Sylabusy zajęć

Historia filozofii

Kod przedmiotu:
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: studia podyplomowe, I rok
Punkty ECTS i inne: 6
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: Przedmioty obowiązkowe

Skrócony opis:
Kurs będzie dotyczył głównych kierunków w filozofii europejskiej od VII w. p.n.e. do XIV w. n.e. W ramach filozofii starożytnej zajmiemy się myślą presokratyków, sofistów i Sokratesa, filozofią Platona i Arystotelesa, szkołami hellenistycznymi i neoplatonizmem. Filozofia średniowieczna obejmie filozofię patrystyczną, wczesny średniowieczny neoplatonizm, jedenastowieczną wczesną scholastykę, jedenasto- i dwunastowieczne koncepcje uniwersaliów, szkołę w Chartres i mistycyzm dwunastowieczny, średniowieczne arabskie i żydowskie źródła filozofii łacińskiej, główne doktryny filozoficzne XIII wieku oraz kierunki czternastowieczne.

Pełny opis:
Kurs będzie dotyczył głównych kierunków w filozofii europejskiej od VII w. p.n.e. do XIV w. n.e. W ramach filozofii starożytnej zajmiemy się myślą presokratyków (filozofowie jońscy, pitagorejczycy, eleaci), sofistów i Sokratesa oraz ich następców, systematyczną filozofią Platona i Arystotelesa, szkołami hellenistycznymi (stoicy, epikurejczycy, sceptycy) oraz ujęciami synkretycznymi (Filon z Aleksandrii i neoplatonizm). Filozofia średniowieczna obejmie filozofię patrystyczną (gnoza, apologeci greccy i łacińscy, systematyczna doktryna Augustyna), wczesny średniowieczny neoplatonizm (Boecjusz, Pseudo-Dionizy, Orygenes), jedenastowieczną wczesną scholastykę (spór dialektyków z anty-dialektykami, Anzelm z Canterbury); dwunastowieczne koncepcje uniwersaliów (realizm, nominalizm, konceptualizm), szkołę w Chartres i mistycyzm dwunastowieczny (Bernard z Clairvaux, Wiktoryni), średniowieczne arabskie i żydowskie źródła filozofii łacińskiej (Awicenna, Awerroes, Awicebron, Mojżesz Maimonides); główne doktryny filozoficzne XIII wieku (Robert Grosseteste, awerroizm łaciński Sigera z Brabancji, chrześcijański arystotelizm Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, augustynizm Bonawentury); kierunki czternastowieczne (metafizyczny esencjalizm Dunsa Szkota i nominalizm Ockhama) oraz mistycyzm Mistrza Eckharta.

Literatura:
Teksty źródłowe:
Platon: Fedon, Fajdros, Uczta, Państwo (ks. VI-VII), Timajos, List VII; Arystoteles: Metafizyka (ks. IV, VI-IX, XII), O duszy (ks.II-III), Etyka Nikomachejska (ks. I-II, X); Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie (ks. I); Epiktet, Encheiridion (ks. I); Marek Aureliusz, Rozmyślania; Epikur, List do Menejkeusa, List do Herodota; Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata; Plotyn, Enneady, I; VI, 8-9.
Justyn, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem,; Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, O duszy, Apologetyk, Przeciw Prakseanowi; Orygenes, O zasadach (ks. I, rozdz. I, II, IV-VIII, ks. II, rozdz. I-III); Augustyn, Solilokwia; Wyznania (ks. X-XIII); O wolnej woli, Państwo Boże, ks. XIV, rozdz. 28, ks. XIX; Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia; Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie; Anzelm z Canterbury, Monologion, Proslogion; Abelard, Przedmowa do Tak i Nie, oraz Etyka, czyli poznaj samego siebie, rozdz. II-VIII i XI-XIV; Robert Grosseteste, O świetle; Bonawentura, Droga duszy do Boga; Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie; Traktat o Bogu, kwestie 1-2 i 5, Traktat o człowieku, kwestie 75–76; Jan Duns Szkot, wybór pism; Eckhart, Kazania: 2,12, 16, 16b, 21, 26, 28, 32, 40 i 42; Wilhelm Ockham, wybór pism.

Opracowania:
F. Copleston, Historia filozofii, t. II-III; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich; R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej; Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, t.I i II; J. Legowicz, Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I-IV; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; Wszystko to ze zdziwienia. Antologia średniowiecznych tekstów filozoficznych z XII, XIII, XIV w. (red. M. Frankowska-Terlecka, K. Krauze-Błachowicz, E. Jung-Palczewska).

Efekty uczenia:

Wiedza:
– Student zna koncepcje głównych antycznych i średniowiecznych filozofów
– zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych
– zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

Umiejętności:
– Student przytacza główne tezy badanych wypowiedzi z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej
– rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje i rozpoznaje ich przesłanki normatywne i światopoglądowe

Kompetencje społeczne:
– Student posiada umiejętność samodzielnego myślenia
– umiejętność prowadzenia dyskusji
– ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego i refleksji filozoficznej dla kształtowania się więzi społecznych

Kryteria oceniania:
– obecność
– aktywny udział w zajęciach

Prowadzący: Adam Górniak
Forma zajęć: wykład/konwersatorium
Ilość godzin: 30
Semestr: I

Course ID: Erasmus code: 08.1
Course title: History of Philosophy
Department: Institute of Philosophy
Course groups: studia podyplomowe, I rok
ECTS credit allocation (and other scores): 6
Language: Polish
Type of course: obligatory courses

Brief description:
This course will present the tenets of European philosophical positions from the 7th century B.C.E. to the 14th century C.E. Discussion of Ancient philosophy will include: the eras of the Pre-Socratics, Sophists, Socrates, Plato and Aristotle, Hellenistic schools and Neoplatonism. Discussion of Medieval philosophy will include: Patristic philosophy, Early Medieval Neoplatonism, 11th century early Scholasticism , 11th/12th century Chartres Renaissance, 11th/12th century universals dispute, 12th century Mysticism, Jewish and Arab philosophy, 13th century doctrinal movements and 14th century movements.

Full description:
This course will present the tenets of European philosophical positions from the 7th century B.C.E. to the 14th century C.E. Discussion of Ancient philosophy will include: the eras of the Pre-Socratics (Ionians, Pythagoreans, Eleatics), the humanists (Sophists as well as Socrates and his followers), systemic approaches Plato and Aristotle, Hellenic schools (Stoics, Epicureans and Sceptics), syncretic approaches (Philo of Alexandria and Neoplatonism). Discussion of Medieval philosophy will include: Patristic philosophy (Gnosis, Greek and Latin Apologetics and Systematics – Augustine of Hippo), Early Medieval Neoplatonism (Boethius, Pseudo-Dionysius, Origen), 11th century early Scholasticism (the dialectic-antidialectic dispute, Anselm of Canterbury), 11th/12th century Chartres Renaissance, 11th/12th century universals dispute (realism, nominalism, conceptualism), 12th century Mysticism (Bernard of Clairvaux, the Victorian School), Jewish and Arab philosophy (Avicenna, Averroes, Avicebron, Maimonides), 13th century doctrinal movements (cosmology of Robert Grosseteste, Latin Averroism of Siger of Brabant, Christian Aristotelism of Albertus Magnus and philosophy Thomas Aquinas, Augustinianism of Bonaventure), 14th century movements (metaphysical essentialism of Johannes Duns Scotus and nominalism of William of Ockham) and Speculative Mysticism of Johannes Eckhart.

Bibliography:
Primary sources:
Platon: Fedon, Fajdros, Uczta, Państwo (ks. VI-VII), Timajos, List VII; Arystoteles: Metafizyka (ks. IV, VI-IX, XII), O duszy (ks.II-III), Etyka Nikomachejska (ks. I-II, X); Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie (ks. I); Epiktet, Encheiridion (ks. I); Marek Aureliusz, Rozmyślania; Epikur, List do Menejkeusa, List do Herodota; Filon z Aleksandrii, O stworzeniu świata; Plotyn, Enneady, I; VI, 8-9.
Justyn, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem,; Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, O duszy, Apologetyk, Przeciw Prakseanowi; Orygenes, O zasadach (ks. I, rozdz. I, II, IV-VIII, ks. II, rozdz. I-III); Augustyn, Solilokwia; Wyznania (ks. X-XIII); O wolnej woli, Państwo Boże, ks. XIV, rozdz. 28, ks. XIX; Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia; Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie; Anzelm z Canterbury, Monologion, Proslogion; Abelard, Przedmowa do Tak i Nie, oraz Etyka, czyli poznaj samego siebie, rozdz. II-VIII i XI-XIV; Robert Grosseteste, O świetle; Bonawentura, Droga duszy do Boga; Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie; Traktat o Bogu, kwestie 1-2 i 5, Traktat o człowieku, kwestie 75–76; Jan Duns Szkot, wybór pism; Eckhart, Kazania: 2,12, 16, 16b, 21, 26, 28, 32, 40 i 42; Wilhelm Ockham, wybór pism.

Secondary sources:
F. Copleston, Historia filozofii, t. II-III; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich; R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej; Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, t.I i II; J. Legowicz, Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I-IV; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej; Wszystko to ze zdziwienia. Antologia średniowiecznych tekstów filozoficznych z XII, XIII, XIV w. (red. M. Frankowska-Terlecka, K. Krauze-Błachowicz, E. Jung-Palczewska).

Learning outcomes:
Knowledge:
– knowledge of the conceptions of the classical and medieval philosophers
– comprehension of the history of forming of philosophical ideas
– knowledge of the general relationship between forming of philosophical ideas and social and cultural changes

Abilities:
– dealing with basic philosophical problems, theses and assumptions of ancient and medieval philosophy
– following and articulating arguments used by ancient and medieval philosophers

Social skills:
– independent thinking
– sharing knowledge with others in discussion
– awareness of the impact of the heritage of European philosophy, and the influence of philosophical thinking on the social and intellectual bonds‘ formation

Assessment criteria:
-attendance
-active class participation

Wybrane zagadnienia ontologii i teorii poznania

Wybrane zagadnienia etyki i aksjologii ogólnej

Zajęcia w pełnym wymiarze obejmują 90 godzin, z czego 60 godzin wypełniają zajęcia z ogólnej teorii wartości oraz etyki.
I i II semestr studiów

Prowadzący: prof. Joanna Górnicka-Kalinowska
Forma zajęć: konwersatorium z elementami wykładu

Opis zajęć:
Zasadniczym celem spotkań jest prezentacja klasycznych problemów filozofii moralnej. Zajęcia obejmują trzy krzyżujące się obszary zagadnień. W części metodologicznej będą omawiane takie problemy jak struktura myślenia normatywnego, sposoby argumentacji w etyce, specyfika języka moralnego (powinność, norma, obowiązek, wartość, cnota, sumienie, prawa, etc.),  problem prawdy i poznania w aksjologii, uzasadnianie twierdzeń moralnych i analiza ich wiarygodności oraz istota konfliktów moralnych. W części historycznej zostaną przedstawione wielkie systemy normatywne: starożytne teorie cnoty(Sokrates, Arystoteles, stoicy), etyka prawa naturalnego (św. Tomasz) etyka oświeceniowa ze szczególnym uwzględnieniem systemów moralnych Locke’a. Kanta, Hume’a oraz filozoficznych sporów wokół teorii umowy społecznej, utylitaryzm (J.S.Mill), fenomenologia (Brentano), współczesny liberalizm, komunitaryzm, etyka uprawnień oraz polska tradycja etyczna. Istotnym celem zajęć jest także wskazanie roli filozofii moralnej w rozstrzyganiu współczesnych dylematów moralnych w nauce (medycyna), prawie, polityce i obyczajowości.

Podręczniki: R. Brandt: Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN 1966, r.1,7,8,9,10,11,20.; P. Singer (red.) Przewodnik po etyce, KiW 1988 r.35-41,43,46,47; A. MacIntyre: Krótka historia etyki, PWN 2000, r.2-9,12-14,17,18.

Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, obecności na zajęciach oraz udziału w dyskusji.

Efekty kształcenia
– umiejętność operowania językiem  teorii wartości
– zdolność spójnej prezentacji podstawowych nurtów w etyce
– umiejętność stosowania schematów myślenia moralnego z poziomu abstrakcyjnego do sytuacji potocznych
– umiejętność identyfikacji dylematu etycznego i próba wskazania kierunków jego rozstrzygnięcia, m.in. poprzez rozpoznanie płaszczyzny konfliktu oraz prezentację możliwych do zastosowania  argumentów
– zdolność jasnego przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej ewentualnym słuchaczom, np. w procesie dydaktycznym.

Wybrane zagadnienia logiki i semiotyki logicznej

Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii

Wybrane zagadnienia filozofii nauki

Studia podyplomowe – rok 2013/2014
Semestr letni, 30 godz.
Prowadzący: dr Joanna Gęgotek

Przedmiotem filozofii nauki jest refleksja nad naturą nauk empirycznych, analiza ich struktury i metody, rekonstrukcja ich założeń i modeli rozwoju. Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z głównymi problemami, kierunkami i dyskusjami w filozofii nauki.

Program zajęć

 1. Czym jest nauka? Problematyka filozofii nauki. Filozofia nauki a inne dyscypliny zajmujące się nauką. (1 zajęcia)
 2. Spór o demarkację. Nauka a metafizyka, nauka a pseudonauka. (1 zaj.)
 3. Uzasadnianie twierdzeń naukowych. Indukcjonizm. Problem indukcji. Konfirmacja. Metoda hipotetyczno-dedukcyjna. Wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia. (2 zaj.)
 4. Wyjaśnianie i przewidywanie. Nomologiczno-dedukcyjny schemat wyjaśniania i jego słabości. Kontekstowa koncepcja wyjaśniania. (2 zaj.)
 5. Prawa i teorie naukowe. Charakterystyka i klasyfikacja praw nauki. Charakterystyka teorii naukowych. (1 zaj.)
 6. Spór o realizm w filozofii nauki. Problem wartościowania logicznego teorii. Problem istnienia przedmiotów teoretycznych. Realizm. Instrumentalizm. Empiryzm konstruktywny. Nowy eksperymentalizm a kwestia realizmu. (2 zaj.)
 7. Problem ciągłości rozwoju nauki. Spór kumulatywizmu z antykumulatywizmem. Poppera ujęcie rozwoju nauki. Metodologia naukowych programów badawczych Lakatosa. Teoria rewolucji naukowych Kuhna. (3 zaj.)
 8. Czynniki determinujące rozwój nauki. Model autonomiczny i heteronomiczny rozwoju nauki. (1 zaj.)
 9. Racjonalność nauki. Problem określenia celu nauki. Relatywizm w filozofii nauki. Mocny program socjologii wiedzy. (2 zaj.)

Lista lektur:

 1. K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, rozdz. 1
 2. C.G. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, rozdz. 4: Kryteria konfirmacji i akceptowalności
 3. K.R. Popper, Cel nauki, w: tenże, Wiedza obiektywna
 4. J. Łoś, Uwagi o tłumaczeniu, „Studia Logica”, t. 8 (1958), s. 305-312
 5. H. Putnam, Czym jest realizm?, „Colloquia Communia”, nr 1-3 (54-56), 1991, s. 61-73
 6. B. van Fraassen, Zachować zjawiska, „Literatura na Świecie”, nr 5, 1991
 7. K.R. Popper, Prawda, racjonalność i rozwój wiedzy naukowej, w: tenże: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, fragm. (§ 1, 2, 5)
 8. I. Lakatos, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, w: tenże, Pisma z filozofii nauk empirycznych, fragm. (s. 44-81)
 9. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, fragm. (rozdz. 3, 9, 10, 13)
 10. W. Krajewski, Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4, 1988, s. 439-449
 11. S. Amsterdamski, O patologii życia naukowego: casus Łysenko, w: tenże, Tertium non datur?, Warszawa 1994, s. 155-203
 12. L. Laudan, Nauka i wartości, „Colloquia Communia” 1-3, 1991, s. 129-141
 13. D. Bloor, Mocny program socjologii wiedzy, „Literatura na Świecie”, nr 5, 1991, s. 176-198

Lektury dodatkowe (podręczniki):
– A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?
– A. Grobler, Metodologia nauk
– M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie
– C. G. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych
– W. Krajewski, Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych
– J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki
– W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana

Efekty kształcenia:
Student:
– zna podstawową terminologię filozoficznonaukową w języku polskim,
– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu filozofii nauki,
– zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii nauki,
– czyta i interpretuje teksty filozoficznonaukowe,
– przytacza główne tezy stanowisk filozoficznych z zakresu filozofii nauki,
– rozumie podstawowe problemy i zagadnienia z dziedziny filozofii nauki,
– jest otwarty na dyskusję i nowe propozycje rozwiązań problemów,
– potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Wybrane zagadnienia antropologii filozoficznej i filozofii kultury

Analiza tekstu filozoficznego

Kod przedmiotu: Kod Erasmus: 08.1
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu filozoficznego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: studia podyplomowe, II rok
Punkty ECTS i inne: 4
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: Przedmioty obowiązkowe

Skrócony opis:
Zajęcia poświęcone tekstom źródłowym obejmą analizę tłumaczeń, porównanie przekładu z oryginałem, ćwiczenia z tekstem klasycznym ujawniające jego złożoność, wieloznaczność oraz trudności z przełożeniem jego struktur na współczesne kategorie myślowe.

Pełny opis:
Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką i znaczeniem antycznych i średniowiecznych dzieł. Zajęcia podkreślają dwa aspekty: z jednej strony jego stałą obecność we współczesnej filozofii, w kategoriach myślowych i w terminologii, jaka jest przez tę filozofię używana; z drugiej strony specyficzne struktury, które choć są charakterystyczne dla myśli starożytnej i średniowiecznej, dla współczesnego umysłu są mało zrozumiałe. Na zajęcia składają się następujące wątki: prezentacja centralnych kategorii filozoficznych typowych dla myśli greckiej i łacińskiej; wprowadzenie do głównych kategorii kultury greckiej, rzymskiej i średniowiecznej, jako tło dla dokonań filozofii w tych epokach (religia, cywilizacja, sztuka); refleksja nad korzeniami współczesnych kategorii filozoficznych; historia i rozwój pojęć, których początki tkwią w epoce języków klasycznych; znaczenie tych początków dla rozumienia ich rozwoju. Zajęcia miały charakter konwersatorium połączonego z pracą warsztatową, tj. obejmą analizę tłumaczeń, porównanie przekładu z oryginałem, ćwiczenia z tekstem klasycznym ujawniające jego złożoność, wieloznaczność oraz trudności z przełożeniem jego struktur na współczesne kategorie myślowe.

Literatura:
Platon, Fedon, Platon, List VII; Arystoteles: Etyka Nikomachejska (ks. I-II, X); Augustyn, Solilokwia, w: Dialogi filozoficzne, t. II; Augustyn, Wyznania (ks. X, 6-22, ks. XI-XIII); Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia; Anzelm z Canterbury, Proslogion; Grosseteste, O świetle; Bonawentura, Droga duszy do Boga; Tomasz z Akwinu, Suma teologii (Traktat o Bogu), kwestie 1-2 i 5, Tomasz z Akwinu, O wieczności świata.

Efekty uczenia:
Wiedza:
– Student zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism
– zna metody interpretacji tekstu filozoficznego klasycznego i średniowiecznego

Umiejętności:
– potrafi analizować teksty źródłowe należące do obszaru filozofii starożytnej i średniowiecznej
–  analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje kluczowe tezy i założenia w zakresie filozofii starożytnej i średniowiecznej

Kompetencje społeczne:
– Student posiada umiejętność samodzielnego myślenia
– umiejętność prowadzenia dyskusji

Prowadzący: dr Adam Górniak
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: 20
Semestr: III

Course ID: Erasmus code: 08.1
Course title: Analysis of philosophical text
Department: Institute of Philosophy
Course groups: studia podyplomowe, I rok
ECTS credit allocation (and other scores): 4
Language: Polish
Type of course: obligatory courses

Brief description:
The course will be run as a workshop comprising translation analysis, comparison of texts in source and target languages, work on classical texts in order to show their complexity, ambiguity, and difficulties with translation of its structures into modern categories of thought.

Full description:
The objective of the course is to acquaint students with the specificity and importance of classical and medieval works. The course stresses two aspects: on one hand, its continuous presence in contemporary philosophy in the categories of mind and terminology that is used there, on the other, the specific structures that, though almost alien for the contemporary mind, are characteristic for Ancient and Medieval. The course comprises the following threads: presentation of central philosophical categories characteristic for Greek and Latin thought; introduction to the main categories of Greek and Latin culture, both Ancient and Medieval as the background for the philosophical contribution to culture, religion and art in those periods; reflection on the roots of modern philosophical categories; history and development of concepts whose origins lie in the Classical period; the importance of those origins for the understanding of their development.

Bibliography:
Platon, Fedon, Platon, List VII; Arystoteles: Etyka Nikomachejska (ks. I-II, X); Augustyn, Solilokwia, w: Dialogi filozoficzne, t. II; Augustyn, Wyznania (ks. X, 6-22, ks. XI-XIII); Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia; Anzelm z Canterbury, Proslogion; Grosseteste, O świetle; Bonawentura, Droga duszy do Boga; Tomasz z Akwinu, Suma teologii (Traktat o Bogu), kwestie 1-2 i 5, Tomasz z Akwinu, O wieczności świata.

Learning outcomes:
Knowledge:
– general comprehension of ancient and medieval philosophy (key figures, ideas and arguments) based on the reading of the sources
– knowledge of the methods of interpretation of classical and medieval texts

Abilities:
– thorough reading and analyzing of ancient and medieval philosophical sources (texts) in translation or, preferably, in original
– dealing with basic philosophical problems, theses and assumptions of ancient and medieval philosophy

Social skills:
– independent thinking
– sharing knowledge with others in discussion

Assessment criteria:
-attendance
-active class participation

Metodyka nauczania filozofii

Skip to content