofii UW najwybitniejszych badaczy o światowej rozpoznawalności,

• sukcesy naszych absolwentów (studentów i doktorantów) w konkursach na stanowisko post-doc w najlepszych ośrodkach akademickich w Europie (University of Oxford, Uniwersytet w Bochum, Uniwersytet w Amsterdamie).

O ponadprzeciętnym umiędzynarodowieniu Wydziału Filozofii UW świadczy również rosnąca liczba naukowców reprezentujących wiele zagranicznych ośrodków, w tym najlepsze ośrodki na świecie w dyscyplinie filozofii (Oxford, Cambridge, Stanford, Wiedeń, Bonn), którzy systematycznie odwiedzają jednostkę, prowadzą wspólne badania z pracownikami jednostki i wygłaszają zaproszone wykłady. W ostatnich latach w takich konferencjach organizowanych na UW wzięli udział np. następujący badacze o światowej renomie: Saul Kripke, Timothy Williamson, Axel Honneth czy François Recanati.

W wyniku ewaluacji za lata 2017-2021 dyscyplina filozofia na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała kategorię naukową A, wraz z najwyżej ocenionymi dyscyplinami filozofia z innych uczelni.

Skip to content slot gacor https://ibufoundation.or.id/totoup/ situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor bento4d