Profil badawczy

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Filozofii UW obejmują wszystkie najważniejsze uprawiane w świecie dziedziny filozofii. Spektrum zagadnień badawczych jest niezwykle szerokie i obejmuje między innymi takie obszary, jak: historia filozofii [Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Zakład Historii Filozofii Współczesnej, Zakład Historii Filozofii Polskiej] filozofia polityki [Zakład Filozofii Polityki], społeczeństwa [Zakład Filozofii Społecznej] i religii [Zakład Filozofii Religii], estetyka [Zakład Estetyki] i filozofia kultury [Zakład Filozofii Kultury], etyka i bioetyka [Zakład Etyki, Centrum Bioetyki i Bioprawa], epistemologia [Zakład Epistemologii], ontologia i filozofia nauki [Zakład Filozofii Nauki], filozofia analityczna, filozofia języka i filozofia umysłu [Zakład Filozofii Analitycznej], semiotyka [Zakład Semiotyki Logicznej], logika [Zakład Logiki, Zakład Logiki Filozoficznej]. Dodatkowo, na Wydziale Filozofii UW prowadzone są badania nad bardziej szczegółowymi zagadnieniami filozoficznymi, takimi jak: klasyczna i współczesna filozofia niemieckiego obszaru językowego [Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką], filozofia francuskiego obszaru językowego [Pracownia Filozofii Francuskiej], tradycja Szkoły Lwowsko-Warszawskiej [Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej], filozofia eksperymentalna [Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej “KogniLab”], filozoficzne podstawy komunikacji [Pracownia Filozofii Techniki i Komunikacji] czy metodologia humanistyki [Pracownia Metodologii Humanistyki].

Wydział Filozofii UW przykłada ogromną wagę do ścisłego zespolenia prowadzonych badań naukowych z oferowaną na Wydziale dydaktyką. Dlatego też, w powiązaniu z prowadzonymi przez nas kierunkami studiów, w kręgu zainteresowań badawczych pracowników i doktorantów Wydziału pozostają nie tylko zagadnienia stricte filozoficzne, ale także zagadnienia bioetyki (i bioprawa) oraz zagadnienia właściwe dla kognitywistyki.

Różnorodność obszarów i zagadnień badawczych, a także dorobek pracowników Wydziału Filozofii UW, składają się na imponującą, nie tylko pod względem ilościowym, całość. Jesteśmy wiodącym i zarazem jednym z najbardziej aktywnych ośrodków filozoficznych w kraju, zarówno pod względem publikacji o zasięgu międzynarodowym, w tym artykułów publikowanych w najlepszych czasopismach, realizowanych projektów badawczych, jak i umiędzynarodowienia. Tylko w ostatnich pięciu latach pracownicy i doktoranci Wydziału Filozofii UW opublikowali ponad 1200 publikacji, w szczególności:

kilkadziesiąt monografii, tomów zbiorowych i książek zredagowanych, w tym kilka w najbardziej prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych, takich jak: Brill, Cambridge University Press, Königshausen & Neumann, Springer,

kilkaset artykułów, w tym ponad 70 artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych za co najmniej 70 punktów według listy czasopism MNiSW, w tym w najbardziej prestiżowych i renomowanych czasopismach międzynarodowych, takich jak: „Archive for Symbolic Logic”, „Bioethics”, „Dao. A Journal of Comparative Philosophy”, „Episteme”, „Erkenntnis”, „Journal of Medical Ethics”, „Journal of Symbolic Logic”, „Linguistics and Philosophy”, „Metaphilosophy”, „Mind”, „Mind and Language”, „Notre Dame Journal of Formal Logic”, „Philosophical Studies”, „Review of Symbolic Logic”, „Studia Logica”, „Synthese”, „Philosophia”, „The American Journal of Bioethics”, „Topoi” i inne.

kilkaset rozdziałów w monografiach i tomach zbiorowych.

Wydział Filozofii UW jest liderem w pozyskiwaniu środków z programów krajowych. W ostatnich pięciu latach nasi pracownicy i doktoranci realizowali kilkadziesiąt projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności realizowane były projekty finansowane w ramach najbardziej prestiżowych konkursów krajowych:

• 1 projekt międzynarodowy finansowany w ramach konkursu HERA (NCN),
• 2 projekty finansowane w ramach konkursu MAESTRO (NCN),
• 2 projekty finansowane w ramach konkursu SONATA BIS (NCN)

Realizowane projekty były łącznie finansowane na kwotę niemal 30 000 000 zł. Wiele z projektów realizowanych jest we współpracy międzynarodowej, czego efektem są publikacje w prestiżowych czasopismach, nagrody (w tym międzynarodowe) za działalność naukową, organizowanie konferencji o zasięgu światowym, a także intensywnie rozwijana współpraca międzynarodowa. Jednym z jej przejawów są liczne zaproszenia na wykłady zagraniczne dla pracowników Wydziału Filozofii UW.

W ostatnich latach nasi pracownicy i doktoranci otrzymali kilkanaście nagród za osiągnięcia naukowe , w tym:

• nagrodę naukową PAN im. Tadeusza Kotarbińskiego,
• międzynarodową nagrodę E.W Beth Dissertation Prize za rozprawę doktorską,
• nagrodę Narodowego Centrum Nauki,
• krajowe nagrody za rozprawy doktorskie: Prezesa Rady Ministrów, im. Prof. Jerzego Perzanowskiego,
• stypendia dla wybitnych młodych naukowców i doktorantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców,
• nagrodę naukową tygodnika Polityka,
• nagrody im. Barbary Skargi za esej filozoficzny.

W ostatnich pięciu latach Wydział Filozofii UW był organizatorem lub współorganizatorem ponad 100 konferencji z zakresu filozofii (zorganizowanych przez pracowników lub doktorantów prowadzących działalność badawczą w dyscyplinie filozofia), w tym ponad 50 konferencji międzynarodowych z udziałem gości z najlepszych ośrodków akademickich na świecie oraz ponad 50 konferencji krajowych.

Pozycja Wydziału Filozofii UW w zakresie badań filozoficznych jest bardzo silna nie tylko w skali kraju, ale również w skali światowej. Świadectwem światowej konkurencyjności jest między innymi:

• skuteczne pozyskiwanie przez naszych pracowników i doktorantów projektów w ramach programów Marie Curie, Komisji Fulbrighta, Fundacji Humboldta i innych pozakrajowych agencji grantowych (np. DAAD, Fundacja Kościuszkowska),

• rosnąca rozpoznawalność prowadzonych na Wydziale badań, w tym rosnąca liczba cytowań publikacji autorstwa naszych pracowników i doktorantów,

• międzynarodowe nagrody za osiągnięcia naukowe (nagroda Humboldta, nagroda E.W. Beth Dissertation Prize, kilka nagród konferencyjnych),

• rosnące zainteresowanie współpracą z pracownikami i doktorantami naszego Wydziału, czego wymiernym efektem jest m.in. stale zwiększająca się liczba obcokrajowców aplikujących i z sukcesem uzyskujących projekty badawcze realizowane na naszym Wydziale,

• rosnąca liczba zaproszeń kierowanych do naszych pracowników do wygłoszenia wykładów na najważniejszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeniach naukowych (uczelnie w Amsterdamie, Lozannie, Moguncji, Yale, Stanford, Oxfordzie, St Andrews, San Diego, Helsinkach, Paryżu, Augsburgu, Frankfurcie nad Menem, Nottingham),

• udział w konferencjach organizowanych przez Wydział Filozofii UW najwybitniejszych badaczy o światowej rozpoznawalności,

• sukcesy naszych absolwentów (studentów i doktorantów) w konkursach na stanowisko post-doc w najlepszych ośrodkach akademickich w Europie (University of Oxford, Uniwersytet w Bochum, Uniwersytet w Amsterdamie).

O ponadprzeciętnym umiędzynarodowieniu Wydziału Filozofii UW świadczy również rosnąca liczba naukowców reprezentujących wiele zagranicznych ośrodków, w tym najlepsze ośrodki na świecie w dyscyplinie filozofii (Oxford, Cambridge, Stanford, Wiedeń, Bonn), którzy systematycznie odwiedzają jednostkę, prowadzą wspólne badania z pracownikami jednostki i wygłaszają zaproszone wykłady. W ostatnich latach w takich konferencjach organizowanych na UW wzięli udział np. następujący badacze o światowej renomie: Saul Kripke, Timothy Williamson, Axel Honneth czy François Recanati.

W dyscyplinie filozofia Uniwersytet Warszawski ma najwyższą kategorię naukową A+.